Novell homepage

Juridische kennisgevingen en exportverklaring

LET OP: lees deze voorwaarden aandachtig voordat u deze website gebruikt. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

Novell, tegenwoordig onderdeel van Micro Focus, hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten en we willen dat u zich op uw gemak voelt als u onze website bezoekt, onze online services benut of aan onze online activiteiten deelneemt. Ga voor meer informatie naar de pagina met het privacybeleid van Novell, Inc.

Voor het gebruik van de handelsmerken van Novell is in bijna alle gevallen schriftelijke toestemming of een licentie vereist. Ga voor meer informatie naar de pagina Handels- en servicemerken.

Novell stelt graag geautoriseerde Novell logo's ter beschikking die u op uw zakelijke website kunt plaatsen als koppeling naar de website van Novell. Stuur uw verzoeken om logo's en koppelingen naar permission@novell.com.

Novell antipiraterij

Het antipiraterijteam is onderdeel van de juridische afdeling van Novell. Het antipiraterijteam van Novell bestaat uit advocaten, onderzoekers, engineers en toegewijde supportmedewerkers. Alle gesprekken en de identiteit van bellers blijven vertrouwelijk, tenzij de beller akkoord gaat met de bekendmaking hiervan. Informanten variëren van ontevreden voormalig medewerkers van bedrijven die schuldig zijn aan piraterij tot personen die denken dat piraterij moreel en ethisch gezien fout is en besluiten hier iets aan te doen. Ga naar het antipiraterijprogramma van Novell om contact met ons op te nemen .

Specifieke kennisgeving betreffende op deze website beschikbare software

Alle software die ter beschikking wordt gesteld om vanaf deze server te worden gedownload (de 'software'), is door copyright beschermd werk van Novell en/of haar licentiegevers. Het gebruik van de software is onderhevig aan de bepalingen in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die wordt geleverd bij of in de software (de 'licentieovereenkomst'). Zo is de open source-software die beschikbaar is op forge.novell.com bijvoorbeeld onderhevig aan de voorwaarden van de betreffende open source-licentieovereenkomst die wordt geleverd bij of in de software.

Reproductie of verspreiding van de software op een wijze die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst is, is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot hoge civiel- of strafrechtelijke straffen. Overtreders worden met alle mogelijke juridische middelen vervolgd.

Naleving van exportreglementen

Op alle door Novell geleverde producten en technische informatie kunnen de exportwetten van de Verenigde Staten en de handelswetten van andere landen van toepassing zijn. U verklaart alle regelgeving met betrekking tot export na te leven en alle vereiste vergunningen en classificaties voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van producten en technische informatie te verwerven. U gaat ermee akkoord geen producten of technische informatie te exporteren of opnieuw te exporteren naar landen of eindgebruikers of voor eindgebruiksdoelen die onder een embargo vallen of die anderszins onder beperkingen vallen. U verklaart de producten en technische informatie niet voor verboden gebruik in nucleaire systemen, raketsystemen of chemische of biologische wapens te gebruiken. Raadpleeg de website van het Bureau of Industry and Security (www.bis.doc.gov) voor meer informatie.

Raadpleeg www.novell.com/company/legal/exports/ voor meer informatie over het exporteren van Novell software. Novell draagt geen verantwoordelijkheid in het geval u er niet in slaagt de nodige exportvergunningen te verkrijgen.

Gebruikersinzendingen

Materialen, informatie en andere berichten die u naar deze site stuurt of op deze site post, worden als niet vertrouwelijk en niet (bedrijfs)eigen beschouwd. Novell heeft met betrekking tot deze materialen geen verplichtingen tegenover u. Novell en de door Novell aangewezen personen kunnen de berichten en alle gegevens, beelden, geluiden, teksten en overige daarin opgenomen zaken vrijelijk voor elk commercieel of niet-commercieel doel kopiëren, openbaar maken, distribueren, verwerken of anderszins gebruiken. Het is niet toegestaan naar, op of vanaf deze site onwettige, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, aanstootgevende, pornografische of andere materialen die de wet schenden te verzenden of te posten. Klik hier voor meer informatie over de website van Novell.

Gebruik van materialen op deze website

Software

HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE OM DE SOFTWARE VERDER TE REPRODUCEREN OF TE VERSPREIDEN IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DIT VOLGENS EEN RELEVANTE LICENTIEOVEREENKOMST TOT OP ZEKERE HOOGTE WORDT TOEGESTAAN.

Documenten

Voordat de documenten (zoals white papers, persberichten, data sheets en veelgestelde vragen) op deze server (de 'server') mogen worden gebruikt, moet hier eerst toestemming voor worden verkregen door een verzoek in te dienen bij permission@novell.com. Overtreders worden met alle mogelijke juridische middelen vervolgd.

Ontwerp/lay-out

Het ontwerp en de lay-out van de website Novell.com en van enige andere site die het eigendom van Novell is of door Novell wordt uitgevoerd, beheerd of gelicentieerd, zijn het eigendom van Novell, Inc. De onderdelen van de websites van Novell zijn door copyright, handelswetten of andere wetgeving beschermd en mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst. De logo's, afbeeldingen, geluiden en beelden op de websites van Novell mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Novell worden gekopieerd of verzonden. Bij permission@novell.com kunt u melding van misbruik maken.

Juridische disclaimers

De informatie op deze service wordt 'as-is' geleverd, met alle fouten van dien en zonder enige expliciete of impliciete garantie, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en garanties die voortvloeien uit bepaalde omgangs-, handels- of gebruikspraktijken. Novell geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie. Informatie met betrekking tot de producten van concurrenten mag waar dit bij wet verboden is niet worden gebruikt of verspreid.

In geen geval is Novell aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade, winstderving, gegevensverlies of indirecte schade, zelfs als Novell van de mogelijkheid hiertoe op de hoogte is gebracht. DE ENIGE GARANTIE OP DE SOFTWARE, INDIEN VAN TOEPASSING, WORDT UITEENGEZET IN DE BEPALINGEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. MET UITZONDERING VAN DE IN DE LICENTIEOVEREENKOMST UITEENGEZETTE GARANTIES, WIJST NOVELL BIJ DEZEN ALLE GARANTIES EN BEDINGEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEDINGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK.

Verklaring betreffende beperkte rechten

Software die voor of namens de Verenigde Staten van Amerika, haar diensten en/of haar instanties (de Amerikaanse overheid) van deze server wordt gedownload, wordt met beperkte rechten geleverd. Gebruik, duplicatie en openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de beperkingen uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software van DFARS 252.227-7013 of in subparagraaf (c)(1) en (2) van de clausule Commercial Computer Software - Restricted Rights van 48 CFR 52.227-19 (afhankelijk van welke van toepassing is).

NOVELL EN/OF DIENS LEVERANCIERS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR WELK DOEL DAN OOK VAN DE INFORMATIE IN DE OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN DE DAARAAN GERELATEERDE AFBEELDINGEN. ALLE DERGELIJKE DOCUMENTEN EN DE DAARAAN GERELATEERDE AFBEELDINGEN WORDEN 'AS-IS' EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD. BIJ DEZEN WIJZEN NOVELL EN DIENS LEVERANCIERS ALLE GARANTIES EN BEDINGEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEDINGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN NIET-INBREUK. NOVELL EN/OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, OF DIT NU HET GEVOLG IS VAN EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE KWALITEIT VAN DE INFORMATIE DIE OP DEZE SERVER BESCHIKBAAR IS.

DE OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN DE DAARAAN GERELATEERDE AFBEELDINGEN BEVATTEN MOGELIJK TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPEFOUTEN. DE HIER VERSTREKTE INFORMATIE WORDT VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD. NOVELL EN/OF DIENS LEVERANCIERS KUNNEN WANNEER GEWENST VERBETERINGEN OF WIJZIGINGEN IN DE HIER BESCHREVEN PRODUCTEN OF PROGRAMMA'S DOORVOEREN. KENNISGEVINGEN MET BETREKKING TOT SOFTWARE, DOCUMENTEN EN SERVICES ZIJN OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR. NOVELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADE VOORTVLOEIEND UIT GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, OF DIT NU HET GEVOLG IS VAN EEN OVEREENKOMST, NALATIGHEID OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE KWALITEIT VAN DE SOFTWARE, DE DOCUMENTEN EN DE INFORMATIE OF DE VERSTREKKING OF NIET-VERSTREKKING VAN SERVICES DIE OP DEZE SERVER BESCHIKBAAR ZIJN.

Koppelingen naar sites van derden

VIA DE KOPPELINGEN IN DIT GEDEELTE VERLAAT U DE SITE VAN NOVELL. NOVELL KAN GEEN CONTROLE UITOEFENEN OVER DE GEKOPPELDE SITES EN NOVELL IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN EEN GEKOPPELDE SITE OF EEN KOPPELING IN EEN GEKOPPELDE SITE, NOCH VOOR WIJZIGINGEN IN OF UPDATES VAN DERGELIJKE SITES. NOVELL VERSTREKT DEZE KOPPELINGEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK EN DE VERMELDING VAN ENIGE KOPPELING MAG NIET WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS GOEDKEURING VAN DE SITE DOOR NOVELL.

Handelsmerken/copyrights

COPYRIGHTVERMELDING. Copyright © 2015 Novell, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Klik hier voor meer informatie over het verkrijgen van toestemming om een softwareproduct, softwarelicenties of hardware waarop software van Novell staat aan derden te schenken of over te dragenpijl.

Handelsmerken

Novell, Inc. heeft alles in het werk gesteld om handelsmerkinformatie met betrekking tot de op deze service vermelde bedrijfsnamen, producten en services te verstrekken. Alle handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Tenzij anders vermeld of blijkend uit de context, zijn de namen van bedrijven, producten, mensen, tekens en/of gegevens die hier worden vermeld fictief en geenszins bedoeld om een werkelijk(e) persoon, bedrijf, product of gebeurtenis voor te stellen.

Lees voor meer informatie het handelsmerk- en copyrightbeleid van Novell.

Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Stuur voor juridische vragen met betrekking tot handelsmerken of copyrights een e-mail naar permission@novell.com

Novell stelt graag geautoriseerde Novell logo's ter beschikking die u op uw zakelijke website kunt plaatsen als koppeling naar de website van Novell. Stuur uw verzoeken om logo's en koppelingen naar permission@novell.com.

Ga naar de pagina Contact met ons opnemen voor vragen over:

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus