Novell homepage

Juridische kennisgevingen en exportverklaring

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Micro Focus International plc

Plaats van registratie: Engeland en Wales

Registratienummer: 5134647

Geregistreerd adres: The Lawn, 22-30 Old Bath Road, Berkshire, RG14 1QN United Kingdom

De rechtsvorm van het bedrijf: naamloze vennootschap (PLC)

Gebruiksvoorwaarden

Voor beschikbare informatie, materialen en producten op deze website en andere websites ("website" of "site") van Micro Focus, Micro Focus International plc en haar groepsmaatschappijen waaronder Attachmate®, Borland®, NetIQ®, Novell en SUSE® ("Micro Focus", "wij" of "onze"), gelden de volgende voorwaarden. Door het openen of gebruiken van deze site of door het downloaden of op andere wijze gebruiken van de materialen gepubliceerd of als download beschikbaar gesteld op deze website, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze website en met het privacy- en cookiebeleid van Micro Focus dat door deze verwijzingen uitdrukkelijk opgenomen wordt in de voorwaarden van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Micro Focus. Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden. Micro Focus behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, want deze zijn bindend voor u. Sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of gepubliceerde kennisgevingen elders op deze website.

Gebruik van de software

Alle software en bijbehorende documentatie die kan worden gedownload van deze website is het eigendom van en valt onder het auteursrecht van Micro Focus en/of haar leveranciers. Het gebruik van de software is onderhevig aan de bepalingen in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die wordt geleverd bij of in de software. U hebt geen enkel recht om software te downloaden, te installeren of te gebruiken die wordt geleverd met een licentieovereenkomst voor eindgebruikers, tenzij u instemt met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers, of deze nu vóór of na het downloaden aan u gepresenteerd wordt.

Indien de software wordt geleverd zonder een licentieovereenkomst voor eindgebruikers, mag u de software uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Dergelijke software kan niet worden gewijzigd of verspreid.

Als de software een patch, service pack, module, adapter of andere update voor oudere software is waarvoor u een licentie van Micro Focus hebt ("oudere software") en deze niet wordt begeleid door een eigen licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA), dan kunt u deze alleen gebruiken in combinatie met de oudere software onderhevig aan de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de oudere software hoort en mits Micro Focus u toestemming heeft gegeven om de software te gebruiken in het kader van onderhoud, een abonnement of een ander aanbod.

U bent niet bevoegd om de software te downloaden als u met deze download de hieronder beschreven overheidsvoorschriften voor export overtreedt. Software downloaden namens enig agentschap of departement van de Amerikaanse overheid is onderhevig aan de voorwaarden van de "U.S. Government Rights", zoals hieronder beschreven.

Koppelingen naar websites van derden

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden die niet onder de controle van Micro Focus vallen. Micro Focus doet geen uitspraken over eventuele websites waar u toegang toe kunt krijgen via deze website. Wanneer u een website opent die niet van Micro Focus is, doet u dit op eigen risico en is Micro Focus niet verantwoordelijk voor de aard, kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen op deze sites. Micro Focus doet uitdrukkelijk afstand van elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie en dergelijke informatie wordt door verwijzing niet opgenomen in deze website. Micro Focus biedt deze koppelingen uitsluitend aan voor uw gemak. Het opnemen van dergelijke koppelingen houdt niet in dat Micro Focus of het management de inhoud of het gebruik van deze websites ondersteunt of er verantwoordelijkheid voor accepteert. Door te klikken op een van de hyperlinks naar websites van derden op deze website erkent u de bovengenoemde beperkingen en gaat u ermee akkoord.

U gaat ermee akkoord dat u geen afspraken maakt om een website van derden aan te sluiten op enig onderdeel van deze site via een hyperlink of op andere wijze, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als wij een dergelijke toestemming verlenen, dan behouden wij ons het recht voor om deze toestemming te allen tijde en naar eigen goeddunken weer in te trekken. U mag geen van onze eigen logo's, handelsmerken of ander onderscheidend grafisch, video- of audiomateriaal in uw koppelingen gebruiken en u mag geen koppelingen toevoegen die op enigerlei wijze (i) betrokkenheid met ons of goedkeuring of sponsoring door ons impliceren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, (ii) verwarring, fouten of bedrog veroorzaken, (iii) inbreuk maken op of veranderingen aanbrengen aan onze handelsmerken, servicemerken en handelsnamen, of (iv) op een andere manier de toepasselijke wetgeving schenden.

Gebruik van materialen op deze website

Alle inhoud, gegevens, ideeën, opmerkingen, feedback, suggesties, expressie van ideeën of andere materialen op deze website, inclusief software, code en bijbehorende documentatie (een of meerdere van de bovenstaande worden "materialen" genoemd) worden beschermd door copyright, handelswetten of andere wetgeving. Tenzij nadrukkelijk toegestaan mag geen enkel materiaal op deze website gereproduceerd worden, in enige vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Micro Focus.

Alle rechten, aanspraken en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden. Het gebruik voor enig ander doel dan zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons is uitdrukkelijk wettelijk verboden.

Micro Focus kan geen continue of beveiligde toegang tot deze website garanderen en de werking van deze website kan worden gestoord door talrijke factoren buiten haar controle om. Micro Focus is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door de tijdelijke onderbreking van de toegang tot deze website ten gevolge van fouten of omstandigheden buiten haar controle, waaronder maar niet beperkt tot koppelingsfouten, stroomstoring, telefoonstoring, netwerkoverbelasting, fouten of uitval van een derde (waaronder openbare telecommunicatie-exploitanten), overheidsmaatregelen, storing in de levering van een aansluiting door derden of een geval van overmacht.

U mag geen misbruik maken van deze website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om illegale toegang te krijgen tot een website van Micro Focus, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een verdeelde denial-of-service-aanval. Als u deze bepaling schendt, begaat u een strafbaar feit op grond van het toepasselijk recht. Wij zullen dergelijke overtredingen rapporteren aan de bevoegde autoriteiten voor wetshandhaving en wij zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk ingetrokken.

RSS-feeds

Micro Focus biedt RSS-feeds aan als gratis service voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderhevig aan de voorwaarden van deze website. Micro Focus behoudt zich het recht voor om dergelijke diensten te allen tijde stop te zetten en om een specifiek gebruik van de RSS-service stop te zetten.

Blogs, bulletinboards, forums, feedback en andere inhoud

Micro Focus houdt geen toezicht op, voert geen screening uit op en verifieert of bewerkt niet de inhoud van de blogs, bulletinboards, forums of soortgelijke gebieden op deze website via welke inhoud kan worden geüpload, gepost, gepubliceerd of anderszins toegevoegd aan de website (gezamenlijk "forums" genoemd) en is niet verantwoordelijk voor berichten of andere inhoud die daarin staat. Micro Focus legt geen verklaring af en geeft geen garantie met betrekking tot de aard, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud van de forums. Elk bericht geeft het standpunt van de auteur weer, en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van enige aan Micro Focus geassocieerde entiteit en dit standpunt wordt niet ingenomen, goedgekeurd of onderschreven door Micro Focus. Elke gebruiker die een gepost bericht aanstootgevend vindt, wordt aangeraden contact op te nemen met Micro Focus, zoals hieronder aangegeven. Micro Focus heeft het recht, maar niet de verplichting, tot verwijdering, wijziging of beperking van de toegang tot of beperking van de beschikbaarheid van informatie waarvan Micro Focus, naar eigen goeddunken, vindt dat deze de voorwaarden schendt of anderszins ongepast , schadelijk, aanstootgevend of onnauwkeurig is

Als u materiaal plaatst, uploadt of anderszins aanlevert op een forum, verleent u Micro Focus en daaraan gelieerde eenheden, werknemers, directeuren, leidinggevenden, licentiehouders en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke gemachtigden ("Micro Focus-eenheden") een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, onbeperkte, volwaardige en royalty-vrije licentie onder alle intellectuele eigendomsrechten, om nu of in de toekomst deze materialen, en alle rechten erop, te (blijven) gebruiken, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te combineren met andere werken, te wijzigen, te vertalen, er exemplaren van te verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen en er licenties en verdere sublicenties voor uit te geven, in de naam van eenheden van Micro Focus of hun gemachtigden, in enige en alle media nu of later bekend.

Behoudens voorzover enig materiaal persoonlijke gegevens kan bevatten (die worden verwerkt in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid) zullen niet-persoonlijke gegevens of materialen die naar Micro Focus worden verstuurd, niet als vertrouwelijk beschouwd worden. Wij zullen niet uw naam vrijgeven of anderszins bekend maken dat u materiaal naar ons verzonden hebt, tenzij: a) u ons toestemming verleent om dit te doen, (b) we u eerst melden dat de relevante materialen zullen worden gepubliceerd of anderszins gebruikt zullen worden met uw naam erop, of (c) wij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Deze licentie staat het eenheden van Micro Focus ook toe om delen van de materialen die u hebt verzonden te gebruiken, om eventuele audiotracks of visuele beelden opnieuw op te nemen of te wijzigen, om materiaal dat u hebt verzonden te herschrijven en/of te combineren met andere materialen, gecreëerd door eenheden van Micro Focus of door derden. Dergelijke werken worden beschouwd als materialen van Micro Focus. Uw goedkeuring hiervoor is niet van toepassing en u ontvangt geen betaling of compensatie van Micro Focus. U bevestigt dat de materialen die u instuurt: (a) van u afkomstig en nauwkeurig zijn en b) geen schending zijn van en niet in strijd zijn met de rechten van derden of een lokale, provinciale, nationale of buitenlandse wet- en regelgeving, waaronder ook eventueel publicatierecht, recht op privacy of enig ander eigendomsrecht. Door materialen in te sturen gaat u ermee akkoord dat eenheden van Micro Focus vele inzendingen kunnen creëren of ontvangen die mogelijk vergelijkbaar of identiek zijn aan het materiaal dat u via een forum of via andere kanalen en middelen aan ons toestuurt. U doet hierbij afstand van enige en alle claims die u had, hebt en/of kan hebben in de toekomst, dat materialen verzonden via een forum of op andere wijze geaccepteerd, herzien en/of gebruikt door eenheden van Micro Focus gelijk kunnen zijn aan uw materialen of een schending of verduistering van uw intellectuele eigendomsrechten kunnen zijn.

Gedragsregels voor forums

Door deelname aan een forum, waaronder via het posten van materiaal en het versturen van privéberichten, gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, koppelingen, communicatie, software, images, geluiden, gegevens of andere informatie) uploadt, post of anderszins overbrengt dat:

  1. Niet overeenkomt met het toegestane gebruik zoals uiteengezet in de voorwaarden van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, aanvallend, kwetsend, lasterlijk, de privacy van een ander schendend, vulgair, godslasterlijk, seksueel expliciet, obsceen, racistisch of op etnische gronden aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is;
  2. Een schending vormt van een patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright of van andere eigendomsrechten van een derde;
  3. Bestaat uit reclame of promotie, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van onrechtmatige werving, waaronder uitlokken van rechtszaken. Koppelingen die een verbinding met commerciële websites tot stand brengen, worden niet beschouwd als ongeoorloofde reclame, tenzij de inhoud van de koppeling of van de website lijkt te zijn bedoeld als een middel van werving zoals door Micro Focus bepaald naar eigen goeddunken;
  4. Softwarevirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere computercodes of bestanden bevat die ontworpen zijn om de werking van de software of hardware te verstoren, te beschadigen of te beperken;
  5. Niet-openbare informatie over Micro Focus of enige andere onderneming of persoon bevat, zonder de juiste autorisatie daarvoor. Hieronder valt ook het aanleveren van namen en toestelnummers van medewerkers van Micro Focus en deelnemers aan het forum;
  6. Opzettelijk de werking van het forum of van het postvak van een medegebruiker hindert, zonder enige beperking: mail- of "post"-bommen, overspoelen met nieuws, andere overspoelingstechnieken, doelbewuste pogingen om een systeem te overbelasten en broadcast-aanvallen of pogingen om onder berichtenblokkades uit te komen;
  7. Zich voordoet als een andere persoon of eenheid, waaronder een medewerker van Micro Focus of het vervalsen van TCP-IP-pakketten, e-mailheaders of een deel van een berichtheader. Dit verbod geldt niet voor het gebruik van aliassen of anonieme remailers;
  8. Een andere forumgebruiker of -beheerder/-moderator aanvalt of beledigt;
  9. Een wet, regel of verordening schendt.

Micro Focus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang van een gebruiker tot een bulletinboard te allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen. U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en hierbij vrijwaart u eenheden van Micro Focus van en stelt u hen schadeloos met betrekking tot claims, schade, kosten, verliezen, aansprakelijkheden, boetes, straffen en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of in verband staan met de materialen die u verzendt, post, overbrengt of beschikbaar maakt op of via een forum (inclusief privéberichten), het gebruik van dergelijke materialen voor elk doel, uw gebruik van een formulier, uw schending van deze voorwaarden of de schending door u of door eenheden van Micro Focus van uw rechten of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten, rechten op privacy en publicatie, rechten van naamsvermelding of enige andere, directe of indirecte, gezamenlijke, betrokken of andere, aansprakelijkheid.

Garanties en disclaimers

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS BEPAALD IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN MICRO FOCUS, WORDEN ALLE INFORMATIE, MATERIALEN EN SOFTWARE OP DEZE WEBSITE GELEVERD "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE ANDERE VORM VAN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN HANDELSKWALITEIT, BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DIE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT WETTEN, STATUTEN, HANDELSGEBRUIK OF HANDELSCONVENTIE.

MICRO FOCUS AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONVOLLEDIGHEDEN IN DE INFORMATIE, MATERIALEN OF SOFTWARE WAARNAAR VERWEZEN WORDT OP DEZE WEBSITE OF WAAR DEZE WEBSITE AAN VERBONDEN IS. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE BEDRIJVEN, HUN PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN VERSTREKT "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE VORM VAN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE.

IN GEEN GEVAL ZULLEN MICRO FOCUS OF EENHEDEN VAN MICRO FOCUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF HIERUIT VOORTVLOEIEND VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF ENIG ANDER VERLIES OF SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE OF VERLIES WELKE HET GEVOLG IS VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, HANDEL, MOGELIJKHEID OF WINST, ONGEACHT OF MEN AL DAN NIET OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID TOT VERLIES OF SCHADE, EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE INFORMATIE. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

DEZE WEBSITE KAN TECHNISCHE OF ANDERE ONJUISTHEDEN OF TYPEFOUTEN BEVATTEN. ER WORDEN PERIODIEK WIJZIGINGEN DOORGEVOERD IN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, EN DEZE WIJZIGINGEN ZULLEN OPGENOMEN WORDEN IN DE NIEUWE VERSIES VAN DEZE WEBSITE. MICRO FOCUS KAN WANNEER GEWENST VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE OP DEZE WEBSITE BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S DOORVOEREN.

Deze website is ook toegankelijk vanuit andere landen over de hele wereld en kan verwijzingen bevatten naar producten, diensten en programma's van Micro Focus die niet in uw land zijn aangekondigd. Deze verwijzingen impliceren niet dat Micro Focus van plan is dergelijke producten, diensten of programma's in uw land aan te kondigen.

Disclaimer toekomstgerichte mededelingen

Van tijd tot tijd kunnen bepaalde verklaringen op deze website, nu of in de toekomst, "toekomstgerichte mededelingen" zijn. Alle verklaringen anders dan verklaringen van historische feiten op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, feiten over de financiële toestand, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van Micro Focus, zijn toekomstgerichte mededelingen. Deze toekomstgerichte mededelingen kunnen worden herkend aan de hand van toekomstgerichte terminologie, zoals de termen "geloven", "inschatten", "anticiperen", "verwachten", "van plan zijn", "zouden kunnen", "zullen" of "zouden" of ontkenningen of andere variaties van deze of vergelijkbare terminologie. Zulke toekomstgerichte mededelingen omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of successen van Micro Focus, of resultaten uit de branche, wezenlijk verschillen van de voorspelde resultaten, prestaties of successen zoals deze zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte mededelingen. Dergelijke toekomstgerichte mededelingen zijn gebaseerd op talrijke veronderstellingen over de huidige en toekomstige bedrijfsstrategieën van Micro Focus en de omgeving waarin het bedrijf zal werken in de toekomst. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten onder andere: het niveau van de uitgaven aan de ontwikkeling en implementatie van toepassingen van organisaties voor informatietechnologie, de mate waarin organisaties voor informatietechnologie internetondersteunde diensten overnemen, het tempo waarin grote organisaties toepassingen migreren vanaf het mainframe, de voortzetting van het gebruik en de noodzaak van het mainframe voor bedrijfskritische toepassingen, de mate van concurrentie voor Micro Focus, de groei in de dienstenmarkt voor informatietechnologie, algemene economische en zakelijke omstandigheden in ieder land waarin of waarmee Micro Focus zakendoet, veranderingen in technologie, concurrentie en het vermogen om personeel aan te trekken en te behouden. Behalve zoals vereist bij wet, neemt Micro Focus geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte mededelingen te updaten of publiekelijk te herzien, niet als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of op enige andere wijze. Micro Focus wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om publiekelijk updates of herzieningen te doen van toekomstgerichte mededelingen hier vermeld om tegemoet te komen aan veranderingen in de verwachtingen of veranderingen van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke mededelingen zijn gebaseerd.

Wetten inzake exportcontrole

Software en materialen die beschikbaar zijn op deze website zijn onderworpen aan statuten, instructies of verordeningen waarbij een embargo of controle op de export van goederen, technologie, software, materialen en diensten opgelegd wordt. Hieronder vallen ook massavernietigingswapens en wapens, militaire en paramilitaire apparatuur, veiligheidsapparatuur en producten voor tweeërlei gebruik (producten ontworpen voor civiel gebruik maar die ook gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden) en bepaalde geneesmiddelen en chemicaliën ("exportcontroles"). Geen software of materiaal van deze website mag gedownload of anderszins (opnieuw) geëxporteerd worden in strijd met de exportcontrole van de Amerikaanse of de Britse regering en, onverminderd de algemene strekking van het voorgaande, geen software of materiaal van deze website mag gedownload of anderszins (opnieuw) geëxporteerd worden: (1) naar (een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Libië, Soedan, Noord-Korea, Iran, Syrië of elk ander land waarvoor de Verenigde Staten een embargo of beperking van goederen of diensten heeft opgelegd; of (2) aan iedereen op de door het Amerikaanse Treasury Department opgestelde lijst van Specially Designated Nationals of de door het Amerikaanse Commerce Department opgestelde Table of Denial Orders; of (3) door of voor iemand van wie de exportprivileges, geheel of gedeeltelijk, zijn opgeschort, ingetrokken of ontzegd door het 'Bureau of Export Administration' van het Amerikaanse Commerce Department of een andere Amerikaanse overheidsentiteit of -instantie; of (4) in strijd met de Britse Export Control Order 2008 (zoals gewijzigd); of (5) voor gebruik in het ontwerp, voor de ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens, rakettechnologie of ander verboden gebruik.

Door de software op deze site te downloaden of te gebruiken, gaat u akkoord met het voorgaande en garandeert u dat u niet woonachtig bent in, onder controle staat van of een ingezetene bent van een dergelijk land of een dergelijke lijst. U mag de informatie, software, producten of diensten op deze website niet weergeven, downloaden of exporteren in strijd met de Amerikaanse wetten of regelgeving betreffende de export, of in strijd met enige toepasselijke lokale wetten of regels.

U.S. Government Rights

Met betrekking tot de acquisitie van elk product of elke publicatie (gezamenlijk aangeduid als "product") door of voor elke eenheid of instantie van de Amerikaanse overheid of de hoofdcontractant of subcontractant daarvan op elk niveau (de "overheid"), wordt het product geclassificeerd als "commerciële computersoftware", zoals deze term is gedefinieerd in de toepasselijke bepalingen van de Federal Acquisition Regulation (de "FAR") en aanvullingen daarop, waaronder het FAR Supplement (de "DFARS") van het Department of Defense (DoD). Het product is volledig op eigen kosten ontwikkeld en geen enkel onderdeel van het product is voor het eerst geproduceerd via een overheidscontract. Indien het product wordt geleverd voor gebruik door het DoD, wordt het product geleverd onder de voorwaarden van deze overeenkomst en ofwel (i) in overeenstemming met DFARS 227.7202-1(a) en 227.7202-3(a), ofwel (ii) met beperkte rechten in overeenstemming met DFARS 252-227-7013 (c)(1)(ii)(OKT 1988) (afhankelijk van welke van toepassing is). Indien het product wordt geleverd voor gebruik door een federaal agentschap anders dan het DoD, is het product beperkte computersoftware geleverd onder de voorwaarden van deze overeenkomst en (i) FAR 12.212(a); (ii) FAR 52.227-19 of (iii) FAR 52.227-14(ALT III) (afhankelijk van welke van toepassing is). De contractant/fabrikant is Micro Focus, One Irvington Centre, 700 King Farm Boulevard, Suite 400, Rockville, MD 20850-5736, United States.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze website (exclusief de gelinkte sites) wordt gecontroleerd door Micro Focus vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk. U en Micro Focus stemmen ermee in dat op de voorwaarden van deze website en alle zaken aangaande uw toegang tot of gebruik van deze website de Engelse wetgeving van toepassing is, zonder rekening te houden met tegenstrijdige wetten of beginselen daarin.

Micro Focus beperkt uw toegang tot deze website niet op basis van uw geografische locatie en als gevolg daarvan bezoekt u deze website op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de compliance van alle toepasselijke lokale wetten.

U en Micro Focus gaan ermee akkoord, alleen ten gunste van Micro Focus, dat alle gerechtelijke procedures in verband met de handhaving, constructie, interpretatie, schending of overtreding van deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Engeland en Wales en dat het rechtsgebied en de zetel juist vertegenwoordigd zullen zijn in dergelijke rechtbanken, op voorwaarde dat niets in deze clausule ons recht zal beperken om een procedure te starten tegen u in een ander bevoegd rechtsgebied.

PCI Security Standards Council

Sommige producten van Micro Focus bevatten delen of de gehele tekst van de PCI DSS v3.0-normen en inhoud uit de PCI Security Standards Council - Copyright © 2006 - 2015 PCI Security Standards Council, LLC. Alle rechten voorbehouden. https://www.pcisecuritystandards.org

Informatie over handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken ("merken") die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van Micro Focus of derden. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van de merken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Micro Focus of de derde die eigenaar is van de merken. "Micro Focus" en het logo van Micro Focus zijn handelsmerken van Micro Focus IP Development Limited of dochtermaatschappijen of gelieerde bedrijven.

Alle andere handelsmerken, merknamen of bedrijfsnamen waarnaar in dit document wordt verwezen, worden alleen gebruikt voor identificatie en zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Andere naamsvermeldingen

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. INFOConnect en Unisys zijn gedeponeerde handelsmerken van Unisys Corporation. IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. NonStop is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. RocketStream is een gedeponeerd handelsmerk van TIBCO Software Inc. of dochtermaatschappijen daarvan in de Verenigde Staten en/of andere landen. Check Point, FireWall-1, VPN-1, Provider-1 en SiteManager-1 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Check Point Software Technologies Ltd. Sommige producten bevatten software ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (www.openssl.org).

Windows, het Windows-logo, Windows Vista en de startknop van Windows Vista zijn handelsmerken van de bedrijvengroep Microsoft. FIPS 140-2 Validated en het FIPS 140-2-logo zijn de certificeringsmerken van NIST. NIST behoudt het exclusieve recht op het gebruik ervan. Citrix is een gedeponeerd handelsmerk en het Citrix Ready-logo is een handelsmerk van Citrix Systems, Inc. VMware and VMware Ready is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van VMware, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere rechtsgebieden. RSA Secured en het RSA Secured-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van RSA Security Inc.

Kennisgevingen betreffende certificering

Deze website kan verwijzingen bevatten naar certificeringen verdiend door producten van Micro Focus als gevolg van formele onderzoeksprocedures gebaseerd op toetsingscriteria van derden. De logo's van deze certificeringen kunnen weergegeven worden. In geen geval mag een dergelijke certificering of logo in enigerlei vorm worden gebruikt als een garantie van derden.

Het logo van Cisco Systems, Inc. Cisco Compatible betekent dat het product van Micro Focus interoperabiliteitstests heeft doorstaan door Micro Focus in samenwerking met Cisco en/of een testinstantie van derden gebaseerd op testcriteria van Cisco. Micro Focus is als enige verantwoordelijk voor de ondersteuning en de garantie van de eigen producten. Cisco geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit product of de interoperabiliteit ervan met de genoemde producten van Cisco en wijst alle impliciete garanties af voor de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald gebruik of tegen inbreuk.

Sommige producten van Micro Focus claimen te voldoen aan de Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 door één of meer cryptografische componenten te gebruiken van leveranciers zoals Microsoft en het Open Source Software Institute. Een volledige lijst van FIPS-gevalideerde componenten is te vinden op http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html. FIPS-gevalideerde algoritmen van Windows die in sommige producten gebruikt worden, zijn getest met de FIPS-bitsmodus aan. Hoewel de cryptografische componenten geldige certificaten hebben ten tijde van het uitkomen van de productversie, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gevalideerde productlijst te controleren om te zien of het component nog steeds op de lijst staat.

Copyright © 2001-2015 Micro Focus. Alle rechten voorbehouden.

Chat nu

Wilt u met ons praten? Vul het onderstaande formulier in of bel naar 0800-022-9268.

* Verplichte velden

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus