54.4 Bruke jokertegn og brytere i avanserte søk og regler

Jokertegnene og bryterne er bare tilgjengelige i dialogboksene Avansert søk og Definer betingelser når du velger felt der du kan skrive inn tekst, for eksempel Emne-feltet.

I følgende tabell beskrives hvordan hvert tegn eller bryter brukes, og hvilke operatorer de kan brukes med.

Jokertegn og brytere

Hva filtret eller regelen vil finne

Operatorer som støtter jokertegn eller bryter

AND, & eller et mellomrom

Alle elementer som oppfyller to eller flere betingelser. For eksempel finner både fjell & geit, fjell AND geit og fjell geit elementer som inneholder ordene "fjell" og "geit".

Inneholder

Inneholder ikke

OR eller |

Alle elementer som oppfyller to eller flere betingelser. For eksempel finner både fjellgeit og fjell OR geit elementer som inneholder "fjell" eller "geit" eller begge ordene.

Inneholder

Inneholder ikke

NOT eller !

Alle elementer som inneholder en betingelse, men ikke den andre. For eksempel finner både fjell ! geit og fjell NOT geit elementer som inneholder ordet "fjell", men ikke ordet "geit". Elementer som inneholder begge, inkluderes ikke.

Inneholder

Inneholder ikke

"

All tekst innenfor anførselstegn. For eksempel finner "fjellgeiter" alle elementer som inneholder uttrykket "fjellgeiter". I operatorene [] Inneholder og [x] Inneholder ikke. Tvinger søket til å inkludere nærliggende ord.

Inneholder

Inneholder ikke

?

Erstatter ett tegn. For eksempel finner to?e alle elementer som inneholder ordet "tore," "tone," "toge," og så videre.

Starter med

Er lik

Ikke lik

*

Erstatter ingen eller flere tegn. For eksempel finner fjell* alle elementer som inneholder ordene "fjell," "fjellet," "fjellkjeder" og så videre.

Starter med

Er lik

Ikke lik