Hurtigveiledning for GroupWise Messenger Mobile

Oktober 2023

1.0 Hurtigveiledning for GroupWise Messenger Mobile

GroupWise Messenger er tilgjengelig for støttede mobile iOS-enheter. Siden du kan være logget på Messenger fra flere steder samtidig, kan du bruke Messenger på telefonen eller nettbrettet når du er logget på Messenger på den stasjonære datamaskinen. Samtaleloggen lagres på enheten eller datamaskinen du var logget på da du utførte samtalen. Du finner mer informasjon om meldingslogg under Arbeide med din personlige logg.

2.0 Mobile enheter som støttes

Apper for GroupWise Messenger er tilgjengelige for mobile enheter med følgende operativsystemer:

 • iOS 9.0 eller nyere

  Tilgjengelig fra Apple iTunes App Store.

 • Android 4.4 eller nyere

  Tilgjengelig fra Google Play App Store, tidligere Android Market.

Appene fungerer på telefoner og nettbrett.

3.0 Starte en toveissamtale

 1. I Mine kontakter-området trykker du på brukeren i kontaktlisten som du vil skrive en øyeblikkelig melding til.

 2. Skriv inn meldingen, og trykk deretter på Send.

4.0 Starte en gruppesamtale

Du kan skille gruppesamtaler fra toveissamtaler med følgende kriterier:

 • Gruppesamtale-ikonet vises i banneret øverst i samtalen.

 • Navnene på deltakerne i samtalen vises i banneret øverst i samtalen. Trykk på banneret for å vise alle deltakerne.

 • Brukernavnene vises med skiftende farger over meldinger som brukerne legger inn i samtalen (navnet ditt vises aldri).

 • Meldingsboblen for andre brukere enn deg selv har en lys farge (i motsetning til en blågrønn farge i toveissamtaler).

Du starter en gruppesamtale på ulike måter avhengig av enheten.

På iPhone:

 1. Åpne en toveissamtale med én enkelt bruker.

  Se Starte en toveissamtale for informasjon om hvordan du gjør dette.

 2. Trykk på , og trykk deretter Legg til deltaker.

 3. Trykk på brukeren du vil legge til i samtalen, hvis brukeren er i kontaktlisten.

  eller

  I Søk-feltet begynner du å skrive inn navnet på brukeren du vil invitere til samtalen, og deretter trykker du på navnet på brukeren når det vises.

På iPad:

 1. Åpne en toveissamtale med én enkelt bruker.

  Se Starte en toveissamtale for informasjon om hvordan du gjør dette.

 2. Trykk på , og trykk deretter på brukeren du vil legge til i samtalen, hvis brukeren er i kontaktlisten.

  eller

  I Søk-feltet begynner du å skrive inn navnet på brukeren du vil invitere til samtalen, og deretter trykker du på brukernavnet når det vises.

5.0 Sending av filer

Du kan sende filer og bilder i løpet av en samtale.

 1. Klikk i en samtale.

 2. Velg Send fil eller Send bilde og velg filen eller bildet du vil sende.

6.0 Bytte mellom åpne samtaler

 1. Trykk på Samtaler for å åpne Samtaler-området, hvis det ikke allerede er åpent.

 2. Trykk på samtalen du vil vise.

7.0 Skjule kontaktlisten på et nettbrett

Nettbrett og enkelte store Android-enheter viser kontaktlisten når du viser en samtale.

Slik skjuler du kontaktlisten når du viser en samtale:

 • Sveip kontaktlisten mot venstre.

  eller

 • Trykk på ikonet Vis øverst til høyre på skjermen for å vise samtalevinduet.

Slik viser du kontaktlisten etter at den er skjult:

 • Sveip fingeren mot høyre fra venstre side av skjermen.

  eller

 • Trykk på ikonet Skjul øverst til høyre på skjermen for å skjule samtalevinduet og vise kontaktlisten.

8.0 Vise eller skjule tidsstempler i samtaler

Du kan hurtig vise eller skjule tidsstemplene som vises etter hver enkelt melding i en samtale. Tidsstempler viser dato og klokkeslett da hver enkelt melding ble sendt. Tidsstempler vises ikke som standard.

På iOS-enheter:

 • Trykk lenge på klokkeslettet øverst i en samtale for hurtig å vise eller skjule tidsstempler.

  eller

 • Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ), trykk på Generelt, og merk eller fjern deretter merket for Vis tidsstempel.

9.0 Vise eller skjule navn i en samtale

Du kan vise eller skjule brukernavnene i hver enkelt melding i en samtale. (Navnene vises alltid i gruppesamtaler.)

På iOS-enheter:

Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ), trykk på Generelt, og merk eller fjern deretter merket for Vis navn.

10.0 Endre funksjonen for Retur- eller Enter-tasten

Du kan konfigurere resultatet når du trykker på Return- eller Enter-tasten på enhetens innebygde tastatur. Meldingen blir sendt eller det blir satt inn en ny linje i meldingen, avhengig av valget ditt.

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ) og deretter på Generelt.

 2. Merk av for «Retur»-tasten setter inn ny linje for å konfigurere Retur-tasten til å sette inn en ny linje. Fjern merket for dette alternativet for å konfigurere Retur-tasten til å sende meldingen.

  Hvis enheten er koblet til et eksternt tastatur, vil det å trykke på Kommando+Retur alltid sende meldingen, og trykking på Kontroll+Retur vil alltid sette inn en ny linje.

11.0 Tilordne farger til brukere i en gruppesamtale

Du kan konfigurere Messenger til å tilordne en egen farge til hver enkelt bruker i en gruppesamtale.

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ) og deretter på Generelt.

 2. Merk av for Tilordne farger for å konfigurere Messenger til å tilordne en egen farge til hver enkelt bruker i en gruppesamtale.

12.0 Automatisk godta gruppeinvitasjoner

Du kan konfigurere Messenger til å automatisk godta invitasjoner til gruppesamtaler.

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ) og deretter på Generelt.

 2. Velg Godta alltid invitasjoner.

13.0 Konfigurere meldingsvarslinger

På iOS-enheter:

Trykk på Innstillinger-ikonet , og trykk deretter på Varslinger.

Du kan endre følgende innstillinger:

 • Innledende melding: Spiller av lyder første gang en melding blir mottatt fra en person.

 • Neste melding: Spiller av lyder hver gang en melding blir mottatt fra en person.

 • Melding sendt: Spiller av lyder hver gang du sender en melding.

 • Kringkasting mottatt: Spiller av lyder når en kringkastingsmelding blir mottatt.

 • Systemkringkasting mottatt: Spiller av lyder når en systemkringkastingsmelding blir mottatt.

 • Spill av lyd bare når: Merk av for dette alternativet for å spille av lyder bare når statusen er Pålogget eller Inaktiv.

 • Vibrer: Velg vibrering for meldingsvarslinger.

14.0 Endre statusen

Standardstatusen er Pålogget når du logger deg på for første gang på Messenger-appen på den mobile enheten.

Slik endrer du statusen for gjeldende økt:

Trykk på gjeldende status, og trykk deretter på den nye statusen.

Slik endrer du standardstatusen:

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ).

 2. Trykk på Konto.

 3. Trykk på Standardstatus for å endre standard.

På Android- og BlackBerry-enheter:

 1. Trykk på menyknappen, og deretter på Innstillinger.

 2. Trykk på Konto.

 3. Trykk på Standardstatus for å endre standard.

15.0 Opprette tilpasset status

På iOS-enheter:

 1. Trykk på gjeldende status.

 2. Trykk på Legg til-ikonet.

 3. Angi et navn for den nye statusen.

 4. Velg Vis som-status.

 5. (Valgfritt) Hvis Vis som-status ikke er Pålogget, kan du angi en automatisk svarmelding som vises til personer som sender deg en melding.

På Android- og BlackBerry-enheter:

 1. Trykk på gjeldende status.

 2. Trykk på Egendefinert status.

 3. Trykk på Legg til-ikonet.

 4. Angi et navn for den nye statusen

 5. Velg Vis som-status.

 6. (Valgfritt) Hvis Vis som-status ikke er Pålogget, kan du angi en automatisk svarmelding som vises til personer som sender deg en melding.

16.0 Endre en egendefinert status

På iOS-enheter:

 1. Trykk på gjeldende status.

 2. Trykk på ikonet Detaljer ved siden av statusen du vil endre.

 3. Foreta endringene.

  Hvis du endrer Vis som-status til Pålogget, slettes den automatiske svarmeldingen når endringene lagres.

 4. Trykk på Lagre.

17.0 Endre skriftstørrelsen for meldinger (bare iOS)

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ) og deretter på Generelt.

 2. I delen Meldinger velger du gjeldende skriftstørrelse, og deretter trykker du skriftstørrelsen du vil bruke.

18.0 Legge til en bruker i kontaktlisten

På iOS-enheter:

 1. I Samtaler-området, eller etter at du har søkt etter en bruker, trykker du på Detaljer-ikonet ved siden av brukeren som du vil legge til kontaktlisten.

 2. Trykk på Legg til i Mine kontakter.

  Dialogboksen Legg til kontakt vises.

 3. Velg mappen der du vil legge til kontakten, og trykk deretter på Fullført.

19.0 Legge til en kontakt i en mappe

På iOS-enheter:

 1. I Mine kontakter-området, eller etter at du har søkt etter en kontakt, trykker du på Detaljer-ikonet ved siden av brukeren som du vil legge til i en mappe.

 2. Trykk på Legg til på kontaktliste, trykk på mappen der du vil legge til kontakten, og trykk deretter på Fullført.

20.0 Endre hvordan kontakter vises

Du kan endre hvordan kontakter vises i kontaktlisten.

 1. iOS-enheter: Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ) og deretter på Generelt.

 2. I delen Kontakter kan du endre følgende alternativer:

  Vis bare påloggede kontakter: Når det er merket av for dette alternativet, vises bare kontakter med statusen Pålogget i kontaktlisten.

  Sorter etter navn og status: Når det er merket av for dette alternativet, sorteres kontaktene etter navn og status i kontaktlisten.

21.0 Fjerne en kontakt fra kontaktlisten

På iOS-enheter:

Sveip fingeren mot venstre på kontaktnavnet, og trykk deretter på Fjern.

24.0 Bruke kringkastingsmeldinger

Du kan ikke sende en kringkastingsmelding fra Messenger-mobilappen. Du kan imidlertid motta kringkastingsmeldinger. Kringkastingsmeldinger er merket med Kringkasting-ikonet ved siden av meldingen.

25.0 Slette meldinger automatisk

Du kan konfigurere automatisk sletting av meldinger siden meldinger kan bruke lagringsplass på enheten.

VIKTIG:Hvis du er logget på en annen Messenger-klient når samtalen pågår, lagres samtalen på klienten du er pålogget. Hvis du er logget på Messenger bare via Messenger-mobilappen, går samtaleloggen permanent tapt når du sletter den som beskrevet i dette avsnittet.

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ) og deretter på Logg.

 2. Velg om du aldri vil slette meldinger, slette meldinger så snart de lukkes (Alltid) eller slette dem daglig, månedlig eller årlig.

  eller

  Trykk på Slett alle logger for å slette alle meldingene på enheten.

26.0 Slå på passord

Du kan låse appen med et passord for å hindre at andre bruker Messenger på mobilenheten din.

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet.

 2. Trykk på Konto > Passordlås.

 3. Trykk på Slå på passord.

 4. Angi et passord, og angi det så en gang til.

 5. (Valgfritt) Velg Bruk TouchID hvis enheten støtter dette.

Når du har konfigurert passordet, må du angi passord for å åpne Messenger. Hvis passordet angis feil 10 ganger ved åpning av Messenger, vil passordet bli slettet og du blir logget ut av Messenger på denne enheten.

27.0 Endre passordet

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet.

 2. Trykk på Konto > Passordlås.

 3. Trykk på Endre passord.

 4. Angi gjeldende passord.

 5. Angi et nytt passord, og angi det så en gang til.

28.0 Logge av

På iOS-enheter:

 1. Trykk på Innstillinger-ikonet (iPad , iPhone ).

 2. Trykk på Logg av.

29.0 Juridiske merknader

Copyright 1996–2023 Open Text.

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra Open Text og dets datterselskaper og lisensgivere ("Open Text") er de som kan være fastsatt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. Open Text skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten forvarsel.