3.0 Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop

Zanim rozpoczniesz deinstalowanie aplikacji Filr Desktop, zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje systemu Filr.

Deinstalacja aplikacji Filr Desktop:

 • Powoduje usunięcie wszystkich plików aplikacji i danych konfiguracji systemu Filr.

 • W ramach deinstalacji wcześniej pobrane i zsynchronizowane pliki oraz foldery są przenoszone do następującego folderu:

  /katalog_domowy/nazwa_użytkownika/nazwafolderufilr-i-znacznik_czasu,

  gdzie „znacznik czasu” to data deinstalacji Filr w formacie rrrr_mm_dd__hh_mm_ss.

  Przykład: folder_domowy/nazwa_użytkownika/Filr2017_10_26__18_27_19

  Foldery można usunąć, jeśli nie są już potrzebne. Pliki i foldery pozostają jednak na serwerze Filr.

Aby zdeinstalować aplikację Filr Desktop, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom terminal wiersza poleceń.

 2. Uruchom następujące polecenie jako użytkownik root:

  sudo /opt/novell/filr/bin/filrClient --uninstall

WAŻNE:Jeśli aplikacja Desktop zostanie odinstalowana, gdy ilość miejsca na dysku komputera jest bardzo mała (około 200 MB), deinstalacja może nie spowodować usunięcia następujących pakietów RPM:

 • filr-linux-desktop

 • filr-linux-desktop-nautillus

Aby wykonać czystą deinstalację, wykonaj następujące czynności w celu ręcznego usunięcia pakietów RPM:

 1. Uruchom terminal.

 2. Uruchom poniższe polecenia jako użytkownik root:

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop

  • # sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautillus

  • #sudo rm -r /tmp/filr-installed