GroupWise Messenger Mobile — skrócona instrukcja obsługi

Październik 2023

1.0 GroupWise Messenger Mobile — skrócona instrukcja obsługi

Program GroupWise Messenger dostępny jest na obsługiwane urządzenia przenośne z systemem iOS. Dzięki możliwości równoczesnego zalogowania do programu Messenger z wielu lokalizacji można korzystać z programu Messenger na telefonie lub tablecie po wcześniejszym zalogowaniu do tego programu na komputerze. Historia konwersacji jest przechowywana na urządzeniu lub komputerze, do których użytkownik był zalogowany podczas przeprowadzania konwersacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat historii wiadomości, zobacz Korzystanie z historii osobistej.

2.0 Obsługiwane urządzenia przenośne

Rodzime aplikacje dla programu GroupWise Messenger są dostępne dla urządzeń przenośnych z następującymi systemami operacyjnymi:

 • iOS 9.0 lub nowszy

  Dostępne z witryny Apple iTunes App Store.

 • Android 4.4 lub nowszy

  Dostępne z witryny Google Play App Store, dawniej Android Market.

Aplikacje działają zarówno na telefonach, jak i tabletach.

3.0 Rozpoczynanie konwersacji dwukierunkowej

 1. W obszarze Moje kontakty, na liście kontaktów stuknij użytkownika, do którego chcesz wysłać wiadomość błyskawiczną.

 2. Wpisz wiadomość i wybierz opcję Wyślij.

4.0 Rozpoczynanie konwersacji grupowej

Konwersacje grupowe można odróżnić od dwukierunkowych na podstawie następujących kryteriów:

 • Ikona Konwersacja grupowa jest wyświetlana na transparencie w górnej części konwersacji.

 • Imiona uczestników są wyświetlane na transparencie na górze konwersacji. Stuknij ten transparent, aby wyświetlić wszystkich uczestników.

 • Nazwy użytkowników są wyświetlane w naprzemiennych kolorach powyżej wiadomości, które wysyłają oni w ramach konwersacji (własne imię użytkownika nigdy nie jest wyświetlane).

 • Dymek z wiadomościami innych użytkowników jest brązowy (w przeciwieństwie do koloru turkusowego w konwersacjach dwukierunkowych).

Sposób rozpoczęcia konwersacji grupowej różni się w zależności od urządzenia:

Na iPhonie:

 1. Otwórz konwersację dwukierunkową z jednym użytkownikiem.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Rozpoczynanie konwersacji dwukierunkowej.

 2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Dodaj uczestnika.

 3. Stuknij nazwę użytkownika, którego chcesz dodać do konwersacji, jeśli znajduje się on na liście kontaktów.

  lub

  W polu Wyszukaj zacznij wpisywać nazwę użytkownika, którego chcesz zaprosić do konwersacji, a następnie ją stuknij, gdy się pojawi.

Na iPadzie:

 1. Otwórz konwersację dwukierunkową z jednym użytkownikiem.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Rozpoczynanie konwersacji dwukierunkowej.

 2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij nazwę użytkownika, którego chcesz dodać do konwersacji, jeśli znajduje się on na liście kontaktów.

  lub

  W polu Wyszukaj zacznij wpisywać nazwę użytkownika, którego chcesz zaprosić do konwersacji, a następnie ją stuknij, gdy się pojawi.

5.0 Wysyłanie plików

Podczas konwersacji można wysyłać pliki i zdjęcia.

 1. W oknie konwersacji kliknij .

 2. Wybierz opcję Wyślij plik lub Wyślij zdjęcie i wybierz plik lub zdjęcie do wysłania.

6.0 Przełączanie między otwartymi konwersacjami

 1. Stuknij opcję Konwersacje, aby otworzyć obszar Konwersacje, jeśli nie jest już otwarty.

 2. Stuknij konwersację, którą chcesz wyświetlić.

7.0 Ukrywanie listy kontaktów na tablecie

Tablety i niektóre większe urządzenia z systemem Android wyświetlają listę kontaktów podczas przeglądania konwersacji.

Aby ukryć listę kontaktów podczas przeglądania konwersacji:

 • Przeciągnij listę kontaktów w lewo.

  lub

 • Stuknij ikonę Rozwiń w prawym górnym rogu ekranu, aby rozwinąć okno konwersacji.

Aby wyświetlić listę kontaktów po jej ukryciu:

 • Przeciągnij z lewej strony ekranu w prawo.

  lub

 • Stuknij ikonę Zwiń w prawym górnym rogu ekranu, aby zwinąć okno konwersacji i wyświetlić listę kontaktów.

8.0 Wyświetlanie lub ukrywanie znaczników czasu w konwersacjach

Znaczniki czasu, które są wyświetlane po każdej wiadomości w konwersacji, można szybko wyświetlić lub ukryć. Znaczniki czasu zawierają datę i czas wysłania każdej wiadomości. Domyślnie znaczniki czasu nie są wyświetlane.

Urządzenia z systemem iOS:

 • Naciśnij długo czas na górze konwersacji, aby szybko wyświetlić lub ukryć znaczniki czasu.

  lub

 • Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), stuknij opcję Ogólne, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Pokaż znacznik czasu.

9.0 Wyświetlanie lub ukrywanie nazw w konwersacjach

Nazwy użytkowników, które są wyświetlane po każdej wiadomości w konwersacji, można wyświetlić lub ukryć. (Nazwy są zawsze wyświetlane w konwersacjach grupowych).

Urządzenia z systemem iOS:

Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), stuknij opcję Ogólne, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Pokaż nazwę.

10.0 Zmiana funkcji klawisza Return lub Enter

Działanie klawisza Return lub Enter na wbudowanej klawiaturze urządzenia można skonfigurować. W zależności od wybranej opcji wiadomość jest albo wysyłana, albo wstawiany jest w niej nowy wiersz.

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), a następnie stuknij opcję Ogólne.

 2. Zaznacz opcję Klawisz Return wstawia nowy wiersz podczas tworzenia wiadomości, aby naciśnięcie klawisza Return powodowało wstawienie nowego wiersza. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby naciśnięcie klawisza Return powodowało wysłanie wiadomości.

  Jeśli urządzenie jest podłączone do zewnętrznej klawiatury, naciśnięcie klawiszy Command + Return zawsze wysyła wiadomość, a naciśnięcie klawiszy Control + Enter zawsze wstawia nowy wiersz.

11.0 Przypisywanie kolorów do użytkowników w konwersacji grupowej

W programie Messenger można przypisać indywidualny kolor do każdego użytkownika w konwersacji grupowej.

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), a następnie stuknij opcję Ogólne.

 2. Zaznacz opcję Przypisz kolory, aby przypisać indywidualny kolor do każdego użytkownika w konwersacji grupowej.

12.0 Automatyczne akceptowanie zaproszeń do grupy

Program Messenger można skonfigurować tak, aby zaproszenia do rozmów grupowych były automatycznie akceptowane.

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), a następnie stuknij opcję Ogólne.

 2. Zaznacz opcję Zawsze akceptuj zaproszenia.

13.0 Konfigurowanie komunikatów o alercie

Urządzenia z systemem iOS:

Stuknij ikonę Ustawienia , a następnie stuknij opcję Alerty.

Można zmodyfikować następujące ustawienia:

 • Początkowa wiadomość: Odtwarza dźwięk, gdy wiadomość zostanie odebrana po raz pierwszy od danej osoby.

 • Kolejna wiadomość: Odtwarza dźwięk za każdym razem, gdy wiadomość zostanie odebrana od danej osoby.

 • Wiadomość wysłana: Odtwarza dźwięk każdorazowo po wysłaniu wiadomości.

 • Odebrana transmisja rozgłoszeniowa: Odtwarza dźwięk, gdy zostanie otrzymana wiadomość transmisji rozgłoszeniowej.

 • Odebrana systemowa transmisja rozgłoszeniowa: Odtwarza dźwięk, gdy zostanie otrzymana systemowa wiadomość transmisji rozgłoszeniowej.

 • Odtwórz dźwięk jedynie w przypadku, gdy: Zaznacz tę opcję, aby odtwarzać dźwięki tylko wtedy, gdy stanem jest Online lub Wolny.

 • Wibracja: Wybierz, czy powiadamiać wibracjami o komunikatach o alercie.

14.0 Zmiana stanu

Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji Messenger na urządzeniu przenośnym domyślnym stanem jest Online.

Aby zmienić stan dla bieżącej sesji:

Stuknij bieżący stan, a następnie wybierz nowy.

Aby zmienić domyślny stan użytkownika:

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ).

 2. Stuknij opcję Konto.

 3. Stuknij opcję Stan domyślny, aby zmienić stan domyślny.

Na urządzeniach Android i BlackBerry:

 1. Stuknij przycisk Menu, a następnie stuknij opcję Ustawienia.

 2. Stuknij opcję Konto.

 3. Stuknij opcję Stan domyślny, aby zmienić stan domyślny.

15.0 Tworzenie stanu niestandardowego

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij bieżący stan.

 2. Stuknij ikonę Dodaj.

 3. Wprowadź nazwę nowego stanu.

 4. Wybierz stan Wyświetlaj jako.

 5. (Opcjonalnie) Jeśli stanem Wyświetlaj jako nie jest Online, można wprowadzić wiadomość automatycznej odpowiedzi, którą zobaczą nadawcy wiadomości wysyłanych do adresata.

Na urządzeniach Android i BlackBerry:

 1. Stuknij bieżący stan.

 2. Stuknij opcję Stan niestandardowy.

 3. Stuknij ikonę Dodaj.

 4. Wprowadź nazwę nowego stanu.

 5. Wybierz stan Wyświetlaj jako.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli stanem Wyświetlaj jako nie jest Online, można wprowadzić wiadomość automatycznej odpowiedzi, którą zobaczą nadawcy wiadomości wysyłanych do adresata.

16.0 Modyfikowanie stanu niestandardowego

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij bieżący stan.

 2. Stuknij ikonę Szczegóły obok stanu, który chcesz zmodyfikować.

 3. Wprowadź zmiany.

  W przypadku zmiany stanu Wyświetlaj jako na Online wiadomość automatycznej odpowiedzi zostanie usunięta po zapisaniu zmian.

 4. Stuknij opcję Zapisz.

17.0 Zmiana rozmiaru czcionki dla wiadomości (tylko system iOS)

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), a następnie stuknij opcję Ogólne.

 2. W sekcji Wiadomości wybierz bieżący rozmiar czcionki, a następnie wybierz żądany.

18.0 Dodawanie użytkownika do listy kontaktów

Urządzenia z systemem iOS:

 1. W obszarze Konwersacje lub po wyszukaniu użytkownika stuknij ikonę Szczegóły obok nazwy użytkownika, którego chcesz dodać do listy kontaktów.

 2. Stuknij opcję Dodaj do listy Moje kontakty.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj kontakt.

 3. Wybierz folder, do chcesz dodać nowy kontakt, a następnie stuknij przycisk Gotowe.

19.0 Dodawanie kontaktu do folderu

Urządzenia z systemem iOS:

 1. W obszarze Moje kontakty lub po wyszukaniu kontaktu stuknij ikonę Szczegóły obok użytkownika, którego chcesz dodać do folderu.

 2. Stuknij opcję Dodaj do listy kontaktów, wybierz folder, gdzie chcesz dodać kontakt, a następnie stuknij przycisk Gotowe.

20.0 Zmiana sposobu wyświetlania informacji kontaktowych

Sposób wyświetlania kontaktów na liście można zmienić.

 1. Urządzenia z systemem iOS: Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), a następnie stuknij opcję Ogólne.

 2. W sekcji Kontakty można zmodyfikować następujące opcje:

  Pokaż tylko kontakty online: Gdy ta opcja jest zaznaczona, na liście kontaktów są wyświetlane tylko kontakty z ustawionym stanem Online.

  Sortuj według nazw i stanów: Gdy ta opcja jest zaznaczona, kontakty są sortowane na liście kontaktów według nazwy i stanu.

21.0 Usuwanie kontaktu z listy kontaktów

Urządzenia z systemem iOS:

Przesuń palcem w lewo od nazwy kontaktu, a następnie stuknij przycisk Usuń.

24.0 Korzystanie z wiadomości transmisji rozgłoszeniowych

Nie można wysłać wiadomości transmisji rozgłoszeniowej z aplikacji mobilnej Messenger. Wiadomości takie można jednak odbierać. Wiadomości transmisji rozgłoszeniowych są oznaczone ikoną Transmisja rozgłoszeniowa obok wiadomości.

25.0 Automatyczne usuwanie wiadomości

Wiadomości mogą zajmować dużo pamięci w urządzeniu, dlatego można skonfigurować automatyczne usuwanie wiadomości.

WAŻNE:Jeśli użytkownik jest zalogowany do innego klienta Messenger w czasie konwersacji, jest ona zapisywana na kliencie, na którym użytkownik jest zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany do aplikacji Messenger tylko z aplikacji mobilnej Messenger, historia konwersacji zostanie utracona po jej usunięciu w sposób opisany w niniejszym punkcie.

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ), a następnie stuknij opcję Historia.

 2. Wybierz, czy wiadomości nigdy nie mają być usuwane, mają być usuwane natychmiast po ich zamknięciu (zawsze), czy też mają być usuwane codziennie, co miesiąc lub raz do roku.

  lub

  Stuknij opcję Usuń całą historię, aby usunąć wszystkie wiadomości aktualnie znajdujące się na urządzeniu.

26.0 Włączanie hasła

Aplikację Messenger można zabezpieczyć hasłem, aby uniemożliwić innym użytkownikom korzystanie z niej na urządzeniu przenośnym.

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia.

 2. Stuknij kolejno opcje Konto > Blokada hasłem.

 3. Stuknij opcję Włącz hasło.

 4. Wprowadź hasło, a następnie wprowadź je ponownie.

 5. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Użyj funkcji Touch ID, jeśli jest ona obsługiwana na urządzeniu.

Po ustawieniu hasła w celu uzyskania dostępu do aplikacji Messenger należy wprowadzić hasło. Po 10 nieudanych próbach odblokowania aplikacji Messenger hasło zostanie wyczyszczone, a użytkownik zostanie wylogowany z aplikacji Messenger na tym urządzeniu.

27.0 Zmienianie hasła

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia.

 2. Stuknij kolejno opcje Konto > Blokada hasłem.

 3. Stuknij opcję Zmień hasło.

 4. Wprowadź bieżące hasło.

 5. Wprowadź nowe hasło, a następnie wprowadź je ponownie.

28.0 Wylogowanie

Urządzenia z systemem iOS:

 1. Stuknij ikonę Ustawienia (iPad , iPhone ).

 2. Stuknij opcję Wyloguj.

29.0 Informacje prawne

Copyright 1996–2023 Open Text.

Jedyne gwarancje na produkty i usługi firmy Open Text, jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców („Open Text”) zostały wyraźnie sformułowane w oświadczeniach gwarancyjnych dotyczących takich produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Open Text nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.