Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Kwiecień 2015 r.

1.0 Omówienie produktu

Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze, a następnie modyfikowanie ich bez bezpośredniego dostępu do systemu Filr. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Filr a komputerem użytkownika.

2.0 Wymagania systemowe

2.1 W systemie Windows

Aplikacja kliencka Novell Filr jest obsługiwana w następujących wersjach systemu operacyjnego Windows:

  • Windows 7

  • Windows 8 i 8.1

Wymagane jest środowisko Microsoft .NET Framework 4. Monit o jego instalację jest wyświetlany podczas instalowania aplikacji klienckiej Filr. Do wyświetlania właściwości Filr pliku lub folderu wymagane jest środowisko .NET Framework 4.5.

2.2 W środowisku Mac

Aplikacja kliencka Novell Filr na komputerze Mac wymaga systemu Mac OS X 10.7 lub nowszego.

Aplikacja kliencka Filr nie została w sposób znaczący przetestowana w systemie OS X 10.10. Aby sprawdzić listę znanych problemów, zobacz Sekcja 3.1, Problemy dotyczące systemu Mac OS X 10.10 (Yosemite).

3.0 Problemy

Oto znane problemy dotyczące aplikacji klienckiej Novell Filr:

3.1 Problemy dotyczące systemu Mac OS X 10.10 (Yosemite)

Ze względu na to, że aplikacja Filr 1.1 została wydana przed premierą systemu OS X 10.10 (Yosemite), występują następujące problemy:

3.1.1 Aktualizacja aplikacji klienckiej Filr do poprawki Poodle kończy się niepowodzeniem, jeśli klient jest uruchomiony

W przypadku aktualizowania aplikacji klienckiej Filr 1.1 dla komputerów Mac do poprawki Poodle w systemie Mac OS X 10.10 (Yosemite) proces aktualizacji kończy się niepowodzeniem, jeśli aplikacja kliencka Filr jest uruchomiona w trakcie instalacji tej aktualizacji.

Aby pomyślnie zaktualizować aplikację kliencką Filr 1.1 dla komputerów Mac do poprawki Filr 1.1 Poodle, należy zamknąć aplikację kliencką Filr przed rozpoczęciem instalowania aktualizacji.

3.1.2 Nakładane ikony stanu nie zawsze się wyświetlają

Nakładane ikony stanu plików i folderów nie zawsze się wyświetlają w przypadku korzystania z aplikacji klienckiej Filr 1.1 w systemie Mac OS X 10.10.

3.2 Tworzenie folderu z poziomu aplikacji klienckiej powoduje utworzenie dwóch folderów

Podczas tworzenia folderu za pomocą aplikacji klienckiej Filr (za pośrednictwem Eksploratora Windows) niekiedy zamiast jednego folderu są tworzone dwa: jeden z określoną nazwą, a drugi o nazwie Nowy folder. W razie napotkania tego problemu należy usunąć folder o nazwie Nowy folder.

3.3 Nie można przenieść folderu Filr do katalogu głównego woluminu na komputerze Mac

Przenoszenie folderu Filr do katalogu głównego woluminu na komputerze Mac (na przykład /Woluminy/ABC) powoduje wystąpienie błędu i folder nie jest przenoszony do określonej lokalizacji.

W przypadku próby przeniesienia folderu do podkatologu (na przykład /Woluminy/ABC/Novell) folder zostanie pomyślnie przeniesiony.

3.4 Przenoszenie pliku aplikacji Filr z katalogu domyślnego (/Programy) na komputerze Mac powoduje błędy

Plik aplikacji Filr (Filr.app) nie działa prawidłowo w przypadku przeniesienia go z jego domyślnej lokalizacji instalacji (/Programy).

3.5 Nie można zsynchronizować plików i folderów, gdy pełna ścieżka w systemie Windows przekracza 260 znaków

Gdy pełna ścieżka do pliku lub folderu w systemie plików systemu Windows przekracza 260 znaków, plik lub folder nie jest synchronizowany z aplikacją kliencką Filr.

Pełna ścieżka obejmuje wszystkie znaki w ścieżce, na przykład C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr\My Files\Meeting Notes itd.

3.6 Nie można ustawić folderu Filr na tę samą lokalizację sieciową na wielu komputerach

Wybierając lokalizację folderu Filr, nie należy wskazywać w aplikacji klienckiej Novell Filr na wielu komputerach tej samej lokalizacji współużytkowanej w sieci. Aplikacja kliencka Novell Filr nie synchronizuje plików poprawnie, jeśli dwa wystąpienia synchronizują je z tą samą lokalizacją współużytkowaną, nawet jeśli te wystąpienia nie są uruchomione równocześnie. Z tego względu najlepiej unikać umieszczania folderu Filr na dysku sieciowym.

3.7 Synchronizowanie pliku po zmodyfikowaniu go w systemie plików serwera Filr może spowodować pojawienie się komunikatu o błędzie

Jeśli plik zostanie zmodyfikowany w systemie plików folderu sieciowego poza systemem Filr, podczas jego następnej synchronizacji z aplikacją kliencką Filr może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że aplikacja nie może sprawdzić poprawności sumy kontrolnej tego pliku. Dzieje się tak, ponieważ metadane serwera Filr nie zgadzają się z plikiem w systemie plików folderu sieciowego.

Ten problem powinien zostać rozwiązany automatycznie podczas następnej synchronizacji aplikacji klienckiej, ponieważ zleci ona serwerowi Filr zaktualizowanie jego metadanych. Jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany, można go rozwiązać, wykonując jedną z następujących czynności w zależności od sposobu skonfigurowania synchronizacji między folderami sieciowymi i systemem Filr przez administratora systemu Filr:

  • Uzyskanie dostępu do pliku z aplikacji sieci Web Filr. Po uzyskaniu dostępu do pliku zmiana może zostać odzwierciedlona w aplikacji klienckiej Filr.

  • Zaczekanie, aż serwer Filr wykryje zmianę w systemie plików folderu sieciowego i zaktualizuje swoje metadane. Częstotliwość aktualizacji zależy od harmonogramu synchronizacji folderu sieciowego, który jest konfigurowany przez administratora systemu Filr.

3.8 Po zmianie limitu maksymalnego rozmiaru pliku trzeba wyjść z programu Filr w celu zsynchronizowania plików oczekujących

Jeśli podczas próby dodania pliku do programu Filr za pomocą aplikacji klienckiej Filr rozmiar pliku przekracza limit maksymalnego rozmiaru pliku, plik nie jest synchronizowany.

Administrator programu Filr może zmienić limit maksymalnego rozmiaru pliku. Jeśli limit zostanie zwiększony po podjęciu próby dodania plików, których rozmiar przekraczał tę wartość, należy zamknąć (całkowicie) i ponownie uruchomić aplikację kliencką Filr w celu zsynchronizowania plików oczekujących.

3.9 Po zmianie limitu maksymalnego rozmiaru pliku trzeba wyjść z programu Filr w celu wyświetlenia dokładnego limitu

Nowa wartość dostosowanego przez administratora limitu maksymalnego rozmiaru pliku zostanie wyświetlona w konsoli programu Filr (na stronie Informacje o koncie) dopiero po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu Filr.

3.10 Stan braku synchronizacji w aplikacji klienckiej w przypadku zmiany nazwy folderu w aplikacji sieci Web polegającej jedynie na zmianie wielkości liter

W przypadku zmiany nazwy folderu w aplikacji sieci Web polegającej jedynie na zmianie wielkości liter (na przykład po zmianie nazwy marketing na Marketing) zmiana ta nie jest synchronizowana z aplikacją kliencką Filr, a folder jest w niej wyświetlany ze stanem braku synchronizacji.

Aby przywrócić stan synchronizacji folderu, należy zmienić jego nazwę w aplikacji sieci Web w zakresie większym niż tylko zmiana rozmiaru liter (na przykład zmienić nazwę Marketing na Marketing_uwagi).

3.11 Lokalizacją instalacji nie może być folder zawierający znaki rozszerzone w nazwie

Nazwa folderu wybranego jako folder instalacji aplikacji klienckiej Filr nie może zawierać znaków rozszerzonych.

3.12 Podczas instalacji jest wyświetlane domyślne tło pulpitu systemu Windows

Podczas instalowania aplikacji klienckiej Filr tło pulpitu systemu Windows może zostać tymczasowo przywrócone do domyślnego tła. Ten problem można bezpiecznie zignorować.

3.13 Nie można otworzyć aplikacji klienckiej Filr w trybie 32-bitowym

Po zainstalowaniu 64-bitowej wersji aplikacji klienckiej Filr w systemie Mac OS X można kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji Filr na pasku menu, aby wyświetlić opcję uruchomienia aplikacji Filr w trybie 32-bitowym. Ta funkcja nie jest obsługiwana.

3.14 Ikony stanu nakładki nieprawidłowo pokazują pliki i foldery jako oczekujące

Podczas przenoszenia lub kopiowania pliku lub folderu do katalogu głównego obszaru Współdzielone ze mną w aplikacji klienckiej Filr dla systemu Windows ikony stanu nakładki nieprawidłowo pokazują plik lub folder jako oczekujący na synchronizację. Przenoszenie i kopiowanie plików lub folderów do katalogu głównego obszaru Współdzielone ze mną nie jest obsługiwane (zobacz Które foldery są synchronizowane w dokumencie Aplikacja kliencka Filr dla systemu Windows — Szybki start) i dlatego pliki i foldery nie mogą zostać zsynchronizowane.

Aby rozwiązać problem ze stanem oczekiwania, usuń oczekujące pliki lub foldery z katalogu głównego obszaru Współdzielone ze mną.

3.15 Adresy e-mail w oknie dialogowym współdzielenia nie mogą zawierać znaków rozszerzonych

Jeśli w oknie dialogowym współdzielenia zostanie podany adres e-mail zawierający znaki rozszerzone (na przykład apostrof), zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można współdzielić elementu z określonym użytkownikiem.

3.16 Po uaktualnieniu i zmianie lokalizacji na nowy dysk konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji klienckiej Filr

Po uaktualnieniu aplikacji klienckiej Filr i zmianie jej lokalizacji na nowy dysk (gdy na przykład aplikacja kliencka Filr była pierwotnie zainstalowana na dysku C:\ i jej lokalizacja została zmieniona na dysk E:\) należy ponownie uruchomić aplikację kliencką Filr. Jeśli nie uruchomisz ponownie aplikacji, mogą wystąpić nieoczekiwane błędy.

3.17 Po uaktualnieniu na komputerze Mac trzeba ponownie uruchomić aplikację kliencką Filr lub program Finder

Po uaktualnieniu aplikacji klienckiej Filr na komputerze Mac należy wykonać jedną z poniższych czynności w celu zapewnienia pełnego działania funkcji Uzyskaj łącze pliku:

  • Uruchomić ponownie komputer.

  • Wylogować się z komputera jako bieżący użytkownik.

  • Uruchomić ponownie program Finder.

3.18 Nie można korzystać z funkcji komentowania ani uzyskiwania łącza pliku w przypadku dokumentów utworzonych za pomocą aplikacji pakietu Apple iWork (Pages, Keynote itd.)

Podczas korzystania z aplikacji klienckiej Filr nie można komentować dokumentów utworzonych za pomocą aplikacji pakietu Apple iWork (Pages, Keynote itd.) ani uzyskiwać łączy pliku dla tych dokumentów.

To ograniczenie wynika z faktu, że pliki utworzone w aplikacjach pakietu iWork są (z technicznego punktu widzenia) zapisywane jako foldery, a aplikacja Filr nie obsługuje wykonywania tych działań na folderach.

4.0 Dokumentacja aplikacji klienckiej Filr

Aby uzyskać informacje na temat instalowania, konfigurowania i używania aplikacji klienckiej Novell Filr na komputerze, zobacz dokument Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Windows — Szybki start lub Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Mac — Szybki start.

Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć aplikację kliencką Novell Filr, a także jak wykonywać inne funkcje administracyjne, zobacz Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr do uzyskiwania dostępu do plików w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.2 Beta.