Plik Readme dodatku Novell Vibe AddߛIn

1 lipca 2013

1.0 Omówienie produktu

Dodatek Novell Vibe Add-In umożliwia pracę z dokumentami Microsoft Office umieszczonymi w witrynie Vibe bez opuszczania programu Microsoft Office. Cały czas pracując tylko w programie Microsoft Office, można w prosty sposób znaleźć dokument przechowywany w witrynie Vibe, otworzyć go, edytować i z powrotem zapisać w witrynie Vibe.

Można pracować bezpośrednio z dokumentami Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

2.0 Wymagania systemowe dodatku Vibe Add-In

2.1 Wymagania dotyczące pakietu Office

Dodatek Novell Vibe Add-In jest obsługiwany w następujących wersjach pakietu Microsoft Office:

  • Microsoft Office 2013 z najnowszym pakietem poprawek.

  • Microsoft Office 2010 z najnowszym pakietem poprawek,

  • Microsoft Office 2007 z najnowszym pakietem poprawek.

2.2 Wymagania dotyczące systemu operacyjnego

Dodatek Novell Vibe Add-In jest obsługiwany w następujących wersjach systemu operacyjnego Windows:

  • Windows XP SP3 32-bitowy (lub nowszy),

  • Windows Vista SP2 32-bitowy lub 64-bitowy (lub nowszy)

  • Windows 7 SP1 32-bitowy lub 64-bitowy (lub nowszy)

  • Windows 8 32-bitowy lub 64-bitowy (lub nowszy)

2.3 Wymagania dotyczące systemu Vibe

System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Novell Vibe 3.3 lub nowszym.

3.0 Problemy z dodatkiem Vibe Add-In

3.1 Po zainstalowaniu środowiska .NET Framework instalator nie uruchamia się ponownie automatycznie

Jeśli środowisko .NET Framework nie jest zainstalowane na używanej stacji roboczej, zostanie zainstalowane przez instalator dodatku Vibe Add-In. Po zainstalowaniu środowiska .NET Framework wymagane jest zrestartowanie komputera. Po restarcie stacji roboczej konieczne jest ponowne uruchomienie instalatora dodatku Vibe Add-In ręcznie:

  1. Przejdź do położenia, do którego pobrano plik VibeAddinSetup.exe.

  2. Uruchom plik VibeAddinSetup.exe.

3.2 Nie można scalić własnych zmian ze zmianami wprowadzonymi przez innego użytkownika w programie Word 2013

Podczas korzystania z programu Word 2013 przy próbie scalenia zmian ze zmianami dokonanymi przez innych użytkowników, w sposób opisany w rozdziale Editing a Vide Document (Edytowanie dokumentu systemu Vide) w podręczniku Novell Vibe Add-In 1.0.1 Quick Start, jest wyświetlany komunikat o błędzie.

3.3 Nie są wyświetlane obrazy osadzone w opisach pozycji

Obrazy osadzone w sekcji Opis pozycji nie są poprawnie pokazywane podczas wyświetlania pozycji w pakiecie Microsoft Office z dodatkiem Vibe Add-In. Jednak w dalszym ciągu można edytować tekst opisu w pakietu Microsoft Office z dodatkiem Vibe Add-In.

3.4 Dodatek Vibe Add-In nie działa, gdy na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows

Jeśli na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows, w dodatku Vibe Add-In nie można otworzyć ani edytować plików na serwerze Vibe, ponieważ występuje konflikt portów.

Informacje o sposobie rozwiązania tego problemu można znaleźć w rozdziale Configuring Integrated Windows Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In (Konfigurowanie zintegrowanego uwierzytelniania Windows do obsługi programu Vibe Desktop i dodatku Vibe Add-In) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.

Więcej informacji o konfigurowaniu uwierzytelniania Windows dla witryny Vibe można znaleźć w rozdziale Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows (Konfigurowanie jednokrotnego logowania przy użyciu usług IIS dla systemu Windows) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

3.5 Informacje logowania do aplikacji Vibe Desktop zostały utracone

Jeśli program Vibe Desktop jest używany razem z dodatkiem Vibe Add-In, informacje o logowaniu do programu Vibe Desktop są tracone, gdy w dodatku Vibe Add-In skonfigurowano informacje o koncie do korzystania z konfiguracji serwera proxy systemu — wybranie opcji Use system proxy configuration (Użyj konfiguracji proxy systemu) — a następnie skonfigurowano konto tak, aby nie była używana konfiguracja serwera proxy systemu.

4.0 Dokumentacja dodatku Vibe Add-In

Informacje na temat instalowania, konfigurowania i używania dodatku Novell Vibe Add-In zawiera dokument Novell Vibe Add-In Quick Start.

Informacje na temat umożliwiania użytkownikom edycji dokumentów Vibe z wykorzystaniem dodatku Novell Vibe Add-In zawiera rozdział Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In (Konfigurowanie programu Vibe Desktop i dodatku do Microsoft Office) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.