Filr 3.4 :适用于 Mac 的 Desktop 应用程序指南

  Filr 3.4:适用于Mac 的 Desktop 应用程序指南
    概述
    安装和配置 Filr Desktop 应用程序
      支持 Matrix
      支持的语言
      下载并安装 Filr Desktop 应用程序
      登录 Filr Desktop 应用程序
      配置 Filr Desktop 控制台
      升级 Filr Desktop 应用程序
    卸装 Filr Desktop 应用程序
    了解 Filr Desktop 应用程序操作
      了解同步
      使用 Filr Desktop 应用程序
      了解 Filr Desktop 控制台
      了解 Filr 操作
      使用 Filr Desktop 控制台
      为 Desktop 应用程序赋予品牌含义
      可能不显示气球通知
    查错
      不同步的文件
      日志文件
      一般问题
    法律声明