A.0 ZENworks 报告服务器安装查错

以下几节提供了使用 Novell® ZENworks® Asset Management 报告服务器时可能会遇到的问题的解决方案: