ZENworks Reporting Appliance 部署與管理參考

  ZENworks Reporting Appliance 部署與管理參考
    綜覽
    系統要求
    裝置部署
      部署裝置
      進行裝置設定
    ZENworks Reporting 組態
      設定 ZENworks ReportingAppliance
      重新設定 ZENworks Reporting Appliance
    ZENworks Reporting 移轉
      備份 ZENworks Reporting 7.2 資料
      移轉至 ZENworks Reporting 7.8 Appliance
    ZENworks Reporting 系統管理
      ZENworks Reporting 組態
      終端機和檔案總管
      記錄
      ZENworks Reporting 備份
    裝置管理
      Ganglia 組態
      Ganglia 監控
      網路
      時間
      儲存
      系統服務
      防火牆
      管理密碼
      現場修補程式
      線上更新
      關閉和重新啟動 ZENworks Reporting Appliance
    疑難排解
    法律聲明