Novell eDirectory or NDS Error Code List

This section includes the following error codes and topics:

Novell eDirectory or NDS Operating System Error Code List

-001 FFFFFFFF INSUFFICIENT SPACE
-119 FFFFFF89 BUFFER TOO SMALL
-120 FFFFFF88 VOLUME FLAG NOT SET
-121 FFFFFF87 NO ITEMS FOUND
-122 FFFFFF86 CONN ALREADY TEMPORARY
-123 FFFFFF85 CONN ALREADY LOGGED IN
-124 FFFFFF84 CONN NOT AUTHENTICATED
-125 FFFFFF83 CONN NOT LOGGED IN
-126 FFFFFF82 NCP BOUNDARY CHECK FAILED
-127 FFFFFF81 LOCK WAITING
-128 FFFFFF80 LOCK FAIL
-129 FFFFFF7F OUT OF HANDLES
-130 FFFFFF7E NO OPEN PRIVILEGE
-131 FFFFFF7D HARD IO ERROR
-132 FFFFFF7C NO CREATE PRIVILEGE
-133 FFFFFF7B NO CREATE DELETE PRIV
-134 FFFFFF7A R O CREATE FILE
-135 FFFFFF79 CREATE FILE INVALID NAME
-136 FFFFFF78 INVALID FILE HANDLE
-137 FFFFFF77 NO SEARCH PRIVILEGE
-138 FFFFFF76 NO DELETE PRIVILEGE
-139 FFFFFF75 NO RENAME PRIVILEGE
-140 FFFFFF74 NO SET PRIVILEGE
-141 FFFFFF73 SOME FILES IN USE
-142 FFFFFF72 ALL FILES IN USE
-143 FFFFFF71 SOME READ ONLY
-144 FFFFFF70 ALL READ ONLY
-145 FFFFFF6F SOME NAMES EXIST
-146 FFFFFF6E ALL NAMES EXIST
-147 FFFFFF6D NO READ PRIVILEGE
-148 FFFFFF6C NO WRITE PRIVILEGE
-149 FFFFFF6B FILE DETACHED
-150 FFFFFF6A INSUFFICIENT MEMORY
-150 FFFFFF6A NO ALLOC SPACE
-150 FFFFFF6A TARGET NOT A SUBDIR
-151 FFFFFF69 NO SPOOL SPACE
-152 FFFFFF68 INVALID VOLUME
-153 FFFFFF67 DIRECTORY FULL
-154 FFFFFF66 RENAME ACROSS VOLUME
-155 FFFFFF65 BAD DIR HANDLE
-156 FFFFFF64 INVALID PATH
-156 FFFFFF64 NO SUCH EXTENSION
-157 FFFFFF63 NO DIR HANDLES
-158 FFFFFF62 BAD FILE NAME
-159 FFFFFF61 DIRECTORY ACTIVE
-160 FFFFFF60 DIRECTORY NOT EMPTY
-161 FFFFFF5F DIRECTORY IO ERROR
-162 FFFFFF5E IO LOCKED
-163 FFFFFF5D TRANSACTION RESTARTED
-164 FFFFFF5C RENAME DIR INVALID
-165 FFFFFF5B INVALID OPENCREATE MODE
-166 FFFFFF5A ALREADY IN USE
-167 FFFFFF59 INVALID RESOURCE TAG
-168 FFFFFF58 ACCESS DENIED
-188 FFFFFF44 DSERR LOGIN SIGNING REQUIRED
-189 FFFFFF43 DSERR LOGIN ENCRYPT REQUIRED
-190 FFFFFF42 INVALID DATA STREAM
-191 FFFFFF41 INVALID NAME SPACE
-192 FFFFFF40 NO ACCOUNTING PRIVILEGES
-193 FFFFFF3F NO ACCOUNT BALANCE
-194 FFFFFF3E CREDIT LIMIT EXCEEDED
-195 FFFFFF3D TOO MANY HOLDS
-196 FFFFFF3C ACCOUNTING DISABLED
-197 FFFFFF3B LOGIN LOCKOUT
-198 FFFFFF3A NO CONSOLE RIGHTS
-208 FFFFFF30 Q IO FAILURE
-209 FFFFFF2F NO QUEUE
-210 FFFFFF2E NO Q SERVER
-211 FFFFFF2D NO Q RIGHTS
-212 FFFFFF2C Q FULL
-213 FFFFFF2B NO Q JOB
-214 FFFFFF2A NO Q JOB RIGHTS
-214 FFFFFF2A UNENCRYPTED NOT ALLOWED
-215 FFFFFF29 DUPLICATE PASSWORD
-215 FFFFFF29 Q IN SERVICE
-216 FFFFFF28 PASSWORD TOO SHORT
-216 FFFFFF28 Q NOT ACTIVE
-217 FFFFFF27 MAXIMUM LOGINS EXCEEDED
-217 FFFFFF27 Q STN NOT SERVER
-218 FFFFFF26 BAD LOGIN TIME
-218 FFFFFF26 Q HALTED
-219 FFFFFF25 NODE ADDRESS VIOLATION
-220 FFFFFF24 LOG ACCOUNT EXPIRED
-222 FFFFFF22 BAD PASSWORD
-223 FFFFFF21 PASSWORD EXPIRED
-224 FFFFFF20 NO LOGIN CONN AVAILABLE
-232 FFFFFF18 WRITE TO GROUP PROPERTY
-233 FFFFFF17 MEMBER ALREADY EXISTS
-234 FFFFFF16 NO SUCH MEMBER
-235 FFFFFF15 PROPERTY NOT GROUP
-236 FFFFFF14 NO SUCH VALUE SET
-237 FFFFFF13 PROPERTY ALREADY EXISTS
-238 FFFFFF12 OBJECT ALREADY EXISTS
-239 FFFFFF11 ILLEGAL NAME
-240 FFFFFF10 ILLEGAL WILDCARD
-241 FFFFFF0F BINDERY SECURITY
-242 FFFFFF0E NO OBJECT READ RIGHTS
-243 FFFFFF0D NO OBJECT RENAME RIGHTS
-244 FFFFFF0C NO OBJECT DELETE RIGHTS
-245 FFFFFF0B NO OBJECT CREATE RIGHTS
-246 FFFFFF0A NO PROPERTY DELETE RIGHTS
-247 FFFFFF09 NO PROPERTY CREATE RIGHTS
-248 FFFFFF08 NO PROPERTY WRITE RIGHTS
-249 FFFFFF07 NO PROPERTY READ RIGHTS
-250 FFFFFF06 TEMP REMAP
-251 FFFFFF05 NO SUCH PROPERTY
-251 FFFFFF05 UNKNOWN REQUEST
-252 FFFFFF04 MESSAGE QUEUE FULL
-252 FFFFFF04 NO SUCH OBJECT
-252 FFFFFF04 TARGET ALREADY HAS MSG
-253 FFFFFF03 BAD STATION NUMBER
-254 FFFFFF02 BINDERY LOCKED
-254 FFFFFF02 DIR LOCKED
-254 FFFFFF02 DSERR TIMEOUT
-254 FFFFFF02 LOGIN DISABLED
-254 FFFFFF02 SPOOL DELETE
-254 FFFFFF02 TRUSTEE NOT FOUND
-255 FFFFFF01 BAD PARAMETER
-255 FFFFFF01 BAD SPOOL PRINTER
-255 FFFFFF01 CLOSE FCB
-255 FFFFFF01 ERR OF SOME SORT
-255 FFFFFF01 FILE EXISTS
-255 FFFFFF01 FILE NAME
-255 FFFFFF01 HARD FAILURE
-255 FFFFFF01 IO BOUND
-255 FFFFFF01 MUST FORCE DOWN
-255 FFFFFF01 NO FILES FOUND
-255 FFFFFF01 NO SPOOL FILE
-255 FFFFFF01 NO TRUSTEE CHANGE PRIV
-255 FFFFFF01 TARGET NOT ACCEPTING MSGS
-255 FFFFFF01 TARGET NOT LOGGED IN

Novell eDirectory or NDS Client Error Code List

-301 FFFFFED3 NOT ENOUGH MEMORY
-302 FFFFFED2 BAD KEY
-303 FFFFFED1 BAD CONTEXT
-304 FFFFFED0 BUFFER FULL
-305 FFFFFECF LIST EMPTY
-306 FFFFFECE BAD SYNTAX
-307 FFFFFECD BUFFER EMPTY
-308 FFFFFECC BAD VERB
-309 FFFFFECB EXPECTED IDENTIFIER
-310 FFFFFECA EXPECTED EQUALS
-311 FFFFFEC9 ATTR TYPE EXPECTED
-312 FFFFFEC8 ATTR TYPE NOT EXPECTED
-313 FFFFFEC7 FILTER TREE EMPTY
-314 FFFFFEC6 INVALID OBJECT NAME
-315 FFFFFEC5 EXPECTED RDN DELIMITER
-316 FFFFFEC4 TOO MANY TOKENS
-317 FFFFFEC3 INCONSISTENT MULTIAVA
-318 FFFFFEC2 COUNTRY NAME TOO LONG
-319 FFFFFEC1 SYSTEM ERROR
-320 FFFFFEC0 CANT ADD ROOT
-321 FFFFFEBF UNABLE TO ATTACH
-322 FFFFFEBE INVALID HANDLE
-323 FFFFFEBD BUFFER ZERO LENGTH
-324 FFFFFEBC INVALID REPLICA TYPE
-325 FFFFFEBB INVALID ATTR SYNTAX
-326 FFFFFEBA INVALID FILTER SYNTAX
-328 FFFFFEB8 CONTEXT CREATION
-329 FFFFFEB7 INVALID UNION TAG
-330 FFFFFEB6 INVALID SERVER RESPONSE
-331 FFFFFEB5 NULL POINTER
-332 FFFFFEB5 NO SERVER FOUND
-333 FFFFFEB3 NO CONNECTION
-334 FFFFFEB2 RDN TOO LONG
-335 FFFFFEB1 DUPLICATE TYPE
-336 FFFFFEB0 DATA STORE FAILURE
-337 FFFFFEAF NOT LOGGED IN
-338 FFFFFEAE INVALID PASSWORD CHARS
-339 FFFFFEAD FAILED SERVER AUTHENT
-340 FFFFFEAC TRANSPORT
-341 FFFFFEAB NO SUCH SYNTAX
-342 FFFFFEAA INVALID NDS NAME
-343 FFFFFEA9 ATTR NAME TOO LONG
-344 FFFFFEA8 INVALID TDS
-345 FFFFFEA7 INVALID DS VERSION
-346 FFFFFEA6 UNICODE TRANSLATION
-347 FFFFFEAS SCHEMA NAME TOO LONG
-348 FFFFFEA4 UNICODE FILE NOT FOUND
-349 FFFFFEA3 UNICODE ALREADY LOADED
-350 FFFFFEA2 NOT CONTEXT OWNER
-351 FFFFFEA1 ATTEMPT TO AUTHENTICATE 0
-352 FFFFFEA0 NO WRITABLE REPLICAS
-353 FFFFFE9F DN TOO LONG
-354 FFFFFE9E RENAME NOT ALLOWED
-355 FFFFFE9D ERR NOT NDS FOR NT
-356 FFFFFE9C ERR NDS FOR NT NO DOMAIN
-357 FFFFFE9B ERR NDS FOR NT SYNC DISABLED
-358 FFFFFE9A ERR ITR INVALID HANDLE
-359 FFFFFE99 ERR ITR INVALID POSITION
-360 FFFFFE98 ERR ITR INVALID SEARCH DATA
-361 FFFFFE97 ERR ITR INVALID SCOPE
-362 FFFFFE96 ERR ITR MAX COUNT

Novell eDirectory or NDS Unicode Error Code List

-489 FFFFFE17 UNI ALREADY LOADED
-490 FFFFFE16 UNI FUTURE OPCODE
-491 FFFFFE15 UNI NO SUCH FILE
-492 FFFFFE14 UNI TOO MANY FILES
-493 FFFFFE13 UNI NO PERMISSION
-494 FFFFFE12 UNI NO MEMORY
-495 FFFFFE11 UNI LOAD FAILED
-496 FFFFFE10 UNI HANDLE BAD
-497 FFFFFE0F UNI HANDLE MISMATCH
-498 FFFFFE0E UNI RULES CORRUPT
-499 FFFFFE0D UNI NO DEFAULT
-500 FFFFFE0C UNI INSUFFICIENT BUFFER
-501 FFFFFE0B UNI OPEN FAILED
-502 FFFFFE0A UNI NO LOAD DIR
-503 FFFFFE09 UNI BAD FILE HANDLE
-504 FFFFFE08 UNI READ FAILED
-505 FFFFFE07 UNI TRANS CORRUPT

Novell eDirectory or NDS Agent Error Code List

-601 FFFFFDA7 NO SUCH ENTRY
-602 FFFFFDA6 NO SUCH VALUE
-603 FFFFFDA5 NO SUCH ATTRIBUTE
-604 FFFFFDA4 NO SUCH CLASS
-605 FFFFFDA3 NO SUCH PARTITION
-606 FFFFFDA2 ENTRY ALREADY EXISTS
-607 FFFFFDA1 NOT EFFECTIVE CLASS
-608 FFFFFDA0 ILLEGAL ATTRIBUTE
-609 FFFFFD9F MISSING MANDATORY
-610 FFFFFD9E ILLEGAL NDS NAME
-611 FFFFFD9D ILLEGAL CONTAINMENT
-612 FFFFFD9C CANT HAVE MULTIPLE VALUES
-613 FFFFFD9B SYNTAX VIOLATION
-614 FFFFFD9A DUPLICATE VALUE
-615 FFFFFD99 ATTRIBUTE ALREADY EXISTS
-616 FFFFFD98 MAXIMUM ENTRIES EXIST
-617 FFFFFD97 DATABASE FORMAT
-618 FFFFFD96 INCONSISTENT DATABASE
-619 FFFFFD95 INVALID COMPARISON
-620 FFFFFD94 COMPARISON FAILED
-621 FFFFFD93 TRANSACTIONS DISABLED
-622 FFFFFD92 INVALID TRANSPORT
-623 FFFFFD91 SYNTAX INVALID IN NAME
-624 FFFFFD90 REPLICA ALREADY EXISTS
-625 FFFFFD8F TRANSPORT FAILURE
-626 FFFFFD8E ALL REFERRALS FAILED
-627 FFFFFD8D CANT REMOVE NAMING VALUE
-628 FFFFFD8C OBJECT CLASS VIOLATION
-629 FFFFFD8B ENTRY IS NOT LEAF
-630 FFFFFD8A DIFFERENT TREE
-631 FFFFFD89 ILLEGAL REPLICA TYPE
-632 FFFFFD88 SYSTEM FAILURE
-633 FFFFFD87 INVALID ENTRY FOR ROOT
-634 FFFFFD86 NO REFERRALS
-635 FFFFFD85 REMOTE FAILURE
-636 FFFFFD84 UNREACHABLE SERVER
-637 FFFFFD83 PREVIOUS MOVE IN PROGRESS
-638 FFFFFD82 NO CHARACTER MAPPING
-639 FFFFFD81 INCOMPLETE AUTHENTICATION
-640 FFFFFD80 INVALID CERTIFICATE
-641 FFFFFD7F INVALID REQUEST
-642 FFFFFD7E INVALID ITERATION
-643 FFFFFD7D SCHEMA IS NONREMOVABLE
-644 FFFFFD7C SCHEMA IS IN USE
-645 FFFFFD7B CLASS ALREADY EXISTS
-646 FFFFFD7A BAD NAMING ATTRIBUTES
-647 FFFFFD79 NOT ROOT PARTITION
-648 FFFFFD78 INSUFFICIENT STACK
-649 FFFFFD77 INSUFFICIENT BUFFER
-650 FFFFFD76 AMBIGUOUS CONTAINMENT
-651 FFFFFD75 AMBIGUOUS NAMING
-652 FFFFFD74 DUPLICATE MANDATORY
-653 FFFFFD73 DUPLICATE OPTIONAL
-654 FFFFFD72 PARTITION BUSY
-655 FFFFFD71 MULTIPLE REPLICAS
-656 FFFFFD70 CRUCIAL REPLICA
-657 FFFFFD6F SCHEMA SYNC IN PROGRESS
-658 FFFFFD6E SKULK IN PROGRESS
-659 FFFFFD6D TIME NOT SYNCHRONIZED
-660 FFFFFD6C RECORD IN USE
-661 FFFFFD6B DS VOLUME NOT MOUNTED
-662 FFFFFD6A DS VOLUME IO FAILURE
-663 FFFFFD69 DS LOCKED
-664 FFFFFD68 OLD EPOCH
-665 FFFFFD67 NEW EPOCH
-666 FFFFFD66 INCOMPATIBLE NDS VERSION
-667 FFFFFD65 PARTITION ROOT
-668 FFFFFD64 ENTRY NOT CONTAINER
-669 FFFFFD63 FAILED AUTHENTICATION
-670 FFFFFD62 INVALID CONTEXT
-671 FFFFFD61 NO SUCH PARENT
-672 FFFFFD60 NO ACCESS
-673 FFFFFD5F REPLICA NOT ON
-674 FFFFFD5E INVALID NAME SERVICE
-675 FFFFFD5D INVALID TASK
-676 FFFFFD5C INVALID CONN HANDLE
-677 FFFFFD5B INVALID IDENTITY
-678 FFFFFD5A DUPLICATE ACL
-679 FFFFFD59 PARTITION ALREADY EXISTS
-680 FFFFFD58 TRANSPORT MODIFIED
-681 FFFFFD57 ALIAS OF AN ALIAS
-682 FFFFFD56 AUDITING FAILED
-683 FFFFFD55 INVALID API VERSION
-684 FFFFFD54 SECURE NCP VIOLATION
-685 FFFFFD53 MOVE IN PROGRESS
-686 FFFFFD52 NOT LEAF PARTITION
-687 FFFFFD51 CANNOT ABORT
-688 FFFFFD50 CACHE OVERFLOW
-689 FFFFFD4F INVALID SUBORDINATE COUNT
-690 FFFFFD4E INVALID RDN
-691 FFFFFD4D MOD TIME NOT CURRENT
-692 FFFFFD4C INCORRECT BASE CLASS
-693 FFFFFD4B MISSING REFERENCE
-694 FFFFFD4A LOST ENTRY
-695 FFFFFD49 AGENT ALREADY REGISTERED
-696 FFFFFD48 DS LOADER BUSY
-697 FFFFFD47 DS CANNOT RELOAD
-698 FFFFFD46 REPLICA IN SKULK
-699 FFFFFD45 FATAL
-700 FFFFFD44 OBSOLETE API
-701 FFFFFD43 SYNCHRONIZATION DISABLED
-702 FFFFFD42 INVALID PARAMETER
-703 FFFFFD41 DUPLICATE TEMPLATE
-704 FFFFFD40 NO MASTER REPLICA
-705 FFFFFD3F DUPLICATE CONTAINMENT
-706 FFFFFD3E NOT SIBLING
-707 FFFFFD3D INVALID SIGNATURE
-708 FFFFFD3C INVALID RESPONSE
-709 FFFFFD3B INSUFFICIENT SOCKETS
-710 FFFFFD3A DATABASE READ FAIL
-711 FFFFFD39 INVALID CODE PAGE
-712 FFFFFD38 INVALID ESCAPE CHAR
-713 FFFFFD37 INVALID DELIMITERS
-714 FFFFFD36 NOT IMPLEMENTED
-715 FFFFFD35 CHECKSUM FAILURE
-716 FFFFFD34 CHECKSUMMING NOT SUPPORTED
-717 FFFFFD33 CRC FAILURE
-718 FFFFFD32 INVALID ENTRY HANDLE
-719 FFFFFD31 INVALID VALUE HANDLE
-720 FFFFFD30 CONNECTION DENIED
-721 FFFFFD2F NO SUCH FEDERATION LINK
-722 FFFFFD2E OP SCHEMA MISMATCH
-723 FFFFFD2D STREAM NOT FOUND
-724 FFFFFD2C DCLIENT UNAVAILABLE
-725 FFFFFD2B MASV NO ACCESS
-726 FFFFFD2A MASV INVALID REQUEST
-727 FFFFFD29 MASV FAILURE
-728 FFFFFD28 MASV ALREADY EXISTS
-729 FFFFFD27 MASV NOT FOUND
-730 FFFFFD26 MASV BAD RANGE
-731 FFFFFD25 VALUE DATA
-732 FFFFFD24 DATABASE LOCKED
-733 FFFFFD23 DATABASE ALREADY EXISTS
-734 FFFFFD22 DATABASE NOT FOUND
-735 FFFFFD21 NOTHING TO ABORT
-736 FFFFFD20 END OF STREAM
-737 FFFFFD1F NO SUCH TEMPLATE
-738 FFFFFD1E SAS LOCKED
-739 FFFFFD1D INVALID SAS VERSION
-740 FFFFFD1C SAS ALREADY REGISTERED
-741 FFFFFD1B NAME TYPE NOT SUPPORTED
-742 FFFFFD1A WRONG NDS VERSION
-743 FFFFFD19 INVALID CONTROL FUNCTION
-744 FFFFFD18 INVALID CONTROL STATE
-745 FFFFFD17 ERR CACHE IN USE
-746 FFFFFD16 ERR ZERO CREATION TIME
-747 FFFFFD15 ERR WOULD BLOCK
-748 FFFFFD14 ERR CONN TIMEOUT
-749 FFFFFD13 ERR TOO MANY REFERRALS
-750 FFFFFD12 ERR OPERATION CANCELLED
-751 FFFFFD11 ERR UNKNOWN TARGET
-752 FFFFFD10 ERR GUID FAILURE
-753 FFFFFD0F ERR INCOMPATIBLE OS
-754 FFFFFD0E ERR CALLBACK CANCEL
-755 FFFFFD0D ERR INVALID SYNC DATA
-756 FFFFFD0C ERR STREAM EXISTS
-757 FFFFFD0B ERR AUXILIARY HAS CONTAINMENT
-758 FFFFFD0A ERR AUXILIARY NOT CONTAINER
-759 FFFFFD09 ERR AUXILIARY NOT EFFECTIVE
-760 FFFFFD08 ERR AUXILIARY ON ALIAS
-761 FFFFFD07 ERR HAVE SEEN STATE
-762 FFFFFD06 ERR VERB LOCKED
-763 FFFFFD05 ERR VERB EXCEEDS TABLE LENGTH
-764 FFFFFD04 ERR BOF HIT
-765 FFFFFD03 ERR EOF HIT
-766 FFFFFD02 ERR INCOMPATIBLE REPLICA VER
-767 FFFFFD01 ERR QUERY TIMEOUT
-768 FFFFFD00 ERR QUERY MAX COUNT
-769 FFFFFCFF ERR DUPLICATE NAMING
-770 FFFFFCFE ERR NO TRANS ACTIVE
-771 FFFFFCFD ERR TRANS ACTIVE
-772 FFFFFCFC ERR ILLEGAL TRANS OP
-773 FFFFFCFB ERR ITERATOR SYNTAX
-774 FFFFFCFA ERR REPAIRING DIB
-775 FFFFFCF9 ERR INVALID OID FORMAT
-776 FFFFFCF8 ERR NDS AGENT CLOSING
-777 FFFFFCF7 ERR SPARSE FILTER VIOLATION
-778 FFFFFCF6 ERR VPVECTOR CORRELATION ERR
-779 FFFFFCF5 ERR CANNOT GO REMOTE
-780 FFFFFCF4 ERR REQUEST NOT SUPPORTED
-781 FFFFFCF3 ERR ENTRY NOT LOCAL
-782 FFFFFCF2 ERR ROOT UNREACHABLE
-783 FFFFFCF1 ERR VRDIM NOT INITIALIZED
-784 FFFFFCF0 ERR WAIT TIMEOUT
-785 FFFFFCEF ERR DIB ERROR
-786 FFFFFCEE ERR DIB IO FAILURE
-787 FFFFFCED ERR ILLEGAL SCHEMA ATTRIBUTE
-788 FFFFFCEC ERR SCHEMA PARTITION
-789 FFFFFCEB ERR INVALID TEMPLATE
-790 FFFFFCEA ERR OPENING FILE
-791 FFFFFCE9 ERR DIRECT OPENING FILE
-792 FFFFFCE8 ERR CREATING FILE
-793 FFFFFCE7 ERR DIRECT CREATING FILE
-794 FFFFFCE6 ERR READING FILE
-795 FFFFFCE5 ERR DIRECT READING FILE
-796 FFFFFCE4 ERR WRITING FILE
-797 FFFFFCE3 ERR DIRECT WRITING FILE
-798 FFFFFCE2 ERR POSITIONING IN FILE
-799 FFFFFCE1 ERR GETTING FILE SIZE
-6001 FFFFE88F ERR TRUNCATING FILE
-6002 FFFFE88E ERR PARSING FILE NAME
-6003 FFFFE88D ERR CLOSING FILE
-6004 FFFFE88C ERR GETTING FILE INFO
-6005 FFFFE88B ERR EXPANDING FILE
-6006 FFFFE88A ERR GETTING FREE BLOCKS
-6007 FFFFE889 ERR CHECKING FILE EXISTENCE
-6008 FFFFE888 ERR DELETING FILE
-6009 FFFFE887 ERR RENAMING FILE
-6010 FFFFE886 ERR INITIALIZING IO SYSTEM
-6011 FFFFE885 ERR FLUSHING FILE
-6012 FFFFE884 ERR SETTING UP FOR READ
-6013 FFFFE883 ERR SETTING UP FOR WRITE
-6014 FFFFE882 ERR OLD VIEW
-6015 FFFFE881 ERR SERVER IN SKULK
-6016 FFFFE880 ERR RETURNING PARTIAL RESULTS
-6017 FFFFE87F ERR NO SUCH SCHEMA
-6018 FFFFE87E ERR SERIAL NUM MISMATCH
-6019 FFFFE87D ERR BAD RFL DB SERIAL NUM
-6020 FFFFE87C ERR BAD RFL SERIAL NUM
-6021 FFFFE87B ERR INVALID FILE SEQUENCE
-6022 FFFFE87A ERR RFL TRANS GAP
-6023 FFFFE879 ERR BAD RFL FILE NUMBER
-6024 FFFFE878 ERR RFL FILE NOT FOUND
-6025 FFFFE877 ERR BACKUP ACTIVE
-6026 FFFFE876 ERR RFL DEVICE FULL
-6027 FFFFE875 ERR UNSUPPORTED VERSION
-6028 FFFFE874 ERR MUST WAIT CHECKPOINT
-6029 FFFFE873 ERR ATTR MAINT IN PROGRESS
-6030 FFFFE872 ERR ABORT TRANSACTION
-6031 FFFFE871 ERR SETTING FILE INFO
-6032 FFFFE870 ERR REPLICA RING CHANGED
-6033 FFFFE86F ERR NOT PARTITION ROOT
-6034 FFFFE86E ERR SERVER NOT UP TO DATE
-6035 FFFFE86D ERR INCONSISTENT BACKUP
-6036 FFFFE86C ERR NO SUCH INDEX
-6037 FFFFE86B ERR INDEX OFFLINE
-6038 FFFFE86A ERR CLOSING DATABASE
-6039 FFFFE869 ERR OBJECT OP DISABLED
-6040 FFFFE868 ERR OP STARTED
-6041 FFFFE867 ERR OP ABORTED
-6042 FFFFE866 ERR OP FAILED
-6043 FFFFE865 ERR OP IN PROGRESS
-6044 FFFFE864 ERR NO VALUE
-6045 FFFFE863 ERR PARAM NOT FOUND
-6046 FFFFE862 ERR VALUE TOO LARGE
-6048 FFFFE860 ERR NICI CONTEXT
-6049 FFFFE85F ERR NICI FIND INIT
-6050 FFFFE85E ERR NICI FIND OBJECT
-6051 FFFFE85D ERR NICI WRAPKEY NOT FOUND
-6052 FFFFE85C ERR NICI ATTRIBUTE VALUE
-6053 FFFFE85B ERR NICI BAD ATTRIBUTE
-6054 FFFFE85A ERR NICI BAD RANDOM
-6056 FFFFE858 ERR NICI WRAPKEY FAILED
-6057 FFFFE857 ERR NICI GENKEY FAILED
-6058 FFFFE856 ERR REQUIRE PASSWD
-6061 FFFFE853 ERR NICI UNWRAPKEY FAILED
-6062 FFFFE852 ERR NICI ENC INIT FAILED
-6063 FFFFE851 ERR NICI ENCRYPT FAILED
-6064 FFFFE850 ERR NICI DECRYPT INIT FAILED
-6065 FFFFE84F ERR NICI DECRYPT FAILED
-6066 FFFFE84E ERR NICI INIT FAILED
-6067 FFFFE84D ERR NICI KEY NOT FOUND
-6068 FFFFE84C ERR NICI INVALID ALGORITHM
-6069 FFFFE84B ERR FLD NOT ENCRYPTED
-6070 FFFFE84A ERR CANNOT SET KEY
-6071 FFFFE849 ERR MISSING ENC TYPE
-6072 FFFFE848 ERR CANNOT MOD ENC TYPE
-6073 FFFFE847 ERR MISSING ENC KEY
-6074 FFFFE846 ERR CANNOT CHANGE KEY
-6075 FFFFE845 ERR BAD ENC KEY
-6076 FFFFE844 ERR CANNOT MOD ENC STATE
-6077 FFFFE843 ERR DATA SIZE MISMATCH
-6078 FFFFE842 ERR ENCRYPTION UNAVAILABLE
-6079 FFFFE841 ERR PURGED ENCDEF FOUND
-6080 FFFFE840 ERR FLD NOT DECRYPTED
-6081 FFFFE83F ERR BAD ENCDEF ID
-6082 FFFFE83E ERR PBE ENCRYPT FAILED
-6083 FFFFE83D ERR DIGEST FAILED
-6084 FFFFE83C ERR DIGEST INIT FAILED
-6085 FFFFE83B ERR EXTRACT KEY FAILED
-6086 FFFFE83A ERR INJECT KEY FAILED
-6087 FFFFE839 ERR PBE DECRYPT FAILED
-6089 FFFFE837 ERR REQUIRE SECURE ACCESS
-6090 FFFFE836 ERR ER DISABLED

Specific eDirectory or NDS error code topics