TeamWorks 18.2.1 — informacje o wydaniu

Marzec 2020

Rozwiązanie TeamWorks ułatwia efektywną komunikację i współpracę zespołów. Użytkownicy mogą w tym celu korzystać z telefonów komórkowych, przeglądarek internetowych i klienta e-mail Micro Focus GroupWise.

1.0 Omówienie produktu

Rozwiązanie TeamWorks umożliwia zespołom należącym do Twojej organizacji:

 • inicjowanie dyskusji dotyczących konkretnego projektu i zorientowanych na pracę zespołową,

 • prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym,

 • dynamiczne współużytkowanie plików.

2.0 Co nowego w TeamWorks 18

2.1 Nowości w wersji 18.2.1

Poza usunięciem błędów wersja 18.2.1 rozwiązania TeamWorks obejmuje:

 • ulepszenia interfejsu użytkownika klienta internetowego TeamWorks,

 • aktualizacje systemu operacyjnego i zabezpieczeń,

 • aktualizacje bibliotek,

 • łącze do strony Wymiana pomysłów TeamWorks w kliencie internetowym TeamWorks, zarówno dla użytkowników, jak i dla administratora TeamWorks (użytkownik admin).

2.2 Nowości w wersji 18.2

Poza usunięciem błędów wersja 18.2 rozwiązania TeamWorks obejmuje:

 • obsługę współużytkowania plików w pokojach i organizowania ich w folderach,

 • obsługę edycji grupowej za pośrednictwem urządzenia Edytor zawartości Micro Focus,

 • obsługę serwera SLES 15 SP1,

 • kluczowe aktualizacje architektury,

 • nowy lub odświeżony interfejs użytkownika w klientach w przeglądarce i klientach mobilnych.

2.3 Nowości w wersji 18.1.1

Poza usunięciem błędów wersja 18.1.1 rozwiązania TeamWorks obejmuje:

 • obsługę Menedżera uwierzytelniania NetIQ,

 • zaktualizowane biblioteki,

 • zaktualizowany interfejs użytkownika,

 • poprawę niezawodności, użyteczności i dostępności.

2.4 Nowości w wersji 18.1

Poza usunięciem błędów wersja 18.1 rozwiązania TeamWorks obejmuje:

 • obsługę wzmianek/oznaczania użytkowników, tak aby otrzymywali oni powiadomienia o postach;

 • kluczowe aktualizacje architektury;

 • udoskonalone powiadomienia e-mail;

 • obsługę serwera SLES 15;

 • usprawnienia pod kątem wydajności.

3.0 Uwagi dotyczące instalacji

Pomyślne wdrożenie rozwiązania TeamWorks wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. W pełni skonfigurowana usługa DNS w sieci. Patrz Znane problemy poniżej.

 2. Zaplanuj wdrożenie, korzystając z podręcznika TeamWorks 18.2.1: Planowanie wdrożenia TeamWorks — najważniejsze wskazówki oraz z Arkuszy planowania TeamWorks 18.

 3. Wdróż rozwiązanie TeamWorks, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie GroupWise TeamWorks 18.2.1: Podręcznik instalacji i wdrażania.

4.0 Problemy dotyczące instalacji/uaktualnienia

Nie są znane żadne problemy związane z instalacją/uaktualnieniem.

5.0 Znane problemy

 • Mechanizm HSTS może powodować problemy z dostępem: Przeglądarki czasami blokują dostęp do TeamWorks, generując komunikaty o błędach, w których jako przyczyna wskazywany jest mechanizm HSTS (HTTP Strict Transport Security).

  Przykładem może być sytuacja, w której administrator ma przez dłuższy czas otwartą kartę administracji, a w przeglądarce nagle zostaje wyświetlony komunikat o błędzie HSTS i klient internetowy zaczyna być blokowany.

  Nie jest to problem związany z klientem internetowym TeamWorks, ale może być frustrujący.

  Aby rozwiązać tego typu problemy, można wypróbować jedno lub kilka z poniższych działań:

  • zastąpienie adresu IP urządzenia nazwą DNS w adresie URL dostępu do narzędzia administracyjnego;

  • wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki, a następnie ponowne uruchomienie przeglądarki;

  • wyczyszczenie lub wyłączenie ustawień HSTS w przeglądarce.

   Aby uzyskać pomoc, wyszukaj w sieci Web informacje opisywane frazą jak wyczyścić lub wyłączyć HSTS.

 • Usługi DNS muszą być uruchomione w sieci: Przed wdrożeniem rozwiązania TeamWorks należy mieć w pełni skonfigurowany serwer DNS działający w tej samej sieci, z której korzysta TeamWorks. W przeciwnym razie początkowa konfiguracja systemu zakończy się niepowodzeniem.

 • Nazwy DNS urządzenia wyszukiwania i urządzenia wielofunkcyjnego nie mogą zaczynać się od cyfry: Jeśli podczas wstępnego wdrażania urządzenia wyszukiwania i urządzenia wielofunkcyjnego zostanie wprowadzona nazwa DNS rozpoczynającą się od cyfry, instalacja urządzenia zakończy się niepowodzeniem i będzie konieczne jej ponowienie.

  Micro Focus planuje rozwiązać ten problem w przyszłej aktualizacji.

 • Hasła użytkowników konta usług wymagają znaków ASCII: Gdy podczas wstępnej konfiguracji usługi TeamWorks ustawiane są hasła do wymienionych poniżej kont usług TeamWorks, należy używać wyłącznie znaków ASCII dla następujących użytkowników:

  • svcs-user
  • svcs-admin

  Micro Focus planuje rozwiązać ten problem w przyszłej aktualizacji.

 • Nazwa bazy danych nie może zawierać myślnika: Jeśli w nazwie bazy danych będzie znajdował się myślnik, tworzenie bazy danych zakończy się niepowodzeniem.

  Należy wówczas użyć przycisku Wstecz, aby wrócić do tego pola i zmienić nazwę.

 • Usunięcie blokady konta: Jeśli użytkownik zostanie zablokowany z powodu nieudanych prób logowania, administrator może zresetować hasło i ponownie uruchomić TeamWorks zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie TID.

  Alternatywnie użytkownik może ponowić próbę po 30 minutach.

  Micro Focus planuje w przyszłym wydaniu wdrożenie mechanizmu Captcha na potrzeby resetowania haseł.

 • Użytkownicy nie mogą dokonać uwierzytelnienia: Jeśli użytkownicy nie mogą dokonać uwierzytelnienia i jednocześnie w dzienniku appserver.log są widoczne pozycje podobne do błędów poniżej, należy sprawdzić dostęp do bazy danych PostgreSQL. Należy także sprawdzić ilość wolnego miejsca na dysku /vastorage.

  2017-07-10 11:08:41,789 WARN [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - SQL Error: 0, SQLState: 53100
  2017-07-10 11:08:41,789 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [org.hibernate.util.JDBCExceptionReporter] - ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
  2017-07-10 11:08:41,790 ERROR [http-nio-8443-exec-6] [com.novell.teaming.module.authentication.impl.PlusAuthenticationProviderModule] - Authentication failure for [mclark]
  org.springframework.dao.DataAccessResourceFailureException: Hibernate operation: could not get next sequence value; SQL [select nextval ('ss_loginaudit_id_sequence')]; ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.; nested exception is org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: could not access status of transaction 0
  Detail: Could not write to file "pg_subtrans/000A" at offset 237568: No space left on device.
 • Przekazywanie załączonych plików — ograniczenia dotyczące nazw: W przypadku klienta internetowego TeamWorks przekazanie załącznika zakończy się niepowodzeniem, jeśli nazwa pliku będzie zawierać którykolwiek z poniższych znaków:

  • znak funta lub kratkę (#);

  • znak karety (^);

  • znak „et” (&);

  • ukośnik (/) (dopuszczalny tylko na komputerach Macintosh, ponieważ nazwy plików w systemie Windows nie mogą zawierać tego znaku).

 • Certyfikaty z podpisem własnym nie są obsługiwane: Używanie certyfikatów urządzenia z podpisem własnym do zabezpieczania połączeń urządzenia nie jest obsługiwane. Nie można na przykład zapewnić wymaganych bezpiecznych połączeń między urządzeniami TeamWorks i Edytor zawartości, używając w tym celu certyfikatów z podpisem własnym. Zamiast tego wymagane są certyfikaty wydane przez zaufany urząd certyfikacji.

 • Problemy dotyczące połączenia Edytora zawartości: Istnieją dwa znane problemy związane z połączeniem:

  • Dokument staje się nieaktywny: Jeśli połączenie między TeamWorks a Edytorem zawartości zostanie przerwane, edytowany dokument zostanie przyciemniony i edycja nie będzie możliwa. Problem ten można często rozwiązać, klikając dwa lub trzy razy przycisk Wstecz w przeglądarce.

  • Nie można załadować dokumentu: Jeśli TeamWorks zarejestruje aktywne połączenie Edytora zawartości, gdy edytor jest faktycznie niedostępny, zostanie błędnie wyświetlona opcja Edytuj. Jednak dokument nie zostanie załadowany i zostanie wyświetlony błąd. Kliknięcie przycisku Wstecz w przeglądarce spowoduje ponowne załadowanie obszaru roboczego Pliki i foldery.

6.0 Dokumentacja

Dokumentacja TeamWorks została opublikowana tutaj.