ZENworks Appliance 部署和管理参考手册

  ZENworks Appliance 部署和管理参考手册
    概述
    系统要求
    设备部署
      部署设备
      配置设备设置
    ZENworks 配置
      配置第一个主服务器
      配置其他主服务器
      日志
    设备管理
      Ganglia 配置
      Ganglia 监视
      网络
      时间
      储存
      系统服务
      防火墙
      管理口令
      现场增补程序
      联机更新
      关闭和重启动 ZENworks Appliance
    ZENworks 系统管理
      ZENworks 配置
      终端和文件资源管理器
      日志
      日志配置
      Samba 共享配置
      ZENworks 控制中心
    查错
    法律声明