4.5 Práce s konzolí aplikace Filr Desktop

4.5.1 Změna informací o vašem účtu systému Filr

Při první konfiguraci aplikace Filr Desktop zadáte informace o svém účtu a informace o serveru Filr. Po úvodní konfiguraci můžete informace kdykoli změnit:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. V konzoli aplikace Filr Desktop klikněte na Účet.

 3. Zadejte následující informace:

  Uživatelské jméno: Zadejte uživatelské jméno systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Heslo: Zadejte heslo systému Filr, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Zapamatovat heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby si aplikace Filr Desktop pamatovala vaše heslo. (Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.)

  Adresa URL serveru: Zadejte adresu URL serveru Filr, se kterým chcete synchronizovat váš počítač. Například https://Filr.mojefirma.cz.

 4. Klikněte na tlačítko Použít.

4.5.2 Informace o datové kvótě a její zobrazení

Správce systému Filr může zapnout datové kvóty, aby omezil objem dat uložených na serveru Filr.

Pokud byly na serveru Filr zapnuty datové kvóty, je třeba seznámit se s tím, co se do datových kvót započítává, jaké různé druhy datových kvót existují a jak lze zobrazit aktuální stav využití dat, abyste věděli, kdy se blížíte k přidělené datové kvótě. Pokud dosáhnete přidělené kvóty, můžete v systému Filr vymazat soubory a přílohy, které jste již dříve odstranili.

Datové kvóty

Datové kvóty omezují množství dat, které mohou jednotliví uživatelé přidat na server Filr. Soubory, které se nachází v síťových složkách (včetně vašeho domovského adresáře), se do vaší datové kvóty nepočítají.

Zobrazení vaší datové kvóty

Datové kvóty na serveru Filr mohou nebo nemusí být využívány. Pokud nemůžete zobrazit datové kvóty podle popisu v této části, váš správce systému Filr dosud neomezil velikost dat, jež lze přidat na server Filr.

Svou datovou kvótu můžete zobrazit přímo z aplikace Filr Desktop:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. V konzoli aplikace Filr Desktop klikněte na Účet.

  Zobrazí se vaše datová kvóta a velikost, kterou jste dosud využili. Zobrazí se také maximální velikost souboru, jaký smíte nahrát na server Filr.

Další informace najdete v části Správa datových kvótUživatelské příručce k systému Filr 3.4.

4.5.3 Změna umístění v systému souborů, kam se synchronizují soubory aplikace Filr

Ve výchozím nastavení se soubory aplikace Filr synchronizují do složky c:\Users\uživatelské jméno\Filr ve vašem systému souborů.

Při první konfiguraci aplikace Filr Desktop můžete určit umístění instalace ve vašem systému souborů. Umístění složky Filr je možné po úvodní konfiguraci kdykoli změnit.

DŮLEŽITÉ:Nesynchronizujte soubory v síťovém umístění, ve kterém k nim může přistupovat více počítačů současně. Pokud se složka Filr nachází v síťovém umístění, kde k ní může přistupovat více počítačů současně, může dojít k problémům se synchronizací v případě, že k souborům Filr přistupují počítače, které nejsou synchronizovány navzájem a se serverem Filr.

Změna umístění složky Filr:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. V konzoli aplikace Filr Desktop klikněte na možnost Úložiště, potom klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do nového umístění v systému souborů, kam chcete složku Filr přemístit.

 3. Klikněte na OK > Použít.

 4. Odhlaste se a znovu se přihlaste k počítači, aby se změny projevily.

4.5.4 Odebrání souborů z mezipaměti

Když v aplikaci nebo dvojím kliknutím otevřete soubor, který dosud není k dispozici offline, do místní mezipaměti se uloží kopie tohoto souboru.

Karta Úložiště v konzoli aplikace Filr Desktop určuje výchozí počet dní (nastavený správcem), po který mají ve vašem počítači zůstávat soubory uložené v místní mezipaměti, se kterými už nikdo nepracuje a neupravuje je.

Počet dní, po který mají ve vašem počítači zůstávat soubory uložené v místní mezipaměti, se kterými už nikdo nepracuje a neupravuje je, můžete změnit jen v případě, že vám to váš správce systému Filr povolil. Dobu ukládání souborů v mezipaměti nastavíte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. V konzoli aplikace Filr Desktop klikněte na možnost Úložiště.

 3. (Podmínečné) Pokud vám váš správce systému Filr povolil upravovat dobu ukládání souborů v mezipaměti, nastavte u volby Odebrat soubory uložené v mezipaměti po požadovaný počet dní.

4.5.5 Zabránění zaplnění místního disku stahováním řízeným aplikacemi

Systém Filr nyní umožňuje správcům ovládat stahování řízené aplikacemi a bránit tak v zaplnění místních disků. Další informace najdete v části Controlling File Downloads by the Filr Desktop Applications (Ovládání stahování souborů aplikacemi Filr Desktop) v příručce Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Průvodce doporučenými postupy pro správu systému Filr 3.4).

Pokud chcete zobrazit omezení stahování řízeného aplikacemi, která se vztahují na vaši pracovní stanici, postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na možnost Aplikace a potom na Zobrazit aplikace.

  Na základě možnosti, kterou použil správce systému Filr, se zobrazí jedna z následujících položek:

  • Žádná omezení: Všechny aplikace mají povoleno stahovat soubory prostřednictvím systému Filr.

  • Povolené aplikace: Zobrazuje aplikace, kterým správce systému Filr povolil stahovat soubory prostřednictvím systému Filr.

   Pokud se pokusí stahovat soubory aplikace, která není povolená, budete upozorněni, že u dané aplikace je stahování souborů zablokováno a na kartě Výstrahy systému se zobrazí zpráva. Tuto výstrahu můžete zrušit. V případě, že na kartě Výstrahy systému již existuje pro aplikaci výstraha a daná aplikace se znovu pokusí stahovat soubory, se žádné upozornění nezobrazí.

   Pokud již dále nechcete, aby se vám pro danou aplikaci zobrazovala výstraha, vyberte možnost Nezobrazovat již pro název aplikace.

   Pokud si myslíte, že nějaká jiná aplikace by měla mít povoleno stahovat soubory prostřednictvím systému Filr, obraťte se na správce systému Filr.

  • Blokované aplikace: Zobrazuje aplikace, které mají zablokováno stahování souborů prostřednictvím systému Filr.

   Při spuštění blokované aplikace budete upozorněni, že správce systému dané aplikaci zablokoval stahování souborů. Tuto výstrahu můžete zrušit. V případě, že na kartě Výstrahy systému již existuje pro aplikaci výstraha a dojde k dalšímu pokusu o spuštění dané aplikace, se žádné upozornění nezobrazí.

   Pokud již dále nechcete, aby se vám pro danou aplikaci zobrazovala výstraha, vyberte možnost Nezobrazovat již pro název aplikace.

  • Povolené a blokované aplikace: Zobrazuje všechny aplikace, kterým správce systému povolil nebo zablokoval stahování souborů.

   Na kartě Aplikace jsou zobrazeny rovněž místní seznamy Povolené a Blokované, které vám umožňují spravovat neidentifikované aplikace, které správce systému Filr nepovolil ani nezablokoval. Pokud se neidentifikovaná aplikace pokusí stáhnout soubory prostřednictvím systému Filr, bude přidána do vámi spravovaného místního seznamu blokovaných aplikací a zobrazí se upozornění. Na kartě Výstrahy systému se rovněž zobrazí výstražná zpráva, která obsahuje možnost povolit dané aplikaci stahování. Pokud kliknete na možnost Povolit, přesune se daná aplikace z místního seznamu Blokované do místního seznamu Povolené na kartě Aplikace.

   Přesouvat aplikace mezi místními seznamy Povolené a Blokované můžete rovněž pomocí tlačítek se šipkami (>>) a (<<).

4.5.6 Problémy se synchronizací a jejich řešení

Většinu problémů se synchronizací lze vyřešit v konzole systému Filr prostřednictvím části pro probíhající akce. Pokud problémy vyžadují další zkoumání, můžete zkontrolovat protokoly desktopové aplikace.

Vysvětlení akcí probíhajících s problémy

Při synchronizaci se můžete setkat s kterýmkoli z následujících problémů, které indikují následující ikony:

: Došlo k chybě nahrávání.

: Vyskytlo se upozornění týkající se nahrávání.

: Došlo k chybě stahování.

: Vyskytlo se upozornění týkající se stahování.

: Došlo k chybě nahrávání a stahování.

: Vyskytla se upozornění týkající se nahrávání a stahování.

: Klient se dosud nepokusil o nahrání nebo stažení souboru.

Pokud si nejste jisti, proč se dokument nestahuje nebo nenahrává, projděte si poslední aktivitu podle popisu v části Zobrazení poslední aktivity.

Vysvětlení konfliktů dokumentů

Pokud je dokument současně upravován z různých umístění, pak se pod původním názvem souboru uloží pouze soubor, který byl jako první uložen a zavřen. Tento soubor se také nahraje na server Filr. Ostatní verze tohoto souboru se uloží pod jiným názvem a nahrají se na server Filr. Komentáře souboru a informace o sdílené položce budou zachovány pouze v původním souboru.

Předpokládejme, že uživatel A a uživatel B začnou na různých pracovních stanicích současně upravovat soubor dokument1.doc. Uživatel A uloží provedené změny a zavře soubor. Soubor se uloží na server Filr se změnami provedenými uživatelem A a pod původním názvem (dokument1.doc). Poté uloží provedené změny také uživatel B a zavře soubor. Soubor uživatele B bude přejmenován na dokument1 (uživatel B má konfliktní kopii datum).doc a nahrán na server Filr. Na plochu uživatele B se poté stáhne verze souboru dokument1.doc uživatele A a uživatel B obdrží upozornění, že jeho soubor byl přejmenován.

DŮLEŽITÉ:Přejmenovaný soubor lze nahrát pouze v případě, že uživatel, který soubor vytvořil, disponuje právy Přispěvatel ke složce, ve které byl soubor vytvořen. Pokud byl například soubor sdílen s uživatelem B, který disponuje pouze právy Editor (nikoli Přispěvatel), soubor nelze po jeho přejmenování nahrát na server Filr.

4.5.7 Zobrazení poslední aktivity

Můžete zobrazit aktivitu, která byla v aplikaci Filr Desktop v poslední době prováděna. Vidíte například datum a čas synchronizace složek aplikace Filr, údaje, u kterých souborů došlo ke změnám, a informace o případných problémech, ke kterým může při synchronizaci docházet.

Zobrazení poslední aktivity:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na Poslední aktivita.

4.5.8 Zobrazení systémových výstrah

Aplikace Filr Desktop vám může zobrazovat nejrůznější výstrahy, jako jsou například upozornění na nové aktualizace softwaru, ukončení platnosti hesel, výpadky serveru apod.

Pokud jsou nějaké systémové výstrahy k dispozici, bude na ikoně Filr blikat tato informační ikona: .

Zobrazení výstrah systému:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Filr v oznamovací oblasti, potom klikněte na příkaz Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na možnost Výstrahy systému.