4.4 Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą

Istnieje możliwość skonfigurowania folderów (wraz z ich zawartością), które mają być synchronizowane z komputerem, a także zadecydowania o usunięciu folderów, które są już synchronizowane z komputerem.

Zapoznaj się z następującymi częściami:

4.4.1 Dodawanie folderów synchronizowanych z komputerem

Przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Filr Desktop pojawia się monit o skonfigurowanie folderów Filr z obszarów Moje pliki, Współdzielone ze mną, Publiczne i Foldery sieciowe, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą. Konfigurację folderów synchronizowanych ze stacją roboczą można wykonać podczas pierwszego logowania lub w dowolnym czasie po pierwszym logowaniu.

Aby skonfigurować foldery Filr, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą:

 1. Uruchom aplikację Filr Desktop.

  • Po raz pierwszy:

   1. W graficznym interfejsie użytkownika klienta Linux kliknij kolejno opcje Aplikacje > Inne > Micro Focus Filr.

   2. Kliknij opcję Zaloguj się i podaj informacje logowania.

   3. W automatycznie uruchomionej konsoli Filr zostanie wyświetlony monit o dodanie folderów, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą. Kliknij przycisk OK, a następnie przejdź do: etap 2

  • Kolejne logowania po pierwszym logowaniu:

   1. Kliknij ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz konsolę Filr.

   2. Kliknij opcję Foldery do synchronizacji, aby wyświetlić obecnie synchronizowane foldery.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj foldery Micro Focus Filr.

 3. Wybierz kartę Moje pliki, Współdzielone ze mną, Foldery sieciowe lub Publiczne, w zależności od lokalizacji folderu, który chcesz synchronizować.

 4. (Opcjonalnie) Kliknij nazwę folderu, aby przejść do jego podfolderów.

 5. Kliknij ikonę Pobierz obok folderu, który chcesz synchronizować.

  lub

  Kliknij ikonę Pobierz u góry listy folderów, aby synchronizować wszystkie foldery.

  Po wybraniu folderu do synchronizacji synchronizowane są też jego podfoldery.

  Administrator systemu Filr musi włączyć synchronizację współdzielonych publicznie folderów sieciowych i plików z aplikacją kliencką Filr. Jeśli administrator nie włączył synchronizacji folderu sieciowego, obok tego folderu jest wyświetlana czerwona ikona i nie można go synchronizować.

  Pliki w folderze sieciowym mogą nie być od razu synchronizowane, w zależności od tego, w jaki sposób administrator systemu Filr zaimplementował synchronizację plików. Jeśli folder sieciowy zawiera pliki, które nie są synchronizowane, spróbuj najpierw uzyskać dostęp do tych plików z aplikacji sieci Web Filr lub aplikacji mobilnej Filr. Jeśli pliki nadal nie są synchronizowane z aplikacją kliencką Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

 6. Powtórz wcześniejsze czynności (od etap 3 do etap 5), aby skonfigurować synchronizację dodatkowych folderów w obszarach Moje pliki, Współdzielone ze mną, Foldery sieciowe lub Publiczne.

 7. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę Synchronizowane obok dowolnego folderu, który chcesz przestać synchronizować.

  Nie można zaprzestać synchronizowania podfolderu, jeśli jego folder nadrzędny jest synchronizowany — należy zaprzestać synchronizowania folderu nadrzędnego.

  lub

  Kliknij ikonę Synchronizowane u góry listy folderów, aby przestać synchronizować wszystkie foldery.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Foldery wybrane do synchronizowania zostaną wyświetlone na stronie Foldery do synchronizacji.

 9. Upewnij się, że wyświetlone foldery są tymi, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Po wybraniu folderu o rozmiarze większym niż 500 MB jego nazwa zmieni kolor na czerwony. W przypadku dużych folderów może upłynąć trochę czasu, zanim nazwa folderu zostanie wyświetlona na czerwono.

4.4.2 Usuwanie folderów synchronizowanych z komputerem

Aby usunąć foldery z grupy folderów synchronizowanych z komputerem:

 1. Uruchom aplikację Filr Desktop.

 2. Kliknij opcję Foldery do synchronizacji.

 3. Wybierz foldery, które nie mają już być synchronizowane z komputerem.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

  UWAGA:Opcja Remove jest niedostępna, jeśli foldery są nadal synchronizowane z komputerem.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Zapoznaj się z komunikatem ostrzegawczym, a następnie kliknij opcję Kontynuuj, aby usunąć wybrane foldery.