3.9 Modyfikowanie i usuwanie udziału

Jeśli przyznasz innemu użytkownikowi dostęp do pliku za pomocą współdzielenia, możesz zmodyfikować lub unieważnić prawa dostępu tego użytkownika.

 1. Kliknij opcję Współdzielone przeze mnie na dowolnej stronie aplikacji Filr.

 2. Zaznacz jeden lub kilka plików lub folderów współdzielonych z jednym lub kilkoma użytkownikami, których prawa dostępu chcesz zmodyfikować lub usunąć, a następnie kliknij kolejno opcje Współdziel > Współdziel.

  lub

  Kliknij strzałkę menu rozwijanego obok pliku lub folderu współdzielonego z co najmniej jednym użytkownikiem, którego prawa dostępu chcesz zmodyfikować lub usunąć, a następnie kliknij opcję Współdziel plik lub Współdziel folder.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj udziałami.

 3. (Warunkowo) Aby zmodyfikować dostęp użytkownika:

  1. Zaznacz użytkowników, których prawa dostępu chcesz zmienić, a następnie wybierz nowy poziom dostępu w sekcji Prawa dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie praw współdzielonego dostępu.

  2. W sekcji Zezwalaj na wtórne współdzielenie z wybierz, czy chcesz zezwolić na współdzielenie z użytkownikami wewnętrznymi, zewnętrznymi, publicznie lub za pośrednictwem łącza pliku.

  3. W polu Wygasa wybierz spośród następujących opcji:

   • Nigdy. Udział nigdy nie wygasa.

   • Dnia. Wybierz określony dzień, w którym mają wygasnąć prawa.

    Prawa wygasają z początkiem wybranego dnia.

   • Po. Określ liczbę dni, przez jaką prawa mają być aktywne.

    Każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania.

  4. Jeśli chcesz dołączyć do udziału osobistą uwagę, podaj ją w polu Uwaga.

   Uwagę będą mogli przeczytać tylko użytkownicy lub grupy, z którymi współdzielisz pliki.

   Uwaga na temat udziału nie może zawierać więcej niż 255 znaków.

 4. (Warunkowo) Aby usunąć dostęp użytkownika, zaznacz udział do usunięcia, a następnie kliknij opcję Usuń.

 5. Kliknij przycisk OK.