Plik Readme programu Novell Vibe Desktop

1 lipca 2013

1.0 Omówienie produktu

Program Novell Vibe Desktop umożliwia synchronizowanie plików Novell Vibe użytkownika z systemem plików komputera, a następnie modyfikowanie ich bez bezpośredniego korzystania z witryny Vibe. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Vibe a komputerem użytkownika.

2.0 Wymagania systemowe programu Vibe Desktop

2.1 W systemie Windows

Program Vibe Desktop jest obsługiwany w następujących wersjach systemu operacyjnego Windows:

  • Windows XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bitowy)

  • Windows Vista SP2 lub nowszy (32-bitowy lub 64-bitowy)

  • Windows 7 SP1 lub nowszy (32-bitowy lub 64-bitowy)

  • Windows 8 (32-bitowy lub 64-bitowy)

System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Novell Vibe 3.3 lub nowszym.

2.2 W środowisku Mac

Program Vibe Desktop w środowisku Mac wymaga systemu operacyjnego Mac OS X 10.6 lub nowszego (tylko 64-bitowego).

System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Novell Vibe 3.3 lub nowszym.

3.0 Problemy dotyczące programu Vibe Desktop

3.1 Obszary robocze zespołów w obrębie domowego obszaru roboczego użytkownika są synchronizowane dwa razy

Jeśli w domowym obszarze roboczym użytkownika (obszarze Mój obszar roboczy) znajduje się obszar roboczy zespołu, może się zdarzyć, że pliki w tym obszarze roboczym zespołu będą synchronizowane z komputerem dwa razy. Ma to miejsce wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję synchronizacji obszaru Mój obszar roboczy, a następnie w sekcji Moje zespoły wybierze obszar roboczy podrzędny względem jego obszaru osobistego. Po takim skonfigurowaniu programu Vibe Desktop w tym obszarze roboczym będą utrzymywane dwie osobne kopie plików.

3.2 Nie można ustawić folderu programu Vibe Desktop na tę samą lokalizację sieciową na wielu komputerach

Wybierając lokalizację folderu programu Vibe Desktop, należy unikać wskazywania na wielu komputerach tej samej lokalizacji współużytkowanej w sieci. Jeśli synchronizacja dla dwóch instancji jest wykonywana do tej samej lokalizacji współużytkowanej, program Vibe Desktop nie będzie prawidłowo synchronizować plików, nawet jeśli instancje nie będą równocześnie uruchomione. Dlatego umieszczanie folderu programu Vibe Desktop na dysku sieciowym nie jest wskazane.

3.3 Program Vibe Desktop nie działa, gdy na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows

Jeśli na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows, w programie Vibe Desktop nie można zsynchronizować plików z witryną Vibe, ponieważ występuje konflikt portów.

Informacje o sposobie rozwiązania tego problemu można znaleźć w rozdziale Configuring Integrated Windows Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In (Konfigurowanie zintegrowanego uwierzytelniania Windows do obsługi programu Vibe Desktop i dodatku Vibe Add-In) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.

Więcej informacji o konfigurowaniu uwierzytelniania Windows dla witryny Vibe można znaleźć w rozdziale Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows (Konfigurowanie jednokrotnego logowania przy użyciu usług IIS dla systemu Windows) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

3.4 Informacje logowania do aplikacji Vibe Desktop zostały utracone

Jeśli program Vibe Desktop jest używany razem z dodatkiem Vibe Add-In, informacje o logowaniu do programu Vibe Desktop są tracone, gdy w dodatku Vibe Add-In skonfigurowano informacje o koncie do korzystania z konfiguracji serwera proxy systemu — wybranie opcji Use system proxy configuration (Użyj konfiguracji proxy systemu) — a następnie skonfigurowano konto tak, aby nie była używana konfiguracja serwera proxy systemu.

4.0 Dokumentacja programu Vibe Desktop

Informacje na temat instalowania, konfigurowania i używania programu Vibe Desktop na komputerze zawierają dokumenty Vibe Desktop Quick Start oraz Novell Vibe Desktop for Mac Quick Start.

Listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Novell Vibe Desktop zawiera dokument Vibe Desktop FAQ.

Informacje na temat włączania i wyłączania programu Vibe Desktop oraz wykonywania innych operacji administracyjnych zawiera rozdział Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In (Konfigurowanie programu Vibe Desktop i dodatku Microsoft Office) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.