Micro Focus Vibe Desktop 4.0.5 — informacje o wydaniu

1.0 Omówienie produktu

Aplikacja Micro Focus Vibe Desktop umożliwia synchronizowanie plików Micro Focus Vibe użytkownika z systemem plików komputera, a następnie modyfikowanie ich bez bezpośredniego korzystania z witryny Vibe. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Vibe a komputerem użytkownika.

2.0 Wymagania systemowe aplikacji Vibe Desktop

2.1 W systemie Windows

Aplikacja Vibe Desktop 4.0.5 jest obsługiwana w następujących wersjach systemu operacyjnego Windows:

  • 8.1 lub 10 (32-bitowy lub 64-bitowy)

System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Micro Focus Vibe 4 lub nowszym.

2.2 W środowisku Mac

Aplikacja Vibe Desktop 4.0.5 w środowisku Mac wymaga systemu operacyjnego Mac OS X 10.11 lub nowszego.

System Vibe, z którym jest nawiązywane połączenie, musi być systemem Micro Focus Vibe 4 lub nowszym.

3.0 Instalowanie i uaktualnianie aplikacji Vibe Desktop 4.0.5

Aby zainstalować aplikację Vibe Desktop 4.0.5 jako nową lub uaktualnioną aplikację, wystarczy pobrać i zainstalować oprogramowanie 4.0.5. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

4.0 Problemy dotyczące aplikacji Vibe Desktop

4.1 Obszary robocze zespołów w obrębie domowego obszaru roboczego użytkownika są synchronizowane dwa razy

Jeśli w domowym obszarze roboczym użytkownika (obszarze Mój obszar roboczy) znajduje się obszar roboczy zespołu, może się zdarzyć, że pliki w tym obszarze roboczym zespołu będą synchronizowane z komputerem dwa razy. Ma to miejsce wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję synchronizacji obszaru Mój obszar roboczy, a następnie w sekcji Moje zespoły wybierze obszar roboczy podrzędny względem jego obszaru osobistego. Po takim skonfigurowaniu aplikacji Vibe Desktop w tym obszarze roboczym będą utrzymywane dwie osobne kopie plików.

4.2 Nie można ustawić folderu aplikacji Vibe Desktop na tę samą lokalizację sieciową na wielu komputerach

Wybierając lokalizację folderu aplikacji Vibe Desktop, należy unikać wskazywania na wielu komputerach tej samej lokalizacji współużytkowanej w sieci. Jeśli synchronizacja dla dwóch wystąpień jest wykonywana do tej samej lokalizacji współużytkowanej, aplikacja Vibe Desktop nie będzie prawidłowo synchronizować plików, nawet jeśli wystąpienia nie będą równocześnie uruchomione. Dlatego umieszczanie folderu aplikacji Vibe Desktop na dysku sieciowym nie jest wskazane.

4.3 Aplikacja Vibe Desktop nie działa, gdy na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows

Jeśli na serwerze Vibe jest skonfigurowane uwierzytelnianie Windows, w aplikacji Vibe Desktop nie można zsynchronizować plików z witryną Vibe, ponieważ występuje konflikt portów.

Informacje o sposobie rozwiązania tego problemu można znaleźć w rozdziale Integrating Windows Authentication with Vibe Desktop and the Vibe Add-In (Integrowanie uwierzytelniania Windows z aplikacją Vibe Desktop i dodatkiem Vibe Add-In) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide (Podręcznik administratora systemu Micro Focus Vibe 4.0.5).

Więcej informacji o konfigurowaniu uwierzytelniania Windows dla witryny Vibe można znaleźć w rozdziale Konfigurowanie jednokrotnego logowania przy użyciu usług IIS dla systemu Windows w Podręczniku instalacji systemu Micro Focus Vibe 4.0.5.

4.4 Informacje logowania do aplikacji Vibe Desktop zostały utracone

Jeśli aplikacja Vibe Desktop jest używana razem z dodatkiem Vibe Add-In, informacje o logowaniu do aplikacji Vibe Desktop są tracone, gdy w dodatku Vibe Add-In skonfigurowano informacje o koncie do korzystania z konfiguracji serwera proxy systemu — wybranie opcji Użyj konfiguracji proxy systemu — a następnie skonfigurowano konto tak, aby nie była używana konfiguracja serwera proxy systemu.

4.5 Lokalizacją instalacji nie może być folder zawierający znaki rozszerzone w nazwie

Nazwa folderu wybranego jako folder instalacji aplikacji Vibe Desktop nie może zawierać znaków rozszerzonych.

5.0 Dokumentacja aplikacji Vibe Desktop

Informacje na temat instalowania, konfigurowania i używania aplikacji Vibe Desktop na komputerze zawierają dokumenty Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows — Szybki start oraz Micro Focus Vibe Desktop dla komputerów Mac — Szybki start.

Listę często zadawanych pytań dotyczących aplikacji Micro Focus Vibe Desktop zawiera dokument Micro Focus Vibe Desktop — często zadawane pytania.

Informacje na temat włączania i wyłączania aplikacji Vibe Desktop oraz wykonywania innych zadań administracyjnych zawiera rozdział Providing File Access and Editing for Vibe Users (Zapewnianie dostępu do plików i możliwości ich edytowania użytkownikom systemu Vibe) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.5 Administration Guide (Podręcznik administratora systemu Micro Focus Vibe 4.0.5).

6.0 Informacje prawne

Aby uzyskać informacje prawne, na temat znaków towarowych, zrzeczeń, gwarancji, eksportu i innych ograniczeń użytkowania, praw rządu Stanów Zjednoczonych, zasad dotyczących patentów oraz zgodności ze standardem FIPS, zobacz https://www.microfocus.com/about/legal/.

Copyright © 2018 Micro Focus