5.1 Tworzenie wpisu folderu

System Novell Vibe umożliwia tworzenie wpisów folderów w dowolnym folderze, do którego użytkownik ma odpowiednie prawa. W przypadku braku odpowiednich uprawnień do folderu utworzenie wpisu w sposób opisany w tej sekcji nie będzie możliwe.

  1. Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć wpis.

  2. Na pasku narzędziowym Wpis folderu kliknij odpowiedni element, aby dodać wpis. Na przykład aby dodać wpis blogu w folderze Blog, kliknij element Nowy wpis blogu.

    Zostanie wyświetlona strona Wpis blogu.

  3. Określ odpowiednie informacje na stronie Wpis. Aby uzyskać więcej informacji na temat pól, zobacz Sekcja 5.1.1, Wypełnianie formularza Wpis.

  4. Kliknąć przycisk OK.

    Wpis zostanie dodany do folderu.

5.1.1 Wypełnianie formularza Wpis

Mimo że proces tworzenia wpisu folderu jest podobny w przypadku każdego typu wpisu (wpis pliku, wpis kalendarza, wpis dyskusji itd.), formularz Wpis może mieć bardzo różną postać.

System Vibe można w szerokim zakresie dostosowywać, dlatego jego administratorzy i inni użytkownicy, którzy tworzą formularze, mogą definiować i zmieniać nazwy pól w formularzu Wpis. Niniejsza część zawiera listę nazwanych pól dla różnych domyślnych typów wpisów. Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowych formularzy można znaleźć w rozdziale Designing Custom Folder Entry Forms (Projektowanie niestandardowych formularzy wpisów folderu) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

Tytuł: Podaj tytuł wpisu.

Położenie: Określ położenie zdarzenia.

Opis: Podaj opis wpisu. Jest to zasadnicza część wpisu, w której wprowadza się główną treść.

Zdarzenie: Określ czas rozpoczęcia i zakończenia, czy wpis ma być dostosowany do strefy czasowej uczestników, jaki stan użytkownika ma być wyświetlany podczas tego zdarzenia (Wolny, Zajęty, Wstępnie zajęty lub Poza biurem) oraz czy wpis ma się powtarzać (Nie powtarza się, Codziennie, Co tydzień, Co miesiąc lub Co rok).

Przedział czasu: Określ godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania zadania. Można określić tylko godzinę rozpoczęcia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, godzinę rozpoczęcia i czas trwania lub tylko czas trwania.

Priorytet: Należy podać priorytet wpisu.

Uczestnik: Należy podać poszczególnych uczestników, którzy mają zostać zaproszeni do wzięcia udziału w zdarzeniu z kalendarza.

Nazwy użytkowników ze schowka: Aby zaprosić użytkowników do wzięcia udziału w zdarzeniu, należy użyć nazw znajdujących się w schowku.

Grupy: Należy podać grupy, które mają zostać powiązane z wpisem. Po podaniu grupy każdy jej członek zostanie powiązany z wpisem. Jeśli na przykład planowane jest spotkanie i zostanie podana grupa, która ma wziąć w nim udział, każdy członek grupy będzie uważany za uczestnika.

Zespoły: Należy podać zespoły, które mają zostać powiązane z wpisem. Po podaniu zespołu każdy jego członek zostanie powiązany z wpisem. Jeśli na przykład do zespołu przypisywane jest zadanie, każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za wykonanie zadania.

Wyślij do uczestników wiadomość e-mail z powiadomieniem/Wyślij powiadomienie e-mail do osób przypisanych: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby aplikacja Vibe wysyłała wiadomość e-mail z powiadomieniem i zadanie/spotkanie w formacie iCalendar do wszystkich użytkowników, grup lub zespołów powiązanych z danym wpisem.

Stan: Należy wybrać bieżący stan zadania, taki jak W trakcie, Ukończono itd.

Ukończone: Należy wybrać procent ukończenia zadania.

Załączniki: Umożliwia przejrzenie systemu plików i dołączenie pliku do wpisu. Aby dodać dodatkowe załączniki, należy kliknąć opcję Dodaj więcej plików.

Zdjęcie: Umożliwia przejście do zdjęcia i jego przekazanie.

Data zakończenia: Ostatni dzień aktywności wpisu.

Ankieta: Umożliwia ustawienie parametrów ankiety, takich jak zezwolenie na wielokrotne odpowiedzi, pojedyncze odpowiedzi lub odpowiedzi pisemne, kto może wyświetlić wyniki głosowania przed zakończeniem ankiety, kto może wyświetlić wyniki głosowania po zakończeniu ankiety i kto może wyświetlić nazwy uczestników. Ponadto udostępnia opcję pozwalającą osobom głosującym na zmianę lub usunięcie swoich głosów.

Subskrybuj ten wpis: System Vibe można skonfigurować do wysyłania powiadomień po odnotowaniu aktywności dotyczącej danego wpisu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sekcja 2.2, Subskrybowanie folderu lub wpisu.

Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu wpisu: Aby mieć pewność, że określeni współpracownicy zauważą wpis, bezpośrednio z systemu Vibe można im wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem o utworzeniu wpisu.