A.3 Nie można edytować plików dołączonych do wpisów

Problem: Użytkownik nie może edytować plików dołączonych do wpisów.

Jeśli nie można edytować pliku, oznacza to, że system Novell Vibe może nie być skonfigurowany do obsługi aplikacji do edycji zainstalowanej na komputerze. Np. jeśli system Vibe skonfigurowano do korzystania z aplikacji Microsoft Word jako domyślnego edytora wszystkich plików tekstowych, a użytkownik zainstalował zamiast niej pakiet OpenOffice, wyświetlony zostanie błąd, a edycja dokumentu nie będzie możliwa.

W celu wyeliminowania tego problemu system Vibe umożliwia użytkownikowi wymuszenie zmiany ustawienia edytora domyślnego.

A.3.1 Zmiana ustawień domyślnego edytora dla jednego typu plików

 1. Kliknij ikonę Preferencje osobiste , aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.

 2. Kliknij opcję Definiuj wymuszenia edytora.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. Z listy rozwijanej proszę wybrać rozszerzenie pliku, dla jakiego ma zostać zmieniony domyślny program do edycji.

 5. W polu Aplikacja proszę określić nazwę aplikacji, która ma być używana do edycji typu plików wybranego przez użytkownika w części etap 4.

 6. Następnie trzeba zaznaczyć pole wyboru, a potem kliknąć przycisk OK.

A.3.2 Zmiana ustawień domyślnego edytora dla wszystkich typów plików

Użytkownik może tak skonfigurować system Vibe, aby korzystać z tej samej aplikacji do edycji plików wszystkich typów.

 1. Kliknij ikonę Preferencje osobiste , aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.

 2. Kliknij opcję Definiuj wymuszenia edytora.

 3. Kliknij listę rozwijaną Użyj, a następnie wybierz aplikację, która ma być używana w systemie Vibe do edycji plików wszystkich typów.

 4. Proszę zaznaczyć pole wyboru znajdujące się na lewo od pola Rozszerzenie, a następnie kliknąć przycisk OK.

A.3.3 Zmiana ustawień edytora domyślnego, gdy edytor nie jest zainstalowany w położeniu domyślnym

 1. Kliknij ikonę Preferencje osobiste , aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje osobiste.

 2. Kliknij opcję Definiuj wymuszenia edytora.

 3. W kolumnie Rozszerzenie sprawdź, czy na liście rozwijanej wybrano poprawne rozszerzenie pliku.

 4. W kolumnie Aplikacja podaj ścieżkę do aplikacji wybranej w części etap 3.

  Jeśli na przykład aplikacja OpenOffice jest zainstalowana w położeniu innym niż domyślne, a system Vibe ma rozpoznać to unikatowe położenie, należy podać ścieżkę do aplikacji OpenOffice.

 5. Kliknąć przycisk OK.