5.13 Arbeta med filer i en mappost

5.13.1 Skapa en filpost

Du kan skapa filposter i angivna filmappar med Novell Vibe. Att skapa en filpost skiljer sig från att bifoga en fil till någon annan typ av mappost. Alla filposter i Vibe-filmapparna innehåller en primär fil. Andra filer kan associeras till filposten som bilagor, men det finns bara en primär fil.

Du kan skapa filposter i filmapparna på samma sätt som du skapar andra typer av mapposter i Vibe, enligt beskrivningen i Område 5.1, Skapa en mappost. Endast filmappar kan bara innehålla filer som inte är bilagor.

5.13.2 Bifoga filer till en mappost

Vibe innehåller olika alternativ för att lägga till bilagor till en post.

Dra och släppa filer

Du kan lägga till en fil till en post genom att dra den från en annan plats och släppa den på posten.

 1. Navigera till och öppna posten där du vill bifoga filen.

 2. Klicka på fliken Bilagor.

 3. Klicka på Dra och släpp filer.

  Dialogrutan Dra och släpp filer visas.

 4. Dra filen som du vill överföra och släpp den på mappikonen i dialogrutan Dra och släpp filer.

  En start- och slutmapp visas i Vibe och indikerar att de filer som du släppt överförs som bilagor.

Du kan också kopiera och klistra in filer på mappikonen.

Överföra en enskild fil

 1. Navigera till och öppna posten där du vill bifoga filen.

 2. Klicka på fliken Bilagor.

 3. Klicka på Överför en enstaka fil.

  Dialogrutan Överför en enstaka fil visas.

 4. Klicka på Bläddra och bläddra till och välj den fil som du vill bifoga.

 5. Klicka på OK.

5.13.3 Visa och redigera filer

Det är lätt att visa och redigera filer som är associerade med poster i Vibe. Filer kan associeras med poster på två olika sätt:

 • Filer kan bifogas till en post

 • Filer kan vara primära filer för poster

  Primära filer finns bara i filmapparnas poster

I följande avsnitt beskrivs hur du visar och redigerar bifogade filer:

Visa filer

Du kan visa filer i en textredigerare eller i HTML-format.

Visa en fil i en textredigerare

När du visar en fil i en textredigerare öppnas den som skrivskyddad.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill visa.

 2. (Alternativt) Om filen som du vill visa är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på Filåtgärder > Visa den här filen bredvid filen som du vill visa.

  eller

  Klicka på filens namn.

Visa filen i HTML-format

Om du snabbt vill visa en fil kan du visa den i HTML-format.

En del filtyper går inte att visa i HTML-format, t ex PNG, JPG, GIF och PDF.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill visa.

 2. (Alternativt) Om filen som du vill visa är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på Filåtgärder > Visa den här filen som HTML bredvid filen som du vill visa.

Redigera filer

I Vibe kan du redigera dokument på deras ursprungliga plats genom att använda redigera-på-plats-metoden. Med hjälp av den här funktionen är det enkelt att redigera dokument som lagrats på Vibe-servern.

Du kan bara redigera filer om du har ett redigeringsprogram för den filtypen installerat på datorn. Om du exempelvis vill redigera en DOC-fil måste Microsoft Word vara installerat datorn.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill redigera.

 2. (Alternativt) Om filen som du vill redigera är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på Filåtgärder > Redigera den här filen bredvid filen som du vill redigera.

  Filen startas i den filredigerare som du har angett. Mer information om hur du anger vilken redigerare som ska användas vid redigering av filer i Vibe finns i Område A.3, Det går inte att redigera filer som är bifogade till poster.

 4. (Alternativt) Om det visas ett fönster i Vibe där du ska identifiera dig, använder du samma användarnamn och lösenord som när du loggar in i Vibe och klickar sedan på OK.

  Nu kan du redigera filen.

 5. Efter att du har redigerat filen sparar du ändringarna och avslutar redigeringsprogrammet.

  En version av filen som den såg ut innan du ändrade den skapas automatiskt. När du avslutar och öppnar posten igen, kan du visa den äldre versionen av filen enligt beskrivningen i Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil.

VIKTIGT:När du redigerar ett bifogat dokument med hjälp av OpenOffice skapas en ny version av dokumentet i Vibe varje gång du klickar på Spara. Eftersom varje version av ett dokument räknas mot din datakvot (mer information om datakvoter finns i avsnittet om att hantera datakvoter i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare) bör du bara spara dokumentet när du stänger det om du använder OpenOffice. Mer information om hur du tar bort versioner av en fil finns i Ta bort befintliga versioner av en fil.

När du använder Microsoft Office skapar Vibe endast en ny version varje gång du redigerar dokumentet. Även om du klickar flera gånger på Spara skapas inte fler versioner.

5.13.4 Hämtar filer

Du kan hämta filer som är associerade med en post. Du kan hämta en separat fil eller alla filer som är associerade med posten. Filer hämtas i en ZIP-fil.

Hämta separata filer

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen som du vill hämta.

 2. Klicka på Filåtgärder > Hämta den här filen i en zip-fil.

Hämta alla filer

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filerna som du vill hämta.

 2. Klicka på Filåtgärder > Hämta alla filer bredvid någon av filerna i posten.

  eller

  Klicka på fliken Bilagor och sedan på Hämta alla filer.

5.13.5 Hämta WebDAV-webbadressen för en fil

Om du känner till WebDAV-webbadressen för en fil kan du öppna filen direkt från ett redigeringsprogram som Microsoft Office eller direkt från kommandoraden.

Så här hämtar du WebDAV-webbadressen för en fil:

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen för vilken du vill hämta WebDAV-webbadressen.

 2. (Alternativt) Om filen vars WebDAV-webbadress du vill hämta är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på Filåtgärder > WebDAV-webbadress bredvid filen.

  WebDAV-webbadressen visas så att du kan kopiera den.

När du har hämtat WebDAV-adressen för filen kan du öppna filen i ett redigeringsprogram, t ex Microsoft Office, genom att ange adressen. Gå till dokumentationen för det redigeringsprogram du använder om du vill veta mer.

5.13.6 Lägga till en kommentar om en fil eller filversion

Du kan lägga till en kommentar för en viss fil eller version av en fil. Kommentarerna om filen visas direkt ovanför filnamnet på flikarna Bilagor och Filversioner. Med hjälp av kommentaren kan det bli lättare för användarna att ta reda på vad filen innehåller utan att behöva öppna den. Det är också ett praktiskt sätt att skilja en version från en annan.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller den bifogade filen eller filversionen för vilken du vill lägga till en kommentar.

 2. (Alternativt) Om du vill lägga till en kommentar för en fil som är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på Filåtgärder > Redigera filkommentar bredvid filen för vilken du vill lägga till en kommentar.

  Sidan Lägg till filkommentar visas.

 4. Ange kommentaren som du vill lägga till och klicka sedan på OK.

5.13.7 Ange filstatus

Om du har fler versioner av en fil kan det vara praktiskt att ange en status för varje version för att hålla ordning på vilken som är den officiella versionen, vilka som bara är utkast, och så vidare. Filer kan ha statusen Officiell, Utkast eller Föråldrad.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller den bifogade filen eller filversionen för vilken du vill ange filstatus.

 2. (Alternativt) Om filen vars status du vill ange är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på aktuell status i kolumnen Status bredvid filen vars status du vill ange och klicka sedan på den status som du vill ange för filen.

5.13.8 Använda versionskontroll med filer

När du ändrar en fil i Vibe sparas den äldre versionen av filen så att den ska vara lätt att referera till. Samma sak gäller för filer som lagras i filmapparna i Vibe samt för alla filer som sparats som bilagor på en mappost.

Skapa en ny version av en fil

När du redigerar och sparar en fil skapas en ny version av filen av Vibe och den gamla versionen sparas. Mer information om hur du redigerar en fil finns i Redigera filer.

Du kan också använda dra och släpp-funktionen för att skapa en ny version av en bifogad fil eller en ny version av en filpost i en filmapp, enligt beskrivningarna i följande avsnitt:

Dra och släppa en fil för att uppdatera en filpostsbilaga

Filen som du drar och släpper måste ha samma namn som den befintliga postbilagan för vilken du vill skapa en ny version för att du ska kunna skapa en ny version av en befintlig postbilaga.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filbilagan för vilken du vill skapa en ny version.

 2. Klicka på fliken Bilagor och sedan på Dra och släpp filer.

 3. Dra en fil från en plats, t ex skrivbordet, och släpp den på mappikonen i dra och släpp-fönstret.

  Dokumentet läggs till som en ny version av den befintliga postbilagan. Äldre versioner visas på fliken Filversioner på posten.

Dra och släppa en fil för att uppdatera den primära filen för en filpost

Du kan bara skapa uppdaterade versioner av mapposterna enligt beskrivningen i det här avsnittet i filmapparna.

För att du ska kunna skapa en ny version av en fil i som finns filmappen, måste filen som du drar och släpper ha samma namn som den befintliga filen för vilken du vill skapa en ny version

 1. Navigera till mappen där du vill importera den nya versionen av filen.

  En fil med samma namn måste redan finnas i mappen som en filpost.

 2. Klicka på Lägg till filer i verktygsfältet Mappost.

  Dra och släpp-fönstret öppnas.

 3. Dra en fil från en plats, t ex skrivbordet, och släpp den på mappikonen i dra och släpp-fönstret.

  Dokumentet läggs till som en ny version av den befintliga filposten. Äldre versioner visas på fliken Filversioner på posten.

Öka högre versionsnummer för en fil

Som standard spåras versioner med lägre versionsnummer av Vibe när du skapar nya versioner av en fil. Programmet använder t ex 1.0, 1.1, 1.2, och så vidare. Du kan öka det högre versionsnumret för den nyaste versionen av en fil. Version 1.2 kan t ex bli version 2.0.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen för vilken du vill öka det högre versionsnumret.

 2. (Alternativt) Om filen vars högre versionsnummer du vill öka är en bilaga klickar du på fliken Bilagor.

  Det är bara filmappar som kan innehålla filer som inte är bilagor.

 3. Klicka på Filåtgärder > Öka högre versionsnummer bredvid filen för vilken du vill öka det högre versionsnumret.

  Sidan Öka högre versionsnummer visas.

 4. Klicka på OK.

Få tillgång till en tidigare sparad version av en fil

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen vars tidigare version du vill öppna.

 2. Klicka på fliken Filversioner.

  Alla tidigare sparade versioner av olika filer som är associerade med posten visas i listan i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller information som datum, filstorlek och vem som har ändrat filen.

Ange att en tidigare filversion ska vara den aktuella versionen

Du kan ange att en tidigare version av en fil ska vara den aktuella versionen. Den nuvarande versionen är huvudfil i filposten. Ytterligare versioner placeras under huvudversionen på fliken Filversioner.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filversionen som du vill höja till att bli aktuell version.

 2. Klicka på fliken Filversioner.

 3. Klicka på Filåtgärder > Höj den här versionen till att bli aktuell bredvid filversionen som du vill höja till att bli aktuell version och klicka sedan på OK.

Du kan låta hela posten återgå till en tidigare version (t ex även titel och beskrivning av posten), enligt beskrivningen i Område 5.14.3, Låta en post återgå till en tidigare version.

Ta bort befintliga versioner av en fil

VIKTIGT:Filer och filversioner som tas bort från Vibe-webbplatsen kan inte återskapas.

 1. Navigera till och öppna posten som innehåller filen vars tidigare version du vill öppna.

 2. Klicka på fliken Filversioner.

  Alla tidigare sparade versioner av olika filer som är associerade med posten visas i listan i omvänd kronologisk ordning. Listan innehåller information som exempelvis datum, filstorlek och vem som har ändrat filen.

 3. Markera filversionerna som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort markerade versioner.

 4. Klicka på OK för att bekräfta borttagningen.