6.1 Vytváření záznamu ve složce

Na portálu Micro Focus Vibe můžete vytvářet záznamy v libovolné složce, ke které máte dostatečná přístupová práva. Pokud dostatečné oprávnění nemáte, nebude možné použít následující postup a vytvořit nový záznam.

  1. Zobrazte složku, ve které si přejete vytvořit nový záznam.

  2. Na panelu nástrojů Záznam složky klikněte na možnost Nový a potom klikněte na typ záznamu, který přidáváte. Pokud například přidáváte zápis do složky Blog, klikněte na možnost Zápis do blogu.

    Zobrazí se stránka Zápis do Blogu.

  3. Do polí formuláře zadejte odpovídající údaje. Více informací o jednotlivých polích naleznete v kapitole Vyplnění polí formuláře záznamu.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

    Nový záznam je přidán do složky.

6.1.1 Vyplnění polí formuláře záznamu

Přestože je postup vytváření záznamů podobný ve všech typech složek (souborová položka, záznam kalendáře, záznam diskuze apod.), mohou se formuláře záznamů u jednotlivých typů složek značně lišit.

Vzhledem k tomu, že je portál Vibe vysoce přizpůsobitelný, mohou být názvy polí ve formulářích nastaveny a změněny administrátory portálu a uživateli, kteří formuláře vytvářejí. Tato kapitola obsahuje seznam výchozích názvů polí z formulářů pro vytváření různých typů záznamů. Další informace o vytváření vlastních formulářů najdete v kapitole Designing Custom Folder Entry Forms (Návrh vlastních formulářů záznamů složky) v Příručce pro pokročilé uživatele produktu Micro Focus Vibe 4.0.6.

Nadpis: Nadpis, respektive název záznamu.

Místo: Zadejte místo, kde se bude událost odehrávat.

Popis: Do tohoto pole se vkládá popis záznamu. Toto je část záznamu, kde se přidává hlavní obsah. Popisy mohou být tvořeny jednoduchým textem nebo mohou být komplexnější a obsahovat tabulky, videa apod. Další informace o vytvoření popisu záznamu najdete v kapitole Vytvoření popisu záznamu.

Událost: Zadejte čas začátku a konce, zda má být záznam upraven pro časové pásmo účastníků, jak má být zobrazen váš status v průběhu událostí Volno, Zaneprázdněn, Předběžný, Mimo kancelář, a zda je událost opakovaná (popřípadě jak se opakuje) Neopakovaná, Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně.

Priorita: Zadejte prioritu záznamu.

Účastník: Zadejte jména uživatelů, které si na danou událost v kalendáři přejete pozvat.

Skupiny: Zvolte skupiny, které mají být se záznamem spojeny. Zvolíte-li skupinu, bude každý z jejích členů spojen se záznamem. Pokud například při vytváření mítinku zvolíte skupinu, která se ho má účastnit, bude každý ze členů skupiny považován za účastníka mítinku.

Týmy: Zvolte týmy, které mají být se záznamem spojeny. Zvolíte-li tým, bude každý z jeho členů spojen se záznamem. Pokud například přiřadíte úkol danému týmu, bude každý ze členů týmu odpovědný za dokončení úkolu.

Poslat účastníkům upozornění e-mailem: Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby portál Vibe odeslal e-mailové upozornění a úkol či schůzku iCal všem uživatelům, skupinám nebo týmům, které jsou se záznamem spojeny.

Stav: Vyberte aktuální stav úkolu například Probíhá, Hotovo apod.

Dokončeno (v %): Vyberte, z jaké části je úkol splněn (v procentech).

Přílohy: Umožňuje vyhledat soubor na vašem lokálním disku a připojit ho k záznamu. Pokud potřebujete přiložit více souborů, klikněte na možnost Přidat více souborů.

Fotografie: Umožňuje vyhledat a nahrát obrázek.

Do data: Zadejte poslední den, ve kterém má být záznam ještě aktivní.

Dotazník: Umožňuje nastavit parametry dotazníku, jako je povolení více odpovědí, jedné odpovědi či psané odpovědi nebo určení toho, kdo může prohlížet výsledky hlasování v době, kdy je dotazník aktivní, kdo v době po jeho ukončení a kdo může zobrazit jména jednotlivých účastníků. Existuje zde také možnost povolit hlasujícím měnit nebo zrušit jejich hlasování.

Sledovat změny položky: Portál Vibe můžete nastavit tak, aby vám posílal informační e-mailové zprávy, pokud je se záznamem manipulováno. Další informace naleznete v části Sledování složek a záznamů.

Odeslat e-mail po vložení záznamu: Abyste zajistili, že si určití spolupracovníci všimnou vašeho záznamu, můžete jim odeslat e-mailovou zprávu s upozorněním na vytvoření záznamu přímo z portálu Vibe.

6.1.2 Vytvoření popisu záznamu

Můžete přidat nadpis sekce nebo jiný typ prvku, který poskytuje rozšířenou funkčnost části popis záznamu. Více informací o vytvoření záznamu najdete v kapitole Vytváření záznamu ve složce.

Vytvoření sekce a podsekce v záznamech

V popisu záznamu můžete vytvořit nadpis sekce a podsekce ohrazením textu pomocí znamének rovná se.

Příklad

Popis

==Název sekce==

Vytvoří nadpis sekce na stránce Wiki.

===Název podsekce===

Vytvoří nadpis podsekce na stránce Wiki.

Sekce a podsekce jsou zobrazeny tučně a jsou více markantní než normální text. Navíc je v popisu záznamu před první sekcí zobrazena tabulka obsahu s odkazy na jednotlivé sekce.

Přidání různých prvků do popisu záznamu

Popisy záznamů můžete vytvářet v editoru HTML, který je součástí systému Vibe. Popisy mohou být jednoduše textové, ale i složitější –·mohou obsahovat dílčí sekce, tabulky, videa a další standardní prvky HTML.