6.4 Edytowanie pliku

Firma Micro Focus zaleca, aby w miarę możliwości używać klienta Filr Desktop, który ułatwia edycję za pomocą standardowych aplikacji komputerowych i zapewnia automatyczną synchronizację zmian pliku w sieci.

Plik można też pobrać na stację roboczą w celu edycji. W zależności od używanej przeglądarki możesz też mieć możliwość edycji pliku za pomocą dostępnej w systemie Filr funkcji edycji na miejscu.

WAŻNE:

 • Zaleca się, aby nie używać funkcji edycji na miejscu w połączeniu z dodatkiem Micro Focus Filr Plugin for Microsoft Office do edycji plików pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania plików przy użyciu aplikacji pakietu Microsoft Office, zobacz Editing and Saving a File to the Filr Server (Edytowanie pliku i zapisywanie go na serwerze Filr) w podręczniku Filr 3.4 Using Micro Focus Filr with Microsoft Office and Outlook Applications (Filr 3.4: Używanie systemu Micro Focus Filr z aplikacjami pakietu Microsoft Office i Outlook).

  Po przeprowadzeniu edycji pliku za pomocą funkcji edycji na miejscu należy zapisać plik za pomocą opcji Plik > Zapisz w aplikacji pakietu Office. Nie należy zapisywać pliku za pomocą opcji Zapisz dostępnej w menu dodatku Micro Focus Filr Plug-in.

 • Za pomocą funkcji edycji na miejscu można edytować plik tylko w przypadku włączenia przez administratora systemu Filr interfejsu WebDAV w witrynie Filr.

6.4.1 Pobieranie i edytowanie pliku

Aby pobrać i edytować plik za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz plik na stację roboczą (zobacz Pobieranie pojedynczych plików).

 2. Zmodyfikuj plik zgodnie z potrzebą, a następnie zapisz go pod oryginalną nazwą.

 3. W systemie Filr przejdź do folderu, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij opcję Dodaj pliki.

  Zostanie wyświetlone okno przeciągania i upuszczania.

 4. Przeciągnij plik do okna przeciągania i upuszczania.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym Konflikty plików kliknij opcję Zastąp pliki, aby zastąpić plik znajdujący się obecnie w systemie Filr plikiem przekazywanym.

  Plik zostanie zastąpiony plikiem przekazywanym.