6.2 Edytowanie pliku

Aby edytować plik, można pobrać go na swoją stację roboczą lub edytować na miejscu w witrynie Filr. W przypadku edycji pliku na miejscu po zapisaniu plik pozostaje w witrynie Filr.

6.2.1 Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu

UWAGA:Metoda edycji plików opisana w tej sekcji jest dostępna tylko dla użytkowników wewnętrznych systemu Filr oraz użytkowników, którzy wykonali samozaopatrywanie (opisane w sekcji Logowanie się jako użytkownik zewnętrzny w celu wyświetlenia współdzielonego elementu). Użytkownicy zewnętrzni systemu Filr, którzy nie wykonali samozaopatrywania, mogą ręcznie pobrać plik, poddać go edycji, a następnie zapisać ponownie w witrynie Filr (zobacz Sekcja 6.2.2, Pobieranie i edytowanie pliku), jeśli mają do tego odpowiednie prawa.

System Filr oferuje funkcję edycji na miejscu, która umożliwia edytowanie dokumentów, do których masz odpowiednie prawa. Ta funkcja pozwala na bezproblemowe edytowanie dokumentów z systemu Filr.

Pliki można edytować tylko w przypadku, gdy na stacji roboczej jest zainstalowana aplikacja do edycji określonego typu pliku. Aby na przykład można było edytować plik DOC, na stacji roboczej musi być zainstalowany program Microsoft Word.

Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu typów plików, które są obecnie obsługiwane przez funkcję edycji na miejscu, zobacz Sekcja A.2.1, Wyświetlanie typów plików obsługiwanych przez funkcję edycji na miejscu.

UWAGA:Możliwość edytowania plików w sposób opisany w tej sekcji nie jest dostępna na komputerach Mac, na których jako edytor dokumentów jest używany pakiet Microsoft Office. Aby można było edytować pliki na komputerze Mac, jako edytor dokumentów musi być używany pakiet LibreOffice.

 1. Przejdź do lokalizacji zawierającej plik, który chcesz edytować.

 2. Kliknij strzałkę w dół obok pliku, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Edytuj ten plik.

  Plik zostanie uruchomiony w określonym edytorze plików. Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany edytora używanego przez aplikację Filr do edycji plików, zobacz Sekcja A.2, Nie można edytować plików.

 3. (Warunkowo) Jeśli system Filr wyświetli monit o podanie poświadczeń użytkownika systemu Filr, podaj nazwę użytkownika i hasło używane do logowania w systemie Filr, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz możesz edytować plik.

 4. Po przeprowadzeniu edycji pliku zapisz zmiany, a następnie zamknij aplikację edytującą.

  Wprowadzone zmiany będą teraz dostępne w systemie Filr.

6.2.2 Pobieranie i edytowanie pliku

 1. Pobierz plik na stację roboczą (zobacz Sekcja 6.6.1, Pobieranie pojedynczych plików).

 2. Zmodyfikuj plik zgodnie z potrzebą, a następnie zapisz go pod oryginalną nazwą.

 3. W systemie Filr przejdź do folderu, w którym znajduje się plik, a następnie kliknij opcję Dodaj pliki.

  Zostanie wyświetlone okno przeciągania i upuszczania.

 4. Przeciągnij plik do okna przeciągania i upuszczania.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym Konflikty plików kliknij opcję Zastąp pliki, aby zastąpić plik znajdujący się obecnie w systemie Filr plikiem przekazywanym.

  Plik zostanie zastąpiony plikiem przekazywanym.