Plik Readme programu Novell Vibe 3.4

1 lipca 2013

1.0 Omówienie produktu

Aby użytkownicy mogli jak najlepiej wykorzystać system Vibe, dla programu Novell Vibe 3.4 wprowadzono zmiany w licencji dotyczące użytkowników zewnętrznych.

Zmiany w licencjonowaniu są istotne nie tylko dlatego, że można teraz bezpłatnie udostępniać witrynę Vibe użytkownikom spoza własnej organizacji, lecz przede wszystkim dlatego, że przyszłe wersje oprogramowania Vibe będą zawierały rozbudowane narzędzia umożliwiające udostępnianie informacji użytkownikom zewnętrznym.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące udostępniania, dlatego aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania (EULA).

W wersji Vibe 3.4 wprowadzono również szereg poprawek.

2.0 Wymagania systemowe programu Vibe

Wymagania systemowe programu Novell Vibe 3.4 (w tym wymagania dotyczące urządzeń uzyskujących dostęp przez interfejs dla urządzeń przenośnych programu Vibe) przedstawiono w rozdziale Vibe System Requirements (Wymagania systemowe programu Vibe) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

3.0 Instrukcja instalacji w systemie Linux

 1. Upewnij się, że docelowy serwer z systemem Linux, na którym ma zostać zainstalowany program Novell Vibe, spełnia wymagania systemowe.

 2. Jeśli na tym serwerze jest uruchomiony serwer sieci Web, zatrzymaj go, a najlepiej wyłącz.

 3. Utwórz lub wybierz użytkownika (nie może to być użytkownik root) i grupę w systemie Linux, do których będą należały katalogi i pliki programu Vibe i którzy będą mogli uruchamiać ten program.

 4. Pobierz oprogramowanie Vibe do katalogu tymczasowego na serwerze z systemem Linux. Oprogramowanie Vibe można pobrać w witrynie pobierania produktów firmy Novell.

 5. W oknie terminala należy zalogować się jako użytkownik root poprzez wydanie polecenia su - oraz podanie hasła użytkownika root.

 6. Przejdź do katalogu tymczasowego, do którego został pobrany plik tar z programem Vibe 3.4, i rozpakuj plik tar za pomocą następującego polecenia:

  tar xvf novell-vibe-3.4.0.linux.tar

 7. W katalogu, do którego pobrano i wyodrębniono oprogramowanie Vibe, wprowadź następujące polecenie, aby uruchomić program instalacyjny oprogramowania Vibe:

  ./installer-teaming.linux

Pełna instrukcja instalacji znajduje się w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

4.0 Instrukcja instalacji w systemie Windows

 1. Upewnij się, że serwer Windows, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie Novell Vibe, spełnia wymagania systemowe.

 2. Następnie trzeba zalogować się na serwerze jako użytkownik z prawami administratora.

 3. Jeśli na tym serwerze jest uruchomiony serwer sieci Web, zatrzymaj go, a najlepiej wyłącz.

 4. Pobierz oprogramowanie Vibe do katalogu tymczasowego na serwerze z systemem Windows. Oprogramowanie Vibe można pobrać w witrynie pobierania produktów firmy Novell.

 5. Aby uruchomić program instalacyjny oprogramowania Vibe, przejdź w Eksploratorze Windows do katalogu, do którego pobrano i rozpakowano oprogramowanie Vibe, a następnie kliknij dwukrotnie plik installer-teaming.exe.

Pełna instrukcja instalacji znajduje się w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide

5.0 Problemy podczas aktualizacji

5.1 Aktualizowanie systemu Vibe 3.x

Do wersji Vibe 3.3 można zaktualizować systemy Vibe 3, Vibe 3.1 i Vibe 3.2. Aby zaktualizować system do wersji Vibe 3.4, należy go najpierw zaktualizować do wersji Vibe 3.3. Bazę danych należy zaktualizować niezależnie od oprogramowania. Więcej informacji zawiera rozdział Update (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

5.2 Aktualizowanie systemu Teaming 2.1

Podczas aktualizowania programu Teaming w wersji 2.1 lub starszej należy najpierw dokonać aktualizacji do programu Novell Vibe 3, a dopiero później do programu Vibe 3.3 i wreszcie do Vibe 3.4. Więcej informacji na temat aktualizowania do programu Novell Vibe 3 można znaleźć w rozdziale „Update” (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe 3 Installation Guide.

5.3 Ponowne tworzenie indeksu wyszukiwania w programie Vibe

Ponieważ w wersji Vibe 3.3 usunięto problem dotyczący rozmiarów plików załączników, po zaktualizowaniu do tej wersji należy ponownie wygenerować indeks wyszukiwania, aby były wyświetlane prawidłowe rozmiary załączników. Więcej informacji o ponownym generowaniu indeksu wyszukiwania zawiera punkt Resetting Your Definitions (Resetowanie definicji) rozdziału Update (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

5.4 Niezgodność między serwerami indeksu podczas aktualizacji systemu wysokodostępnego

Podczas aktualizacji wysokodostępnego systemu Vibe do wersji Vibe 3 lub nowszej wszystkie aktualnie istniejące opóźnione rekordy dziennika staną się niezgodne między sobą.

Aby wykluczyć pojawienie się problemów z niezgodnością dzienników opóźnionych aktualizacji podczas uaktualniania oprogramowania Vibe do wersji 3 lub nowszej, należy przed uaktualnieniem usunąć wszystkie dzienniki opóźnionych aktualizacji.

Informacje o sposobie czyszczenia dzienników opóźnionych aktualizacji można znaleźć w rozdziale Performing Maintenance on a High Availability Lucene Index (Utrzymywanie wysokodostępnego indeksu Lucene) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.

5.5 Po aktualizacji nie są zachowywane ręczne ustawienia konfiguracyjne pamięci podręcznej (ehcache)

Jeśli dostosowano wydajność pamięci podręcznej programu Vibe, po aktualizacji z poprzedniej wersji do wersji Vibe 3 lub późniejszych mogą wystąpić problemy z buforowaniem w przypadku, gdy modyfikacji uległ dowolny spośród następujących plików konfiguracyjnych:

 • ehcache-hibernate.xml (środowisko pojedynczego serwera programu Vibe)

 • ehcache-hibernate-clustered.xml (środowisko klastrowe programu Vibe)

Problemy wystąpią wyłącznie w przypadku uprzedniej modyfikacji jednego z powyższych plików, ponieważ są one zastępowane podczas aktualizowania programu Vibe.

Rodzaj występujących problemów zależy od tego, czy używane środowisko programu Vibe jest środowiskiem klastrowym, czy też zawiera pojedynczy serwer.

Jeśli plik ehcache-hibernate.xml został zmodyfikowany w celu zwiększenia wydajności buforowania w środowisku z pojedynczym serwerem programu Vibe, po zaktualizowaniu programu Vibe może wystąpić widoczne pogorszenie wydajności buforowania.

Jeśli plik ehcache-hibernate-clustered.xml został zmodyfikowany w celu skonfigurowania środowiska klastrowego, może się okazać, że elementy dodane do witryny programu Vibe nie są widoczne przez cały czas lub zachowują się w sposób przypadkowy. Dzieje się tak, ponieważ informacje znajdujące się na różnych serwerach programu Vibe nie są prawidłowo buforowane ani synchronizowane.

Aby rozwiązać problemy z buforowaniem występujące po aktualizacji:

 1. Zmodyfikuj plik ehcache-hibernate.xml lub plik ehcache-hibernate-clustered.xml w celu przywrócenia stanu sprzed aktualizacji programu Vibe.

  Pliki znajdują się w następujących katalogach:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  

  Aby sprawdzić, jak wyglądały pliki przed aktualizacją programu Vibe, należy przejść do katalogów kopii zapasowych w następujących lokalizacjach:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/teaming-backup/
                            ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\teaming-backup\
                            ssf\WEB-INF\classes\config
  

  WAŻNE:Te pliki kopii zapasowych służą wyłącznie do celów porównawczych. Nie należy zastępować całego pliku ehcache-hibernate.xml ani pliku ehcache-hibernate-clustered.xml plikami znajdującymi się w katalogu kopii zapasowych. Nowe pliki zawierają ważne nowe ustawienia, które muszą zostać zachowane. Należy ręcznie dodać wszelkie dostosowania wprowadzone w starych plikach.

 2. (Warunkowo) W przypadku stosowania klastrowego środowiska programu Vibe oraz konieczności modyfikacji pliku ehcache-hibernate-clustered.xml upewnij się, że właściwości hostName, multicastGroupAddress oraz multicastGroupPort mają odpowiednie wartości w nowym pliku ehcache-hibernate-clustered.xml.

 3. Zapisz wszelkie modyfikacje dokonane w plikach konfiguracyjnych, a następnie uruchom ponownie program Vibe.

5.6 Problemy występujące podczas aktualizacji z poprzedniej wersji programu Vibe do wersji Vibe 3.3

5.6.1 Resetowanie definicji ośrodka programu Vibe

Przy aktualizowaniu do programu Vibe 3.3 z wcześniejszych wersji należy zresetować definicje ośrodka programu Vibe, jeśli definicje folderów i obszarów roboczych nie mają już zawierać elementu schematu ramowego. Element ten jest już nieprzydatny i może potencjalnie dezorientować użytkowników. Nadawanie schematu ramowego folderowi lub obszarowi roboczemu odbywa się teraz zgodnie z opisem w rozdziale Branding a Folder or Workspace (Nadawanie schematu ramowego folderowi lub obszarowi roboczemu) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide.

Informacje na temat sposobu resetowania definicji w programie Vibe można znaleźć w punkcie Resetting Your Definitions (Resetowanie definicji) w rozdziale Update (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

5.6.2 Ponowne tworzenie indeksu wyszukiwania w programie Vibe

Po przeprowadzeniu aktualizacji do programu Vibe 3.4 należy ponownie utworzyć indeks wyszukiwania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Resetting Your Definitions (Resetowanie definicji) w rozdziale Update (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe 3.3 Installation Guide.

5.7 Problemy związane z wydajnością po zaktualizowaniu do nowej wersji

Po zaktualizowaniu systemu Vibe do nowej wersji będą początkowo występować problemy związane z wydajnością nawigacji. Jest to spowodowane tym, że po aktualizacji w programie Vibe konieczne jest przeprowadzenie kompilacji plików JSP.

Te problemy nie wystąpią podczas kolejnych wizyt w witrynie systemu Vibe.

5.8 Nie można przywrócić definicji fabrycznych przepływów pracy, jeśli istnieje przepływ o stanie niestandardowym

Jeśli do jednego z fabrycznych przepływów pracy (na przykład przepływu Tasks) dodano stan niestandardowy i istnieje pozycja znajdująca się w tym stanie, podczas próby przywrócenia definicji fabrycznych przepływów pracy zgodnie z opisem w punkcie Resetting Your Definitions (Resetowanie definicji) rozdziału Update (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide zostanie wyświetlony błąd ogólny z zaleceniem skontaktowania się z administratorem systemu.

Jeśli podjęto próbę zresetowania wielu definicji naraz i przywrócenie jednego z fabrycznych przepływów pracy nie powiedzie się z powodu tego błędu, żadna z definicji nie zostanie zresetowana.

6.0 Problemy instalacyjne

6.1 Serwer Vibe oraz serwer Lucene muszą używać tego samego pakietu JDK

Jeśli system Vibe i serwer indeksowania Lucene zostały uruchomione na osobnych serwerach, na obu tych serwerach należy użyć tego samego pakietu JDK. Użycie różnych pakietów JDK spowoduje wystąpienie nieoczekiwanych problemów, takich jak brak możliwości tworzenia wpisów kalendarza.

6.2 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwach użytkowników i hasłach

Nie należy używać znaków rozszerzonych ani znaków dwubajtowych w nazwach użytkowników i hasłach programu Novell Vibe. Dotyczy to również nazw użytkowników i haseł synchronizowanych z katalogu LDAP do programu Vibe.

Ograniczenie to wynika z wykorzystania w programie Vibe oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym Spring Security, które jest używane do uwierzytelniania wraz z innymi metodami uwierzytelniania (zarówno podstawowymi, jak i opartymi na formularzach) stosowanymi w produktach jednokrotnego logowania, takich jak Novell Authentication Manager, usługi Web Services i interfejs WebDAV. Tylko znaki z zestawu ASCII są poprawnie interpretowane we wszystkich kombinacjach.

6.3 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwach użytkowników związane z logowaniem i synchronizacją LDAP

Nazwy użytkowników LDAP zawierające znaki specjalne ( / \ * ? " < > : | ) nie mogą być używane jako nazwy użytkowników systemu Novell Vibe. Jeśli katalog LDAP zawiera nazwy użytkowników z tymi znakami, są one synchronizowane witryny programu Vibe, ale użytkownicy posługujący się tymi nazwami nie mogą się zalogować.

Tych znaków nie można stosować w nazwie użytkownika programu Vibe, ponieważ nazwa użytkownika staje się tytułem obszaru roboczego użytkownika, a tytuł stanowi element ścieżki hierarchicznej prowadzącej do danego obszaru roboczego. W systemach Linux i Windows te znaki nie mogą występować w nazwach ścieżek.

6.4 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwie katalogu instalacyjnego oprogramowania

Nazwa katalogu instalacyjnego programu Novell Vibe nie może zawierać znaków rozszerzonych ani znaków dwubajtowych. Domyślne położenie oprogramowania Vibe to:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program Files\Novell\Teaming

6.5 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwie katalogu repozytorium plików

Nie należy używać znaków rozszerzonych ani dwubajtowych w nazwach katalogów w ścieżce do repozytorium plików programu Novell Vibe. Domyślne położenie katalogu głównego repozytorium plików to:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

Przeglądarki Oracle Outside In używane do przetwarzania różnych typów plików na format HTML, który może być indeksowany oraz wyświetlany w witrynie Vibe, nie obsługują nazw katalogów zawierających znaki rozszerzone ani dwubajtowe.

6.6 Domyślna nazwa bazy danych

Jeśli baza danych została utworzona przez program instalacyjny oprogramowania Novell Vibe, nosi ona nazwę sitescape. Nazwa bazy danych jest obecnie na stałe zakodowana w skryptach tworzących używanych przez program instalacyjny. Nazwa ta pochodzi od firmy, która była poprzednim właścicielem oprogramowania Vibe.

Jeśli baza danych ma mieć inną nazwę, należy zmienić skrypt tworzący bazę i uruchomić go ręcznie przed uruchomieniem programu instalacyjnego oprogramowania Vibe. W takim przypadku trzeba również zaktualizować adres URL JDBC podczas uruchamiania programu instalacyjnego oprogramowania Vibe. Przed uaktualnieniem do nowej wersji należy zmodyfikować skrypty aktualizacji bazy danych.

WAŻNE:Nie zaleca się zmieniania nazwy bazy danych oprogramowania Vibe.

6.7 Ograniczenia w obsłudze apletów

Aplety nie są obsługiwane w 64-bitowej przeglądarce Firefox na komputerach ze środowiskiem Java Runtime Environment (JRE) w wersji starszej niż 1.6.0_12.

Aktualizacja środowiska JRE do wersji 1.6.0.12 lub późniejszej pozwala na uruchamianie apletów w 64 bitowych systemach operacyjnych.

Na przykład funkcje takie jak przeciąganie i upuszczanie wielu plików z pulpitu, wklejanie plików z pulpitu, edycja na miejscu oraz graficzny podgląd w edytorze przepływów pracy nie działają bez obsługi apletów.

6.8 Obsługa edycji na miejscu dla użytkowników systemu Mac

W przypadku stacji roboczych z systemem Mac program Vibe szuka oprogramowania OpenOffice.org w następującym katalogu:

/Applications/OpenOffice.org.app

Jeśli standardowe położenie oprogramowania OpenOffice.org na stacjach roboczych użytkowników w danej organizacji jest inne, można skonfigurować program Vibe w taki sposób, aby poszukiwał go w preferowanym położeniu.

 1. Trzeba przejść do następującego katalogu:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Należy otworzyć plik ssf.properties w edytorze tekstów.

 3. Zlokalizować blok wierszy rozpoczynający się od:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Skopiować zestaw wierszy do Schowka w edytorze tekstów.

 5. Otworzyć plik ssf-ext.properties, który znajduje się w tym samym katalogu co plik ssf.properties.

 6. Wkleić skopiowany blok wierszy na końcu pliku ssf-ext.properties.

 7. Edytować położenie oprogramowania OpenOffice.org w celu wskazania położenia stosowanego w organizacji użytkownika.

 8. Zapisać i zamknąć plik ssf-ext.properties.

 9. Zamknąć plik ssf.properties bez zapisywania go.

 10. Zatrzymać i uruchomić ponownie program Vibe, aby nowe położenie oprogramowania zostało uwzględnione w witrynie programu Vibe.

6.9 Obsługa systemu NFS

Montowanie w systemie plików NFS jest obsługiwane w przypadku umieszczania repozytorium plików programu Vibe na serwerze zdalnym, na którym działa ten program. Ta funkcja nie jest jednak obsługiwana w przypadku umieszczania indeksu Lucene na serwerze zdalnym, z którego jest uruchamiany serwer indeksowania Lucene.

6.10 Problem dotyczący zapory w systemie Windows Server 2008 R2

W systemie Windows Server 2008 R2 zapora jest domyślnie włączona, a porty 80 i 443 są zablokowane. Te porty są wymagane do działania programu Vibe, dlatego należy ustawić go jako dozwolony program na serwerze Windows.

Aby przygotować komputer z systemem Windows Server 2008 R2 do obsługi programu Vibe, należy:

 1. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows.

 2. Kliknąć opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

 3. Otworzyć w zaporze porty wymagane przez program Vibe:

  1. Kliknąć przycisk Dodaj port.

  2. W polu Nazwa określić opisową nazwę portu HTTP używanego przez program Vibe do niezabezpieczonych połączeń.

  3. W polu Port podać wartość 80.

  4. Kliknąć przycisk OK.

  5. Powtórzyć kroki etap 3.a do etap 3.d w odniesieniu do bezpiecznego portu HTTP numer 443.

 4. Po zdefiniowaniu tych dwóch portów kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym ustawień Zapory systemu Windows, aby system Vibe mógł komunikować się przez zaporę na tych portach.

6.11 Zależność JDK dla połączeń SSL z serwerami WebDAV

Jeśli do połączenia witryny Novell Vibe i serwera WebDAV ma być używane połączenie SSL, a serwer WebDAV korzysta z certyfikatu z podpisem własnym zamiast certyfikatu podpisanego przez Urząd certyfikacji, należy skorzystać ze środowiska JDK firmy Sun. Obecne funkcje obsługi certyfikatów z podpisem własnym w programie Vibe nie są kompatybilne z obsługą tych certyfikatów w środowisku JDK firmy IBM.

6.12 Zaktualizowany pakiet redystrybucyjny Visual C++ w systemie Windows

System Novell Vibe korzysta z technologii przeglądarki Oracle Outside In 8.3.5 do wyświetlania dokumentów i obrazów w witrynie oraz do indeksowania dokumentów. Technologia ta oparta jest o pakiet Support Pack 1 pakietu redystrybucyjnego Visual C++ 2005 firmy Microsoft. Jeśli serwer Windows, na którym jest instalowany system Vibe, nie zawiera najnowszej wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C++, należy go zainstalować w celu umożliwienia poprawnego działania witryny Vibe. Wymagana wersja pakietu redystrybucyjnego Visual C++ dostępna jest pod adresem:

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (Doc ID 468895.1) w witrynie pomocy technicznej firmy Oracle. W celu uzyskania dostępu do tego dokumentu wymagane jest zalogowanie się w witrynie pomocy technicznej firmy Oracle.

6.13 Zgodność z programem Access Manager

Aby można było korzystać z systemu Novell Vibe w połączeniu z programem Novell Access Manager, wymagana jest wersja Access Manager 3.1 SP1 IR1. Ta wersja jest dostępna w witrynie sieci Web firmy Novell z produktami do pobrania.

7.0 Problemy z programem Vibe

7.1 Nie należy usuwać systemowych kont użytkowników

W systemie Vibe istnieją cztery systemowe konta użytkowników. Nie należy usuwać żadnego z nich, gdyż może to zakłócić funkcjonowanie systemu Vibe. Konta systemowe to: Admin, E-mail Posting Agent, Synchronization Agent i Guest.

Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia jednego z tych kont, należy się najpierw skontaktować z pomocą techniczną firmy Novell.

7.2 Nie należy usuwać stref systemu Vibe

Nie należy usuwać żadnej strefy z systemu Vibe, nawet jeśli nie jest ona potrzebna. Usuwanie stref z systemu Vibe może powodować poważne problemy z witryną Vibe.

Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia strefy z systemu Vibe, należy się najpierw skontaktować z pomocą techniczną firmy Novell.

7.3 Przeniesienie zadania głównego powoduje utratę hierarchii zadań podrzędnych

Jeśli zadanie główne (nadrzędne) zostanie przeniesione w inne położenie w witrynie Vibe, wszystkie zadania podrzędne względem niego (w tym również zadania podrzędne względem podrzędnych, czyli zadania zagnieżdżone) pojawią się w oryginalnym folderze Zadania jako zadania główne.

7.4 Zapisywanie dokumentu programu Vibe za pomocą pakietu OpenOffice w systemie Linux powoduje utworzenie dwóch wersji pliku

Podczas edytowania pliku w programie Vibe za pomocą pakietu OpenOffice w systemie Linux przy każdym zapisywaniu pliku generowane są dwie jego wersje.

Problem ten jest spowodowany błędem w sposobie komunikacji pakietu OpenOffice z interfejsem WebDAV.

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć najnowszej wersji programu LibreOffice.

Więcej informacji na temat edytowania plików w systemie Vibe można znaleźć w punkcie Viewing Files in Read-Only Mode (Wyświetlanie i edytowanie plików w trybie tylko do odczytu) rozdziału Working with Folder Entries (Praca z pozycjami w folderach) w podręczniku Novell Vibe 3.4 User Guide.

7.5 Przeglądarka Safari na komputerach Mac nie umożliwia tworzenia kanałów RSS za pomocą opcji Add Bookmark (Dodaj zakładkę)

Opcja Add Bookmark (Dodaj zakładkę), która jest dostępna po wklejeniu w przeglądarce adresu URL kanału RSS, nie działa w przypadku korzystania z programu Safari na komputerach Mac. Zamiast tego należy utworzyć kanał RSS, korzystając z menu Bookmark (Zakładka).

Problem ten wynika ze sposobu obsługi kanałów RSS przez przeglądarkę Safari. Nie jest to kwestia związana z działaniem programu Vibe.

7.6 Dodawanie plików metodą przeciągnij i upuść nie działa na komputerach Mac

Ze względu na ograniczenia implementacji języka Java na komputerach Mac nie można dodawać plików do folderu metodą przeciągnij i upuść ani dołączać plików do pozycji w sposób opisany w punkcie Dragging and Dropping Files (Przeciąganie i upuszczanie plików) w rozdziale Working with Folder Entries (Praca z pozycjami w folderach) w podręczniku Novell Vibe 3.4 User Guide.

Można skorzystać z apletu Vibe, który służy do obsługi metody przeciągnij i upuść. Należy w takiej sytuacji skopiować plik, który ma zostać dodany, a następnie wkleić go do apletu. Nie zadziała natomiast przeciągnięcie pliku i upuszczenie go na aplet.

7.7 Dla najstarszej wersji pliku notka o pliku nie zawsze jest wyświetlana

W przypadku, gdy plik zawiera kilka wersji i użytkownik próbuje dodać notkę dotyczącą najstarszej z nich (Adding a Note about a File or File Version (Dodawanie notki o pliku lub wersji pliku) w podręczniku Novell Vibe 3.4 User Guide), notka nie zawsze jest wyświetlana.

7.8 Problemy z synchronizacją LDAP

7.8.1 Problemy podczas usuwania użytkowników za pośrednictwem katalogu LDAP

Firma Novell zaleca, aby podczas konfigurowania synchronizacji LDAP nigdy nie wybierać opcji Usuwanie użytkowników, którzy nie są w LDAP. Ta funkcja zostanie ulepszona lub usunięta w przyszłych wersjach programu Vibe. Usuniętych kont użytkowników nie można odzyskać. Tę opcję najlepiej pozostawić niezaznaczoną. Spowoduje to wyłączenie użytkowników bez ich usuwania.

7.8.2 Problemy z początkową synchronizacją użytkowników systemu Vibe

W przypadku tworzenia użytkowników programu Novell Vibe przez ich zaimportowanie z katalogu LDAP wartości atrybutu LDAP służącego do importowania użytkowników muszą być unikatowe. W przeciwnym razie część użytkowników może być niewidoczna w programie Vibe. Gdy na przykład użytkownicy są identyfikowani za pomocą atrybutu cn, a istnieje kilku użytkowników o takiej samej wartości cn, tylko pierwsze wystąpienie powtarzającej się nazwy użytkownika zostanie zsynchronizowane z programem Vibe.

W celu uniknięcia tego problemu należy używać atrybutu, którego wartość zawsze jest unikatowa we wszystkich kontenerach, np. emailAddress.

7.8.3 Problemy ze zmianą nazw użytkowników i ich przenoszeniem w katalogu LDAP

Aby przenosić użytkowników w katalogu LDAP lub zmieniać ich nazwy, należy upewnić się, że podano wartość opcji LDAP attribute that uniquely identifies a user or group (Atrybut LDAP jednoznacznie identyfikujący użytkownika lub grupę), zgodnie z opisem w punkcie LDAP Attribute to Identify a User or Group (Atrybut LDAP identyfikujący użytkownika lub grupę) rozdziału Gathering Directory Services Information (Zbieranie informacji z usług katalogowych) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide. Jeśli ta opcja pozostanie pusta, przenoszenie użytkowników w katalogu LDAP lub zmienianie ich nazw może powodować tworzenie nowych użytkowników w systemie Vibe.

7.9 Problemy ze stroną docelową

7.9.1 Element Link (URL) (Łącze (adres URL)) na stronie docelowej nie współdziała z przeglądarką Internet Explorer

Przy tworzeniu łącza ze strony docelowej za pomocą elementu Link (URL) (Łącze (adres URL)) łącze pozostaje nieaktywne na stronie docelowej, dopóki podczas konfigurowania tego elementu nie zostanie wybrana opcja Open the URL in a new window (Otwórz adres URL w nowym oknie).

Więcej informacji na temat sposobu dodawania tego elementu do strony docelowej można znaleźć w rozdziale Adding Content to Your Landing Page (Dodawanie treści do strony docelowej) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide.

7.9.2 Nieprawidłowe wyświetlanie opcji Display Full Entry (Pokaż pełną pozycję) w elemencie widoku rozszerzonego

W wersji Vibe 3.3 została zmodyfikowana opcja Display Full Entry (Pokaż pełną pozycję) w elemencie widoku rozszerzonego. Jeśli w chwili aktualizacji do wersji Vibe 3.3 opcja ta była dodana do strony docelowej we wcześniejszej wersji, zostanie automatycznie usunięta, gdy użytkownik otworzy stronę do edycji i kliknie przycisk OK. Jeśli użytkownik otworzy stronę do edycji, a następnie kliknie przycisk Anuluj, ten element strony docelowej przestanie działać.

7.10 Ograniczenie kopiowania obszaru roboczego

Podczas kopiowania obszaru roboczego niestandardowe formularze i definicje przepływów pracy znajdujące się w danym obszarze roboczym nie są przenoszone do kopii. Ograniczenie to można obejść przenosząc te definicje na wyższy poziom w drzewie obszarów roboczych.

 1. W tym celu należy przejść do folderu w źródłowym obszarze roboczym, gdzie znajdują się definicje.

 2. Następnie na pasku narzędziowym obszaru roboczego należy kliknąć polecenia Zarządzanie > Projektowanie formularzy i widoków.

 3. Po rozwinięciu drzewa projektowania formularzy i widoków trzeba kliknąć definicję, która ma być przeniesiona.

 4. W polu właściwości definicji należy kliknąć opcję Przenieś tę definicję, aby wyświetlić drzewo obszarów roboczych i folderów witryny Vibe, a następnie rozwinąć je w celu wyświetlenia odpowiedniego miejsca docelowego dla definicji.

  Aby udostępnić definicję w kopii obszaru roboczego, należy przenieść ją do położenia, które znajduje się w drzewie powyżej źródłowego i docelowego obszaru roboczego.

  Aby udostępnić definicję globalnie w witrynie programu Vibe, należy przenieść ją na poziom główny drzewa obszarów roboczych i folderów.

 5. Aby przenieść definicję, należy zaznaczyć miejsce docelowe i nacisnąć przycisk OK.

 6. Aby wrócić do głównej strony witryny Vibe, należy kliknąć dwa razy przycisk Zamknij.

 7. Na końcu trzeba sprawdzić, czy definicja jest dostępna w kopii obszaru roboczego.

 8. Procedurę tę trzeba powtórzyć dla każdej definicji, która ma być dostępna w skopiowanym obszarze roboczym.

7.11 Ograniczenia dotyczące eksportowania/importowania

Gdy wyeksportowany obszar roboczy, folder lub element zawiera łącze do obiektu znajdującego się poza plikiem eksportu, po zaimportowaniu do innego systemu Vibe łącze nie będzie działać poprawnie.

7.12 Problemy z usuwaniem plików w przypadku użycia oprogramowania MySQL

Jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania MySQL, przekazanie plików, a następnie ich usunięcie może spowodować następujący błąd:

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Jest to związane z usterką oprogramowania MySQL. Aby rozwiązać problem, należy zaktualizować oprogramowanie MySQL do wersji 5.1.40 lub nowszej.

7.13 Pliki chronione hasłem

Pliki zabezpieczone hasłem w aplikacji, w której je utworzono, nie mogą być wyświetlane w witrynie programu Novell Vibe. Funkcja ta działa zgodnie z projektem.

7.14 Problemy dotyczące folderów lustrzanych

7.14.1 Ograniczenia struktury folderów lustrzanych

Funkcji Przenieś ten folder programu Novell Vibe nie można użyć w celu przeniesienia lustrzanego folderu plików do innego lustrzanego folderu plików.

7.14.2 Ograniczenia wersjonowania folderów lustrzanych

Jeśli po edycji pliku w folderze lustrzanym sprawdzi się historię wersji, widoczna będzie tylko najnowsza wersja pliku. Do edycji z położenia lustrzanego dostępna będzie również tylko najnowsza wersja pliku. Funkcja ta działa zgodnie z projektem. Wersjonowanie dokumentów w folderach lustrzanych nie jest obecnie dostępne.

7.15 Problem z zagnieżdżaniem folderów i obszarów roboczych

Ze względu na ograniczenia dotyczące bazy danych program Vibe dopuszcza maksymalnie 45 poziomów zagnieżdżenia folderów i obszarów roboczych. Innymi słowy można utworzyć folder, w nim kolejny folder, w nim następny folder itd. aż do uzyskania struktury o maksymalnie 45 poziomach. Przekroczenie liczby 45 poziomów jest niemożliwe.

7.16 Problemy z raportami o licencjach

Bieżące wykorzystanie licencji programu Novell Vibe można sprawdzić, klikając ikonę Administracja, a następnie wybierając w obszarze Raporty pozycję Raport o licencjach. Obecnie w raporcie o licencjach użytkownicy Administrator, Gość oraz trzy typy użytkowników wewnętrznych (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent i _synchronizationAgent) są traktowani jako użytkownicy lokalni. Użytkownik Administrator jest liczony jako aktywny użytkownik, ale pozostali czterej użytkownicy lokalni nie wliczają się do puli wykorzystania licencji na program Vibe.

7.17 Atrybut Data w widokach i pozycjach niestandardowych

Zastosowanie atrybutu Data w widokach lub pozycjach niestandardowych sprawia, że użytkownicy w różnych strefach czasowych mogą widzieć różne daty.

W programie Novell Vibe data jest zapisywana jako północ w wybranym dniu w strefie czasowej użytkownika w czasie GMT. Przykładowo 13 stycznia 2010 roku w górskiej strefie czasowej zostanie zapisany jako GMT-7:00 (20100113T0700). W przypadku osób pozostających w tej samej strefie czasowej nie powoduje to żadnych problemów. Jednak w przypadku użytkowników w innej strefie czasowej północ czasu górskiego może przypadać na inny dzień w tej strefie. Ta rozbieżność zostanie wyeliminowana w kolejnej wersji oprogramowania.

7.18 Problemy dotyczące integracji GroupWise

7.18.1 Przeciąganie i upuszczanie elementów z wiadomości GroupWise

Nie jest możliwe przeciągnięcie i upuszczenie pliku z klienta GroupWise do okna witryny Novell Vibe otwieranego przez kliknięcie opcji Dodaj plik do folderu na pasku narzędziowym wpisu folderu. Załącznik należy najpierw zapisać, a potem przeciągnąć go i upuścić w oknie.

7.18.2 Nie można uzyskać dostępu do witryny Vibe z klienta GroupWise dla systemu Windows

W celu uzyskania dostępu do witryny Novell Vibe z klienta GroupWise dla systemu Windows należy upewnić się, że czas na stacji roboczej użytkownika klienta GroupWise zgadza się z czasem serwera Vibe z dokładnością do pięciu minut. Jeśli niezgodność będzie większa niż pięć minut, wszelkie próby połączenia klienta GroupWise z witryną Vibe przekroczą limit czasu. W ramach możliwości należy ustawić na stacji roboczej lub serwerze właściwy i zgodny czas.

Jeśli różnica czasowa jest wymaganą częścią konfiguracji systemu, można zmienić ustawienia limitu czasu dla usług Web Services, takich jak GroupWise, które używają uwierzytelniania w witrynie Vibe opartego na standardzie WS-Security.

 1. W tym celu należy wykonać kopię bezpieczeństwa następującego pliku:

  katalog_teaming/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Następnie należy otworzyć plik server-config.wsdd w edytorze tekstu.

 3. Wyszukać następującą sekcję:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Wstawić parametr timeToLive z dużą wartością limitu czasu (np. 86400 dla 24 godzin).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Powtórzyć etap 3 i etap 4 dla drugiego wystąpienia tej sekcji w pliku server-config.wsdd.

 6. Zapisać plik server-config.wsdd, a następnie uruchomić serwer ponownie.

Ta zmiana konfiguracji dotyczy nie tylko programu GroupWise, ale wszystkich aplikacji, które korzystają z uwierzytelniania na serwerze przy użyciu usługi WS-Security.

7.19 Nie można nawiązać połączenia z zewnętrznym systemem poczty wychodzącej

Jeśli występują problemy z łącznością witryny Vibe z zewnętrznym systemem poczty wychodzącej (na przykład Novell GroupWise), może być konieczne skonfigurowanie w systemie Vibe połączenia z serwerem poczty wychodzącej przy użyciu SMTP z TLS. Jeśli używana aplikacja e-mail wymaga takiej konfiguracji, można włączyć w systemie Vibe łączenie się przy użyciu SMTP z TLS za pomocą narzędzia STARTTLS, zgodnie z opisem w punkcie Configuring Outbound E-Mail with TLS over SMTP (Konfigurowanie poczty wychodzącej przy użyciu SMTP z TLS) rozdziału Managing E-Mail Configuration (Zarządzanie konfiguracją e-mail) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.

7.20 Zadania systemu Vibe są w programie Outlook wyświetlane jako zdarzenia kalendarza

Gdy system Vibe wysyła zadania do programu Outlook w postaci załącznika iCal, zadania te są wyświetlane jako zdarzenia kalendarza, a nie pozycje zadań.

Wynika to z błędu w obsłudze zdarzeń iCal przez program Outlook.

Więcej informacji dotyczących wysyłania przez system Vibe zdarzeń kalendarza i zadań w postaci załączników iCal zawiera rozdział Synchronizing Tasks and Calendars to a Desktop Application (Synchronizowanie zadań i kalendarzy z aplikacją na komputerze stacjonarnym) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide.

7.21 Ograniczenie podczas wysyłania wiadomości e-mail w przeglądarce Firefox

Jeśli podczas wysyłania wiadomości e-mail z witryny Novell Vibe w polu Dodaj adresy e-mail występują błędy typograficzne lub nieprawidłowe adresy, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z przyciskiem Powrót do poprzedniej strony. W przeglądarce Firefox następuje wtedy powrót do strony wysyłania wiadomości, ale treść wiadomości zostaje utracona. W przeglądarce Internet Explorer treść wiadomości jest zachowywana.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail z witryny programu Vibe za pomocą przeglądarki Firefox należy w miarę możliwości wybierać jako odbiorców użytkowników witryny programu Vibe lub kopiować adresy e-mail odbiorców w celu uniknięcia błędów typograficznych w polu Dodaj adresy e-mail.

7.22 Problemy dotyczące interfejsu WebDAV

7.22.1 Problem związany ze zmianą nazwy pliku w trakcie korzystania z klienta WebDAV

Zmiana nazwy pliku w programie Vibe za pośrednictwem klienta WebDAV powoduje zmianę nazwy jedynie pliku załącznika. Nie jest natomiast zmieniany tytuł wpisu folderu programu Vibe, z którym plik jest powiązany.

Takie zachowanie jest spowodowane funkcją dodaną ostatnio do programu Vibe, która umożliwia podanie podczas tworzenia wpisu pliku dowolnego tytułu, niezależnie od nazwy skojarzonego pliku. W przeszłości tytuł każdego wpisu pliku był taki sam jak nazwa skojarzonego pliku.

7.22.2 Aktualizacja funkcji interfejsu WebDAV dla systemów Windows Vista i Windows XP

WAŻNE:Tę aktualizację należy zainstalować tylko w systemach Windows Vista i Windows XP. W przypadku systemu Windows 7 nie należy jej instalować.

Aby korzystać z funkcji edycji na miejscu programu Novell Vibe w przeglądarce w systemie Windows Vista i Windows XP, należy zainstalować poniższą aktualizację WebDAV dla systemu Windows:

Aktualizacja oprogramowania dla składnika Foldery sieci Web (KB907306).

Ta aktualizacja systemu Windows umożliwia programom OpenOffice.org oraz Microsoft Office poprawną interakcję z funkcją Edycja na miejscu programu Vibe.

7.22.3 Problemy z interfejsem WebDAV/funkcją Edycja na miejscu w systemie Microsoft Windows Vista i w pakiecie Microsoft Office

W systemie Microsoft Windows Vista występują problemy z dostępem WebDAV dotyczące wszystkich interakcji WebDAV. Dodatkowo specyficzny dla systemu Vista problem z apletami może uniemożliwić poprawne działanie funkcji Edycja na miejscu programu Novell Vibe. Należy korzystać z najnowszej wersji systemu Vista. Należy także zainstalować aktualizację WebDAV opisaną w części Sekcja 7.22.2, Aktualizacja funkcji interfejsu WebDAV dla systemów Windows Vista i Windows XP.

Użytkownicy systemu Windows Vista korzystający z przeglądarki Internet Explorer mogą napotkać ostrzeżenie maszyny Java podczas próby użycia funkcji Edycja na miejscu. (Użytkownicy przeglądarki Firefox nie zobaczą tego błędu).

Aby skonfigurować program Internet Explorer do obsługi funkcji Edycja na miejscu programu Vibe, należy:

 1. W programie Internet Explorer kliknąć opcje: Narzędzia > Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, wybierz opcję Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.

 3. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy podać adres URL serwera Vibe, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

 4. Zaznaczyć albo odznaczyć opcję Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie, odpowiednio do ustawień serwera Vibe.

 5. Kliknąć przycisk Zamknij, a następnie przycisk OK, aby zapisać ustawienia zabezpieczeń.

Aby skonfigurować system Windows Vista do obsługi funkcji Edycja na miejscu programu Vibe w ramach pakietu Microsoft Office, należy dodać nowe klucze do rejestru systemu Windows dla każdej aplikacji pakietu Microsoft Office.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Przewiń do każdego pliku Microsoft Office z rozszerzeniem EXE:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy plik wykonywalny, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 4. Kliknij opcję Zgodność.

 5. Zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Windows XP (Service Pack 2).

 6. Uruchom ponownie komputer.

Od tej chwili korzystanie z funkcji Edycja na miejscu programu Vibe w połączeniu z plikami Microsoft Office powinno być możliwe.

UWAGA:Te działania umożliwiają korzystanie z funkcji Edycja na miejscu dla programu Vibe, ale nie rozwiązują problemu z systemem Vista, w którym nie ma możliwości dołączania przez interfejs WebDAV w programie Vibe.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi apletów, należy przejrzeć następujące biuletyny firmy Sun:

7.22.4 Problemy z interfejsem WebDAV/funkcją Edycja na miejscu w systemie Windows 7

Jeśli użytkownik skorzysta z funkcji Edycja na miejscu w programie Novell Vibe w celu edytowania dokumentu programu Word przy użyciu pakietu Office 2007 lub Office 2010 na stacji roboczej z systemem Windows 7, w programie Word zostanie wyświetlony monit o podanie położenia, w którym edytowany plik ma zostać zapisany (plik nie zostanie zapisany z powrotem w witrynie systemu Vibe). Odpowiednia konfiguracja systemu Vibe zależy od tego, czy ma on być dostępny poprzez połączenie zabezpieczone (HTTPS), czy niezabezpieczone (HTTP). Więcej informacji na ten temat zwiera sekcja Editing Files with Edit-in-Place Functionality (Edytowanie plików za pomocą funkcji Edycja na miejscu) w rozdziale Configuring Vibe to Support WebDAV on Windows 7 (Konfigurowanie programu Vibe do obsługi interfejsu WebDAV w systemie Windows 7) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Administration Guide.

7.22.5 Problemy z adresami URL interfejsu WebDAV w systemach Windows Vista i Windows 7

W przypadku skopiowania adresu URL interfejsu WebDAV skojarzonego z folderem programu Novell Vibe i próby jego użycia w ramach funkcji Dodaj lokalizację sieciową zmapowanie dysku w systemach Windows Vista i Windows 7 może nie być możliwe. Zamiast tego w trakcie korzystania z programu Vibe w systemach Windows Vista i Windows 7 należy zawsze używać funkcji Mapuj dysk sieciowy.

7.22.6 Ograniczenia interfejsu WebDAV w środowisku Mac

Korzystanie z interfejsu WebDAV w środowisku Mac wiąże się z różnymi ograniczeniami.

7.22.6.1 Ograniczenia dotyczące edytowania plików w środowisku Mac za pośrednictwem interfejsu WebDAV

Funkcja Edycja na miejscu nie jest obsługiwana w środowisku Mac, gdy jako edytor dokumentów jest używany pakiet Microsoft Office. Aby można było korzystać z funkcji edycji na miejscu na komputerach Mac, należy jako edytora dokumentów użyć pakietu OpenOffice lub LibreOffice.

Więcej informacji zawiera sekcja Using WebDAV to Edit Individual Files (Korzystanie z interfejsu WebDAV do edytowania pojedynczych plików) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide.

7.22.6.2 Ograniczenia dotyczące wyświetlania zawartości folderu programu Vibe w środowisku Mac za pośrednictwem interfejsu WebDAV

Z powodu ograniczeń związanych z działaniem interfejsu WebDAV w środowisku Mac nie można go wykorzystać do wyświetlania zawartości folderu programu Vibe w tym środowisku.

Więcej informacji zawiera sekcja Using WebDAV on a Vibe Folder (Używanie interfejsu WebDAV z folderem programu Vibe) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide.

7.23 W systemie Windows XP przeglądanie folderu programu Vibe za pośrednictwem Eksploratora Windows powoduje wyświetlanie dodatkowego folderu

W przypadku systemu Windows XP w trakcie przeglądania folderu programu Vibe za pomocą Eksploratora Windows może zostać wyświetlony dodatkowy podfolder o nazwie takiej samej jak nazwa folderu nadrzędnego.

W celu usunięcia tego problemu:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.

 2. Przejdź do Centrum pobierania Microsoft i zainstaluj aktualizację oprogramowania dla składnika Foldery sieci Web (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację oprogramowania.

7.24 Problemy z przydziałem danych w programie OpenOffice.org

W programie OpenOffice.org po każdym kliknięciu przycisku Zapisz jest tworzona nowa wersja dokumentu (w przeciwieństwie do sytuacji, w której jedna nowa wersja jest tworzona w momencie zamknięcia edytowanego dokumentu). Może to spowodować szybkie przekroczenie przydziału danych. Użytkownik może unikać tworzenia zbędnych wersji tego samego dokumentu, a w przypadku, gdy zostaną utworzone, po prostu je usunąć.

7.24.1 Unikanie tworzenia zbędnych wersji dokumentu

Aby uniknąć tworzenia zbędnych wersji tego samego dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 • W trakcie edytowania dokumentu nie klikaj wielokrotnie przycisku Zapisz. Zamiast tego przycisk Zapisz kliknij tylko raz, przed zamknięciem dokumentu w pakiecie OpenOffice.org.

 • W trakcie edytowania dokumentów w programie Vibe należy korzystać z edytora innego niż OpenOffice.org, na przykład Microsoft Word.

7.24.2 Usuwanie zbędnych wersji dokumentu

Określone wersje pliku można usunąć w sposób opisany w sekcji Deleting Existing Versions of a File (Usuwanie istniejących wersji pliku) w podręczniku Novell Vibe 3.4 User Guide.

7.25 Błąd konwersji kodu HTML na serwerze Linux

Jeśli podczas próby wyświetlenia pliku pojawia się błąd konwersji HTML, serwer Linux programu Vibe może nie zawierać wymaganych bibliotek.

Aby zainstalować brakujące biblioteki:

 1. Trzeba przejść do następującego katalogu:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Uruchomić program exporter.

  Można spodziewać się wystąpienia błędów związanych z brakującymi plikami wejściowymi i wyjściowymi.

 3. Należy zwrócić uwagę na błędy dotyczące brakujących bibliotek.

 4. W razie wystąpienia błędów dotyczących bibliotek należy zainstalować wszelkie brakujące biblioteki.

7.26 Profil użytkownika nie zapewnia obsługi niestandardowych plików JSP

W trakcie tworzenia lub modyfikowania atrybutów formularza i widoku Profil użytkownika w narzędziu projektowania formularzy i widoków nie można odwołać się do niestandardowych plików JSP.

Taka możliwość jest dostępna w przypadku modyfikowania atrybutów dla obszarów roboczych, folderów oraz wpisów, zgodnie z opisem w sekcji Enabling Vibe Forms and Views to Reference JSP Files (Odwoływanie się do plików JSP w formularzach i widokach programu Vibe) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Advanced User Guide.

8.0 Problemy dotyczące baz danych

8.1 Baza danych Microsoft SQL 2012 nie jest obsługiwana

Baza danych Microsoft SQL 2012 nie jest obsługiwana przez program Vibe 3.4. W programie Vibe 3.4 są obsługiwane takie same bazy danych, jak w programie Vibe 3.3. Więcej informacji o obsługiwanych bazach danych można znaleźć w rozdziale Vibe Server Requirements (Serwer Vibe — wymagania) w podręczniku Novell Vibe 3.4 Installation Guide.

9.0 Problemy programistyczne

9.1 Wartości z wieloma referencjami w pakiecie SOAP

Domyślnie pakiety SOAP programu Novell Vibe nie generują wartości z wieloma referencjami. Można zmienić plik server-config.wsdd tak, aby wartości z wieloma referencjami były generowane.

 1. W tym celu należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik server-config.wsdd.

  Instalacja programu Vibe zawiera dwa pliki server-config.wsdd. Domyślna lokalizacja tych plików różni się w zależności od platformy:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. W następującym wierszu trzeba zmienić wartość false na true:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  
 3. Po czym trzeba zapisać plik server-config.wsdd i opuścić edytor tekstowy.

 4. Zaleca się także wykonać kopię zapasową zmodyfikowanego pliku server-config.wsdd.

  Podczas aktualizacji oprogramowania Vibe plik server-config.wsdd jest nadpisywany przez program instalacyjny. Trzeba więc albo odtworzyć ten plik, albo powtórzyć modyfikacje po aktualizacji.

 5. Tę procedurę należy powtórzyć z drugim plikiem server-config.wsdd w oprogramowaniu Vibe.

10.0 Problemy lokalizacyjne

10.1 Rozszerzone znaki są niedozwolone w prostych adresach URL

Na stronie Konfiguracja ustawień domyślnych obszaru roboczego pole Proszę określić adres URL nie akceptuje znaków rozszerzonych. W prostych adresach URL można używać jedynie znaków alfanumerycznych.

10.2 Znaki rozszerzone i dwubajtowe w nazwach plików załączników

Jeśli użytkownicy programu Outlook wysyłają wpisy do witryny Novell Vibe i wiadomości te zawierają załączniki ze znakami rozszerzonymi lub dwubajtowymi w nazwach plików, załączniki te nie dotrą poprawnie do witryny programu Vibe, jeśli serwer Exchange nie jest prawidłowo skonfigurowany. W celu prawidłowego skonfigurowania serwera Exchange do przekazywania nazw plików, należy skorzystać z instrukcji w dokumencie Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

10.3 Chińskie znaki w dziennikach aktywności

Jeśli plik report.csv raportu aktywności zostanie otwarty w programie Microsoft Excel, chińskie znaki nie będą wyświetlane poprawnie, mimo że plik report.csv został utworzony poprawnie. Powodem jest to, że program Excel zawsze odczytuje plik, używając zestawu znaków ISO Latin.

Aby obejść ten problem, zamiast programu Excel można użyć arkusza kalkulacyjnego Calc z pakietu OpenOffice.org. Chińskie znaki są w nim wyświetlane poprawnie.

Aby obejść problem w programie Excel:

 1. Zaimportuj plik report.csv do programu Excel, używając opcji Dane > Import danych zewnętrznych > Importuj dane.

 2. Zaznacz plik report.csv, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Zaznacz opcję Rozdzielany, wybierz wartość UTF-8 i kliknij przycisk Dalej.

 4. Zaznacz opcję Przecinek jako ogranicznik, kliknij przycisk Dalej, a następnie Zakończ.

Teraz program Excel powinien prawidłowo wyświetlać chińskie znaki.

10.4 Ograniczenia programu Internet Explorer 6 w zakresie znaków międzynarodowych w nazwach plików

Jeśli za pomocą programu Internet Explorer 6 do folderu plików przekazuje się plik, którego nazwa zawiera znaki międzynarodowe, i jeśli poddaje się ten plik edycji, tworząc nową wersję, łącze do wersji oryginalnej pliku przestaje działać, ponieważ program Internet Explorer 6 podwójnie koduje nazwę pliku. Rozwiązaniem tego problemu jest aktualizacja do programu Internet Explorer 7 lub nowszego.

11.0 Problemy związane z zabezpieczeniami

Aby zagwarantować, że witryna Novell Vibe jest odpowiednio zabezpieczona, należy aktualizować system operacyjny, instalując wszystkie uaktualnienia i poprawki bezpieczeństwa.

12.0 Naprawione błędy programu Vibe 3.4

Lista błędów poprawionych od wersji Vibe 3.3 znajduje się na stronie Novell Vibe 3.4 Bug List. Więcej informacji o poszczególnych usterkach można znaleźć w bazie danych Bugzilla, podając ich numery.

13.0 Naprawione błędy programu Vibe 3.3

Lista błędów poprawionych od wersji Vibe 3.2 znajduje się na stronie Novell Vibe 3.3 Bug List. Więcej informacji o danym błędzie można znaleźć według jego numeru w serwisie Bugzilla.

14.0 Dokumentacja programu Vibe

Informacji o programie Novell Vibe 3.4 można szukać w następujących źródłach:

Oprócz dokumentacji produktu Novell Vibe dodatkowe informacje o programie Vibe 3.4 można uzyskać z następujących źródeł: