5.14 Wyświetlanie historii wpisu

System Novell Vibe umożliwia wyświetlenie historii wpisu. Istnieje możliwość wyświetlenia różnych wersji wpisu, porównania dwóch wersji w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami oraz przywrócenia wpisu do poprzedniej wersji.

5.14.1 Wyświetlanie poprzednich wersji wpisu

Użytkownik może wyświetlić informacje dotyczące wersji wpisu, takie jak czas utworzenia wpisu, czas jego edycji oraz osoba edytująca.

 1. Przejdź do wpisu, którego chcesz wyświetlić poprzednie wersje, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Historia wpisu.

  Dla każdej wersji wpisu wyświetlany jest numer wersji, data modyfikacji wpisu, użytkownik modyfikujący oraz sposób zmiany wpisu.

  Po kliknięciu daty wpisu można zobaczyć, jak w danym momencie wyglądał wpis.

5.14.2 Porównywanie wersji wpisu

Podczas porównywania dwóch wersji wpisu widoczne są uzupełnienia oraz usunięcia dokonane w sekcjach Tytuł i Opis wpisu. Nie można porównywać zawartości plików dołączonych do wpisu.

 1. Przejdź do wpisu, którego dwie wersje chcesz porównać, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Historia wpisu.

 3. Wybierz dwie wersje, które chcesz porównać, a następnie kliknij opcję Porównaj.

  W systemie Vibe elementy dodane są podświetlone na zielono, a elementy usunięte są przekreślone.

5.14.3 Przywracanie poprzedniej wersji wpisu

Podczas modyfikowania wpisu przez użytkownika lub inną osobę (zgodnie z opisem w sekcji Sekcja 5.4, Modyfikowanie wpisu folderu) w systemie Vibe wyświetlana jest najnowsza wersja wpisu.

Jeśli użytkownik nie jest już zadowolony z ostatniej wersji wpisu, może przywrócić poprzednią wersję wpisu.

 1. Przejdź do wpisu, którego poprzednią wersję chcesz przywrócić, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Historia wpisu.

 3. Zlokalizuj wersję, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij opcję Promuj do bieżącego.

  Zostanie wyświetlona strona Promuj do bieżącego. Istnieje możliwość wyświetlenia wpisu w tej wersji.

 4. Kliknij przycisk OK, aby ta wersja wpisu stała się bieżącą.

  Aby przechowywana historia była dokładna, na liście Historia wpisu zachowywana jest również pozycja przywracanej wersji.