Novell Vibe 3.4 – Viktigt

1 juli 2013

1.0 Produktöversikt

För att hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av din Vibe-investering innehåller Novell Vibe 3.4 nu ett antal licensändringar för externa användare.

Dessa licensändringar är viktiga inte bara för att de gör att du kan öppna din Vibe-webbplats för användare utanför din organisation utan kostnad, utan också för att framtida versioner av Vibe-programvaran kommer att erbjuda förbättrade verktyg för att dela information med externa användare.

Det finns en del begränsningar, så läs igenom licensavtalet för slutanvändare för mer information.

Vibe 3.4 innehåller också olika programkorrigeringar.

2.0 Systemkrav för Vibe

Systemkraven för Novell Vibe 3.4 (inklusive krav för mobila enheter som använder Vibes gränssnitt för mobila enheter) finns i Systemkrav för Vibe i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

3.0 Installationsinstruktioner för Linux

 1. Kontrollera att Linux-servern som du ska installera Novell Vibe på uppfyller systemkraven.

 2. Om en webbserver körs på Vibe-servern stoppar du den. Helst bör den även inaktiveras.

 3. Skapa eller välj en Linux-användare och Linux-grupp som inte har rotstatus och som ska äga Vibe-katalogerna och Vibe-filerna och köra Vibe-programmet.

 4. Hämta Vibe-programmet till en tillfällig katalog på Linux-servern. Du kan hämta Vibe-programvaran på webbplatsen Novells hämtningsbara filer.

 5. Gå till roten i ett terminalfönster genom att ange su - och rotlösenordet.

 6. Gå till den temporära katalogen dit du hämtade tar-filen för Vibe 3.4 och packa därefter upp tar-filen med följande kommando:

  tar xvf novell-vibe-3.4.0.linux.tar

 7. Gå till katalogen där du har sparat och packat upp Vibe-programmet och starta installationsprogrammet genom att ange följande kommando:

  ./installer-teaming.linux

Fullständiga installationsanvisningar finns i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

4.0 Installationsinstruktioner för Windows

 1. Kontrollera att Windows-servern som du ska installera Novell Vibe på uppfyller systemkraven.

 2. Logga in på Windows-servern som en användare med administratörsbehörighet.

 3. Om en webbserver körs på Vibe-servern stoppar du den. Helst bör den även inaktiveras.

 4. Hämta Vibe-programmet till en tillfällig katalog på Windows-servern. Du kan hämta Vibe-programvaran på webbplatsen Novells hämtningsbara filer.

 5. Bläddra till katalogen där du sparade och packade upp Vibe-programmet i Utforskaren i Windows och starta installationsprogrammet för Vibe genom att dubbelklicka på filen installer-teaming.exe.

Fullständiga installationsanvisningar finns i installationshandboken för Novell Vibe 3.4

5.0 Uppdateringsproblem

5.1 Uppdatera ett Vibe 3.x-system

Du kan uppdatera till Vibe 3.3 från Vibe 3, Vibe 3.1 och Vibe 3.2. Om du vill uppdatera till Vibe 3.4 måste du först uppdatera till Vibe 3.3. Du måste uppdatera databasen separat från programvaran. Mer information finns i avsnittet Uppdatera i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

5.2 Uppdatera ett Teaming 2.1-system

Om du uppgraderar från Teaming 2.1 eller tidigare, måste du först uppdatera till Novell Vibe 3 innan du kan uppdatera till Vibe 3.3 och därefter till Vibe 3.4. Mer information om hur du uppdaterar till Novell Vibe 3 finns i ”Uppdatera” i installationshandboken för Novell Vibe 3.

5.3 Indexera om Vibe-sökindexet

På grund av ett åtgärdat problem som rörde filstorlekar för bilagor, bör du indexera om sökindexet efter att du uppdaterat till Vibe 3.3 för att bilagornas storlekar ska visas korrekt. Mer information om hur du indexerar om sökindexet finns i Återställa definitionerna under Uppdatera i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

5.4 Inkompatibilitet mellan indexservrar vid uppdatering av system med hög tillgänglighet

När du uppdaterar ett Vibe-system med hög tillgänglighet till Vibe 3 eller senare från en tidigare version blir eventuella befintliga loggposter som skjutits upp inkompatibla.

Undvik inkompatibilitetsproblem på grund av uppskjutna uppdateringsloggar under uppdateringen till Vibe 3 eller senare versioner genom att radera alla sådana uppdateringsloggar före uppgraderingen.

Information om hur du raderar uppskjutna uppdateringsloggar finns i avsnittet om att underhålla ett Lucene-index med hög tillgänglighet i administrationshandboken för Novell Vibe 3.4.

5.5 Manuella inställningar för ehcache sparas inte vid uppdateringen

Om du har utfört prestandajustering på Vibe-cacheminnet kan det uppstå cachelagringsproblem när du uppdaterar från en tidigare utgåva till Vibe 3 eller senare, om du har ändrat någon av följande konfigurationsfiler:

 • ehcache-hibernate.xml (Vibe-miljö med en server)

 • ehcache-hibernate-clustered.xml (klustrad Vibe-miljö)

Problemen uppstår bara om du har ändrat någon av filerna ovan eftersom dessa filer skrivs över under Vibe-uppdateringen.

Vilka problem som uppstår varierar beroende på om du har en Vibe-miljö med en server eller en klustrad Vibe-miljö.

Om du har optimerat prestanda för cachelagringen på Vibe-servern genom att ändra filen ehcache-hibernate.xml kan cachelagringen försämras efter Vibe-uppdateringen.

Om du har konfigurerat den klustrade miljön genom att ändra filen ehcache-hibernate-clustered.xml kan det hända att objekt som lagts till på Vibe-webbplatsen inte visas, eller att andra oväntade händelser inträffar. Detta beror på att informationen inte cachelagras och synkroniseras korrekt mellan de olika Vibe-servrarna.

Så här åtgärdar du cachelagringsproblem efter en uppdatering:

 1. Indikera filens status genom att ändra filen ehcache-hibernate.xml eller filen ehcache-hibernate-clustered.xml före Vibe-uppdateringen.

  Filerna finns i följande kataloger:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  

  Om du vill se hur filerna såg ut före Vibe-uppdateringen tittar du i katalogerna med säkerhetskopior, som finns här:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/teaming-backup/
                            ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\teaming-backup\
                            ssf\WEB-INF\classes\config
  

  VIKTIGT:Använd endast säkerhetskopiorna som referens. Ersätt inte hela ehcache-hibernate.xml- eller ehcache-hibernate-clustered.xml-filen med filerna i katalogen med säkerhetskopior. De nya filerna innehåller viktiga nya inställningar som måste bevaras. Du måste lägga till eventuella anpassningar som fanns i de gamla filerna manuellt.

 2. (Alternativt) Om du har en klustrad Vibe-miljö och behöver ändra filen ehcache-hibernate-clustered.xml kontrollerar du att värdena för egenskaperna hostName, multicastGroupAddress och multicastGroupPort stämmer i den nya ehcache-hibernate-clustered.xml-filen.

 3. Spara eventuella ändringar som du gjort i konfigurationsfilerna och starta om Vibe.

5.6 Problem vid uppdatering från en tidigare Vibe-utgåva till Vibe 3.3

5.6.1 Återställa definitioner för Vibe-webbplatsen

När du uppdaterar till Vibe 3.3 från en tidigare version ska du återställa definitionerna för din Vibe-webbplats om du inte längre vill att mapp- och arbetsytedefinitionerna ska inkludera profileringselementet. Detta element behövs inte längre och skulle kunna orsaka förvirring bland användarna. Profileringen av en mapp eller arbetsyta görs nu enligt beskrivningen i avsnittet om att profilera en mapp eller arbetsyta i handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare.

Mer information om hur du återställer definitioner i Vibe finns i avsnittet om att återställa definitionerna under Uppdatera i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

5.6.2 Indexera om Vibe-sökindexet

Du bör indexera om sökindexet när du har uppdaterat till Vibe 3.4. Mer information finns i avnittet om att återställa definitionerna under Uppdatera i installationshandboken för Novell Vibe 3.3.

5.7 Prestandaproblem efter uppdateringen till en ny version

Efter att du har uppdaterat Vibe-systemet till en ny version får du prestandaproblem första gången du navigerar i Vibe-systemet. Detta beror på att Vibe måste kompilera JSP-filerna efter en uppdatering.

Dessa prestandaproblem försvinner vid efterföljande besök till Vibe-webbplatsen.

5.8 Det går inte att återställa fabriksinställningarna för ett arbetsflöde när arbetsflödet är i ett anpassat tillstånd

När du återställer arbetsflödesdefinitionerna till fabriksinställningarna enligt beskrivningen i Återställa definitionerna under Uppdatera i installationshandboken för Novell Vibe 3.4, uppstår ett allmänt fel och du uppmanas kontakta systemadministratören, om du har lagt till ett anpassat tillstånd i ett fabriksarbetsflöde (t.ex. arbetsflödet Uppgift), och det finns en post i det anpassade tillståndet.

Om du försöker återställa flera definitioner samtidigt och fabriksarbetsflödet inte kan återställas på grund av det här problemet, går det inte att återställa någon av definitionerna.

6.0 Installationsproblem

6.1 Vibe-servern och Lucene-servern måste använda samma JDK

Om Vibe och Lucene-indexet körs på olika servrar måste du använda samma JDK för båda servrarna. Om olika JDK:er används kan det leda till oönskat beteende, t.ex. att du inte kan skapa kalenderposter.

6.2 Teckenbegränsning i användarnamn och lösenord

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i användarnamn och lösenord för Novell Vibe. Detta gäller även användarnamn och lösenord som synkroniseras från en LDAP-katalog till Vibe.

Den här begränsningen beror på Spring Security. Spring Security har öppen källkod och används i Vibe tillsammans med andra autentiseringsmetoder (både grundläggande och formulärbaserade) som används i enkelinloggningsprodukter som Novell Authentication Manager, Web services och WebDAV. Det är endast ASCII-tecken som kan tolkas korrekt i alla kombinationer.

6.3 Teckenbegränsningar i användarnamn för LDAP-synkronisering och LDAP-inloggning

LDAP-användarnamn som innehåller specialtecken ( / \ * ? " < > : | ) kan inte användas som Novell Vibe-användarnamn. Om en LDAP-katalog har användarnamn med dessa tecken synkroniseras de till Vibe-webbplatsen, men användarna kan inte logga in.

Anledningen till att dessa tecken inte kan användas är att Vibe-användarnamnet används som titel på användarens arbetsyta och titeln ingår i den hierarkiska sökvägen till arbetsytan. Det går inte att använda dessa tecken i Linux- och Windows-sökvägar.

6.4 Teckenbegränsningar i namnet på installationskatalogen för programmet

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i namnet på installationskatalogen för Novell Vibe. Standardplats för Vibe-programmet:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program\Novell\Teaming

6.5 Teckenbegränsningar i katalognamn för programmets filarkiv

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i katalognamn som ingår i sökvägen till Novell Vibe-filarkivet. Standardplatsen för filarkivets rotkatalog är:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

Oracles Outside In-visare, som används för att återge olika filtyper i HTML så att de kan visas och indexeras på Vibe-webbplatsen, kan inte hantera katalognamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte.

6.6 Standarddatabasnamn

När du låter Novell Vibe-installationsprogrammet skapa Vibe-databasen får databasen namnet sitescape. Detta databasnamn är för tillfället hårdkodat i de skript som används av installationsprogrammet när databasen skapas. Namnet härstammar från namnet på det företag som tidigare ägde Vibe-programmet.

Om du vill kalla Vibe-databasen för något annat kan du redigera skriptet som används för att skapa databasen och sedan köra skriptet manuellt innan du startar Vibe-installationsprogrammet. Om du gör det måste du även uppdatera JDBC-webbadressen när du kör Vibe-installationsprogrammet. Innan du uppgraderar till en ny version måste dessutom uppdateringsskripten för databasen ändras.

VIKTIGT:Vi rekommenderar inte att du ändrar Vibe-databasnamnet.

6.7 Begränsningar för appletstöd

Det finns inte stöd för applets på 64-bitars Firefox på ett system med Java Runtime Environment (JRE) tidigare än 1.6.0_12

På ett 64-bitars operativsystem fungerar appletar om systemet uppdateras till JRE 1.6.0.12 eller senare.

Om det inte finns stöd för appletar går det till exempel inte att dra och släppa flera filer från skrivbordet, klistra in filer från skrivbordet eller att redigera på plats, och grafikvisningen i arbetsflödesredigeraren fungerar inte.

6.8 Funktionen Redigera på plats för Mac-användare

På Mac-datorer söker Vibe efter OpenOffice.org i följande katalog:

/Applications/OpenOffice.org.app

Om ni har en annan standardplats för OpenOffice.org på ditt företag kan du konfigurera om Vibe så att programmet söker där i stället.

 1. Ändra till följande katalog:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Öppna filen ssf.properties i en textredigerare.

 3. Leta upp det avsnitt med rader som börjar med:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Kopiera raderna.

 5. Öppna filen ssf-ext.properties, som finns i samma katalog som ssf.properties.

 6. Klistra in raderna längst ned i ssf-ext.properties.

 7. Ändra platsen för OpenOffice.org så att den motsvarar platsen där ditt företag har programmet.

 8. Spara och stäng filen ssf-ext.properties.

 9. Stäng filen ssf.properties utan att spara den.

 10. Stäng av och starta om Vibe så att den nya platsen börjar gälla på Vibe-webbplatsen.

6.9 NFS

NFS-monteringar kan användas för att placera Vibe-filarkivet på en annan server än den som Vibe körs på. Det går däremot inte att använda NFS-monteringar för att placera Lucene-indexet på en annan server än den som Lucene Index Server körs på.

6.10 Brandväggsproblem i Windows Server 2008 R2

I Windows Server 2008 R2 är brandväggen aktiverad som standard och portarna 80 och 443 är spärrade. Eftersom dessa portar används av Vibe måste programmet tillåtas i Windows Server.

Så här förbereder du en Windows Server 2008 R2-dator för Vibe:

 1. Dubbelklicka på Windows-brandväggen på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Tillåt ett program i Windows-brandväggen.

 3. Öppna portarna som används av Vibe:

  1. Klicka på Lägg till port.

  2. Gå till fältet Namn och ange ett beskrivande namn för HTTP-porten som Vibe använder för osäkra anslutningar.

  3. Skriv 80 i fältet Port.

  4. Klicka på OK.

  5. Upprepa Steg 3.a till Steg 3.d för den säkra HTTP-porten 443.

 4. När du har definierat de två portarna klickar du på OK i dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen så att Vibe tillåts kommunicera genom brandväggen via dessa portar.

6.11 JDK måste användas för SSL-anslutningar till WebDAV-servrar

Om du vill använda en SSL-anslutning mellan Novell Vibe-webbplatsen och en WebDAV-server, och om WebDAV-servern har ett självsignerat certifikat i stället för ett certifikat från en certifierande myndighet, måste du använda Sun JDK. Den befintliga Vibe-funktionen för hantering av självsignerade certifikat är inte kompatibel med hur IBM JDK hanterar självsignerade certifikat.

6.12 Uppdaterat Visual C++ Redistributable Package för Windows

Novell Vibe använder Oracle Outside In 8.3.5-visarteknik för visning av dokument och bilder på Vibe-webbplatsen och för indexering av dokument. Denna visarteknik utnyttjar Support Pack 1 från Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package. Om den Windows-server där du installerat Vibe inte redan har den senaste versionen av Visual C++ Redistributable Package installerat, måste du installera den innan Vibe-webbplatsen kan fungera som den ska. Den version av Visual C++ Redistributable Package som krävs finns tillgänglig från:

Mer information finns i New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (dokument-ID 468895.1) på webbplatsen för Oracle Support. Du måste logga in på webbplatsen för Oracle Support innan du kan visa supportdokumentet.

6.13 Kompatibilitet med Access Manager

Du måste ha Access Manager 3.1 SP1 IR1 för att kunna använda Novell Vibe med Novell Access Manager. Access Manager 3.1 SP1 IR1 finns på webbplatsen Novell Downloads.

7.0 Vibe-problem

7.1 Ta inte bort systemanvändarkonton

Det finns fyra systemanvändarkonton i Vibe. Du bör inte ta bort något av de kontona, eftersom det kan orsaka problem med Vibe-systemet. Systemkontona är: Admin, E-mail Posting Agent, Synchronization Agent och Guest.

Om du behöver ta bort något av de användarkontona bör du kontakta Novell Support först.

7.2 Ta inte bort en Vibe-zon

Om du har en Vibe-zon som du inte längre behöver ska du inte ta bort den. Om du tar bort zoner i Vibe kan det orsaka avsevärda problem med Vibe-webbplatsen.

Om du behöver ta bort en Vibe-zon bör du kontakta Novell Support först.

7.3 Om en huvuduppgift flyttas försvinner hierarkin av underuppgifter

Om du flyttar en huvuduppgift (överordnad) till någon annan plats på Vibe-webbplatsen, blir alla underuppgifter under huvuduppgiften – även underuppgifter till underuppgifter (kapslade uppgifter) – huvuduppgifter i den ursprungliga mappen Uppgifter.

7.4 När man sparar ett Vibe-dokument med OpenOffice i Linux skapas två filversioner

När du redigerar en fil i Vibe med OpenOffice i Linux skapas två nya filversioner varje gång du sparar filen.

Detta problem beror på ett fel i OpenOffices sätt att kommunicera med WebDAV.

Det här problemet löser du genom att använda den senaste versionen av LibreOffice.

Mer information om att redigera filer i Vibe finns i Visa filer i skrivskyddat läge under Arbeta med mapposter i Användarhandbok för Novell Vibe 3.4.

7.5 Safari på Mac tillåter inte att man skapar RSS-feeds med alternativet Lägg till bokmärke

Alternativet Lägg till bokmärke, som blir tillgängligt när du har klistrat in en RSS-adress i webbläsaren, fungerar inte i Safari på en Mac. Du måste i stället använda menyn Bokmärke när du skapar en RSS-feed.

Detta är ett problem som orsakas av Safaris sätt att hantera RSS-feeds. Det beror inte på Vibe.

7.6 Det går inte att lägga till filer genom att dra och släppa dem på Mac

På grund av Java-begränsningar i Mac-datorer kan du inte dra och släppa filer när du vill lägga till dem i en mapp eller om du vill bifoga dem i en post enligt beskrivningen i avsnittet om att dra och släppa filer under Arbeta med mapposter i användarhandboken för Novell Vibe 3.4.

Du kan använda Vibe-appleten för att dra och släppa filer om du kopierar och klistrar in den fil du vill lägga till i appleten. Däremot går det inte att dra och släppa filen på appleten.

7.7 Filkommentarer visas inte alltid i den äldsta versionen av en fil

När en fil innehåller flera versioner och en användare försöker lägga till en kommentar om den äldsta versionen (Lägga till en kommentar om en fil eller filversion i Användarhandbok för Novell Vibe 3.4), är det inte säkert att kommentaren visas.

7.8 Problem med LDAP-synkronisering

7.8.1 Problem när användare tas bort med LDAP

Novell rekommenderar att du aldrig aktiverar alternativet Ta bort användare som inte finns i LDAP när du konfigurerar LDAP-synkronisering. Funktionen kommer antingen att tas bort eller förbättras i framtida versioner av Vibe. Användarkonton som tagits bort går inte att återställa. Det är bästa princip att lämna detta LDAP-alternativ omarkerat. Då inaktiveras användarna istället för att tas bort.

7.8.2 Problem med den initiala synkroniseringen av Vibe-användare

Om du skapar Novell Vibe-användare genom att importera användare från en LDAP-katalog, kanske inte alla användare i LDAP-katalogen visas i Vibe om värdet för LDAP-attributet som används till att synkronisera användare inte är unikt. Om du exempelvis använder attributet cn till att identifiera användare och det finns flera användare med samma cn-värde, synkroniseras endast den första förekomsten av dubblettanvändarnamnet i Vibe.

Du kan lösa det här problemet genom att använda ett attribut vars värde alltid är unikt i alla containrar, till exempel e-postadress.

7.8.3 Problem med att ändra namn på och flytta användare i LDAP-katalogen

För att kunna byta namn på eller flytta användare i din LDAP-katalog måste du se till att du har angett ett värde för inställningen LDAP-attribut som unikt identifierar en användare eller en grupp, enligt beskrivningen i LDAP-attribut för användar- eller gruppidentifiering under Samla information om katalogtjänster i installationshandboken för Novell Vibe 3.4. Om inget värde anges för inställningen, kan nya användare skapas i Vibe när du byter namn på eller flyttar användare i din LDAP-katalog.

7.9 Problem med landningssidan

7.9.1 Länkelementet på en landningssida fungerar inte med Internet Explorer

När du skapar en länk från en landningssida med länkelementet aktiveras inte länken på landningssidan, om du inte markerar alternativet för att öppna länken i ett nytt fönster när du konfigurerar elementet.

Mer information om hur du lägger till detta element på landningssidan finns i avsnittet om att lägga till innehåll på landningssidan i handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare.

7.9.2 Alternativet Visa full post i elementet Utökad vy kan visas felaktigt

I Vibe 3.3 har alternativet Visa full post för elementet Utökad vy ändrats. Om du har lagt till alternativet till en landningssida i en tidigare version och uppgraderar till Vibe 3.3, tas alternativet automatiskt bort när du redigerar landningssidan och sedan klickar på OK. Om du redigerar landningssidan och sedan klickar på Avbryt blir elementet oanvändbart på landningssidan.

7.10 Kopieringsbegränsning för arbetsyta

När du kopierar en arbetsyta överförs det anpassade formuläret och arbetsflödesdefinitionerna i arbetsytan inte till kopian av arbetsytan. Du kan kringgå den här begränsningen genom att flytta definitionerna till en högre nivå i arbetsyteträdet.

 1. Navigera till mappen i den ursprungliga arbetsytan där definitionerna finns.

 2. Klicka på Hantera > Formulär- och vydesigners i arbetsytans verktygsfält.

 3. Expandera trädet Formulär- och vydesigners och klicka sedan på den definition du vill flytta.

 4. Klicka på Flytta den här definitionen i rutan Definitionsegenskaper för att visa arbetsytan och mappträdet för Vibe-webbplatsen. Expandera sedan trädet efter behov så att en lämplig destination för definitionen visas.

  Om du vill göra definitionen tillgänglig i kopian av den ursprungliga arbetsytan flyttar du definitionen till en plats i trädet som ligger över både den ursprungliga arbetsytan och kopian av arbetsytan.

  Om du vill göra definitionen tillgänglig globalt på Vibe-webbplatsen flyttar du den till roten av arbetsytan och mappträdet.

 5. Flytta definitionen genom att välja destination och klicka på OK.

 6. Klicka på Stäng två gånger när du vill återgå till Vibe-huvudsidan.

 7. Kontrollera att definitionen nu finns tillgänglig i kopian av arbetsytan.

 8. Upprepa den här metoden för varje definition som ska finnas tillgänglig i den kopierade arbetsytan.

7.11 Export- och importbegränsningar

När en exporterad arbetsyta, mapp eller post har en länk till något som inte ingår i exportfilen fungerar inte länken korrekt när den importeras till ett annat Vibe-system.

7.12 Problem med filborttagning i MySQL

Om du använder MySQL kan du stöta på följande problem när du överför filer och sedan tar bort dem.

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Detta beror på ett fel i MySQL. Du löser problemet genom att uppdatera till MySQL 5.1.40 eller senare.

7.13 Lösenordsskyddade filer

Filer som har lösenordsskyddats i programmet som de skapades i kan inte visas på Novell Vibe-webbplatsen. Detta är avsiktligt.

7.14 Problem med speglade mappar

7.14.1 Begränsning av speglad mappstruktur

Du kan inte använda funktionen Flytta den här mappen i Novell Vibe för att flytta en speglad filmapp inuti en annan speglad filmapp.

7.14.2 Begränsning av versioner för speglad mappstruktur

Om du redigerar en fil i en speglad mapp och sedan kontrollerar versionshistoriken visas endast den senaste versionen av filen, och det är bara den senaste versionen av filen som kan redigeras från den speglade platsen. Detta fungerar som det är tänkt. Olika dokumentversioner finns för tillfället inte tillgängligt i speglade mappar.

7.15 Problem med kapsling av mappar och arbetsytor

På grund av databasbegränsningar är det maximalt tillåtna antalet kapslade mappar och arbetsytor som tillåts av Vibe 45. Du kan till exempel skapa en mapp inuti en mapp, därefter skapa en ny mapp inuti den mappen och så vidare, tills mappstrukturen är 45 nivåer djup. Det går inte att överskrida 45 nivåer i mappstrukturen.

7.16 Licensrapportproblem

Du kan visa hur Novell Vibe-licenserna utnyttjas genom att klicka på ikonen Administration och sedan på Licensrapport under Rapporter. Licensrapporten räknar för tillfället Administratör, Gäst och tre interna användare (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent och _synchronizationAgent) som LDAP-användare. Administratören räknas som en aktiv användare, men de andra fyra lokala användarna räknas inte mot din Vibe-licensanvändning.

7.17 Datumattributet i anpassade poster och vyer

Om du använder datumattributet i en anpassad post eller vy kan det hända att användare i andra tidszoner ser ett annat datum än du.

Datumet sparas som midnatt på det valda datumet i Novell Vibe-användarens tidszon i GMT. Exempelvis sparas 13 januari 2010 i USA:s Mountain time-zon som GMT-7:00 (20100113T0700). Det innebär inget problem för personer i samma tidszon. Men för personer i andra tidszoner kan midnatt i Mountain time-zonen vara en annan dag i den egna tidszonen. Problemet kommer att lösas i en kommande utgåva.

7.18 Integreringsproblem med GroupWise

7.18.1 Dra och släppa från ett GroupWise-meddelande

Du kan inte dra en fil som är bifogad i ett GroupWise-meddelande i GroupWise-klienten och släppa den i Novell Vibes dra och släpp-fönster, som öppnas när du klickar på Lägg till fil i mapp i verktygsfältet för mapposter. Spara bilagan först, och dra och släpp sedan den sparade filen i dra och släpp-fönstret.

7.18.2 Det går inte att komma åt Vibe-webbplatsen från Windows-klienten för GroupWise

För att du ska kunna öppna en Novell Vibe-webbplats från en GroupWise Windows-klient måste tidsinställningen på GroupWise-användarens dator överensstämma med tidsinställningen på Vibe-servern med fem minuters marginal. Om skillnaden är större än fem minuter uppstår en timeout när GroupWise-klienten försöker kontakta Vibe-webbplatsen. Om möjligt återställer du tiden på servern eller arbetsstationen till en korrekt och matchande tid.

Om tidsinställningen är en nödvändig del av systemkonfigurationen kan du ändra timeout-inställningen för de webbtjänster som autentiseras för Vibe-webbplatsen via WS-Security, till exempel GroupWise.

 1. Skapa en säkerhetskopia av följande fil:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Öppna filen server-config.wsdd i ett textredigeringsprogram.

 3. Sök efter följande avsnitt:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Infoga en timeToLive-parameter med stort timeout-värde (till exempel 86 400 för 24 timmar).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Upprepa Steg 3 och Steg 4 för den andra förekomsten av avsnittet i filen server-config.wsdd.

 6. Spara filen server-config.wsdd och starta sedan om servern.

Denna konfigurationsändring påverkar alla klientprogram som autentiseras för servern med WS-Security, inte bara GroupWise.

7.19 Det går inte att kommunicera med ett externt system för utgående e-post

Om du inte kan få Vibe-webbplatsen att kommunicera med ett externt system för utgående e-post (t.ex. Novell GroupWise), kan du behöva konfigurera Vibes server för utgående e-post med TLS över SMTP. Om ditt e-postprogram kräver den typen av konfiguration, kan du konfigurera Vibe med TLS över SMTP genom att använda STARTTLS, enligt beskrivningen i Konfigurera utgående e-post med TLS över SMTP under Hantera e-postkonfiguration i administrationshandboken för Novell Vibe 3.4.

7.20 Vibe-uppgifter visas i Outlook som kalenderhändelser

När Vibe skickar uppgifter till Outlook via en iCal-bilaga, visas uppgifterna som kalenderhändelser i stället för som uppgifter.

Det beror på ett problem med hur Outlook hanterar iCal-händelser.

Mer information om hur Vibe använder iCal-bilagor för att skicka kalenderhändelser och uppgifter finns i Synkronisera uppgifter och kalendrar med ett program på datorn i handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare.

7.21 Begränsning i Firefox vid skickande av e-post

Om du skickar ett e-postmeddelande från Novell Vibe-webbplatsen och ett typografiskt fel eller en ogiltig mottagare finns i fältet Lägg till e-postadresser, visas ett fel tillsammans med knappen Gå tillbaka till föregående sida. I Firefox återgår du till sidan Skicka e-post, men meddelandets innehåll går förlorat. I Internet Explorer finns meddelandets innehåll kvar.

När du skickar e-post från Vibe-webbplatsen med hjälp av Firefox bör du välja Vibe-användare som mottagare när det är möjligt, eller kopiera mottagarnas e-postadresser, för att undvika skrivfel i fältet Lägg till e-postadresser.

7.22 WebDAV-problem

7.22.1 Problem med filnamnsbyte när WebDAV används

När du byter namn på en Vibe-fil via en WebDAV-klient ändras bara namnet på den bifogade filen. Namnet på Vibe-mapposten som filen associeras med ändras inte.

Detta beror på att du numera kan ange valfritt namn när du skapar en filpost i Vibe, oavsett den associerade filens namn. Tidigare var namnet för alla filposter samma som den associerade filens filnamn.

7.22.2 Windows-uppdatering för WebDAV-funktioner i Windows Vista och Windows XP

VIKTIGT:Installera bara den här uppdateringen på Windows Vista och Windows XP. Installera inte den här uppdateringen på Windows 7.

För att du ska kunna använda funktionen Redigera på plats i Novell Vibe i Windows Vista och Windows XP måste du installera följande WebDAV-uppdatering för Windows:

Programuppdatering för webbmappar (KB907306).

Den här Windows-uppdateringen gör att OpenOffice.org och Microsoft Office samverkar korrekt med Vibe-funktionen Redigera på plats.

7.22.3 Problem med WebDAV och Redigera på plats i Microsoft Windows Vista och Microsoft Office

Microsoft Windows Vista har problem med WebDAV-åtkomst som påverkar all användning med WebDAV. Dessutom kan ett Vista-specifikt problem med appletar göra att Novell Vibe-funktionen Redigera på plats inte fungerar som den ska. Se till att du kör den senaste versionen av Vista. Se till att du har installerat den Windows WebDAV-uppdatering som beskrivs i Område 7.22.2, Windows-uppdatering för WebDAV-funktioner i Windows Vista och Windows XP.

Windows Vista-användare med Internet Explorer kan få en Java-varning när de försöker använda funktionen Redigera på plats. (Firefox-användare får inte detta fel.)

Så här konfigurerar du Internet Explorer så att du kan använda Vibe-funktionen Redigera på plats:

 1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på Säkerhet, välj Tillförlitliga platser och klicka sedan på Platser.

 3. Ange webbadressen till Vibe-servern i fältet Lägg till följande webbplats i zonen och klicka på Lägg till.

 4. Markera eller avmarkera Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen enligt vad som är lämpligt för Vibe-servern.

 5. Spara säkerhetsinställningarna genom att klicka på Stäng och sedan på OK.

Om du vill konfigurera Windows Vista för att använda Vibe-funktionen Redigera på plats i Microsoft Office, måste du lägga till nya nycklar i Windows-registret för varje Microsoft Office-program.

 1. Gå till Alla program/Microsoft Office/Office12 i Windows Explorer.

 2. Bläddra ned till varje Microsoft Office .exe-fil i tur och ordning:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Högerklicka på varje .exe-fil och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på Kompatibilitet.

 5. Välj Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för och markera sedan Windows XP (Service Pack 2) i listrutan.

 6. Starta om datorn.

Nu bör du kunna använda Vibe-funktionen Redigera på plats med Microsoft Office-filer.

Obs!Även om du på detta sätt kan aktivera funktionen Redigera på plats löser det inte problemet med att bifoga via WebDAV i Vibe om du använder Vista.

Mer information om appletar finns i följande Sun-bulletiner:

7.22.4 Problem med WebDAV och Redigera på plats i Windows 7

Om du använder funktionen Redigera på plats i Novell Vibe för att redigera Word-dokument i Office 2007 eller Office 2010 på en Windows 7-dator uppmanas du att ange en plats där den redigerade filen ska sparas i stället för att den sparas på Vibe-webbplatsen. Du konfigurerar Vibe olika beroende på om du vill köra programmet med en säker (HTTPS) eller osäker (HTTP) anslutning. Mer information finns i avsnittet om att redigera filer med funktionen Redigera på plats i avsnittet om att konfigurera Vibe för WebDAV-stöd i Windows 7 i administrationshandboken för Novell Vibe 3.4.

7.22.5 Problem med WebDAV-adresser i Windows Vista och Windows 7

Om du kopierar WebDAV-webbadressen som associeras med en Novell Vibe-mapp och försöker använda funktionen Lägg till nätverksplats kan det hända att enheten inte kan mappas av Windows Vista och Windows 7. I stället bör du alltid använda funktionen Anslut nätverksenhet när du använder Vibe med Windows Vista eller Windows 7.

7.22.6 WebDAV-begränsningar på Mac

Det finns ett antal begränsningar när du använder WebDAV i en Mac-miljö.

7.22.6.1 Begränsningar när du redigerar filer på Mac via WebDAV

Funktionen Redigera på plats stöds inte på Mac när du använder Microsoft Office som dokumentredigerare. Om du vill kunna använda Redigera på plats-funktionerna i Mac, måste du använda OpenOffice eller LibreOffice som dokumentredigerare.

Mer information finns i avsnittet om att redigera enskilda filer med hjälp av WebDAV i handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare.

7.22.6.2 Begränsningar när en Vibe-mapp visas på Mac via WebDAV

Begränsningarna med WebDAV på Mac gör att du inte kan använda WebDAV för att visa en Vibe-mapp i en Mac-miljö.

Mer information finns i avsnittet om att använda WebDAV med en Vibe-mapp i handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare.

7.23 Ytterligare en mapp visas när en Vibe-mapp visas i Utforskaren i Windows XP

När du visar en Vibe-mapp i Utforskaren i Windows XP kan det hända att en till undermapp med samma namn som den överordnade mappen visas.

Så här åtgärdar du problemet:

 1. Öppna en webbläsare.

 2. Gå till Microsoft Download Center och installera programvaruuppdateringen för webbmappar (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Installera programvaruuppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

7.24 Datakvotsproblem med OpenOffice.org

OpenOffice.org skapar en ny dokumentversion varje gång du klickar på Spara i stället för att skapa en ny version när du stänger det redigerade dokumentet. Detta beteende kan göra att din datakvot snabbt nås. Du kan undvika att skapa onödiga versioner av samma dokument, och ta bort dem om du skapar dem.

7.24.1 Undvika att skapa onödiga dokumentversioner

Du kan undvika att skapa onödiga versioner av samma dokument genom att göra något av följande:

 • Klicka inte på Spara flera gånger när du redigerar ett dokument. Klicka bara en gång på Spara, innan du stänger dokumentet i OpenOffice.org.

 • Använd en annan dokumentredigerare än OpenOffice.org, t.ex. Microsoft Word, när du redigerar dokument i Vibe.

7.24.2 Ta bort onödiga versioner av ett dokument

Du kan ta bort specifika versioner av en fil. Anvisningar finns i Ta bort befintliga versioner av en fil i Användarhandbok för Novell Vibe 3.4.

7.25 HTML-konverteringsfel på en Linux-server

Om ett HTML-konverteringsfel visas när du försöker visa en fil kan det bero på att det saknas nödvändiga bibliotek på Vibe Linux-servern.

Så här installerar du de bibliotek som saknas:

 1. Ändra till följande katalog:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Kör exporter-programmet.

  Du kan bortse från felmeddelanden om in- och utdatafiler som saknas.

 3. Håll utkik efter fel om saknade bibliotek.

 4. Installera de bibliotek som saknas.

7.26 Användarprofilen stöder inte anpassade JSP-filer

När du skapar eller ändrar attribut för formuläret och vyn för användarprofiler i verktyget Formulär- och vydesigners kan du inte referera till anpassade JSP-filer.

Den här möjligheten finns fortfarande när du ändrar attribut för arbetsytor, mappar och poster enligt beskrivningen i avsnittet om att aktivera Vibe-formulär och -vyer för att referera till JSP-filer i handboken för avancerade Novell Vibe 3.4-användare.

8.0 Databasproblem

8.1 Microsoft SQL 2012 är inte en databas som stöds

Microsoft SQL 2012 är inte en databas som stöds av Vibe 3.4. Vibe 3.4 stöder samma databaser som Vibe 3.3. Mer information om de databaser som stöds finns i avsnittet om Vibe-serverkrav i installationshandboken för Novell Vibe 3.4.

9.0 Utvecklarproblem

9.1 Flerreferensvärden i SOAP-meddelandeinnehåll

Som standard skapar inte Novell Vibe SOAP-meddelandeinnehållet några flerreferensvärden. Du kan ändra filen server-config.wsdd så att flerreferensvärden skapas.

 1. Ändra till den katalog där filen server-config.wsdd finns.

  En Vibe-installation innehåller två server-config.wsdd-filer. Filernas standardplatser varierar beroende på plattform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. Ändra false till true i följande rad:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  
 3. Spara filen server-config.wsdd och avsluta textredigeraren.

 4. Skapa en säkerhetskopia av den ändrade server-config.wsdd-filen.

  Om du uppdaterar Vibe-programmet skrivs filen server-config.wsdd över av Vibe-installationsprogrammet. Du måste antingen återställa den uppdaterade filen efter uppdateringen eller upprepa ändringarna.

 5. Upprepa processen för den andra server-config.wsdd-filen i Vibe-programmet.

10.0 Lokaliseringsproblem

10.1 Utökade tecken inte tillåtna i enkla webbadresser

Fältet Definiera en webbadress på sidan Konfigurera standardvärden i arbetsytan accepterar inte utökade tecken. Använd endast alfabetiska tecken och siffror i enkla webbadresser.

10.2 Utökade tecken och tecken med dubbla byte i namn på bilagor

Om Outlook-användare skickar meddelanden till Novell Vibe-webbplatsen, och om dessa meddelanden har bilagor med utökade tecken eller tecken med dubbla byten i filnamnen, anländer inte bilagan till Vibe-webbplatsen om inte Exchange-servern är korrekt konfigurerad. Instruktioner för hur du konfigurerar Exchange-servern så att filnamnen passerar som de ska finns i Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

10.3 Kinesiska tecken i aktivitetsloggar

När en report.csv-fil för en aktivitetsrapport öppnas i Microsoft Excel visas inte kinesiska tecken som de ska även om report.csv-filen har skapats korrekt. Detta beror på att teckenuppsättningen ISO Latin alltid används i Excel.

Ett sätt att komma runt problemet är att använda kalkylbladsprogrammet OpenOffice.org Calc i stället för Excel. Det visar kinesiska tecken korrekt.

Lösning i Excel:

 1. Importera report.csv-filen till Excel genom Data > Importera externa data > Importera data.

 2. Markera report.csv-filen och klicka på Öppna.

 3. Välj Avgränsat, välj UTF-8 och klicka sedan på Nästa.

 4. Välj Komma som avgränsare, klicka på Nästa och klicka sedan på Avsluta.

Nu bör de kinesiska tecknen visas korrekt i Excel.

10.4 Internet Explorer 6-begränsning för internationella tecken i filnamn

Om du använder Internet Explorer 6 och överför en fil vars filnamn innehåller internationella tecken till en filmapp, och sedan redigerar filen och skapar en ny version, fungerar inte länken till ursprungsversionen längre eftersom Internet Explorer 6 dubbelkodar filnamnet. Du kan lösa problemet genom att uppdatera till Internet Explorer 7 eller senare.

11.0 Säkerhetsproblem

Försäkra dig om att Novell Vibe-webbplatsen är skyddad genom att hålla operativsystemet uppdaterat med alla program- och säkerhetskorrigeringar.

12.0 Felkorrigeringar i Vibe 3.4

En lista över felen som har korrigerats sedan Vibe 3.3 hittar du i fellistan för Novell Vibe 3.4. Du kan slå upp felnumren i Bugzilla om du vill få mer information om varje fel.

13.0 Felkorrigeringar i Vibe 3.3

En lista över felen som har korrigerats sedan Vibe 3.2 hittar du i fellistan för Novell Vibe 3.3. Du kan slå upp felnumren i Bugzilla om du vill få mer information om varje fel.

14.0 Vibe-dokumentation

Följande källor innehåller information om Novell Vibe 3.4:

Förutom produktdokumentationen för Novell Vibe finns även följande resurser med ytterligare information om Vibe 3.4: