4.5 Praca w konsoli Filr Desktop

4.5.1 Zmienianie informacji dotyczących konta Filr

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Filr Desktop podajesz informacje dotyczące konta oraz informacje o serwerze Filr. Informacje możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. W konsoli Desktop kliknij opcję Konto.

 3. Podaj następujące informacje:

  Nazwa użytkownika. Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.

  Hasło. Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.

  Zapamiętaj hasło. Zaznacz tę opcję, aby aplikacja Filr Desktop zapamiętała to hasło. (Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr).

  Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład https://Filr.moja_firma.com.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

4.5.2 Omówienie i wyświetlanie przydziału danych

Administrator systemu Filr może włączyć przydziały danych, aby ograniczyć ilość danych przechowywanych w witrynie Filr.

Jeśli w witrynie Filr zostały włączone przydziały danych, upewnij się, że wiesz, co wlicza się do przydziału danych, jakie są różne rodzaje przydziałów danych i jak można wyświetlić bieżące użycie danych, aby wiedzieć, kiedy przyznany przydział danych zostanie wykorzystany. W przypadku wykorzystania przyznanego przydziału system Filr umożliwia likwidowanie plików i załączników, które zostały wcześniej usunięte.

Omówienie przydziałów danych

Przydziały danych służą do ograniczania ilości danych, które poszczególni użytkownicy mogą dodać do witryny Filr. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych (w tym w katalogu domowym) nie są wliczane do przydziału danych.

Wyświetlanie przydziału danych

W witrynie Filr przydziały danych mogą być używane bądź nie. Jeśli nie możesz wyświetlić przydziału danych w sposób opisany w tej sekcji, administrator systemu Filr nie ograniczył jeszcze ilości danych, które można dodać do witryny Filr.

Swój przydział danych możesz wyświetlić bezpośrednio w aplikacji Desktop:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. W konsoli Desktop kliknij opcję Konto.

  Zostanie wyświetlony przydział danych wraz z bieżącym użyciem. Zostanie też wyświetlony maksymalny rozmiar pliku, który jest największym rozmiarem pliku, jaki można przekazać do witryny Filr.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie przydziałem danych w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

4.5.3 Zmienianie lokalizacji w systemie plików, z którą są synchronizowane pliki

Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z folderem /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Filr w systemie plików.

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Filr Desktop możesz wybrać lokalizację instalacji w systemie plików. Lokalizację folderu Filr możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji.

WAŻNE:Nie należy synchronizować plików z lokalizacją w sieci, do której ma dostęp wiele komputerów. Jeśli folder Filr znajduje się w lokalizacji sieciowej, do której ma dostęp wiele komputerów, mogą wystąpić problemy z synchronizacją, gdy pliki systemu Filr, do których dostęp jest uzyskiwany z dowolnego komputera, nie są zsynchronizowane ze sobą i z serwerem Filr.

Aby zmienić lokalizację folderu Filr:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. W konsoli Desktop kliknij opcję Pamięć masowa, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do nowej lokalizacji w systemie plików, w której chcesz umieścić folder Filr.

 3. Kliknij kolejno opcje Otwórz > Zastosuj.

4.5.4 Usuwanie buforowanych plików

Gdy plik online, który nie jest jeszcze dostępny w trybie offline, zostanie otwarty — przez aplikację lub dwukrotne kliknięcie — kopia tego pliku jest buforowana lokalnie.

Na karcie Pamięć masowa w konsoli Desktop jest określona ustawiona przez administratora domyślna liczba dni, przez które pliki buforowane lokalnie pozostają na komputerze od chwili ich ostatniego otwarcia lub ostatniej modyfikacji.

Liczbę dni, przez które pliki buforowane lokalnie mają pozostawać w systemie od chwili ich ostatniego otwarcia lub ostatniej modyfikacji, możesz modyfikować tylko po włączeniu takich opcji przez administratora systemu Filr. Aby zmodyfikować czas przechowywania buforowanych plików:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. W konsoli Desktop kliknij opcję Pamięć masowa.

 3. (Warunkowo) Jeśli administrator systemu Filr umożliwił modyfikowanie czasu przechowywania buforowanych plików, wybierz opcję Usuń buforowane pliki po _ dniach i podaj zmodyfikowaną liczbę dni.

4.5.5 Zapobieganie zapełnianiu dysków lokalnych plikami pobieranymi z poziomu aplikacji

System Filr umożliwia teraz administratorowi systemu kontrolowanie pobierania sterowanego z poziomu aplikacji i zapobieganie zapełnianiu dysków lokalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Controlling File Downloads by the Filr Desktop Applications (Kontrolowanie pobierania plików przez aplikacje Filr Desktop) w dokumencie Filr 3.4: Maintenance Best Practices Guide (Filr 3.3: Przewodnik po najważniejszych wskazówkach konserwacji).

Aby wyświetlić ograniczenia pobierania sterowanego z poziomu aplikacji stosowane na stacji roboczej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Aplikacje, a następnie kliknij opcję Wyświetl aplikacje.

  W zależności od opcji zastosowanej przez administratora systemu Filr obowiązuje jedno z następujących ustawień:

  • Brak ograniczeń. Wszystkie aplikacje mają zezwolenie na pobieranie plików za pośrednictwem systemu Filr.

  • Dozwolone aplikacje. Lista aplikacji, którym administrator systemu Filr zezwolił na pobieranie plików za pośrednictwem systemu Filr.

   Gdy aplikacja, która nie jest dozwolona, próbuje pobrać pliki, otrzymujesz powiadomienie, że aplikacji zablokowano możliwość pobrania plików, a na karcie Alerty systemowe jest wyświetlany komunikat. Możesz wybrać opcję odrzucenia tego alertu. Wówczas jeśli na karcie Alerty systemowe istnieje już alert dla aplikacji i aplikacja ta ponownie próbuje pobrać pliki, nie jest wyświetlane żadne powiadomienie.

   Jeśli nie chcesz, aby alert był ponownie wyświetlany dla aplikacji, zaznacz opcję Nie pokazuj ponownie dla aplikacji nazwa aplikacji.

   Jeśli uważasz, że inna aplikacja powinna mieć zezwolenie na pobieranie plików za pośrednictwem systemu Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.

  • Zablokowane aplikacje. Lista aplikacji, którym zablokowano możliwość pobierania plików za pośrednictwem systemu Filr.

   Gdy zablokowana aplikacja zostanie uruchomiona, otrzymujesz powiadomienie, że administrator systemu zablokował aplikacji możliwość pobierania plików. Możesz wybrać opcję odrzucenia tego alertu. Wówczas jeśli na karcie Alerty systemowe istnieje już alert dla aplikacji i aplikacja ta ponownie próbuje się uruchomić, nie jest wyświetlane żadne powiadomienie.

   Jeśli nie chcesz, aby alert był ponownie wyświetlany dla aplikacji, zaznacz opcję Nie pokazuj ponownie dla aplikacji nazwa aplikacji.

  • Dozwolone i zablokowane aplikacje. Lista aplikacji, którym administrator systemu Filr zezwolił na pobieranie plików i którym zablokował tę możliwość.

   Karta Aplikacja zawiera też lokalne listy Dozwolone i Zablokowane, umożliwiając zarządzanie niezidentyfikowanymi aplikacjami, które nie zostały ani dozwolone, ani zablokowane przez administratora systemu Filr. Gdy niezidentyfikowana aplikacja próbuje pobrać pliki za pośrednictwem systemu Filr, zostaje dodana do lokalnej listy zablokowanych, którą kontrolujesz, i pojawia się powiadomienie. Na karcie Alerty systemowe pojawia się komunikat alertu z opcją zezwolenia aplikacji na pobranie. Jeśli klikniesz przycisk Zezwalaj, aplikacja zostanie przeniesiona z lokalnej listy Zablokowane do lokalnej listy Dozwolone na karcie Aplikacja.

   Aplikacje można też przenosić między lokalnymi listami Dozwolone i Zablokowane za pomocą przycisków ze strzałkami w prawo (>>) i w lewo (<<).

4.5.6 Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich

Większość problemów dotyczących synchronizacji można rozwiązać w sekcji Oczekujące działania w konsoli Filr. Jeśli problemy wymagają dalszej analizy, można też sprawdzić dzienniki.

Omówienie oczekujących działań

Podczas synchronizacji mogą wystąpić różne problemy wskazywane przez następujące ikony:

: błąd przekazywania.

: ostrzeżenie dotyczące przekazywania.

: błąd pobierania.

: ostrzeżenie dotyczące pobierania.

: błędy przekazywania i pobierania.

: ostrzeżenia dotyczące przekazywania i pobierania.

: klient nie podjął jeszcze próby przekazania lub pobrania pliku.

Jeśli nie masz pewności, dlaczego dokument nie jest pobierany lub przekazywany, przejrzyj ostatnie aktywności (Wyświetlanie ostatnich aktywności).

Omówienie konfliktów dokumentów

Jeśli dokument jest edytowany w tym samym czasie w różnych lokalizacjach, tylko ten plik, który zostanie zapisany i zamknięty jako pierwszy, otrzyma oryginalną nazwę pliku i zostanie przekazany do systemu Filr. Pozostałe wersje tego pliku zostaną zapisane pod innymi nazwami i przekazane do systemu Filr. Wszelkie komentarze do pliku oraz informacje o współdzieleniu są zachowywane tylko w oryginalnym pliku.

Załóżmy na przykład, że Użytkownik A i Użytkownik B zaczynają edytować plik plik1.doc w tym samym czasie na różnych stacjach roboczych. Użytkownik A zapisuje swoje zmiany i zamyka plik. Plik jest zapisywany w systemie Filr ze zmianami Użytkownika A i z oryginalną nazwą pliku (plik1.doc). Następnie Użytkownik B zapisuje swoje zmiany i zamyka plik. Nazwa pliku Użytkownika B jest zmieniana na plik1 (konfliktowa kopia użytkownika Użytkownik B — data).doc i plik jest przekazywany do systemu Filr. Następnie aplikacja Desktop Użytkownika B pobiera wersję pliku plik1.doc Użytkownika A i Użytkownik B jest powiadamiany, że nazwa jego pliku została zmieniona.

WAŻNE:Plik o zmienionej nazwie można przekazać tylko wtedy, gdy użytkownik, który go utworzył, ma prawa Uczestnik dla folderu, z którego pochodzi ten plik. Jeśli na przykład plik został współdzielony z Użytkownikiem B i Użytkownik B ma tylko prawa Edytor do tego pliku (a nie prawa Uczestnik), plik nie może zostać przekazany do systemu Filr po zmianie nazwy.

4.5.7 Wyświetlanie ostatnich aktywności

Aplikacja Filr Desktop umożliwia przeglądanie aktywności, jakie ostatnio miały miejsce. Możesz na przykład wyświetlić datę i godzinę synchronizacji folderów Filr, informacje o zmodyfikowanych plikach, a także informacje o problemach, jakie mogły wystąpić podczas synchronizacji.

Aby wyświetlić ostatnią aktywność:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Ostatnia aktywność.

4.5.8 Wyświetlanie alertów systemowych

Aplikacja Filr Desktop musi czasem informować o różnych ważnych kwestiach, takich jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygasłe hasła, awaria serwera itd.

Gdy są dostępne alerty systemowe, na ikonie Filr miga ikona informacji .

Aby wyświetlić alerty systemowe:

 1. Kliknij ikonę Filr na pasku menu, a następnie kliknij opcję Otwórz konsolę Filr.

 2. Kliknij opcję Alerty systemowe.