Plik Readme systemu Novell Filr 1.1

wrzesień 2014

1.0 Omówienie produktu

System Novell Filr zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików i folderów z poziomu aplikacji klienckiej, przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ponadto współpracę nad plikami przez współdzielenie plików i folderów z innymi użytkownikami. Szczegółowe omówienie systemu Filr zawiera dokument Jak to działa — przewodnik po systemie Filr.

Dostęp do systemu Filr można uzyskać następująco:

System Novell Filr 1.1 zawiera następujące ulepszenia:

2.0 Filr — wymagania systemowe

Wymagania systemowe systemu Novell Filr 1.1 (w tym wymagania dotyczące urządzeń przenośnych) podano w rozdziale Filr — wymagania systemowe w Podręczniku instalacji i konfiguracji systemu Novell Filr 1.1.

3.0 Instrukcje dotyczące instalacji

Pełne instrukcje dotyczące instalacji są dostępne w Podręczniku instalacji i konfiguracji systemu Novell Filr 1.1.

4.0 Problemy instalacyjne

4.1 Błąd podczas konfigurowania pomocniczego dysku twardego (/vastorage) w architekturze Xen

Podczas instalowania urządzeń systemu Filr, indeksu wyszukiwania lub baz danych w architekturze Xen konfigurowanie dysków twardych (/vastorage lub /var) podczas działania programu instalacyjnego systemu Filr może spowodować wystąpienie następującego błędu:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Problem ten może spowodować niewielkie opóźnienie; serwer będzie jednak działać normalnie.

Sprawdź, czy dyski zostały prawidłowo dodane, uruchamiając poniższe polecenie z poziomu konsoli urządzenia:

df -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 Zmiana drugiego sterownika SCSI na kontroler Paravirtual może uniemożliwić ponowny rozruch urządzenia

Podczas instalowania lub uaktualniania urządzenia zmiana sterownika SCSI na sterownik VMware Paravirtual może uniemożliwić działanie urządzenia i jego pomyślny ponowny rozruch.

Aby zmienić sterownik SCSI na VMware Paravirtual w sposób zgodny w urządzeniem Filr:

 1. Dodaj nowy dysk do urządzenia i wybierz nowy sterownik SCSI.

 2. Włącz urządzenie, wykonując w razie potrzeby proces instalacji lub uaktualniania. Upewnij się, że wszystkie urządzenia w systemie Filr są uruchomione, logując się jako administrator Filr na porcie 8443.

 3. Wyłącz każde urządzenie w systemie Filr. (Aby uzyskać informacje na temat sposobu bezpiecznego wyłączania urządzenia, zobacz temat Wyłączanie i ponowne uruchamianie urządzenia Novell w Podręczniku administratora programu Novell Filr 1.1).

 4. Zmień sterownik na VMware Paravirtual.

 5. Włącz każde urządzenie w systemie Filr.

5.0 Problemy związane z uaktualnieniami

5.1 Uaktualnienia sekwencyjne nie są obsługiwane w środowisku klastrowanym

Uaktualnienia sekwencyjne (uaktualnianie jednego serwera Filr lub serwera indeksu wyszukiwania w czasie, gdy inny nadal obsługuje klientów) nie są obsługiwane w przypadku aktualizacji z systemu Filr 1.0.1 do Filr 1.1 w środowisku klastrowanym.

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania należy zamknąć wszystkie urządzenia systemu Filr i indeksu wyszukiwania. Następnie po ukończeniu uaktualniania należy ponownie uruchomić te urządzenia.

Ten problem nie dotyczy małych instalacji ani dużych instalacji nieklastrowanych.

Aby dowiedzieć się, jak uaktualnić system Filr, zobacz Uaktualnianie systemu Filr w Podręczniku instalacji i konfiguracji systemu Novell Filr 1.1.

5.2 Pliki, których brak z powodu znaku akcentowanego, wymagają ponownej synchronizacji po uaktualnieniu

W początkowym wydaniu system Filr nie rozróżniał znaków akcentowanych w nazwach plików. W efekcie po zsynchronizowaniu jednego pliku z systemu plików z folderem sieciowym próba zsynchronizowania innego pliku o tej samej nazwie (z tym że zawierającego znak akcentowany) kończyła się niepowodzeniem.

Ten problem został rozwiązany w wersji Filr 1.0.1. Obecnie z systemem Filr można synchronizować osobne pliki lub katalogi o nazwach różniących się jedynie obecnością znaku akcentowanego.

Aby umożliwić synchronizację tych typów plików po uaktualnieniu systemu 1.0 do nowszych wersji, wykonaj jedną z następujących czynności:

5.3 Przed uaktualnieniem systemu Filr do wersji 1.1 należy zaktualizować serwery systemu OES 11 SP1

WAŻNE:Jeśli nie zostanie przeprowadzona aktualizacja serwerów systemu OES 11 SP1, skonfigurowane serwery usługi eDirectory (LDAP) mogą działać nieprawidłowo.

Ulepszenia dotyczące skalowalności i wydajności, które wprowadzono w systemie Filr 1.1, wymagają, aby serwery, z których korzysta system Filr, mogły radzić sobie z wyższym poziomem obciążeń związanych z obsługą plików i innymi żądaniami.

Serwer NCP dostarczony razem z systemem OES 11 SP1 nie umożliwia obsługi zwiększonej liczby żądań.

Jeśli masz jakiekolwiek serwery z systemem OES 11 SP1 spełniające poniższe kryteria, przed uaktualnieniem systemu Filr do wersji 1.1 musisz zaktualizować serwer z systemem OES 11 SP1:

 • Zawierają foldery sieciowe hosta lub foldery domowe osobistej pamięci masowej

  oraz

 • Nie mają zastosowanych zaplanowanych aktualizacji konserwacyjnych z grudnia 2012

Aby przygotować serwery z systemem OES 11 SP1 do obsługi systemu Filr 1.1:

 1. Upewnij się, że serwery z systemem OES 11 SP1, z których korzysta system Filr, mają zastosowaną zaplanowaną aktualizację konserwacyjną z grudnia 2012 lub nowszą.

  Aktualizuje ona serwer NCP do nowszej wersji, która umożliwia obsługę zwiększonej liczby żądań obsługi zgłaszanych przez system Filr 1.1.

 2. Kontynuuj uaktualnienie systemu Filr do wersji 1.1.

UWAGA:System OES 11 SP2 domyślnie zawiera zaktualizowany serwer NCP i jest w stanie zaspokoić pełne zapotrzebowanie systemu Filr 1.1 dotyczące obsługi żądań.

5.4 Ustawienia nie są zachowywane przy uaktualnianiu

Podczas uaktualniania systemu Filr niektóre ustawienia mogą nie zostać zachowane. Po uaktualnieniu do wersji Filr 1.1 następujące ustawienia nie zawsze zostają zachowane:

 • SSH

 • Ganglia

 • Metoda uwierzytelniania interfejsu WebDAV

 • Ustawienia żądań i połączenia

Po uaktualnieniu do wersji Filr 1.1 należy sprawdzić, czy wszystkie ustawienia mają wymagane wartości.

6.0 Problemy związane z urządzeniami

6.1 Migawki VMware a tworzenie kopii zapasowych urządzeń

Nie należy używać migawek VMware jako metody tworzenia kopii zapasowych systemu Filr. Takie postępowanie uniemożliwi uaktualnianie systemu Filr w przyszłości.

Jeśli jednak korzystasz z migawek, musisz je usunąć przed przeprowadzeniem uaktualnienia systemu Filr do nowej wersji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykonywania kopii zapasowych poszczególnych składników systemu Filr, zobacz Wykonywanie kopii zapasowych danych systemu Filr w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 .

6.2 Nie można rozszerzyć pamięci masowej dla partycji /var Partition w środowisku Xen

Podczas korzystania z systemu Filr w środowisku Xen nie można rozszerzyć pamięci masowej dla partycji /var po zainstalowaniu programu Filr.

Proces rozszerzania pamięci masowej dla partycji /var i /vastorage po instalacji został opisany w temacie Zarządzanie pamięcią masową w Podręczniku administratora programu Novell Filr 1.1.

7.0 Problemy dotyczące konfiguracji

7.1 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwach użytkowników związane z logowaniem i synchronizacją LDAP

Nazwy użytkowników katalogu LDAP mogą zawierać tylko cyfry od 0 do 9 oraz wielkie i małe litery od A do Z. Nazwy użytkowników zawierające znaki specjalne (na przykład / \ * ? " < > : | ) nie mogą być używane jako nazwy użytkowników systemu Novell Filr. Jeśli katalog LDAP zawiera nazwy użytkowników z tymi znakami, nazwy te są synchronizowane z witryną Filr, ale posługujący się nimi użytkownicy nie mogą się zalogować.

Tych znaków nie można stosować w nazwie użytkownika systemu Filr, ponieważ nazwa użytkownika staje się tytułem obszaru roboczego użytkownika, a tytuł stanowi element ścieżki hierarchicznej prowadzącej do danego obszaru roboczego. W systemach Linux i Windows te znaki nie mogą występować w nazwach ścieżek.

7.2 W nazwach użytkowników synchronizowanych z katalogu LDAP nie jest rozróżniania wielkość liter podczas logowania do systemu Filr

W nazwach użytkowników synchronizowanych z katalogu LDAP nie jest rozróżniania wielkość liter, gdy użytkownicy logują się do systemu Filr.

W lokalnych kontach użytkowników (kontach tworzonych w systemie Filr, a nie synchronizowanych z katalogu LDAP) wielkość liter jest rozróżniana. Informacje logowania dla lokalnych kont użytkowników są przechowywane w bazie danych MySQL.

7.3 Ograniczenia w obsłudze apletów

Aplety nie są obsługiwane w 64-bitowej przeglądarce Firefox na komputerach ze środowiskiem Java Runtime Environment (JRE) w wersji starszej niż 1.6.0_12.

Aktualizacja środowiska JRE do wersji 1.6.0.12 lub późniejszej pozwala na uruchamianie apletów w 64-bitowych systemach operacyjnych.

Na przykład funkcje takie jak przeciąganie i upuszczanie wielu plików z pulpitu, wklejanie plików z pulpitu, edycja na miejscu oraz graficzny podgląd w edytorze przepływów pracy nie działają bez obsługi apletów.

7.4 Wyliczanie oparte na dostępie nie jest obsługiwane w przypadku korzystania z systemu DFS jako przestrzeni nazw systemu Windows

W przypadku korzystania z systemu DFS (Distributed File System) jako przestrzeni nazw systemu Windows wyliczanie oparte na dostępie (Access Based Enumeration, ABE) firmy Microsoft nie jest obsługiwane.

7.5 Obsługa systemu NFS

Montowanie w systemie plików NFS jest obsługiwane w przypadku umieszczenia repozytorium plików systemu Filr na serwerze zdalnym, z którego jest uruchamiany system Filr.

7.6 Problemy dotyczące programu Access Manager

7.6.1 Nie można używać kilku założeń wprowadzania tożsamości jednocześnie

Gdy skonfigurowano program NetIQ Access Manager do zarządzania dostępem do systemu Filr, nie można używać kilku założeń wprowadzania tożsamości jednocześnie.

8.0 Problemy dotyczące folderów sieciowych

8.1 Współdzielenie folderów z katalogu domowego z użytkownikami usługi Active Directory może spowodować, że pliki nie są widoczne

Obsługę katalogów domowych użytkowników przez serwery plików z systemem Windows można skonfigurować na wiele sposobów. Generalnie współdzielenie folderów z systemu Filr z użytkownikami usługi Active Directory działa poprawnie. Jeśli jednak uprawnienia NTFS w systemie plików systemu Windows nie są skonfigurowane w sposób zgodny z systemem Filr, to gdy użytkownik usługi Active Directory współdzieli folder ze swojego katalogu domowego z innym użytkownikiem, pliki ze współdzielonego folderu mogą nie być widoczne.

Aby mieć pewność, że współdzielenie folderu z katalogu domowego użytkownika usługi Active Directory powoduje też współdzielenie plików z tego folderu, należy się upewnić, że dla katalogu domowego każdego użytkownika jest wyłączone dziedziczenie. Należy także wyraźnie przyznać prawa do podfolderów w katalogu domowym.

System Filr obsługuje ponadto funkcję wyliczania opartego na dostępie firmy Microsoft, która jest dostępna w systemach od Windows Server 2003 do Windows Server 2012. Udziały katalogu domowego działają poprawnie, gdy system plików systemu Windows jest skonfigurowany przy użyciu funkcji wyliczania opartego na dostępie.

8.2 Błąd wewnętrzny lub systemowy na serwerze OES może skutkować niepoprawnymi informacjami w folderach sieciowych

Jeśli serwer plików z systemem OES jest w trybie online i system Filr może się z nim komunikować za pomocą usług NCP lub CIFS, system Filr może wczytać niepoprawne informacje z tego serwera, jeśli na serwerze występuje błąd wewnętrzny lub błąd systemowy (np. awaria usługi NDSD). Jeśli foldery sieciowe nie mają poprawnej zawartości w systemie Filr, należy sprawdzić kondycję serwera plików i upewnić się, że jest on skonfigurowany i działa zgodnie z oczekiwaniami.

8.3 Przeniesienie pliku lub zmiana jego nazwy na serwerze plików powoduje usunięcie udziału

Jeśli użytkownik przeniesie plik lub zmieni jego nazwę bezpośrednio na serwerze plików (zamiast użyć w tym celu klienta Filr), wszelkie udziały skojarzone z tym plikiem w systemie Filr zostaną usunięte. Oznacza to, że użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do pliku za pośrednictwem udziału w systemie Filr nie będą już mieć dostępu do pliku, jeśli został on przeniesiony lub zmieniono jego nazwę na serwerze plików. Plik przestanie być ponadto wyświetlany w widokach Współdzielone przeze mnie i Współdzielone ze mną u użytkowników.

W takiej sytuacji plik należy współdzielić ponownie w systemie Filr.

8.4 Testowanie połączenia z serwerem folderów sieciowych kończy się pomyślnie, gdy informacje dotyczące ścieżki są niepoprawne

Podczas testowania połączenia z serwerem folderów sieciowych połączenie testowe kończy się pomyślnie, gdy ścieżka w polu Ścieżka serwera zawiera ukośniki (/). Jednak pliki i foldery nie są pomyślnie synchronizowane z systemem Filr za pośrednictwem serwera folderów sieciowych. Podczas konfigurowania serwera folderów sieciowych należy zawsze używać ukośników odwrotnych (\) w polu Ścieżka serwera.

8.5 Ścieżka folderu w systemie Filr nie może zawierać więcej niż 48 poziomów

Podczas synchronizowania folderów w systemie plików z folderem sieciowym ścieżka folderu w systemie Filr nie może zawierać więcej niż 48 poziomów głębokości (zagnieżdżonych podfolderów). Kod używany do synchronizacji plików odrzuci każdy podfolder, którego głębokość spowoduje, że ścieżka odpowiedniego folderu systemu Filr będzie przekraczać limit 48 podfolderów.

Gdy system Filr napotka przekroczenie limitu 48 poziomów folderów, kod używany do synchronizacji zwróci poniższy komunikat i folder nie zostanie utworzony:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.6 Ścieżka serwera folderów sieciowych nie może zawierać końcowego odwróconego ukośnika

Określając ścieżkę serwera folderów sieciowych, należy pamiętać, że nie może ona zawierać na końcu odwróconego ukośnika w polu Ścieżka serwera.

Na przykład ścieżka \\serwer_DNS\wolumen jest obsługiwana, a ścieżka \\serwer_DNS\wolumen\ — nie.

9.0 Problemy dotyczące systemu Filr

9.1 Uwierzytelnianie OpenID za pośrednictwem usług Google i Yahoo wychodzi z użycia

W wersjach systemu Filr wcześniejszych niż wersja 1.1 użytkownicy mogli logować się do witryny Filr przy użyciu swojego konta usługi Google lub Yahoo. Ta funkcja nie jest już dostępna dla nowych użytkowników w systemie Filr 1.1.

Użytkownicy z kontami systemu Filr utworzonymi przez zalogowanie się do systemu Filr przy użyciu konta Google lub Yahoo w wersji systemu Filr wcześniejszej niż 1.1 mogą nadal uzyskiwać dostęp do systemu Filr za pośrednictwem kont Google i Yahoo w systemie Filr 1.1. Usługa uwierzytelniania OpenID, na którym ta funkcja jest oparta, jest jednak wycofywana przez firmę Google, dlatego w przyszłości system Filr będzie korzystał z innych, bardziej odpowiednich mechanizmów uwierzytelniania. Wersje systemu Filr nowsze niż wersja 1.1 nie będą obsługiwać żadnego uwierzytelniania OpenID ani dla nowych, ani dla istniejących użytkowników.

9.2 Problemy dotyczące raportowania

9.2.1 W raporcie poczty e-mail brakuje elementów z ostatniego dnia raportu

W raporcie poczty e-mail (uruchamianym w sposób opisany w części Raport poczty e-mail w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 ) nie są wyświetlane wiadomości e-mail z ostatniego dnia zakresu dat raportu.

Na przykład w raporcie poczty e-mail dla zakresu dat od 3 lutego do 26 kwietnia nie ma wiadomości z 26 kwietnia.

9.2.2 Problemy dotyczące raportów o licencjach

Obecnie w raporcie o licencjach użytkownicy Administrator, Gość oraz trzy typy użytkowników wewnętrznych (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent i _synchronizationAgent) są traktowani jako użytkownicy lokalni. Użytkownik Administrator jest liczony jako aktywny użytkownik, ale pozostali czterej użytkownicy lokalni nie wliczają się do puli wykorzystania licencji na oprogramowanie Filr.

Aby dowiedzieć się, jak wygenerować raport o licencjach, zobacz Raport o licencjach w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 .

9.3 Katalog Pamięć masowa Moje pliki jest wyświetlany w wyszukiwaniu

Gdy osobista pamięć masowa jest wyłączona i nie zostały skonfigurowane katalogi domowe, użytkownicy mogą odnaleźć katalog o nazwie Osobista pamięć masowa Moje pliki po kliknięciu pola globalnego wyszukiwania i naciśnięciu klawisza spacji. Ten katalog jest zazwyczaj ukryty, ale może być wyświetlany w tych szczególnych okolicznościach.

Kliknięcie katalogu Osobista pamięć masowa Moje pliki może spowodować przejście do obszaru Moje pliki lub do profilu innego użytkownika (w zależności od tego, gdzie jest wykonywane wyszukiwanie).

9.4 Problemy dotyczące współdzielenia

9.4.1 Edycja pliku RTF powoduje wystąpienie błędu konfliktu edycji

Po edycji pliku RTF z systemu Filr w edytorze tekstów (takim jak Microsoft Word) zapisanie pliku powoduje pojawienie się komunikatu z informacją, że plik został zmieniony przez innego autora. W takim przypadku należy wybrać opcję zespolenia zmian ze zmianami innego autora i kliknąć przycisk OK.

Zmiany wprowadzone do pliku zostaną zapisane w systemie Filr w oczekiwany sposób.

Aby uzyskać więcej informacji o edycji plików w systemie Filr przy użyciu funkcji edycji na miejscu, zobacz Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1.

9.5 Użytkownicy zewnętrzni nie mogą przeglądać w poszukiwaniu folderu podczas przenoszenia lub kopiowania pliku ze współdzielonego folderu

Użytkownicy zewnętrzni posiadający prawa uczestnika do folderu, który był z nimi współdzielony, nie mogą przeglądać w poszukiwaniu folderu docelowego podczas przenoszenia lub kopiowania pliku. Zamiast tego użytkownicy zewnętrzni muszą podać nazwę folderu, do którego chcą przenieść lub skopiować plik, w polu Folder docelowy, jak opisano w rozdziałach Przenoszenie plików i Kopiowanie plików w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1.

9.6 Problemy z synchronizacją LDAP

9.6.1 Problemy podczas usuwania użytkowników za pośrednictwem katalogu LDAP

Firma Novell zaleca, aby nigdy nie wybierać opcji usuwania użytkowników nieznajdujących się w katalogu LDAP podczas konfigurowania synchronizacji LDAP. Ta funkcja zostanie ulepszona lub usunięta w przyszłych wersjach systemu Filr. Usuniętych kont użytkowników nie można odzyskać. Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie opcji wyłączenia konta zamiast jego usuwania.

9.6.2 Problemy dotyczące początkowej synchronizacji użytkowników systemu Filr

Wartość LDAP dla atrybutu określonego w ustawieniu konfiguracji katalogu LDAP Atrybut LDAP użyty w nazwie konta Filr musi być unikatowa w całym katalogu LDAP. Na przykład jeśli zostanie określony atrybut cn, wszyscy użytkownicy w katalogu LDAP mogą nie mieć unikatowej wartości.

W celu uniknięcia tego problemu należy używać atrybutu, którego wartość zawsze jest unikatowa we wszystkich kontenerach, np. emailAddress.

9.6.3 Grupy podrzędne nie są uwzględniane w członkostwie w grupie podczas synchronizacji początkowej

Podczas synchronizowania grup, które zawierają grupy podrzędne należące do witryny Filr i pochodzące z katalogu LDAP, grupy podrzędne nie są uwzględniane w członkostwie w swojej grupie nadrzędnej podczas synchronizacji początkowej.

Przeprowadź dodatkową synchronizację LDAP, aby zagwarantować, że członkostwo w grupie zawiera wszystkie odpowiednie grupy podrzędne.

9.6.4 Domyślne grupy i kontenery w usłudze Active Directory nie są synchronizowane z systemem Filr za pośrednictwem katalogu LDAP

Członkostwo w grupach znajdujących się w domyślnej jednostce organizacyjnej użytkowników (takich jak grupa Użytkownicy domeny) w usłudze Active Directory nie jest synchronizowane z systemem Filr za pośrednictwem katalogu LDAP.

9.6.5 Problemy ze zmianą nazw użytkowników i ich przenoszeniem w katalogu LDAP

Aby zmieniać nazwy użytkowników i przenosić ich w katalogu LDAP, należy się upewnić, że podano wartość ustawienia Atrybut LDAP, która w unikatowy sposób identyfikuje użytkownika lub grupę, zgodnie z opisem w części Konfigurowanie opcji synchronizacji użytkowników w Podręczniku administratora systemu Novell Filr1.1 . Jeśli wartość tego ustawienia nie zostanie podana, zmiana nazw użytkowników lub ich przenoszenie w katalogu LDAP może powodować tworzenie nowych użytkowników w systemie Filr lub usunięcie istniejącego konta użytkownika.

9.6.6 Użytkownicy nie mogą logować się do aplikacji mobilnej lub aplikacji klienckiej Filr za pomocą nowej nazwy lub hasła po zmianie w katalogu LDAP

Po zmianie nazwy lub hasła użytkownika w katalogu LDAP użytkownik musi używać starej nazwy lub hasła podczas logowania się do aplikacji mobilnej lub aplikacji klienckiej Filr do momentu, gdy zostanie wykonana jedna z następujących operacji:

 • Uruchomienie synchronizacji LDAP

 • Zalogowanie się użytkownika do aplikacji sieci Web przy użyciu nowej nazwy użytkownika lub hasła

Logując się do systemu Filr z poziomu aplikacji sieci Web, użytkownik może użyć zarówno starej, jak i nowej nazwy bądź hasła.

9.6.7 Relacja zaufania między lasami w usłudze Active Directory nie jest obsługiwana

Relacje zaufania między lasami w usłudze Active Directory nie są obsługiwane w systemie Filr.

9.7 Pliki chronione hasłem nie mogą być wyświetlane

Pliki chronione hasłem w aplikacji, w której je utworzono, nie mogą być wyświetlane w witrynie Novell Filr. Funkcja ta działa zgodnie z założeniem.

9.8 Problem dotyczący zagnieżdżania folderów

Ze względu na ograniczenia dotyczące bazy danych system Filr dopuszcza maksymalnie 45 poziomów zagnieżdżenia folderów. Innymi słowy, można utworzyć folder, w nim kolejny folder, w nim następny folder itd. aż do uzyskania struktury o maksymalnie 45 poziomach. Przekroczenie liczby 45 poziomów jest niemożliwe.

9.9 Problemy dotyczące poczty e-mail

9.9.1 Nie można nawiązać połączenia z zewnętrznym systemem poczty wychodzącej

Jeśli występują problemy z nawiązaniem przez witrynę Filr połączenia z zewnętrznym systemem poczty wychodzącej (takim jak Novell GroupWise), może być konieczne skonfigurowanie w systemie Filr połączenia z serwerem poczty wychodzącej przy użyciu SMTP z TLS. Jeśli używana aplikacja e-mail wymaga takiej konfiguracji, można włączyć w systemie Filr łączenie się przy użyciu SMTP z TLS za pomocą narzędzia STARTTLS, zgodnie z opisem w części Konfigurowanie poczty wychodzącej przy użyciu SMTP z TLS w rozdziale Zarządzanie konfiguracją poczty e-mail w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1.

9.9.2 Testowanie połączenia kończy się niepowodzeniem bez nazwy użytkownika i hasła, nawet jeśli uwierzytelnianie nie jest wymagane

Podczas konfigurowania systemu Filr do używania zewnętrznego systemu poczty wychodzącej (takiego jak Novell GroupWise) przycisk Testuj połączenie nie działa, jeśli nie są podane nazwa użytkownika i hasło, nawet jeśli opcja Wymagane uwierzytelnianie nie jest zaznaczona.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować system Filr do używania zewnętrznego systemu poczty wychodzącej, zobacz Zmienianie ustawień konfiguracji poczty wychodzącej w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 .

9.10 Nie można przekazywać dokumentów utworzonych przy użyciu aplikacji pakietu Apple iWork (Pages, Keynote itd.) ani dokumentów w formacie APP do aplikacji sieci Web systemu Filr

Podczas przekazywania dokumentu utworzonego przy użyciu jednego z następujących typów plików jest wyświetlany komunikat o błędzie z informacją, że nie można przekazać pliku lub folderu podczas próby przeprowadzenia operacji przekazywania do aplikacji sieci Web systemu Filr:

 • Dokument pakietu iWork (na przykład dokument aplikacji Pages, Keynote lub Numbers)

 • Plik aplikacji systemu Mac (dokument z rozszerzeniem APP).

Aplikacja sieci Web systemu Filr nie umożliwia przekazywania tych typów dokumentów, ponieważ architektura tych dokumentów jest zbliżona do folderu, a nie można przekazywać folderów przy użyciu aplikacji sieci Web systemu Filr.

Te typy dokumentów można przekazywać do witryny Filr za pomocą aplikacji klienckiej Filr lub aplikacji mobilnej Filr.

Aby uzyskać informacje na temat przekazywania dokumentów za pomocą aplikacji klienckiej lub aplikacji mobilnej, zobacz Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Windows — Szybki start, Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Mac — Szybki start i Aplikacja mobilna Novell Filr — Szybki start.

9.11 Nie można przeciągać i upuszczać plików do folderu w przypadku używania przeglądarki Safari w systemie Windows

Nie można przeciągać i upuszczać plików do folderu (w sposób opisany w części Dodawanie plików do folderu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1) w przypadku używania przeglądarki Safari w systemie Windows.

Dzieje się tak, ponieważ okno przeciągania i upuszczania umożliwiające dodawanie plików do folderów w systemie Filr używa funkcji HTML 5, która nie jest obecnie obsługiwana przez przeglądarkę Safari w systemie Windows.

9.12 Nazwa pliku nie powinna zawierać więcej niż około 200 znaków

Dokładna maksymalna długość nazwy pliku zależy od konfiguracji serwera Filr, ale zazwyczaj jest to około 200 znaków. Jeśli nazwy plików są zbyt długie, nie można dodawać plików do systemu Filr.

9.13 Problemy dotyczące interfejsu WebDAV

9.13.1 Nie można edytować plików za pośrednictwem interfejsu WebDAV (w trybie edycji na miejscu), gdy hasło użytkownika zawiera spację

Przy próbie edycji pliku za pośrednictwem interfejsu WebDAV (w sposób opisany w części Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1), w sytuacji gdy hasło użytkownika zawiera spację, uwierzytelnianie kończy się niepowodzeniem.

Aby edytować pliki za pośrednictwem interfejsu WebDAV, należy się upewnić, że hasło użytkownika nie zawiera spacji.

9.13.2 Nie można zmienić nazwy pliku podczas edytowania przy użyciu interfejsu WebDAV (w trybie edycji na miejscu)

Podczas edytowania pliku w trybie edycji na miejscu (jak opisano w części Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web systemu Novell Filr 1.1) nie można kliknąć polecenia Zapisz jako i zmienić nazwy pliku. Podczas próby wykonania tej czynności występuje błąd przekazywania i zmiany wprowadzone w pliku nie są synchronizowane z systemem Filr.

9.13.3 Ograniczenia interfejsu WebDAV w systemie Windows

9.13.3.1 Aktualizacja funkcji interfejsu WebDAV dla systemów Windows Vista i Windows XP

WAŻNE:Tę aktualizację należy zainstalować tylko w systemach Windows Vista i Windows XP. Nie należy jej instalować w systemie Windows 7.

Aby można było używać funkcji systemu Novell Filr Edycja na miejscu w przeglądarce w systemach Windows Vista i Windows XP, należy zainstalować następującą aktualizację funkcji interfejsu WebDAV dla systemu Windows:

Aktualizacja oprogramowania dla składnika Foldery sieci Web (KB907306).

Ta aktualizacja systemu Windows umożliwia pakietom OpenOffice.org oraz Microsoft Office poprawną interakcję z funkcją systemu Filr Edycja na miejscu.

9.13.3.2 Problemy dotyczące interfejsu WebDAV/funkcji edycji na miejscu związane z systemem Microsoft Windows Vista i pakietem Microsoft Office

W systemie Microsoft Windows Vista występują problemy z dostępem za pośrednictwem interfejsu WebDAV mające wpływ na wszystkie interakcje z użyciem tego interfejsu. Ponadto specyficzny dla systemu Vista problem z apletami może blokować poprawne działanie funkcji systemu Novell Filr Edycja na miejscu. Należy korzystać z najnowszej wersji systemu Vista. Należy także zainstalować aktualizację funkcji interfejsu WebDAV opisaną w części Sekcja 9.13.3.1, Aktualizacja funkcji interfejsu WebDAV dla systemów Windows Vista i Windows XP.

Użytkownicy systemu Windows Vista korzystający z przeglądarki Internet Explorer mogą napotkać ostrzeżenie maszyny Java podczas próby użycia funkcji edycji na miejscu. (Użytkownicy przeglądarki Firefox nie zobaczą tego błędu).

Aby skonfigurować przeglądarkę Internet Explorer do obsługi funkcji systemu Filr Edycja na miejscu:

 1. W przeglądarce Internet Explorer kliknij kolejno opcje Narzędzia > Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, wybierz opcję Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.

 3. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy podaj adres URL serwera Filr, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Zaznacz albo odznacz opcję Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie, odpowiednio do ustawień serwera Filr.

 5. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie przycisk OK, aby zapisać ustawienia zabezpieczeń.

Aby skonfigurować system Windows Vista do obsługi funkcji systemu Filr Edycja na miejscu w ramach pakietu Microsoft Office, należy dodać nowe klucze do rejestru systemu Windows dla każdej aplikacji pakietu Microsoft Office.

 1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Przewiń do każdego pliku Microsoft Office z rozszerzeniem EXE:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy plik wykonywalny, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 4. Kliknij opcję Zgodność.

 5. Zaznacz pole wyboru Uruchom ten program w trybie zgodności z, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Windows XP (Service Pack 2).

 6. Zrestartuj komputer.

Od tej chwili korzystanie z funkcji systemu Filr Edycja na miejscu w połączeniu z plikami pakietu Microsoft Office powinno być możliwe.

UWAGA:Mimo że te procedury umożliwiają korzystanie z funkcji systemu Filr Edycja na miejscu, nie zmieniają niezdolności systemu Vista do załączania za pośrednictwem interfejsu WebDAV w systemie Filr.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi apletów, należy przejrzeć następujące biuletyny firmy Sun:

9.13.4 Ograniczenia interfejsu WebDAV w środowisku Mac

Korzystanie z interfejsu WebDAV w środowisku Mac wiąże się z następującymi ograniczeniami:

9.13.4.1 Ograniczenia dotyczące edytowania plików w środowisku Mac za pośrednictwem interfejsu WebDAV

Funkcja Edycja na miejscu nie jest obsługiwana w środowisku Mac, gdy jako edytor dokumentów jest używany pakiet Microsoft Office. Aby można było korzystać z funkcji Edycja na miejscu w środowisku Mac, jako edytora dokumentów należy używać pakietu OpenOffice lub LibreOffice.

9.13.4.2 Nie można edytować plików za pośrednictwem interfejsu WebDAV (w trybie edycji na miejscu) w przypadku używania pakietu LibreOffice na komputerze Mac

Jeśli dostęp do systemu Filr jest uzyskiwany z komputera Mac, a jako edytor dokumentów jest używany pakiet LibreOffice, nie można edytować plików za pośrednictwem interfejsu WebDAV przy użyciu funkcji edycji na miejscu (w sposób opisany w części Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web Novell Filr 1.1).

Jeśli do zarządzania dostępem do systemu Filr jest używany serwer Apache, użytkownicy mogą edytować pliki za pośrednictwem interfejsu WebDAV w przypadku uzyskiwania dostępu do systemu Filr z komputera Mac i używania pakietu LibreOffice w charakterze edytora dokumentów.

9.13.4.3 Dostęp do folderu Filr przy użyciu interfejsu WebDAV (za pośrednictwem programu Finder na komputerze Mac) jest realizowany w trybie tylko do odczytu

W przypadku użycia interfejsu WebDAV w celu uzyskania dostępu do folderu Filr aplikacji klienckiej Filr za pośrednictwem programu Finder na komputerze Mac dostęp ten jest realizowany w trybie tylko do odczytu.

9.13.4.4 Nie można edytować pliku przy użyciu interfejsu WebDAV (trybu edycji na miejscu) w przypadku korzystania z przeglądarki Safari 7.x w systemie OS X 10.9.x

W przypadku uzyskiwania dostępu do systemu Filr przy użyciu przeglądarki Safari 7.x i systemu OS X 10.9.x przy próbie edytowania pliku w trybie edycji na miejscu (jak opisano w części Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web systemu Novell Filr 1.1) występuje błąd i nie można edytować pliku.

Aby skonfigurować przeglądarkę Safari 7.x i system OS X 10.9.x do obsługi trybu edycji na miejscu systemu Filr oraz obsługi dodawania plików do folderów w przypadku korzystania z przeglądarki nieobsługującej języka HTML 5:

 1. Po otwarciu witryny Filr w przeglądarce Safari wybierz kolejno pozycje Menu > Preferencje.

 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ustawieniami witryny.

 3. Wybierz pozycję Java, a następnie kliknij strzałkę w dół obok adresu URL witryny Filr i wybierz pozycję Uruchom w trybie niepewnym.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

9.14 W systemie Windows XP przeglądanie folderu Filr za pośrednictwem Eksploratora Windows powoduje wyświetlanie dodatkowego folderu

W przypadku systemu Windows XP w trakcie przeglądania folderu Filr za pomocą Eksploratora Windows może zostać wyświetlony dodatkowy podfolder o nazwie takiej samej jak nazwa folderu nadrzędnego.

W celu usunięcia tego problemu:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.

 2. Przejdź do Centrum pobierania Microsoft i zainstaluj aktualizację oprogramowania dla składnika Foldery sieci Web (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację oprogramowania.

9.15 Nie można zalogować się do aplikacji sieci Web przy użyciu długiego identyfikatora użytkownika lub hasła

Użytkownicy nie mogą logować się do aplikacji sieci Web systemu Filr, jeśli identyfikator użytkownika przekracza 128 znaków lub hasło przekracza 64 znaki.

9.16 Problemy z wyświetlaniem powodowane oprogramowaniem firm trzecich

9.16.1 Niekiedy są wyświetlane paski przewijania, które do niczego nie służą

W niektórych folderach i widokach kolekcji są czasem wyświetlane paski przewijania, które do niczego nie służą. Ten problem występuje tylko czasami i nie jest w żaden sposób szkodliwy.

9.16.2 System Filr nie jest poprawnie wyświetlany w przeglądarce Chrome, gdy jest zainstalowany pasek narzędziowy Ask

Gdy w przeglądarce Chrome jest zainstalowany pasek narzędziowy Ask, użytkownicy mają trudności z wyświetleniem całości nagłówka systemu Filr. Pasek narzędziowy Ask nie jest paskiem zatwierdzonym do użytku z przeglądarką Chrome i nie należy go instalować w tej przeglądarce.

9.17 Nie można wyświetlać plików ODP i ODG zawierających wykresy i tabele w trybie wyświetlania w formacie HTML

Pliki ODP i ODG zawierające wykresy lub tabele nie są wyświetlane w trybie wyświetlania plików w widoku HTML, jak opisano w poniższych sytuacjach:

9.18 Katalogi domowe użytkowników nie są synchronizowane, dopóki nie zostaną zaktualizowane informacje o pamięci podręcznej dysponenta

Po dodaniu użytkownika do katalogu LDAP katalog domowy tego użytkownika nie jest wyświetlany bezpośrednio po uruchomieniu synchronizacji LDAP.

Należy zaczekać na odświeżenie informacji o pamięci podręcznej dysponenta w systemie plików, aby informacje katalogu domowego zostały wyświetlone w systemie Filr. (Domyślny interwał odświeżania pamięci podręcznej praw wynosi 5 minut. Można zmodyfikować ten interwał, jak opisano w części Ustawianie globalnych opcji konfiguracji folderów sieciowych w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 ).

9.19 System Filr nie obsługuje aliasów skonfigurowanych w katalogu LDAP

Aliasy użytkowników skojarzone z kontami użytkowników w katalogu LDAP nie są synchronizowane z systemem Filr podczas synchronizacji LDAP. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą logować się do witryny Filr przy użyciu swoich aliasów.

9.20 Nie można używać edytorów tekstu, takich jak Notatnik i Edytor dokumentów

System Filr pozwala zmienić domyślną aplikację używaną do edytowania plików (jak opisano w części Zmienianie ustawień edytora domyślnego dla jednego typu pliku w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web systemu Novell Filr 1.1). Nie można jednak używać edytora tekstu, takiego jak Notatnik lub program Wordpad, jako domyślnego edytora dokumentów na potrzeby edytowania plików, ponieważ te aplikacje nie obsługują interfejsu WebDAV.

9.21 Tryb edycji na miejscu i inne aplety nie działają już w przeglądarce Chrome

Tryb edytowania dokumentów na miejscu (jak opisano w części Edytowanie plików w trybie edycji na miejscu w Podręczniku użytkownika aplikacji sieci Web systemu Novell Filr 1.1) i inne aplety systemu Filr nie działają już w przeglądarce Chrome w wersji 35 i jej nowszych wersjach.

Inne aplety systemu Filr służą między innymi do przeciągania i upuszczania plików w poniższych sytuacjach:

 • Po kliknięciu polecenia Dodaj pliki w starszych przeglądarkach, które nie obsługują języka HTML 5

 • Po naciśnięciu klawisza Ctrl podczas klikania polecenia Dodaj pliki w dowolnej przeglądarce (powoduje to wywołanie apletu przekazywania pliku zamiast przeprowadzenia operacji przekazywania przy użyciu kodu HTML 5).

9.22 W przypadku korzystania z programu Microsoft SQL po awarii sieci należy ponownie uruchomić system Filr

Jeśli system Filr korzysta z bazy danych programu Microsoft SQL i wystąpi awaria sieci, należy ponownie uruchomić wszystkie urządzenia w systemie Filr, aby w pełni przywrócić działanie folderów sieciowych.

9.23 Podczas konfigurowania folderu sieciowego po uruchomieniu polecenia „Testuj połączenie” należy ponownie uruchomić usługę FAMT

Po przetestowaniu połączenia folderu sieciowego odwołującego się do woluminu OES w przypadku, gdy na liście rozwijanej Typ serwera jest wybrana pozycja Microsoft Windows, należy ponownie uruchomić usługę FAMT.

Po ponownym uruchomieniu usługi FAMT należy się upewnić, że przed ponownym przetestowaniem połączenia z woluminem OES na liście rozwijanej Typ serwera jest wybrana pozycja Novell Open Enterprise Server.

Aby uzyskać informacje o tym, jak ponownie uruchomić usługę FAMT, zobacz Zmienianie konfiguracji usług systemowych w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 .

10.0 Problemy dotyczące baz danych

10.1 Instalator programu Filr nie może utworzyć bazy danych programu Filr w systemie Microsoft SQL, jeśli nazwa bazy danych zaczyna się od liczby

Podczas konfigurowania dużego wdrożenia w kreatorze konfiguracji (zgodnie z opisem podanym w temacie Konfigurowanie dużego wdrożenia po raz pierwszy w Podręczniku instalacji i konfiguracji programu Novell Filr 1.1) nazwa bazy danych określana w polu Nazwa bazy danych nie może rozpoczynać się liczbą w przypadku korzystania z bazy danych Microsoft SQL. Jeśli zostanie podana nazwa zaczynająca się od liczby, kreator konfiguracji nie zezwoli na jej utworzenie. Na przykład nazwa 1Filr nie jest dozwolona, natomiast nazwa Filr1 jest prawidłowa.

11.0 Problemy dotyczące indeksu wyszukiwania

Obecnie nie ma żadnych znanych problemów dotyczących indeksu wyszukiwania.

12.0 Problemy dotyczące aplikacji klienckiej

Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze, a następnie modyfikowanie ich bez bezpośredniego dostępu do systemu Filr. Dodawane i modyfikowane dane są synchronizowane między systemem Filr a komputerem użytkownika.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować aplikację kliencką Filr w swojej organizacji, a także jak wykonywać inne funkcje administracyjne, zobacz Konfigurowanie aplikacji klienckiej Filr do uzyskiwania dostępu do plików w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować i uruchomić aplikację kliencką Filr, zobacz Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Windows — Szybki start i Aplikacja kliencka Novell Filr dla systemu Mac — Szybki start.

Aby poznać konkretne problemy dotyczące użytkowników końcowych aplikacji klienckiej Filr, zobacz plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr.

12.1 Nie można się zalogować do aplikacji klienckiej Filr po zmodyfikowaniu nazwy użytkownika w katalogu LDAP

Jeśli nazwa użytkownika zostanie zmieniona w katalogu LDAP, nie będzie można się zalogować do aplikacji klienckiej Filr do chwili następnego uruchomienia synchronizacji LDAP lub dopóki użytkownik nie zaloguje się do aplikacji sieci Web systemu Filr.

12.2 Problemy związane z klientem

Aby zapoznać się z listą problemów związanych z aplikacją kliencką Filr (dla klientów systemów Windows i Mac), zobacz plik Readme aplikacji klienckiej Filr.

WAŻNE:Należy zapoznać się ze wszystkimi problemami związanymi z klientem. Jeśli administrator uważa, że jakiekolwiek problemy będą szczególnie kłopotliwe dla jego użytkowników, powinien ich uświadomić o tych problemach, zanim zainstalują oni aplikację kliencką Filr na swoich poszczególnych stacjach roboczych.

W dokumencie Plik Readme aplikacji klienckiej Filr opisano również problemy dotyczące instalacji klienta.

13.0 Problemy dotyczące aplikacji mobilnej

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować i uruchomić aplikację mobilną Filr, zobacz dokument Aplikacja mobilna Novell Filr — Szybki start.

Oto znane problemy dotyczące aplikacji mobilnej Filr:

13.1 Pliki z obszaru Pobrane nie są synchronizowane za pomocą synchronizacji Just-in-Time

Uzyskanie dostępu do pliku z obszaru Pobrane z poziomu aplikacji mobilnej nie powoduje uruchomienia synchronizacji Just-in-Time.

Jeśli skonfigurowano jedynie synchronizację Just-in-Time (nie jest włączona zaplanowana synchronizacja), pliki znajdujące się w folderze sieciowym, które zostały dodane do obszaru Pobrane w aplikacji mobilnej, nie są automatycznie aktualizowane zmianami wprowadzonymi w systemie plików. Plik jest aktualizowany w obszarze Pobrane tylko wtedy, gdy użytkownik otworzy zawierający go folder sieciowy przy użyciu jednego z klientów systemu Filr.

13.2 Pliki z katalogu domowego w obszarze Pobrane są usuwane po włączeniu osobistej pamięci masowej

Jeśli użytkownicy dodadzą pliki ze swoich katalogów domowych do obszaru Pobrane w aplikacji mobilnej, a następnie administrator systemu Filr włączy osobistą pamięć masową (w sposób opisany w części Konfigurowanie osobistej pamięci masowej w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 ), pliki z katalogu domowego zostaną usunięte z obszaru Pobrane w aplikacji mobilnej.

13.3 Pliki z folderów sieciowych są usuwane z obszaru Pobrane, gdy zostaną przeniesione lub po zmianie ich nazwy

Jeśli użytkownicy dodadzą pliki z folderu sieciowego do obszaru Pobrane w aplikacji mobilnej, a następnie nazwa pliku zostanie zmieniona lub zostanie on przeniesiony w systemie plików systemu OES lub Windows, plik zostanie usunięty z obszaru Pobrane w aplikacji mobilnej.

13.4 Foldery w folderach sieciowych zawierających ponad 500 folderów nie są wyświetlane

Jeśli folder sieciowy zawiera ponad 500 folderów, jego foldery nie są wyświetlane w aplikacji mobilnej. Zamiast tego jest wyświetlany komunikat z informacją, że użytkownicy muszą użyć funkcji wyszukiwania w celu odnalezienia plików i folderów w folderze sieciowym.

13.5 Nie można otwierać plików w innej aplikacji w przypadku korzystania z systemu BlackBerry OS 10.0

W przypadku korzystania z systemu BlackBerry OS 10.0 nie można otwierać plików systemu Filr w innej aplikacji.

Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować system BlackBerry OS na urządzeniu do wersji 10.1, zdeinstalować aplikację Filr, a następnie ponownie ją zainstalować.

13.6 U użytkowników systemu Windows Phone występuje błąd uwierzytelniania w sytuacji, gdy witryna Filr ma certyfikat z podpisem własnym

W przypadku gdy witryna Filr jest skonfigurowana przy użyciu certyfikatu z podpisem własnym, u użytkowników systemu Windows Phone występuje błąd uwierzytelniania podczas próby uzyskania dostępu do witryny Filr przy użyciu aplikacji mobilnej systemu Filr dla systemu Windows.

Ten problem można rozwiązać następującymi sposobami:

 • (Zalecany) Skonfiguruj witrynę Filr do używania certyfikatu oficjalnego, jak opisano w części Zamienianie certyfikatu cyfrowego z podpisem własnym na certyfikat oficjalny w Podręczniku administratora systemu Novell Filr 1.1 .

 • Wyślij kopię certyfikatu z podpisem własnym w wiadomości e-mail na każdy telefon z systemem Windows Phone w swoim systemie. Następnie każdy użytkownik musi otworzyć tę wiadomość e-mail i kliknąć załącznik z certyfikatem. Gdy użytkownik kliknie załącznik, certyfikat z podpisem własnym zostanie zainstalowany na telefonie. Po zainstalowaniu certyfikatu użytkownik może zalogować się do aplikacji Filr bez pojawiania się u niego błędu uwierzytelniania.

13.7 Adresy e-mail w oknie dialogowym współdzielenia nie mogą zawierać znaków rozszerzonych

Jeśli w oknie dialogowym współdzielenia zostanie podany adres e-mail zawierający znaki rozszerzone (na przykład apostrof), zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nie można współdzielić elementu z określonym użytkownikiem.

14.0 Problemy lokalizacyjne

14.1 Chińskie znaki w dziennikach aktywności

W pliku report.csv dziennika aktywności otwartym w programie Microsoft Excel chińskie znaki nie są wyświetlane poprawnie, nawet jeśli plik report.csv został utworzony poprawnie. Jest to spowodowane tym, że program Excel zawsze odczytuje pliki przy użyciu zestawu znaków ISO Łacińskie.

Aby obejść ten problem, zamiast programu Excel można użyć arkusza kalkulacyjnego Calc z pakietu OpenOffice.org. Chińskie znaki są w nim wyświetlane poprawnie.

Aby obejść problem w programie Excel:

 1. Zaimportuj plik report.csv do programu Excel, używając opcji Dane > Import danych zewnętrznych > Importuj dane.

 2. Zaznacz plik report.csv, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Zaznacz opcję Rozdzielany, wybierz wartość UTF-8 i kliknij przycisk Dalej.

 4. Zaznacz opcję Przecinek jako ogranicznik, kliknij przycisk Dalej, a następnie Zakończ.

Teraz program Excel powinien prawidłowo wyświetlać chińskie znaki.

15.0 Problemy związane z zabezpieczeniami

15.1 Użytkownicy mogą wyświetlać istniejące pliki i foldery przy użyciu interfejsu folderu domowego, jeśli wielu użytkowników ma tę samą ścieżkę folderu domowego

Jeśli wielu użytkowników w Twojej organizacji ma tę samą ścieżkę folderu domowego (na przykład //serwer/udział/dane) i korzysta z praw dostępu do systemu plików rozróżniających pliki i foldery, do których użytkownicy mają dostęp, użytkownicy mają dostęp w systemie Filr do wyświetlania osobistych plików i folderów innych użytkowników. Użytkownicy nie mogą jednak wyświetlać zawartości plików i folderów, do których nie mają praw dostępu.

15.2 Nie następuje wylogowanie w przypadku bezpośredniego dostępu do systemu Filr, gdy dostępem do systemu zarządza program Access Manager

Gdy dostępem do systemu Filr zarządza program NetIQ Access Manager, bezpośredni dostęp do systemu Filr może uzyskać tylko jego administrator. W przypadku bezpośredniego dostępu do systemu Filr w tej konfiguracji jednoczesne wylogowanie dla systemu Filr kończy się niepowodzeniem.

Gdy administrator systemu Filr zaloguje się bezpośrednio do systemu Filr (a system Filr jest skonfigurowany z programem Access Manager), wszystkie sesje przeglądarki powinny zostać natychmiast zamknięte, aby zapewnić wylogowanie.

16.0 Naprawione błędy w systemie Filr 1.1

Listę błędów poprawionych od wersji Filr 1.0.1 można znaleźć na stronie z listą błędów w oprogramowaniu Novell Filr 1.1. Więcej informacji o poszczególnych usterkach można znaleźć w bazie danych Bugzilla, podając ich numery.

17.0 Dokumentacja systemu Filr

Informacji o systemie Novell Filr 1.1 można szukać w następujących źródłach:

W poniższych zasobach udostępniono dodatkowe informacje na temat systemu Filr 1.1: