Plik Readme programu Novell Vibe OnPrem 3.1

27 czerwiec 2011

1.0 Omówienie produktu

Program Novell Vibe OnPrem 3.1 zawiera wiele usprawnień w porównaniu z poprzednimi wersjami, zarówno z punktu widzenia użytkowników, jaki i administratorów.

Dla użytkowników

Dla administratorów

 • Udoskonalone wyszukiwanie: Udoskonalono funkcję wyszukiwania w programie Vibe 3.1 Obecnie działa dokładniej i szybciej. Domyślnie funkcja usuwa wszystkie wyrazy, które nie mają merytorycznego znaczenia, szuka tylko rdzeni wyrazów a nie dokładnie słów w postaci wpisanej przez użytkownika oraz zwraca wyrazy z akcentami i bez akcentów. Ponadto administratorzy programu Vibe mogą konfigurować i wyłączać te funkcje. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Understanding and Configuring Search Functionality” (Zasady działania i konfigurowanie funkcji wyszukiwania) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Administration Guide.

 • Wyłączanie użytkowników: Zamiast usuwać konta użytkowników programu Vibe, Administratorzy mogą je teraz wyłączać. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Disabling Vibe User Accounts” (Wyłączanie kont użytkowników programu Vibe) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Administration Guide.

 • Ograniczanie użytkownikom praw dostępu według domen: Administratorzy mogą uzależniać prawa dostępu użytkowników od domen, z których uzyskują dostęp do systemu Vibe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Restricting Access Rights of Users Outside the Firewall” (Ograniczanie praw dostępu użytkownikom zlokalizowanym za zaporą) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Administration Guide.

2.0 Wymagania systemowe programu Vibe

Wymagania systemowe programu Novell Vibe 3.1 (w tym wymagania dla urządzeń uzyskujących dostęp przez interfejs urządzeń przenośnych programu Vibe) są wymienione w rozdziale „Vibe System Requirements” (Wymagania systemowe programu Vibe) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

3.0 Instrukcja instalacji w systemie Linux

 1. Upewnij się, że docelowy serwer z systemem Linux, na którym ma zostać zainstalowany program Novell Vibe, spełnia wymagania systemowe.

 2. Jeśli na tym serwerze jest uruchomiony serwer sieci Web, zatrzymaj go, a najlepiej wyłącz.

 3. Utwórz lub wybierz użytkownika (nie może to być użytkownik root) i grupę w systemie Linux, do których będą należały katalogi i pliki programu Vibe i którzy będą mogli uruchamiać ten program.

 4. Pobierz oprogramowanie Vibe do katalogu tymczasowego na serwerze z systemem Linux.

 5. W oknie terminala należy zalogować się jako użytkownik root poprzez wydanie polecenia su - oraz podanie hasła użytkownika root.

 6. Przejdź do tymczasowego katalogu, do którego został pobrany plik tar programu Vibe 3.1, i rozpakuj plik tar za pomocą następującego polecenia:

  tar xvf novell-vibe-3.1.0.linux.tar

 7. W katalogu, do którego pobrano i wyodrębniono oprogramowanie Vibe, wprowadź następujące polecenie, aby uruchomić program instalacyjny oprogramowania Vibe:

  ./installer-teaming.linux

Pełna instrukcja instalacji znajduje się w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

4.0 Instrukcja instalacji w systemie Windows

 1. Upewnij się, że serwer Windows, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie Novell Vibe, spełnia wymagania systemowe.

 2. Następnie trzeba zalogować się na serwerze jako użytkownik z prawami administratora.

 3. Jeśli na tym serwerze jest uruchomiony serwer sieci Web, zatrzymaj go, a najlepiej wyłącz.

 4. Pobierz oprogramowanie Vibe do katalogu tymczasowego na serwerze z systemem Windows.

 5. Aby uruchomić program instalacyjny oprogramowania Vibe, przejdź w Eksploratorze Windows do katalogu, do którego pobrano i rozpakowano oprogramowanie Vibe, a następnie kliknij dwukrotnie plik installer-teaming.exe.

Pełna instrukcja instalacji znajduje się w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

5.0 Problemy podczas aktualizacji

5.1 Aktualizowanie systemu Vibe 3

Oprogramowanie Vibe można uaktualnić z wersji 3 do 3.1. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Updating from Novell Vibe 3 to Novell Vibe 3.1” (Aktualizacja z programu Novell Vibe 3 do programu Novell Vibe 3.1.) w rozdziale „Update” (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

5.2 Aktualizowanie systemu Teaming 2.1

W przypadku aktualizowania programu Teaming w wersji 2.1 lub starszej należy najpierw dokonać aktualizacji do programu Novell Vibe 3, a dopiero wtedy do programu Novell Vibe 3.1. Więcej informacji na temat aktualizowania do programu Novell Vibe 3 można znaleźć w rozdziale „Update” (Aktualizacja) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3 Installation Guide.

5.3 Problemy z przepływami pracy po aktualizacji do programu Vibe 3.1

Z powodu udoskonaleń funkcjonalności przepływów pracy w programie Vibe 3.1 po aktualizacji z wersji 2.1 lub nowszej do wersji 3.1 w witrynie Vibe mogą wystąpić problemy z funkcją kontroli dostępu w przepływach pracy. Po zakończeniu uaktualniania zaawansowani użytkownicy programu Vibe, który tworzą przepływy pracy, powinni sprawdzić poprawność działania wszystkich przepływów zawierających opcje kontroli dostępu. W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania tych opcji należy sprawdzić następujące elementy:

 • Jeśli przepływ pracy zawiera opcję kontroli dostępu Przejście do tego stanu lub Przejście z tego stanu, a użytkownik, któremu przyznano prawo do zmiany stanów elementów w przepływie, nie ma prawa dostępu do folderu lub obszaru roboczego zawierającego element przechodzący przez kolejne etapy przepływu pracy, musi również otrzymać uprawnienia Odczyt i Modyfikacja wobec przepływu pracy.

  Więcej informacji na temat nadawania użytkownikom praw dostępu w przepływie pracy można znaleźć w rozdziale „Adding Access Controls to a Workflow” (Dodawanie opcji kontroli dostępu do przepływu pracy) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

 • Jeśli użytkownikom przyznano uprawnienia modyfikowania przepływu pracy, a nie mają oni dostępu do folderu lub obszaru roboczego zawierającego element przechodzący przez kolejne etapy przepływu pracy, należy im również przyznać uprawnienie odczytu wobec przepływu pracy.

  Więcej informacji na temat nadawania użytkownikom uprawnienia odczytu zawartości przepływu pracy można znaleźć w rozdziale „Adding Access Controls to a Workflow” (Dodawanie opcji kontroli dostępu do przepływu pracy) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

5.4 Niezgodność między serwerami indeksu podczas aktualizacji systemu wysokodostępnego

Podczas aktualizacji wysokodostępnego systemu Vibe do wersji Vibe 3 lub nowszej wszystkie aktualnie istniejące opóźnione rekordy dziennika staną się niezgodne między sobą.

Aby wykluczyć pojawienie się problemów z niezgodnością dzienników opóźnionych aktualizacji podczas uaktualniania oprogramowania Vibe do wersji 3 lub nowszej, należy przed uaktualnieniem usunąć wszystkie dzienniki opóźnionych aktualizacji.

Informacje o sposobie czyszczenia dzienników opóźnionych aktualizacji można znaleźć w rozdziale „Performing Maintenance on a High Availability Lucene Index” (Utrzymywanie wysokodostępnego indeksu Lucene) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Administration Guide.

5.5 Problemy z buforowaniem po aktualizacji z programu Teaming 2.x do programu Vibe 3.x

Jeśli uprzednio dostosowano wydajność pamięci podręcznej programu Vibe, po aktualizacji z poprzedniej wersji do wersji Vibe 3 mogą wystąpić problemy z buforowaniem w przypadku, gdy modyfikacji uległ dowolny spośród następujących plików konfiguracyjnych:

 • ehcache-hibernate.xml (środowisko pojedynczego serwera programu Vibe)

 • ehcache-hibernate-clustered.xml (środowisko klastrowe programu Vibe)

Problemy wystąpią wyłącznie w przypadku uprzedniej modyfikacji jednego z powyższych plików, ponieważ są one zastępowane podczas uaktualniania programu Vibe.

Rodzaj występujących problemów zależy od tego, czy używane środowisko programu Vibe jest środowiskiem klastrowym, czy też zawiera pojedynczy serwer.

Jeśli plik ehcache-hibernate.xml został zmodyfikowany w celu zwiększenia wydajności buforowania w środowisku z pojedynczym serwerem programu Vibe, po uaktualnieniu programu Vibe może wystąpić widoczne pogorszenie wydajności buforowania.

Jeśli plik ehcache-hibernate-clustered.xml został zmodyfikowany w celu skonfigurowania środowiska klastrowego, może się okazać, że elementy dodane do witryny programu Vibe nie są widoczne przez cały czas lub zachowują się w sposób przypadkowy. Dzieje się tak, ponieważ informacje znajdujące się na różnych serwerach programu Vibe nie są prawidłowo buforowane ani synchronizowane.

Aby rozwiązać problemy z buforowaniem występujące po uaktualnieniu:

 1. Zmodyfikuj plik ehcache-hibernate.xml lub plik ehcache-hibernate-clustered.xml w celu przywrócenia stanu przed uaktualnieniem programu Vibe.

  Pliki znajdują się w następujących katalogach:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  

  Aby sprawdzić, jak wyglądały pliki przed uaktualnieniem programu Vibe, należy przejść do katalogów kopii zapasowych w następujących lokalizacjach:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/teaming-backup/
                            ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\teaming-backup\
                            ssf\WEB-INF\classes\config
  

  WAŻNE:Te pliki kopii zapasowych służą wyłącznie do celów porównawczych. Nie należy zastępować całego pliku ehcache-hibernate.xml ani pliku ehcache-hibernate-clustered.xml plikami znajdującymi się w katalogu kopii zapasowych. Nowe pliki zawierają ważne nowe ustawienia, które muszą zostać zachowane. Należy ręcznie dodać wszelkie dostosowania wprowadzone w starych plikach.

 2. (Warunkowo) W przypadku stosowania klastrowego środowiska programu Vibe oraz konieczności modyfikacji pliku ehcache-hibernate-clustered.xml upewnij się, że właściwości hostName, multicastGroupAddress oraz multicastGroupPort mają odpowiednie wartości w nowym pliku ehcache-hibernate-clustered.xml.

 3. Zapisz wszelkie modyfikacje dokonane w plikach konfiguracyjnych, a następnie uruchom ponownie program Vibe.

5.6 Problemy występujące podczas aktualizacji z poprzedniej wersji programu Vibe do wersji Vibe 3.1

5.6.1 Czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki

Podczas uaktualniania do wersji Vibe 3.1 każdy z użytkowników, który korzystał z poprzedniej wersji programu Vibe, musi wyczyścić pamięć podręczną używanej przeglądarki, niezależnie od jej typu. Jeśli pamięć podręczna przeglądarki nie zostanie wyczyszczona, może zostać wyświetlony niepoprawny ekran programu Vibe.

Należy się upewnić, że ta informacja została przesłana do wszystkich użytkowników programu Vibe znajdujących się w systemie.

5.6.2 Resetowanie definicji

W programie Vibe 3.1 przebudowano i ulepszono wiele aspektów interfejsu użytkownika. Niektóre z tych zmian dotyczą elementów, folderów, profili użytkowników i obszarów roboczych użytkowników. Jeśli te obszary programu Vibe zostały wcześniej dostosowane do potrzeb użytkownika, należy zmienić odpowiednie definicje w celu udostępnienia wprowadzonych udoskonaleń w wersji Vibe 3.1. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Resetting Your Definitions” (Resetowanie definicji) w rozdziale „Updating from Novell Vibe 3 to Novell Vibe 3.1” (Aktualizacja z programu Novell Vibe 3 do programu Novell Vibe 3.1) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

5.6.3 Ponowne tworzenie indeksu wyszukiwania w programie Vibe

W programie Vibe 3.1 ulepszono funkcję wyszukiwania. Aby uzyskiwać optymalne wyniki wyszukiwania, po uaktualnieniu do programu Vibe 3.1 należy odbudować indeks wyszukiwania. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Resetting the Search Index” (Resetowanie indeksu wyszukiwania) w rozdziale „Updating from Novell Vibe 3 to Novell Vibe 3.1” (Aktualizacja z programu Novell Vibe 3 do programu Novell Vibe 3.1) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

5.7 Problemy związane z wydajnością po zaktualizowaniu do nowej wersji

Po zaktualizowaniu systemu Vibe do nowej wersji na początku pracy mogą wystąpić problemy związane z wydajnością. Jest to spowodowane tym, że po aktualizacji program Vibe musi przeprowadzić kompilację plików JSP.

Te problemy nie wystąpią podczas kolejnych wizyt w witrynie systemu Vibe.

6.0 Problemy instalacyjne

6.1 Serwer Vibe oraz serwer Lucene muszą używać tego samego pakietu JDK

Jeśli system Vibe i serwer indeksowania Lucene zostały uruchomione na osobnych serwerach, na obu tych serwerach należy użyć tego samego pakietu JDK. Użycie różnych pakietów JDK spowoduje wystąpienie nieoczekiwanych problemów, takich jak brak możliwości tworzenia wpisów kalendarza.

6.2 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwach użytkowników i hasłach

Nie należy używać znaków rozszerzonych ani znaków dwubajtowych w nazwach użytkowników i hasłach programu Novell Vibe. Dotyczy to również nazw użytkowników i haseł synchronizowanych z katalogu LDAP do programu Vibe.

To ograniczenie jest spowodowane przez program o otwartym kodzie źródłowym Spring Security, który jest używany w programie Vibe do uwierzytelniania w połączeniu z różnymi metodami uwierzytelniania (zarówno podstawowymi, jak i opartymi na formularzach) używanymi w produktach jednokrotnego logowania, takich jak Novell Authentication Manager, usługi Web Services i interfejs WebDAV. Tylko znaki z zestawu ASCII są poprawnie interpretowane we wszystkich kombinacjach.

6.3 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwach użytkowników związane z logowaniem i synchronizacją LDAP

Nazwy użytkowników LDAP zawierające znaki specjalne ( / \ * ? " < > : | ) nie mogą być używane jako nazwy użytkowników systemu Novell Vibe. Jeśli katalog LDAP zawiera nazwy użytkowników z tymi znakami, są one synchronizowane witryny programu Vibe, ale użytkownicy posługujący się tymi nazwami nie mogą się zalogować.

Tych znaków nie można stosować w nazwie użytkownika programu Vibe, ponieważ nazwa użytkownika staje się tytułem obszaru roboczego użytkownika, a tytuł stanowi element ścieżki hierarchicznej prowadzącej do danego obszaru roboczego. W systemach Linux i Windows te znaki nie mogą występować w nazwach ścieżek.

6.4 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwie katalogu instalacyjnego oprogramowania

W nazwie katalogu instalacyjnego z plikiem programu Novell Vibe nie należy stosować znaków rozszerzonych ani znaków dwubajtowych. Domyślne położenie oprogramowania Vibe to:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program Files\Novell\Teaming

6.5 Ograniczenia dotyczące znaków w nazwie katalogu repozytorium plików

Nie należy używać znaków rozszerzonych ani dwubajtowych w nazwach katalogów w ścieżce do repozytorium plików programu Novell Vibe. Domyślne położenie katalogu głównego repozytorium plików to:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

Przeglądarki Oracle Outside In używane do przetwarzania różnych typów plików na format HTML, który może być indeksowany oraz wyświetlany w witrynie Vibe, nie obsługują nazw katalogów zawierających znaki rozszerzone ani dwubajtowe.

6.6 Domyślna nazwa bazy danych

Jeśli baza danych została utworzona przez program instalacyjny oprogramowania Novell Vibe, nosi ona nazwę sitescape. Nazwa bazy danych jest obecnie na stałe zakodowana w skryptach tworzących używanych przez program instalacyjny. Nazwa ta pochodzi od firmy, która była poprzednim właścicielem oprogramowania Vibe.

Jeśli baza danych ma mieć inną nazwę, należy zmienić skrypt tworzący bazę i uruchomić go ręcznie przed uruchomieniem programu instalacyjnego oprogramowania Vibe. W takim przypadku trzeba również zaktualizować adres URL JDBC podczas uruchamiania programu instalacyjnego oprogramowania Vibe. Przed uaktualnieniem do nowej wersji należy zmodyfikować skrypty uaktualniania bazy danych.

WAŻNE:Nie zaleca się zmieniania nazwy bazy danych oprogramowania Vibe.

6.7 Ograniczenia w obsłudze apletów

Aplety nie są obsługiwane w 64-bitowej przeglądarce Firefox na komputerach ze środowiskiem Java Runtime Environment (JRE) w wersji starszej niż 1.6.0_12.

Aktualizacja środowiska JRE do wersji 1.6.0.12 lub póżniejszej pozwala na uruchamianie apletów w 64 bitowych systemach operacyjnych.

Na przykład funkcje takie jak przeciąganie i upuszczanie wielu plików z pulpitu, wklejanie plików z pulpitu, edycja na miejscu oraz graficzny podgląd w edytorze przepływów pracy nie działają bez obsługi apletów.

6.8 Obsługa edycji na miejscu dla użytkowników systemu Mac

W przypadku stacji roboczych z systemem Mac program Vibe szuka oprogramowania OpenOffice.org w następującym katalogu:

/Applications/OpenOffice.org.app

Jeśli standardowe położenie oprogramowania OpenOffice.org na stacjach roboczych użytkowników w danej organizacji jest inne, można skonfigurować program Vibe w taki sposób, aby poszukiwał go w preferowanym położeniu.

 1. Trzeba przejść do następującego katalogu:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Należy otworzyć plik ssf.properties w edytorze tekstów.

 3. Zlokalizować blok wierszy rozpoczynający się od:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Skopiować zestaw wierszy do Schowka w edytorze tekstów.

 5. Otworzyć plik ssf-ext.properties, który znajduje się w tym samym katalogu co plik ssf.properties.

 6. Wkleić skopiowany blok wierszy na końcu pliku ssf-ext.properties.

 7. Edytować położenie oprogramowania OpenOffice.org w celu wskazania położenia stosowanego w organizacji użytkownika.

 8. Zapisać i zamknąć plik ssf-ext.properties.

 9. Zamknąć plik ssf.properties bez zapisywania go.

 10. Zatrzymać i uruchomić ponownie program Vibe, aby nowe położenie oprogramowania zostało uwzględnione w witrynie programu Vibe.

6.9 Obsługa systemu NFS

Montowanie w systemie plików NFS jest obsługiwane w przypadku umieszczania repozytorium plików programu Vibe na serwerze zdalnym, na którym działa ten program. Ta funkcja nie jest jednak obsługiwana w przypadku umieszczania indeksu Lucene na serwerze zdalnym, z którego jest uruchamiany serwer indeksowania Lucene.

6.10 Problem dotyczący zapory w systemie Windows Server 2008 R2

W systemie Windows Server 2008 R2 zapora jest domyślnie włączona, a porty 80 i 443 są zablokowane. Te porty są wymagane do działania programu Vibe, dlatego należy ustawić go jako dozwolony program na serwerze Windows.

Aby przygotować komputer z systemem Windows Server 2008 R2 do obsługi programu Vibe, należy:

 1. W Panelu sterowania kliknąć dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows.

 2. Kliknąć opcję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

 3. Otworzyć w zaporze porty wymagane przez program Vibe:

  1. Kliknąć przycisk Dodaj port.

  2. W polu Nazwa określić opisową nazwę portu HTTP używanego przez program Vibe do niezabezpieczonych połączeń.

  3. W polu Port podać wartość 80.

  4. Kliknąć przycisk OK.

  5. Powtórzyć kroki etap 3.a do etap 3.d w odniesieniu do bezpiecznego portu HTTP numer 443.

 4. Po zdefiniowaniu tych dwóch portów kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym ustawień Zapory systemu Windows, aby system Vibe mógł komunikować się przez zaporę na tych portach.

6.11 Zależność JDK dla połączeń SSL z serwerami WebDAV

Jeśli do połączenia witryny Novell Vibe i serwera WebDAV ma być używane połączenie SSL, a serwer WebDAV korzysta z certyfikatu z podpisem własnym zamiast certyfikatu podpisanego przez Urząd certyfikacji, należy skorzystać ze środowiska JDK firmy Sun. Obecne funkcje obsługi certyfikatów z podpisem własnym w programie Vibe nie są kompatybilne z obsługą tych certyfikatów w środowisku JDK firmy IBM.

6.12 Zaktualizowany pakiet redystrybucyjny Visual C++ w systemie Windows

System Novell Vibe korzysta z technologii przeglądarki Oracle Outside In 8.3.2 do wyświetlania dokumentów i obrazów w witrynie oraz do indeksowania dokumentów. Technologia ta oparta jest o pakiet Support Pack 1 pakietu redystrybucyjnego Visual C++ 2005 firmy Microsoft. Jeśli serwer Windows, na którym jest instalowany system Vibe, nie zawiera najnowszej wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C++, należy go zainstalować w celu umożliwienia poprawnego działania witryny Vibe. Wymagana wersja pakietu redystrybucyjnego Visual C++ dostępna jest pod adresem:

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (Doc ID 468895.1) w witrynie pomocy technicznej firmy Oracle. W celu uzyskania dostępu do tego dokumentu wymagane jest zalogowanie się w witrynie pomocy technicznej firmy Oracle.

6.13 Zgodność z programem Access Manager

Aby można było korzystać z systemu Novell Vibe w połączeniu z programem Novell Access Manager, wymagana jest wersja Access Manager 3.1 SP1 IR1. Ta wersja jest dostępna w witrynie sieci Web firmy Novell z produktami do pobrania.

7.0 Problemy z programem Vibe

7.1 Problemy z synchronizacją w usłudze LDAP

7.1.1 Problemy z początkową synchronizacją użytkowników systemu Vibe

W przypadku tworzenia użytkowników programu Novell Vibe OnPrem przez ich zaimportowanie z katalogu LDAP wartości atrybutu LDAP służącego do importowania użytkowników muszą być unikatowe. W przeciwnym razie część użytkowników może być niewidoczna w programie Vibe. Gdy na przykład użytkownicy są identyfikowani za pomocą atrybutu cn, a istnieje kilku użytkowników o takiej samej wartości cn, tylko pierwsze wystąpienie powtarzającej się nazwy użytkownika zostanie zsynchronizowane z programem Vibe.

W celu uniknięcia tego problemu należy używać atrybutu, którego wartość zawsze jest unikatowa we wszystkich kontenerach, np. emailAddress.

7.1.2 Problemy ze zmianą nazw użytkowników i ich przenoszeniem w katalogu LDAP

Zmiana nazw lub przeniesienie użytkowników w katalogu LDAP może spowodować utworzenie nowych użytkowników w systemie Vibe. Wynika to z faktu, iż podczas wykonywania takiej operacji program Vibe zakłada, że nowa nazwa (albo nowa lokalizacja tej samej nazwy) odpowiada nowemu, a nie zmodyfikowanemu użytkownikowi, w związku z czym tworzy nowego użytkownika systemu Vibe.

Aby uniknąć tego problemu, należy używać atrybutu LDAP jednoznacznie identyfikującego użytkownika. Więcej informacji zawiera sekcja „LDAP Attribute to Identify a User or Group” (Atrybut LDAP służący do identyfikowania użytkownika lub grupy) w rozdziale „LDAP Connections” (Połączenia LDAP) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Installation Guide.

7.2 Ograniczenie kopiowania obszaru roboczego

Podczas kopiowania obszaru roboczego niestandardowe formularze i definicje przepływów pracy znajdujące się w danym obszarze roboczym nie są przenoszone do kopii. Ograniczenie to można obejść przenosząc te definicje na wyższy poziom w drzewie obszarów roboczych.

 1. W tym celu należy przejść do folderu w źródłowym obszarze roboczym, gdzie znajdują się definicje.

 2. Następnie na pasku narzędziowym obszaru roboczego należy kliknąć polecenia Zarządzanie > Projektowanie formularzy i widoków.

 3. Po rozwinięciu drzewa projektowania formularzy i widoków trzeba kliknąć definicję, która ma być przeniesiona.

 4. W polu właściwości definicji należy kliknąć opcję Przenieś tę definicję, aby wyświetlić drzewo obszarów roboczych i folderów witryny Vibe, a następnie rozwinąć je w celu wyświetlenia odpowiedniego miejsca docelowego dla definicji.

  Aby udostępnić definicję w kopii obszaru roboczego, należy przenieść ją do położenia, które znajduje się w drzewie powyżej źródłowego i docelowego obszaru roboczego.

  Aby udostępnić definicję globalnie w witrynie programu Vibe, należy przenieść ją na poziom główny drzewa obszarów roboczych i folderów.

 5. Aby przenieść definicję, należy zaznaczyć miejsce docelowe i nacisnąć przycisk OK.

 6. Aby wrócić do głównej strony witryny Vibe, należy kliknąć dwa razy przycisk Zamknij.

 7. Na końcu trzeba sprawdzić, czy definicja jest dostępna w kopii obszaru roboczego.

 8. Procedurę tę trzeba powtórzyć dla każdej definicji, która ma być dostępna w skopiowanym obszarze roboczym.

7.3 Ograniczenia dotyczące eksportowania/importowania

Gdy wyeksportowany obszar roboczy, folder lub element zawiera łącze do obiektu znajdującego się poza plikiem eksportu, po zaimportowaniu do innego systemu Vibe łącze nie będzie działać poprawnie.

7.4 Podczas tworzenia pliku ZIP zmieniane są nazwy plików, które zawierają znaki dwubajtowe

Jeśli do tworzenia pliku ZIP, który w nazwie pliku zawiera znaki dwubajtowe, jest używany program Vibe 3, nazwy pobranych plików są wyświetlane w postaci _file1, _file2, _file3 itp. Jest to spowodowane tym, że obsługa plików ZIP, które w nazwie zawierają znaki dwubajtowe, nie jest możliwa w języku Java.

W programie Vibe pliki pozostają niezmienione.

Informacje na temat sposobu pobierania plików w programie Vibe zawiera sekcja „Downloading Files” (Pobieranie plików) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 User Guide.

7.5 Problemy z usuwaniem plików w przypadku użycia oprogramowania MySQL

Jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania MySQL, przekazanie plików, a następnie ich usunięcie może spowodować następujący błąd:

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Jest to związane z usterką oprogramowania MySQL. Aby rozwiązać problem, należy zaktualizować oprogramowanie MySQL do wersji 5.1.40 lub nowszej.

7.6 Problem związany ze zmianą nazwy pliku w trakcie korzystania z klienta WebDAV

Zmiana nazwy pliku w programie Vibe za pośrednictwem klienta WebDAV powoduje zmianę nazwy jedynie pliku załącznika. Nie jest natomiast zmieniany tytuł wpisu folderu programu Vibe, z którym plik jest powiązany.

Takie zachowanie jest spowodowane funkcją dodaną ostatnio do programu Vibe, która umożliwia podanie podczas tworzenia wpisu pliku dowolnego tytułu, niezależnie od nazwy skojarzonego pliku. W przeszłości tytuł każdego wpisu pliku był taki sam jak nazwa pliku skojarzonego.

7.7 Pliki chronione hasłem

Pliki zabezpieczone hasłem w aplikacji, w której je utworzono, nie mogą być wyświetlane w witrynie programu Novell Vibe. Funkcja ta działa zgodnie z projektem.

7.8 Ograniczenia struktury folderów lustrzanych

Funkcji Przenieś ten folder programu Novell Vibe nie można użyć w celu przeniesienia lustrzanego folderu plików do innego lustrzanego folderu plików.

7.9 Ograniczenia wersjonowania folderów lustrzanych

Jeśli po edycji pliku w folderze lustrzanym sprawdzi się historię wersji, widoczna będzie tylko najnowsza wersja pliku. Do edycji z położenia lustrzanego dostępna będzie również tylko najnowsza wersja pliku. Funkcja ta działa zgodnie z projektem. Wersjonowanie dokumentów w folderach lustrzanych nie jest obecnie dostępne.

7.10 Problem z zagnieżdżaniem folderów i obszarów roboczych

Ze względu na ograniczenia dotyczące bazy danych program Vibe dopuszcza maksymalnie 45 poziomów zagnieżdżenia folderów i obszarów roboczych. Innymi słowy można utworzyć folder, w nim kolejny folder, w nim następny folder itd. aż do uzyskania struktury o maksymalnie 45 poziomach. Przekroczenie liczby 45 poziomów jest niemożliwe.

7.11 Problemy z raportami o licencjach

Bieżące wykorzystanie licencji programu Novell Vibe można sprawdzić, klikając ikonę Administracja, a następnie wybierając w obszarze Raporty pozycję Raport o licencjach. Obecnie w raporcie o licencjach użytkownicy Administrator, Gość oraz trzy typy użytkowników wewnętrznych (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent i _synchronizationAgent) są traktowani jako użytkownicy lokalni. Użytkownik Administrator jest interpretowany jako aktywny użytkownik, jednak użytkownicy z czterech pozostałych grup nie wliczają się do puli wykorzystania licencji na program Vibe.

7.12 Atrybut Data w widokach i pozycjach niestandardowych

Zastosowanie atrybutu Data w widokach lub pozycjach niestandardowych powoduje, że użytkownicy w różnych strefach czasowych mogą widzieć inną datę.

W programie Novell Vibe data jest zapisywana jako północ w wybranym dniu w strefie czasowej użytkownika w czasie GMT. Przykładowo 13 stycznia 2010 roku w górskiej strefie czasowej zostanie zapisany jako GMT-7:00 (20100113T0700). W przypadku osób pozostających w tej samej strefie czasowej nie powoduje to żadnych problemów. Jednak w przypadku użytkowników w innej strefie czasowej północ czasu górskiego może przypadać na inny dzień w tej strefie. Ta rozbieżność zostanie wyeliminowana w kolejnej wersji oprogramowania.

7.13 Przeciąganie i upuszczanie elementów z wiadomości GroupWise

Nie jest możliwe przeciągnięcie i upuszczenie pliku z klienta GroupWise do okna witryny Novell Vibe otwieranego przez kliknięcie opcji Dodaj plik do folderu na pasku narzędziowym wpisu folderu. Załącznik należy najpierw zapisać, a potem przeciągnąć go i upuścić w oknie.

7.14 Problemy z integracją z GroupWise

W celu uzyskania dostępu do witryny Novell Vibe z klienta GroupWise dla systemu Windows należy upewnić się, że czas na stacji roboczej użytkownika klienta GroupWise zgadza się z czasem serwera Vibe z dokładnością do pięciu minut. Jeśli niezgodność będzie większa niż pięć minut, wszelkie próby połączenia klienta GroupWise z witryną Vibe przekroczą limit czasu. W ramach możliwości należy ustawić na stacji roboczej lub serwerze właściwy i zgodny czas.

Jeśli różnica czasowa jest wymaganą częścią konfiguracji systemu, można zmienić ustawienia limitu czasu dla usług Web Services, takich jak GroupWise, które używają uwierzytelniania w witrynie Vibe opartego na standardzie WS-Security.

 1. W tym celu należy wykonać kopię bezpieczeństwa następującego pliku:

  katalog_teaming/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Następnie należy otworzyć plik server-config.wsdd w edytorze tekstu.

 3. Wyszukać następującą sekcję:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Wstawić parametr timeToLive z dużą wartością limitu czasu (np. 86400 dla 24 godzin).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Powtórzyć etap 3 i etap 4 dla drugiego wystąpienia tej sekcji w pliku server-config.wsdd.

 6. Zapisać plik server-config.wsdd, a następnie uruchomić serwer ponownie.

Ta zmiana konfiguracji dotyczy nie tylko programu GroupWise, ale wszystkich aplikacji, które korzystają z uwierzytelniania na serwerze przy użyciu usługi WS-Security.

7.15 Ograniczenie podczas wysyłania wiadomości e-mail w przeglądarce Firefox

Jeśli podczas wysyłania wiadomości e-mail z witryny Novell Vibe w polu Dodaj adresy e-mail występują błędy typograficzne lub nieprawidłowe adresy, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z przyciskiem Powrót do poprzedniej strony. W przeglądarce Firefox następuje wtedy powrót do strony wysyłania wiadomości, ale treść wiadomości zostaje utracona. W przeglądarce Internet Explorer treść wiadomości jest zachowywana.

Podczas wysyłania wiadomości e-mail z witryny programu Vibe za pomocą przeglądarki Firefox należy w miarę możliwości wybierać jako odbiorców użytkowników witryny programu Vibe lub kopiować adresy e-mail odbiorców w celu uniknięcia błędów typograficznych w polu Dodaj adresy e-mail.

7.16 Aktualizacja funkcji interfejsu WebDAV dla systemu Windows Vista i Windows XP

WAŻNE:Aktualizację należy zainstalować tylko w przypadku systemów Windows Vista i Windows XP. W przypadku systemu Windows 7 nie należy jej instalować.

Aby korzystać z funkcji edycji na miejscu programu Novell Vibe w przeglądarce w systemie Windows Vista i Windows XP, należy zainstalować poniższą aktualizację WebDAV dla systemu Windows:

Aktualizacja oprogramowania dla składnika Foldery sieci Web (KB907306).

Ta aktualizacja systemu Windows umożliwia programom OpenOffice.org oraz Microsoft Office poprawną interakcję z funkcją Edycja na miejscu programu Vibe.

7.17 Problemy z interfejsem WebDAV/funkcją Edycja na miejscu w systemie Microsoft Windows Vista i w pakiecie Microsoft Office

W systemie Microsoft Windows Vista występują problemy z dostępem WebDAV dotyczące wszystkich interakcji WebDAV. Dodatkowo specyficzny dla systemu Vista problem z apletami może uniemożliwić poprawne działanie funkcji Edycja na miejscu programu Novell Vibe. Należy korzystać z najnowszej wersji systemu Vista. Należy także zainstalować aktualizację WebDAV opisaną w cześci Sekcja 7.16, Aktualizacja funkcji interfejsu WebDAV dla systemu Windows Vista i Windows XP.

Użytkownicy systemu Windows Vista korzystający z przeglądarki Internet Explorer mogą napotkać ostrzeżenie maszyny Java podczas próby użycia funkcji Edycja na miejscu. (Użytkownicy przeglądarki Firefox nie zobaczą tego błędu).

Aby skonfigurować program Internet Explorer do obsługi funkcji Edycja na miejscu programu Vibe, należy:

 1. W programie Internet Explorer kliknąć opcje: Narzędzia > Opcje internetowe.

 2. Kliknąć opcję Zabezpieczenia, wybrać opcję Zaufane witryny, kliknąć przycisk Witryny.

 3. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy podać adres URL serwera Vibe, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

 4. Zaznaczyć albo odznaczyć opcję Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie, odpowiednio do ustawień serwera Vibe.

 5. Kliknąć przycisk Zamknij, a następnie przycisk OK, aby zapisać ustawienia zabezpieczeń.

Aby skonfigurować system Windows Vista do obsługi funkcji Edycja na miejscu programu Vibe w ramach pakietu Microsoft Office, należy dodać nowe klucze do rejestru systemu Windows dla każdej aplikacji pakietu Microsoft Office.

 1. W programie Windows Explorer należy przejść do Program Files/Microsoft Office/Office12.

 2. Przewinąć do każdego pliku Microsoft Office z rozszerzeniem .exe:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Kliknąć prawym przyciskiem każdy plik wykonywalny, a następnie wybrać Właściwości.

 4. Kliknąć opcję Zgodność.

 5. Zaznaczyć pole Uruchamiaj ten program w trybie zgodności z, następnie wybrać pozycję Windows XP (Service Pack 2) z listy rozwijanej.

 6. Uruchomić ponownie komputer.

Od tej chwili korzystanie z funkcji Edycja na miejscu programu Vibe w połączeniu z plikami Microsoft Office powinno być możliwe.

UWAGA:Te działania umożliwiają korzystanie z funkcji Edycja na miejscu dla programu Vibe, ale nie rozwiązują problemu z systemem Vista, w którym nie ma możliwości dołączania przez interfejs WebDAV w programie Vibe.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi apletów, proszę przejrzeć następujące biuletyny firmy Sun:

7.18 Problemy z interfejsem WebDAV/funkcją Edycja na miejscu w systemie Windows 7

Jeśli użytkownik skorzysta z funkcji Edycja na miejscu w programie Novell Vibe w celu edytowania dokumentu programu Word przy użyciu pakietu Office 2007 lub Office 2010 na stacji roboczej z systemem Windows 7, w programie Word zostanie wyświetlony monit o podanie położenia, w którym edytowany plik ma zostać zapisany (plik nie zostanie zapisany z powrotem w witrynie systemu Vibe). Wybór tego, czy system Vibe ma być uruchamiany przy użyciu połączenia zabezpieczonego (HTTPS), czy niezabezpieczonego (HTTP) wpływa na sposób jego konfigurowania. Więcej informacji na ten temat zwiera sekcja „Editing Files with Edit-in-Place Functionality” (Edytowanie plików za pomocą funkcji Edycja na miejscu) w rozdziale „Configuring Vibe to Support WebDAV on Windows 7” (Konfigurowanie systemu Vibe do obsługi programu WebDAV w systemie Windows 7) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Administration Guide.

7.19 Problemy z adresami URL interfejsu WebDAV w systemach Windows Vista i Windows 7

W przypadku skopiowania adresu URL interfejsu WebDAV skojarzonego z folderem programu Novell Vibe i próby jego użycia w ramach funkcji Dodaj lokalizację sieciową zmapowanie dysku w systemach Windows Vista i Windows 7 może nie być możliwe. Zamiast tego w trakcie korzystania z programu Vibe w systemach Windows Vista i Windows 7 należy zawsze używać funkcji Mapuj dysk sieciowy.

7.20 Ograniczenia interfejsu WebDAV w środowisku Mac

Korzystanie z interfejsu WebDAV w środowisku Mac wiąże się z różnymi ograniczeniami.

7.20.1 Ograniczenia dotyczące edytowania plików w środowisku Mac za pośrednictwem interfejsu WebDAV

Funkcja Edycja na miejscu nie jest obsługiwana w środowisku Mac, gdy jako edytor dokumentów jest używany pakiet Microsoft Office. Aby móc korzystać z funkcji edycji w miejscu w środowisku Mac, należy jako edytora dokumentu użyć oprogramowania OpenOffice.

Więcej informacji zawiera sekcja „Using WebDAV to Edit Individual Files” (Korzystanie z interfejsu WebDAV do edytowania pojedynczych plików) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

7.20.2 Ograniczenia dotyczące wyświetlania zawartości folderu programu Vibe w środowisku Mac za pośrednictwem interfejsu WebDAV

Z powodu ograniczeń związanych z działaniem interfejsu WebDAV w środowisku Mac nie można go wykorzystać do wyświetlania zawartości folderu programu Vibe w tym środowisku.

Więcej informacji zawiera sekcja „Using WebDAV on a Vibe Folder” (Używanie interfejsu WebDAV z folderem programu Vibe) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

7.21 W systemie Windows XP przeglądanie folderu programu Vibe za pośrednictwem Eksploratora Windows powoduje wyświetlanie dodatkowego folderu

W przypadku systemu Windows XP w trakcie przeglądania folderu programu Vibe za pomocą Eksploratora Windows może zostać wyświetlony dodatkowy podfolder o nazwie takiej samej jak nazwa folderu nadrzędnego.

W celu usunięcia tego problemu:

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.

 2. Przejdź do Centrum pobierania Microsoft i zainstaluj aktualizację oprogramowania dla składnika Foldery sieci Web (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aktualizację oprogramowania.

7.22 Problemy z przydziałem danych w programie OpenOffice.org

W programie OpenOffice.org po każdym kliknięciu przycisku Zapisz jest tworzona nowa wersja dokumentu (w przeciwieństwie do sytuacji, w której jedna nowa wersja jest tworzona w momencie zamknięcia edytowanego dokumentu). Może to spowodować szybkie przekroczenie przydziału danych. Użytkownik może unikać tworzenia zbędnych wersji tego samego dokumentu, a w przypadku, gdy zostaną utworzone, po prostu je usunąć.

7.22.1 Unikanie tworzenia zbędnych wersji dokumentu

Aby uniknąć tworzenia zbędnych wersji tego samego dokumentu, wykonaj następujące czynności:

 • W trakcie edytowania dokumentu nie klikaj wielokrotnie przycisku Zapisz. Zamiast tego przycisk Zapisz kliknij tylko raz, przed zamknięciem dokumentu w pakiecie OpenOffice.org.

 • W trakcie edytowania dokumentów w programie Vibe należy korzystać z edytora innego niż OpenOffice.org, na przykład Microsoft Word.

7.22.2 Usuwanie zbędnych wersji dokumentu

Określone wersje pliku można usunąć w sposób opisany w sekcji „Deleting Existing Versions of a File” (Usuwanie istniejących wersji pliku) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 User Guide.

7.23 Błąd konwersji kodu HTML na serwerze Linux

Jeśli podczas próby wyświetlenia pliku pojawia się błąd konwersji HTML, serwer Linux programu Vibe może nie zawierać wymaganych bibliotek.

Aby zainstalować brakujące biblioteki:

 1. Trzeba przejść do następującego katalogu:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Uruchomić program exporter.

  Można spodziewać się wystąpienia błędów związanych z brakującymi plikami wejściowymi i wyjściowymi.

 3. Należy zwrócić uwagę na błędy dotyczące brakujących bibliotek.

 4. W razie wystąpienia błędów dotyczących bibliotek należy zainstalować wszelkie brakujące biblioteki.

7.24 Profil użytkownika nie zapewnia obsługi niestandardowych plików JSP

W trakcie tworzenia lub modyfikowania atrybutów formularza i widoku Profil użytkownika w narzędziu projektowania formularzy i widoków nie można odwołać się do niestandardowych plików JSP.

Taka możliwość jest dostępna w przypadku modyfikowania atrybutów dla obszarów roboczych, folderów oraz wpisów, zgodnie z opisem w sekcji „Enabling Vibe Forms and Views to Reference JSP Files” (Umożliwianie odwoływania się do plików JSP w formularzach i widokach programu Vibe ) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide.

8.0 Problemy programistyczne

8.1 Wartości z wieloma referencjami w pakiecie SOAP

Domyślnie pakiety SOAP programu Novell Vibe nie generują wartości z wieloma referencjami. Można zmienić plik server-config.wsdd tak, aby wartości z wieloma referencjami były generowane.

 1. W tym celu należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik server-config.wsdd.

  Instalacja programu Vibe zawiera dwa pliki server-config.wsdd. Domyślna lokalizacja tych plików różni się w zależności od platformy:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. Następnie w następującym wierszu:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  

  należy zmienić wartość false na true.

 3. Po czym trzeba zapisać plik server-config.wsdd i opuścić edytor tekstowy.

 4. Zaleca się także wykonać kopię zapasową zmodyfikowanego pliku server-config.wsdd.

  Podczas aktualizacji oprogramowania Vibe plik server-config.wsdd jest nadpisywany przez program instalacyjny. Trzeba więc albo odtworzyć ten plik, albo powtórzyć modyfikacje po aktualizacji.

 5. Tę procedurę należy powtórzyć z drugim plikiem server-config.wsdd w oprogramowaniu Vibe.

9.0 Problemy lokalizacyjne

9.1 W trakcie przeglądania wiadomości e-mail w programie GroupWise nazwy użytkowników zawierające znaki rozszerzone nie są wyświetlane

W przypadku korzystania z programu GroupWise nazwy użytkowników, które zawierają znaki rozszerzone, nie są wyświetlane w obszarze Od dla wiadomości e-mail, które zostały wysłane z programu Vibe.

Aby usunąć ten problem, należy zmodyfikować skrypty startowe serwera Vibe. Skrypty startowe oraz ich położenie różnią się w zależności od tego, czy instalacja systemu Vibe została przeprowadzona na serwerze Linux, czy Windows.

9.1.1 System Linux

 1. Otwórz plik catalina.sh w edytorze tekstu. Ten plik znajduje się w następującym katalogu:

  opt/novell/teaming/apache-tomcat/bin
  
 2. W pliku odszukaj ciąg UTF8 i zmień go na UTF-8.

 3. Zatrzymaj i zrestartuj serwer Vibe.

9.1.2 Windows

 1. Otwórz plik service.bat w edytorze tekstu. Ten plik znajduje się w następującym katalogu:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\bin
  
 2. W pliku odszukaj ciąg UTF8 i zmień go na UTF-8.

 3. Otwórz plik catalina.bat w edytorze tekstu. Ten plik znajduje się w następującym katalogu:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\bin
  
 4. W pliku odszukaj ciąg UTF8 i zmień go na UTF-8.

 5. Zatrzymaj i zrestartuj serwer Vibe.

9.2 Rozszerzone znaki są niedozwolone w prostych adresach URL

Na stronie Konfiguracja ustawień domyślnych obszaru roboczego pole Proszę określić adres URL nie akceptuje znaków rozszerzonych. W prostych adresach URL można używać jedynie znaków alfanumerycznych.

9.3 Znaki rozszerzone i dwubajtowe w nazwach plików załączników

Jeśli użytkownicy programu Outlook wysyłają wpisy do witryny Novell Vibe i wiadomości te zawierają załączniki ze znakami rozszerzonymi lub dwubajtowymi w nazwach plików, załączniki te nie dotrą poprawnie do witryny programu Vibe, jeśli serwer Exchange nie jest prawidłowo skonfigurowany. W celu prawidłowego skonfigurowania serwera Exchange do przekazywania nazw plików, należy skorzystać z instrukcji w dokumencie Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

9.4 Chińskie znaki w dziennikach aktywności

Jeśli plik report.csv raportu aktywności zostanie otwarty w programie Microsoft Excel, chińskie znaki nie będą wyświetlane poprawnie, mimo że plik report.csv został utworzony poprawnie. Powodem jest to, że program Excel zawsze odczytuje plik, używając zestawu znaków ISO Latin.

Aby obejść ten problem, zamiast programu Excel można użyć arkusza kalkulacyjnego Calc z pakietu OpenOffice.org. Chińskie znaki są w nim wyświetlane poprawnie.

Aby obejść problem w programie Excel, należy:

 1. Zaimportować plik report.csv do programu Excel używając opcji Dane > Import danych zewnętrznych > Importuj dane.

 2. Zaznaczyć plik .csv, a następnie kliknąć przycisk Otwórz.

 3. Zaznaczyć opcję Rozdzielany, wybrać wartość UTF-8 i kliknąć przycisk Dalej.

 4. Zaznaczyć Przecinek jako delimiter, kliknąć przyciskDalej, a następnie Zakończ.

Teraz program Excel powinien prawidłowo wyświetlać chińskie znaki.

9.5 Ograniczenia programu Internet Explorer 6 w zakresie znaków międzynarodowych w nazwach plików

Jeśli za pomocą programu Internet Explorer 6 do folderu plików przekazuje się plik, którego nazwa zawiera znaki międzynarodowe, i jeśli poddaje się ten plik edycji, tworząc nową wersję, łącze do wersji oryginalnej pliku przestaje działać, ponieważ program Internet Explorer 6 podwójnie koduje nazwę pliku. Rozwiązaniem tego problemu jest aktualizacja do programu Internet Explorer 7 lub nowszego.

10.0 Problemy związane z zabezpieczeniami

Aby zagwarantować, że witryna Novell Vibe jest odpowiednio zabezpieczona, należy aktualizować system operacyjny, instalując wszystkie uaktualnienia i poprawki bezpieczeństwa.

11.0 Naprawione błędy programu Vibe 3.1

Lista błędów poprawionych od wersji Vibe OnPrem 3 znajduje się na stronie Novell Vibe OnPrem 3.1 Bug List. Więcej informacji o danym błędzie można znaleźć według jego numeru w serwisie Bugzilla.

12.0 Dokumentacja programu Vibe

Informacji o programie Novell Vibe 3.1 można szukać w następujących źródłach:

Oprócz dokumentacji produktu Novell Vibe dodatkowe informacje o programie Vibe 3.1 można uzyskać z następujących źródeł: