5.13 Praca z plikami we wpisie folderu

5.13.1 Tworzenie wpisu pliku

System Novell Vibe umożliwia tworzenie wpisów plików w wyznaczonych folderach plików. Tworzenie wpisu pliku jest czym innym niż dołączanie pliku do wpisu folderu innego typu. Wpisy plików w folderach plików systemu Vibe zawierają plik podstawowy. Inne pliki można powiązać z wpisem pliku jako załączniki, ale istnieje tylko jeden plik podstawowy.

Wpisy plików w folderach plików można tworzyć w taki sam sposób, jak wpis folderu dowolnego typu w systemie Vibe, zgodnie z opisem w sekcji Sekcja 5.1, Tworzenie wpisu folderu. Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

5.13.2 Dołączanie plików do wpisu folderu

W systemie Vibe dostępne są różne sposoby dodawania załączników do wpisu.

Przeciąganie i upuszczanie plików

Można załączyć plik do wpisu, przeciągając go z innego miejsca i upuszczając we wpisie.

 1. Przejdź do wpisu, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie otwórz ten wpis.

 2. Kliknij kartę Załączniki.

 3. Kliknij opcję Przeciąganie i upuszczanie plików.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeciąganie i upuszczanie plików.

 4. Przeciągnij plik, który chcesz przekazać, a następnie go upuść na ikonę folderu w oknie dialogowym Przeciąganie i upuszczanie plików.

  Zostanie wyświetlony otwierający i zamykający się folder, który oznacza, że przeciągnięte pliki są przekazywane jako załączniki.

Istnieje również możliwość kopiowania i wklejania plików w ikonie folderu.

Przekazywanie pojedynczego pliku

 1. Przejdź do wpisu, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie otwórz ten wpis.

 2. Kliknij kartę Załączniki.

 3. Kliknij opcję Przekaż pojedynczy plik.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przekaż pojedynczy plik.

 4. Następnie trzeba kliknąć przycisk Przeglądaj, przejść do pliku, który należy dołączyć i zaznaczyć go.

 5. Proszę nacisnąć przycisk OK.

5.13.3 Wyświetlanie i edycja plików

System Vibe umożliwia łatwe wyświetlanie i edytowanie plików powiązanych z wpisami. Pliki można powiązać z wpisami na jeden z dwóch sposobów:

 • Pliki można dołączyć do wpisu.

 • Pliki mogą być plikami podstawowymi wpisu.

  Pliki podstawowe mogą istnieć tylko w folderach plików.

W następujących sekcjach opisano sposób wyświetlania i edycji dołączonych plików:

Wyświetlanie plików

Plik można wyświetlać w edytorze tekstów lub w formacie HTML.

Wyświetlanie pliku w edytorze tekstów

Plik wyświetlany w edytorze tekstów jest otwierany w trybie tylko do odczytu.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz wyświetlić, a następnie otwórz ten wpis.

 2. (Warunkowo) Jeśli wyświetlany plik jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Wyświetl ten plik znajdujące się obok pliku, który chcesz wyświetlić.

  lub

  Kliknij nazwę pliku.

Wyświetlanie pliku w formacie HTML

Aby szybko wyświetlić plik, można go wyświetlić w formacie HTML.

Niektórych typów plików nie można wyświetlać w formacie HTML, na przykład plików PNG, JPG, GIF ani PDF.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz wyświetlić, a następnie otwórz ten wpis.

 2. (Warunkowo) Jeśli wyświetlany plik jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Wyświetl ten plik w formacie HTML znajdujące się obok pliku, który chcesz wyświetlić.

Edycja plików

System Vibe umożliwia edytowanie dokumentów w danym miejscu za pomocą funkcji edycji w miejscu. Funkcja ta pozwala na bezproblemową edycję dokumentów przechowywanych na serwerze systemu Vibe.

Pliki można edytować tylko w przypadku, gdy na stacji roboczej użytkownika jest zainstalowana aplikacja do edycji określonego typu pliku. Aby na przykład edytować plik DOC, na stacji roboczej użytkownika musi być zainstalowany program Microsoft Word.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz edytować, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli edytowany plik jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Edytuj ten plik znajdujące się obok pliku, który chcesz edytować.

  Plik jest uruchamiany w edytorze plików określonym przez użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmiany edytora używanego przez system Vibe do edycji plików, zobacz Sekcja A.3, Nie można edytować plików dołączonych do wpisów.

 4. (Warunkowo) Jeśli w systemie Vibe zostanie wyświetlony monit o podanie poświadczeń użytkownika systemu, podaj nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu Vibe, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz można edytować plik.

 5. Po przeprowadzeniu edycji pliku zapisz zmiany, a następnie zamknij aplikację edytującą.

  System Vibe tworzy plik w wersji przed modyfikacją. Po zamknięciu i ponownym otwarciu wpisu można wyświetlić plik w starszej wersji zgodnie z opisem w sekcji Uzyskiwanie dostępu do poprzednio zapisanej wersji pliku.

WAŻNE:Podczas edytowania dołączonego dokumentu przy użyciu oprogramowania OpenOffice po każdym kliknięciu opcji Zapisz w systemie Vibe tworzona jest nowa wersja dokumentu. Ponieważ każda wersja dokumentu powoduje zmniejszenie dostępnego przydziału danych, w przypadku używania oprogramowania OpenOffice dokument należy zapisywać tylko wtedy, gdy jest on zamykany. Więcej informacji o przydziałach danych można znaleźć w rozdziale Managing Your Data Quota (Zarządzanie przydziałami danych) w podręczniku Novell Vibe OnPrem 3.1 Advanced User Guide. Aby uzyskać informacje na temat sposobu usuwania wersji pliku, zobacz Usuwanie istniejących wersji pliku.

Podczas edytowania dokumentu przy użyciu oprogramowania Microsoft Office w systemie Vibe tworzona jest tylko jedna nowa wersja dokumentu. Wielokrotne kliknięcie opcji Zapisz nie spowoduje utworzenia wielu wersji.

5.13.4 Pobieranie plików

Istnieje możliwość pobrania plików powiązanych z wpisem. Pobrać można jeden plik lub wszystkie pliki, które są powiązane z wpisem. Pliki są pobierane w formacie ZIP.

Pobieranie pojedynczych plików

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz pobrać, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Pobierz ten plik jako plik zip znajdujące się obok pliku.

Pobieranie wszystkich plików

 1. Przejdź do wpisu zawierającego pliki, które chcesz pobrać, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Pobierz wszystkie pliki znajdujące się obok każdego pliku w obrębie wpisu.

  lub

  Kliknij kartę Załączniki, a następnie kliknij opcję Pobierz wszystkie pliki.

5.13.5 Uzyskiwanie adresu URL interfejsu WebDAV pliku

Znając adres URL interfejsu WebDAV pliku, można otworzyć plik bezpośrednio z poziomu aplikacji edytującej, takiej jak Microsoft Office, lub bezpośrednio z wiersza poleceń.

Aby uzyskać adres URL interfejsu WebDAV pliku:

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, dla którego chcesz uzyskać adres URL interfejsu WebDAV, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego chcesz uzyskać adres URL interfejsu WebDAV, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Adres URL WebDAV znajdujące się obok pliku.

  Zostanie wyświetlony adres URL interfejsu WebDAV do skopiowania.

Po uzyskaniu adresu URL interfejsu WebDAV pliku można podać adres URL w edytorze dokumentów, takim jak Microsoft Office, aby otworzyć dany plik. Instrukcje dotyczące wykonania tej czynności można znaleźć w dokumentacji edytora dokumentów.

5.13.6 Dodawanie notatki o pliku lub wersji pliku

Może zajść potrzeba dodania notatki dotyczącej określonego pliku lub wersji pliku. Notatki plików są wyświetlane bezpośrednio pod nazwami plików na kartach Załączniki i Wersje pliku. Notatki plików ułatwiają użytkownikom dokładne poznanie zawartości plików bez ich otwierania. Mogą ponadto służyć do łatwego rozróżniania wersji plików.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dołączony plik lub wersję pliku, dla których chcesz dodać notatkę, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego ma zostać dodana notatka, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Edytuj notatkę pliku znajdujące się obok pliku, dla którego chcesz dodać notatkę.

  Zostanie wyświetlona strona Dodawanie notatki dotyczącej pliku.

 4. Wpisz notatkę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

5.13.7 Ustawianie stanu pliku

W przypadku występowania wielu wersji pliku może zajść potrzeba ustawienia stanu każdej wersji w celu rozróżnianiu wersji oficjalnej, wersji roboczych itp. Stanami plików mogą być: Oficjalny, Roboczy lub Przestarzały.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dołączony plik lub wersję pliku, dla których chcesz ustawić stan pliku, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego ma zostać ustawiony stan, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij bieżący stan w kolumnie Stan obok pliku, dla którego ma on zostać ustawiony, a następnie kliknij stan, który chcesz ustawić dla pliku.

5.13.8 Używanie kontroli wersji plików

Podczas modyfikowania pliku w systemie Vibe zapisywana jest poprzednia wersja pliku, do której łatwo uzyskać dostęp. Dotyczy to plików przechowywanych w folderach plików systemu Vibe lub dowolnych plików zapisanych jako załączniki we wpisie folderu.

Tworzenie nowej wersji pliku

Podczas edycji i zapisywania pliku system Vibe tworzy nową wersję pliku i zapisuje starą wersję. Aby uzyskać informacje na temat sposobu edycji pliku, zobacz Edycja plików.

Do tworzenia nowej wersji dołączonego pliku lub nowej wersji wpisu pliku w folderze plików można także użyć funkcji przeciągania i upuszczania zgodnie z opisem w następujących sekcjach:

Przeciąganie i upuszczanie pliku w celu aktualizacji załącznika do wpisu pliku

Aby utworzyć nową wersję istniejącego załącznika do wpisu, przeciągany i upuszczany plik musi mieć taką samą nazwę co istniejący załącznik do wpisu, dla którego ma zostać utworzona nowa wersja.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego załącznik do pliku, dla którego chcesz utworzyć nową wersję, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Załączniki, a następnie kliknij opcję Przeciąganie i upuszczanie plików.

 3. Przeciągnij plik z jednego położenia, takiego jak pulpit, i upuść go na ikonę folderu w oknie przeciągania i upuszczania.

  Dokument zostanie dodany jako nowa wersja istniejącego załącznika do wpisu. Starsze wersje są wyświetlane we wpisie na karcie Wersje pliku.

Przeciąganie i upuszczanie pliku w celu aktualizacji pliku podstawowego wpisu pliku

Tworzenie zaktualizowanych wersji wpisów folderu jest możliwe tylko w przypadku folderów plików, jak opisano w tej sekcji.

Aby utworzyć nową wersję istniejącego pliku w folderze plików, przeciągany i upuszczany plik musi mieć taką samą nazwę co istniejący plik, dla którego ma zostać utworzona nowa wersja.

 1. Przejdź do folderu, do którego chcesz zaimportować nową wersję pliku.

  Plik o tej samej nazwie musi już istnieć w folderze jako wpis pliku.

 2. Na pasku narzędziowym Wpis folderu kliknij opcję Dodaj pliki.

  Zostanie otwarte okno przeciągania i upuszczania.

 3. Przeciągnij plik z jednego położenia, takiego jak pulpit, i upuść go na ikonę folderu w oknie przeciągania i upuszczania.

  Dokument zostanie dodany jako nowa wersja istniejącego wpisu pliku. Starsze wersje są wyświetlane we wpisie na karcie Wersje pliku.

Zwiększanie numeru wersji głównej pliku

Przy tworzeniu nowych wersji pliku w systemie Vibe domyślnie śledzone są wersje o numerach podrzędnych. Na przykład 1.0, 1.1, 1.2 itd. Istnieje możliwość zwiększenia numeru wersji głównej dla najnowszej wersji pliku. Na przykład wersja 1.2 stanie się wersją 2.0.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dołączony plik, dla którego chcesz zwiększyć numer wersji głównej, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego ma zostać zwiększony numer wersji głównej, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Zwiększ numer wersji głównej znajdujące się obok pliku, dla którego chcesz zwiększyć wersję główną.

  Zostanie wyświetlona strona Zwiększ numer wersji głównej.

 4. Kliknąć przycisk OK.

Uzyskiwanie dostępu do poprzednio zapisanej wersji pliku

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, dla którego chcesz uzyskać dostęp do poprzedniej wersji, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Wersje pliku.

  Wszystkie poprzednio zapisane wersje każdego pliku powiązane z wpisem znajdują się na liście w kolejności odwrotnej do chronologicznej. W systemie Vibe wyświetlane są takie informacje jak data, wielkość pliku i osoba, która zmodyfikowała plik.

Promowanie poprzedniej wersji pliku do wersji bieżącej

Poprzednią wersję pliku można promować do wersji bieżącej. Bieżącą wersją jest główny plik we wpisie pliku. Wersje dodatkowe znajdują się poniżej wersji głównej na karcie Wersje pliku.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego wersję pliku, która ma być promowana jako wersja bieżąca, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Wersje pliku.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Promuj tę wersję jako bieżącą znajdujące się obok wersji pliku, która ma być promowana jako wersja bieżąca, a następnie kliknij przycisk OK.

Cały wpis można przywrócić do poprzedniej wersji (na przykład tytuł i opis wpisu) zgodnie z opisem w sekcji Sekcja 5.14.3, Przywracanie poprzedniej wersji wpisu.

Usuwanie istniejących wersji pliku

WAŻNE:Plików i ich wersji usuniętych z witryny systemu Vibe nie można odzyskać.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, dla którego chcesz uzyskać dostęp do poprzedniej wersji, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Wersje pliku.

  Wszystkie poprzednio zapisane wersje każdego pliku powiązane z wpisem znajdują się na liście w kolejności odwrotnej do chronologicznej. W systemie Vibe wyświetlane są takie informacje jak data, wielkość pliku i osoba, która zmodyfikowała plik.

 3. Wybierz wersje pliku do usunięcia, a następnie kliknij opcję Usuń wybrane wersje.

 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.