Viktigt-fil för Novell Filr 1.1

September 2014

1.0 Produktöversikt

Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det lätt att samarbeta med andra genom att dela filer och mappar. En detaljerad översikt över Filr finns i Hur Filr fungerar – Översiktsguide.

Du kan komma åt Filr på följande sätt:

Novell Filr 1.1 innehåller följande förbättringar:

2.0 Systemkrav för Filr

Systemkrav för Novell Filr 1.1 (inklusive krav för mobila enheter) finns listade i Filr systemkrav i Novell Filr 1.1 Installations- och konfigurationsguide.

3.0 Installationsanvisningar

Fullständiga installationsanvisningar finns i Novell Filr 1.1 Installations- och konfigurationsguide.

4.0 Installationsproblem

4.1 Fel uppstod vid konfigurering av sekundär hårddisk (/vastorage) på Xen

När Filr, sökindex eller databasfunktionsenheter installeras på Xen, kan konfigurering av hårddiskar (/vastorage eller /var) under Filr-installationen orsaka följande fel:

PCI: Fatal: No config space access function found.
Unable to read sysrq code in control/sysrq
i8042: No controller found
end_request:I/O error, dev xvda 18576

Det kan orsaka en viss fördröjning, men servern kommer att fungera normalt.

Kontrollera att diskarna läggs till som förväntat genom att köra följande kommando från funktionsenhetens konsol:

df -h

/dev/xvda1    20G 5.5G  14G 30% /
/dev/xvdc1    12G 2.0G 9.4G 18% /vastorage
/dev/xvdd1   2.0G 257M 1.7G 14% /var

4.2 Om den andra SCSI-styrenheten ändras till paravirtuell kan det leda till att det inte går att starta om funktionsenheten

Om du installerar eller uppgraderar en funktionsenhet och ändrar en SCSI-styrenhet till VMware Paravirtual kan det leda till funktionsfel och det går då inte att starta om funktionsenheten.

Så här ändrar du SCSI-styrenheten till VMware Paravirtual på ett sätt som är kompatibelt med Filr-funktionsenheten:

 1. Lägg till den nya disken till funktionsenheten och välj den nya SCSI-styrenheten.

 2. Starta funktionsenheten (slutför installationen eller uppgraderingsprocessen om så krävs). Kontrollera att alla funktionsenheter i Filr-systemet är igång genom att logga in på Filr som Filr-administratör i port 8443.

 3. Stäng alla funktionsenheter i Filr-systemet. (Information om hur du säkert stänger av en funktionsenhet finns i Stänga av och starta om Novell-funktionsenheten i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.)

 4. Ändra styrenhet till VMware Paravirtual.

 5. Starta samtliga funktionsenheter i Filr-systemet.

5.0 Uppgraderingsproblem

5.1 Rullande uppgraderingar stöds inte i klustermiljö

Rullande uppgraderingar (uppdatering av en Filr-server eller sökindexserver medan en annan fortsätter att tillgodose klienter) stöds inte vid uppgradering från Filr 1.0.1 till Filr 1.1 i en klustermiljö.

Du måste stänga av alla Filr- och sökindexfunktionsenheter innan du startar uppgraderingsprocessen. Starta sedan om funktionsenheterna när uppgraderingen är färdig.

Detta påverkar inte små och icke-klustrade stora installationer.

Mer information om hur du uppgraderar Filr finns i Uppgradera Filr i Novell Filr 1.1 Installations- och konfigurationsguide.

5.2 Filer som saknas på grund av att en accent måste synkroniseras om efter en uppgradering

I den ursprungliga versionen av Filr gick det inte att urskilja accenter i filnamn. Om en fil synkroniserades från filsystemet till en nätmapp, och en annan fil med samma namn (förutom förekomsten av en accent) också försökte synkronisera, misslyckas synkroniseringen.

Det här problemet har åtgärdats i Filr 1.0.1. Nu kan separata filer eller kataloger med namn som är identiska förutom accenten synkroniseras med Filr från filsystemet.

Om du vill att dessa filtyper ska kunna synkroniseras efter uppgradering från Filr 1.0 till senare versioner gör något av följande:

5.3 OES 11 SP1-servrar måste uppdateras innan du uppgraderar till Filr 1.1

VIKTIGT:Om du inte uppdaterar dina OES 11 SP1-servrar kan de konfigurerade eDirectory-servrarna (LDAP) sluta att fungera.

Förbättringar i skalbarhet och funktioner som ingår i Filr 1.1 kräver att Filr-riktade servrar kan hantera ökad filtjänst och andra begäranden.

NCP-servern som kom med OES 11 SP1 kan inte hantera de ökade kraven.

Om du har OES 11 SP1-servrar som matchar de följande kriterierna, måste du uppdatera OES 11 SP1-servern innan du uppgraderar till Filr 1.1:

 • Har nätmappar eller hemmappar med personligt lagringsutrymme

  och

 • inte har underhållsuppdateringen från december 2012

För att förbereda OES 11 SP1-servrarna för att hantera Filr 1.1 behöver du:

 1. säkerställa att alla Filr-riktade OES 11 SP1-servrar har åtminstone underhållsuppdateringen från december 2012.

  Det uppdaterar NCP-servern till en nyare version som kan klara av de ökade kraven i Filr 1.1.

 2. Fortsätt med uppgraderingen till Filr 1.1.

Obs!OES 11 SP2 innehåller den uppdaterade NCP-servern som standard och kan möta alla krav i Filr 1.1.

5.4 Inställningar bevaras inte vid en uppgradering

När Filr-systemet uppgraderas kanske inte alla inställningar bevaras. Följande inställningar bevaras inte alltid vid en uppgradering till Filr 1.1:

 • SSH

 • Ganglia

 • WebDAV-autentiseringsmetod

 • Inställningar för begäran och anslutning

När du har uppgraderat till Filr 1.1 behöver du verifiera att alla inställningar stämmer med önskemålen.

6.0 Problem med funktionsenheter

6.1 VMware-snapshots och säkerhetskopiering av funktionsenheten

Använd inte VMware-snapshots som en säkerhetskopieringsmetod för Filr. Om du gör det kan du inte uppgradera Filr i framtiden.

Om du använder snapshots måste du ta bort dem innan du uppgraderar till en ny version av Filr.

För mer information om hur du säkerhetskopierar olika Filr-komponenter, se Säkerhetskopiera Filr-data i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

6.2 Det går inte att expandera lagring för /var-partition i Xen

När Filr körs i Xen-miljö går det inte att expandera /var-partitionen efter Filr-installationen.

Processen för att expandera lagring för /var- och /vastorage-partitioner efter installationen beskrivs i Hantera lagring i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

7.0 Problem med konfiguration

7.1 Teckenbegränsningar för användarnamn för LDAP-synkronisering och LDAP-inloggning

LDAP-användarnamn får bara innehålla numeriska värden 0 till 9 och versaler och gemener från A till Z. Användarnamn som innehåller specialtecken (t.ex. / \ * ? " < > : | ) går inte att använda som Novell Filr-användarnamn. Om en LDAP-katalog har användarnamn med dessa tecken synkroniseras de till Filr-webbplatsen, men användarna kan inte logga in.

Anledningen till att dessa tecken inte kan användas i ett Filr-användarnamnet är att Filr-användarnamnet används som titel på användarens arbetsyta, och titeln ingår i den hierarkiska sökvägen till arbetsytan. Det går inte att använda dessa tecken i Linux- och Windows-sökvägar.

7.2 Användarnamn som synkroniseras från LDAP är inte skiftlägeskänsliga för Filr-inloggning

Användarnamn som synkroniseras från en LDAP-katalog är inte skiftlägeskänsliga när användarna loggar in på Filr-systemet.

Lokala användarkonton (användarkonton som skapas i Filr och inte synkroniseras från en LDAP-katalog) är skiftlägeskänsliga. Inloggningsuppgifter för lokala användarkonton lagras i MySQL-databasen.

7.3 Begränsningar för appletstöd

Det finns inte stöd för applets på 64-bitars Firefox på ett system med Java Runtime Environment (JRE) tidigare än 1.6.0_12.

På ett 64-bitars operativsystem fungerar appletar om systemet uppdateras till JRE 1.6.0.12 eller senare.

Om det inte finns stöd för appletar går det till exempel inte att dra och släppa flera filer från skrivbordet, klistra in filer från skrivbordet eller att redigera på plats, och grafikvisningen i arbetsflödesredigeraren fungerar inte.

7.4 Det finns inte stöd för Access Based Enumeration (ABE) när DFS används för Windows-namnrymd

När Distributed File System (DFS) används för Windows-namnrymd finns det inte stöd för Microsofts Access Based Enumeration (ABE).

7.5 NFS-stöd

NFS-monteringar kan användas för att placera Filr-filarkivet på en fjärrserver som Filr körs på.

7.6 Problem med Access Manager

7.6.1 Det går inte att använda flera policyer för indentitetsinjicering samtidigt

När NetIQ Access Manager konfigurerats som front till Filr går det inte att använda flera policyer för indentitetsinjicering samtidigt.

8.0 Problem med nätmappar

8.1 Delning av mappar från hemmappen med Active Directory kan medföra att filer inte visas

Det finns många sätt att konfigurera Windows-filservrar så att de stöder hemmappar för användare. I allmänhet fungerar mappdelning från Filr för Active Directory-användare. Men om NTFS-behörigheter i ett Windows-filsystem inte lagts upp på ett sätt som är kompatibelt med Filr, kanske filer i den delade mappen inte syns när Active Directory-användare delar en mapp från sin hemmapp med andra användare.

För att se till att filer inom en mapp (i en Active Directory-användares hemmapp) delas när en mapp delas ser du till att ärvda egenskaper inaktiverats för varje användares hemkatalog. Du måste också explicit tilldela behörighet för undermappar i hemkatalogen.

Dessutom har Filr stöd för Microsofts Access Based Enumeration (ABE), som finns på Windows Server 2003 t.o.m. Windows Server 2012. Delning av hemmappar fungerar korrekt när Windows-filsystemet lagts upp med ABE.

8.2 Interna fel eller systemfel på OES Server kan ge felaktig information i nätmappar

Om OES-filservern är online och Filr kan kommunicera med denna server genom NCP eller CIFS, kan Filr hämta felaktig information från denna server om den har interna fel eller systemfel (t.ex. om NDSD är nere). Om nätmappar verkar ha felaktigt innehåll i Filr kontrollerar du att filservern fungerar korrekt och att den konfigurerats och körs som förväntat.

8.3 Om en fil flyttas eller får nytt namn på filservern tas delning bort

Om en användare flyttar eller byter namn på en fil direkt på filservern (istället för att använda en Filr-klient) tas eventuella delningar som associerats med filen i Filr bort. Det betyder att användare som kom åt en fil via delning i Filr inte längre har tillgång till filen om den flyttats eller fått ett nytt namn på filservern. Dessutom visas inte filen korrekt i användarnas vyer Delad av mig och Delad med mig.

Om detta inträffar måste filerna delas igen i Filr.

8.4 Test av anslutning för nätmappsservern lyckas när fel sökvägsinformation förekommer

När anslutningen för en nätmappsserver testas lyckas anslutningen när sökvägen i fältet Serversökväg innehåller snedstreck (/). Filer och mappar synkroniseras dock inte med Filr via nätmappsservern. Istället måste alltid omvända snedstreck (\) användas i fältet Serversökväg när en nätmappsserver konfigureras.

8.5 Mappsökväg i Filr kan inte överskrida 48 nivåer

När mappar i filsystemet är synkroniserade med en nätmapp, kan inte mappsökvägen i Filr överskrida 48 nivåers djup (kapslade undermappar). Filsynkroniseringskoden kommer att neka undermappar vars djup orsakar att Filr-mappsökvägen överskrider gränsen på 48 undermappar.

När Filr-systemet kommer till gränsen på 48 mappnivåer, skickar synkroniseringskoden följande meddelande och mappen skapas inte:

The folder xxx has reached the allowed path maximum depth. Its sub-folders will not be added in the system.

8.6 Serversökvägen för nätmappar får inte avslutas med ett omvändt snedstreck

När serversökvägen till en nätmappsserver anges får inte serversökvägen avslutas med ett omvänt snedstreck i fältet Serversökväg.

Exempel på detta är att \\server_DNS\volume går bra att använda, medan \\server_DNS\volume\ inte går att använda.

9.0 Problem med Filr

9.1 OpenID-autentisering via Google och Yahoo rekommenderas inte

Innan Filr 1.1, kunde användare logga in på Filr-webbplatsen via sitt Google- eller Yahoo-konto. Det är inte längre möjligt för nya Filr-användare i Filr 1.1.

Användare vars Filr-konton skapades genom inloggning på Filr via Google- eller Yahoo-konton innan Filr 1.1, kan fortsätta att komma till Filr på samma sätt även i Filr 1.1. Men eftersom Google avråder från OpenID-autentiseringstjänsten som denna funktion baseras på, kommer Filr i framtiden att övergå till andra och bättre autentiseringsmetoder. Senare Filr-versioner än 1.1 kommer inte att stödja OpenID-autentisering för vare sig nya eller befintliga användare.

9.2 Rapporteringsproblem

9.2.1 E-postrapporten saknar poster från rapportens sista dag

När du kör en e-postrapport (enligt beskrivningen i E-postrapport i Novell Filr 1.1 Administrationsguide) visas inte e-postmeddelanden för den sista dagen i det datumintervall som anges.

Om du t.ex. kör en e-postrapport för tiden mellan 3 februari och 26 april visas inte e-postmeddelanden från 26 april.

9.2.2 Problem med licensrapportering

Licensrapporten räknar för tillfället Administratör, Gäst och tre interna användare (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent och _synchronizationAgent) som LDAP-användare. Administratören räknas som en aktiv användare, men de andra fyra lokala användarna räknas inte mot din Filr-licensanvändning.

Information om hur du genererar en licensrapport finns i Licensrapport i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

9.3 Lagringskatalogen Mina filer visas vid sökning

När personligt lagringsutrymme inaktiverats och hemmamapparna inte har konfigurerats kan användarna hitta en katalog med namnet Lagringsutrymmet Mina filer när de klickar i det globala sökfältet och trycker på mellanslag. Detta är normalt en dold katalog, men den kan visas under dessa speciella omständigheter.

När du klickar på Lagringsutrymmet Mina filerkan du hamna antingen i Mina filer eller i en annan användares profil (beroende på var du är när du söker).

9.4 Problem med delning

9.4.1 Redigering av en RTF-fil ger en redigeringskonflikt

När du redigerar en .rtf-fil från Filr i ett textredigeringsprogram (t.ex. Microsoft Word), får du ett felmeddelande när du sparar filen som anger att filen har ändrats av någon annan. I det här fallet väljer du alternativet att kombinera dina ändringar med den andra författarens ändringar. Klicka sedan på OK.

Ändringarna som du gjort i filen sparas till Filr på normalt sätt.

Information om hur du redigerar filer i Filr med funktionerna för redigering på plats finns i Redigera filer med redigering på plats i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram .

9.5 Externa användare kan inte bläddra till en mapp när de flyttar eller kopierar en fil från en delad mapp

Externa användare som har deltagarrättigheter i en mapp som har delats med dem kan inte bläddra till en målmapp när de flyttar eller kopierar en fil. Istället måste externa användare ange mappens namn där de vill flytta eller kopiera filen i fältet för målmappen så som beskrivs i Flytta filer och Kopiera filer i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram.

9.6 Problem med LDAP-synkronisering

9.6.1 Problem när användare tas bort med LDAP

Novell rekommenderar att du aldrig aktiverar alternativet att ta bort användare som inte finns i LDAP när du konfigurerar LDAP-synkronisering. Funktionen kommer antingen att tas bort eller förbättras i framtida versioner av Filr. Användarkonton som tagits bort går inte att återställa. Det bästa är att välja alternativet att inaktivera kontot snarare än att ta bort det.

9.6.2 Problem med den initiala synkroniseringen av Filr-användare

LDAP-värdet för det attribut du anger för LDAP-konfigurationsinställningen LDAP-attributet som används för Filr-kontonamnet måste vara unikt i hela din LDAP-katalog. Om du t.ex. anger cn kanske inte alla användare i LDAP-katalogen har unika värden.

Du kan lösa det här problemet genom att använda ett attribut vars värde alltid är unikt i alla containrar, till exempel e-postadress.

9.6.3 Undergrupper innefattas inte i gruppmedlemskap under den initiala synkroniseringen

Vid synkronisering av grupper som innehåller undergrupper till Filr-webbplatsen från en LDAP-katalog inkluderas inte undergrupperna i sina överordnade gruppmedlemskap under den initiala synkroniseringen.

Utför en extra LDAP-synkronisering för att säkerställa att gruppmedlemskapet innehåller alla förväntade undergrupper.

9.6.4 Standardgrupper och standardbehållare i Active Directory synkroniseras inte till Filr genom LDAP

Medlemskap i grupper som finns i organisationsenheten Standardanvändare (t.ex. gruppen Domänanvändare) i Active Directory synkroniseras inte till Filr genom LDAP.

9.6.5 Problem med att ändra namn på och flytta användare i LDAP-katalogen

För att kunna byta namn på eller flytta användare i din LDAP-katalog måste du se till att du har angett ett värde för inställningen LDAP-attribut som unikt identifierar en användare eller en grupp, enligt beskrivningen i Konfigurera alternativ för användarsynkronisering i Novell Filr 1.1 Administrationsguide. Om inget värde angetts för den här inställningen kan namnbyte eller flytt av användare i din LDAP-katalog resultera i att nya användare skapas i Filr eller att det befintliga användarkontot tas bort.

9.6.6 Användare kan inte logga in på Filr-mobilappen eller skrivbordsprogrammet med det nya namnet eller lösenordet när det har bytts i LDAP

När namnet på en användare har bytts i LDAP-katalogen eller när en användares lösenord har bytts i LDAP-katalogen måste användaren använda det gamla användarnamnet eller lösenordet vid inloggning på Filr-mobilappen eller Filr-skrivbordsprogrammet tills något av följande inträffar:

 • En LDAP-synkronisering körs

 • Användaren loggar in på webbklienten med det nya användarnamnet eller lösenordet

En användare kan använda det gamla eller nya användarnamnet eller lösenordet vid inloggning på Filr från webbklienten.

9.6.7 Förtroenderelationer över skog i Active Directory stöds inte

Förtroenderelationer över skog i Active Directory stöds inte i Filr.

9.7 Lösenordsskyddade filer Kan inte visas

Filer som har lösenordsskyddats i det program som de skapades i kan inte visas på Novell Filr-webbplatsen. Detta är avsiktligt.

9.8 Problem med kapslade mappar

På grund av databasbegränsningar är det maximalt tillåtna antalet kapslade mappar som tillåts i Filr 45. Du kan till exempel skapa en mapp inuti en mapp, därefter skapa en ny mapp inuti den mappen och så vidare, tills mappstrukturen är 45 nivåer djup. Det går inte att överskrida 45 nivåer i mappstrukturen.

9.9 Problem med e-post

9.9.1 Det går inte att kommunicera med ett externt system för utgående e-post

Om du inte kan få Filr-webbplatsen att kommunicera med ett externt system för utgående e-post (t.ex. Novell GroupWise), kan du behöva konfigurera Filr-servern för utgående e-post med TLS över SMTP. Om ditt e-postprogram kräver den typen av konfiguration, kan du konfigureraFilr med TLS över SMTP genom att använda STARTTLS, enligt beskrivningen i Konfigurera utgående e-post med TLS över SMTP under Hantera e-postkonfiguration i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

9.9.2 Testanslutning misslyckas utan användarnamn och lösenord även om autentisering inte krävs

När Filr konfigureras för att använda ett externt system för utgående e-post (t.ex. Novell GroupWise) misslyckas knappen Testa anslutning om inget användarnamn och lösenord anges, även om alternativet Autentisering krävs inte markerats.

Information om hur du konfigurerar Filr för att använda ett externt system för utgående e-post finns i Ändra konfigurationsinställningar för utgående e-post i NovellFilr 1.1 Administrationsguide.

9.10 Det går inte att föra över dokument som skapats med Apple iWork (Pages, Keynote etc.) eller .app-dokument till Filr-webbklienten

När du överför ett dokument som skapats med en av följande typer av filer, får du ett felmeddelande som säger att filen eller mappen inte kan överföras när du försöker överföra den till Filr-webbklienten:

 • iWork-dokument (så som Pages, Keynote eller Numbers-dokument)

 • Mac-programfil (ett dokument med filtypen .app)

Filr-webbklienten kan inte föra över dessa typer av dokument eftersom deras struktur mer liknar en mapp, och du kan inte föra över mappar via Filr-webbklienten.

Du kan föra över dessa typer av dokument till Filr-webbplatsen genom att använda Filr-skrivbordsprogrammet eller Filr-mobilappen.

För information om hur du överför dokument med hjälp av skrivbordsprogrammet eller mobilappen, se Novell Filr skrivbordsprogram för Windows snabbstart, Novell Filr skrivbordsprogram för Mac snabbstart och Novell Filr mobilapp snabbstart.

9.11 Det går inte att dra och släppa filer i en mapp i Safari i Windows

Det går inte att dra och släppa filer i en mapp (enligt beskrivningen i Lägga till filer i en mapp i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram) när du använder Safari i Windows.

Detta beror på att dra-och-släpp-fönstret för att lägga till filer i mappar i Filr använder HTML 5-funktioner, som för närvarande inte stöds i Safari i Windows.

9.12 Filnamnet får inte vara längre än cirka 200 tecken

Den exakta maximala längden på ett filnamn beror på hur Filr-servern konfigurerats, men är i allmänhet cirka 200 tecken. Om filnamnen är för långa går det inte att lägga till filerna i Filr.

9.13 WebDAV-problem

9.13.1 Det går inte att redigera en fil via WebDAV (redigering på plats) när användarens lösenord innehåller ett mellanslag

Om du försöker redigera filer via WebDAV (enligt beskrivningen i Redigera filer med redigering på plats i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram) när ditt lösenord innehåller ett mellanslag, misslyckas autentiseringen.

Om du vill redigera filer via WebDAV får ditt användarlösenord inte innehålla ett mellanslag.

9.13.2 Det går inte att byta namn på en fil när du redigerar via WebDAV (redigering på plats)

När du använder funktionen redigering på plats för att redigera en fil (så som beskrivet i Redigera filer med redigering på plats i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram), kan du inte klicka på Spara som och ändra filens namn. Det orsakar ett överföringsfel och ändringarna i filen synkroniseras inte till Filr.

9.13.3 WebDAV-begränsningar på Windows

9.13.3.1 Windows-uppdatering för WebDAV-funktioner i Windows Vista och Windows XP

VIKTIGT:Installera bara den här uppdateringen på Windows Vista och Windows XP. Installera inte den här uppdateringen på Windows 7.

För att du ska kunna använda funktionen Redigera på plats i Novell Filr i Windows Vista och Windows XP måste du installera följande WebDAV-uppdatering för Windows:

Programuppdatering för webbmappar (KB907306).

Denna Windows-uppdatering gör att OpenOffice.org och Microsoft Office fungerar korrekt med Filr-funktionen för att redigera på plats.

9.13.3.2 WebDAV/redigera på plats-problem i Microsoft Windows Vista och Microsoft Office

Microsoft Windows Vista har problem med WebDAV-åtkomst som påverkar all användning med WebDAV. Dessutom kan ett Vista-specifikt problem med appletar göra att Novell Filr-funktionen Redigera på plats inte fungerar som den ska. Säkerställ att du kör den senaste versionen av Vista. Säkerställ att du har installerat den Windows WebDAV-uppdatering som beskrivs i Område 9.13.3.1, Windows-uppdatering för WebDAV-funktioner i Windows Vista och Windows XP.

Windows Vista-användare med Internet Explorer kan få se en Java-varning när de försöker använda redigering på plats. (Firefox-användare får inte detta fel.)

Så här konfigurerar du Internet Explorer för att använda Filr-funktionen redigera på plats:

 1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på Säkerhet, välj Tillförlitliga platser och klicka sedan på Platser.

 3. I fältet Lägg till följande webbplats i zonen anger du URL-adressen till din Filr-server. Klicka sedan på Lägg till.

 4. Markera eller avmarkera Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen enligt vad som är lämpligt för Filr-servern.

 5. Spara säkerhetsinställningarna genom att klicka på Stäng och sedan på OK.

Om du vill konfigurera Windows Vista för att använda Filr-funktionen redigera på plats i Microsoft Office, måste du lägga till nya nycklar i Windows-registret för varje Microsoft Office-program.

 1. Gå till Alla program/Microsoft Office/Office12 i Windows Explorer.

 2. Bläddra ned till varje Microsoft Office .exe-fil i tur och ordning:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Högerklicka på varje .exe-fil och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på Kompatibilitet.

 5. Välj Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för och markera sedan Windows XP (Service Pack 2) i listrutan.

 6. Starta om datorn.

Nu bör du kunna använda Filr-funktionen Redigera på plats med Microsoft Office-filer.

Obs!Även om dessa steg aktiverar redigera på plats för Filr, åtgärdar de inte Vistas oförmåga att bifoga via WebDAV i Filr.

Mer information om appletar finns i följande Sun-bulletiner:

9.13.4 WebDAV-begränsningar på Mac

När du använder WebDAV-funktioner i en Mac-miljö stöter du på följande begränsningar:

9.13.4.1 Begränsningar när du redigerar filer på Mac via WebDAV

Funktionen Redigera på plats stöds inte på Mac när du använder Microsoft Office som dokumentredigerare. Om du vill kunna använda Redigera på plats-funktionerna i Mac, måste du använda OpenOffice eller LibreOffice som dokumentredigerare.

9.13.4.2 Det går inte att redigera en fil via WebDAV (redigering på plats) med LibreOffice på Mac

Om du kommer åt Filr från en Mac och använder LibreOffice för att redigera dokument kan du inte redigera filer via WebDAV med funktionerna för redigering på plats (enligt beskrivningen i Redigera filer med redigering på plats i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram.

Om du använder Apache som front till Filr-systemet kan användarna inte redigera filer via WebDAV om de kommer åt Filr från en Mac och använder LibreOffice för att redigera dokument.

9.13.4.3 När WebDAV används för att komma åt Filr-mappen (via Mac Finder) är åtkomsten skrivskyddad

När WebDAV används för att komma åt Filr-mappen i Filr-skrivbordsprogrammet via Mac Finder är åtkomsten skrivskyddad.

9.13.4.4 Det går inte att redigera en fil genom WebDAV (redigering på plats) med Safari 7.x med OS X 10.9.x

Om du går till Filr med Safari 7.x och OS X 10.9.x, med funktionen Redigera på plats för att redigera en fil (så som beskrivet i Redigera filer med redigering på plats i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram) uppstår ett fel och du kan inte redigera filen.

För att konfigurera Safari 7.x och OS X 10.9.x för att stödja Filr-funktionen Redigera på plats och för att kunna lägga till filer till mappar när du använder en läsare som inte stödjer HTML 5:

 1. Ha Filr-webbplatsen öppen och klicka på Meny > Inställningar i Safari.

 2. Klicka på fliken Säkerhet och klicka sedan på Hantera webbplatsinställningar.

 3. Välj Java, klicka på nedrullningspilen intill Filr-webbplatsens URL och välj Kör i osäkert läge.

 4. Klicka påKlar.

9.14 Ytterligare en mapp visas när en Filr-mapp visas i Utforskaren i Windows XP

När du visar en Filr-mapp i Utforskaren i Windows XP kan det hända att ytterligare en undermapp med samma namn som den överordnade mappen visas.

Så här åtgärdar du problemet:

 1. Öppna en webbläsare.

 2. Gå till Microsoft Download Center och installera programvaruuppdateringen för webbmappar (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en.

 3. Installera programvaruuppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

9.15 Det går inte att logga in på webbklienten med långt användar-ID eller lösenord

Användare kan inte logga in på Filr-webbklienten om deras användar-ID överskrider 128 tecken eller om lösenordet överskrider 64 tecken.

9.16 Skärmproblem på grund av programvara från tredje part

9.16.1 Rullningslister som inte har något syfte visas ibland

Rullningslister som inte har något syfte visas ibland i vissa mappar och samlingsvyer. Problemet inträffar sällan och har ingen skadlig inverkan.

9.16.2 Filr visas inte korrekt när verktygsfältet Ask Toolbar är installerat i Chrome

När verktygsfältet Ask Toolbar installerats i en Chrome-webbläsare hindrar det användarna från att visa hela Filr-huvudrubriken. Verktygsfältet Ask Toolbar har inte godkänts av Chrome och bör inte installeras i en Chrome-webbläsare.

9.17 Det går inte att visa ODP- och ODG-filer som innehåller grafiska framställningar, diagram och tabeller när du tittar i HTML-format

ODP- och ODG-filer som innehåller grafiska framställningar, diagram eller tabeller visas inte när du tittar i HTML-format, så som beskrivet i följande situationer:

9.18 Användares hemkataloger är inte synkroniserade förrän förvaltares cache-information har uppdaterats

När du lägger till en användare i din LDAP-katalog, visas inte användarens hemkatalog direkt efter att du har kört LDAP-synkroniseringen.

Du måste vänta till dess att förvaltarens cache-information har uppdaterats i filsystemet innan hemkatalogen visas i Filr. (standardrättigheternas cacheuppdateringsintervall är var 5 minut. Du kan ändra detta intervall enligt beskrivningen i Inställning av övergripande alternativ för nätmappskonfiguration i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.)

9.19 Filr stödjer inte alias som har konfigurerats i LDAP-katalogen

Om dina användare har alias som hör till deras användarkonton i LDAP-katalogen, synkroniseras inte deras alias till Filr under LDAP-synkroniseringen. Det innebär att användare inte kan logga in på Filr-webbplatsen med sina alias.

9.20 Det går inte att använda textredigerare så som Notepad eller Wordpad som dokumentredigerare

Filr låter dig ändra det standardprogram som används för redigering av filer (så som beskrivet i Ändra inställningen för standardredigerare för en enskild filtyp. i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram). Men du kan inte använda textredigerare så som Notepad eller Wordpad som standarddoumentredigerare för redigering av filer eftersom dessa program inte stödjer WebDAV.

9.21 Redigera-på-plats och andra applets fungerar inte längre i Chrome

Möjligheten att redigera dokument på plats (så som beskrivet i Redigera filer med redigera på plats i Novell Filr 1.1 Användarhandbok för webbprogram) och andra Filr-applets fungerar inte längre i Chrome version 35 och senare.

Andra Filr-applets innefattar drag och släpp-funktionen av filer under följande omständigheter:

 • När du klickar på Lägg till filer i äldre webbläsare som inte stödjer HTML 5

 • När du trycker på Ctrl-knappen när du klickar på Lägg till filer i valfri webbläsare (detta startar filöverförings-appleten snarare än att få HTML 5 att göra överföringen)

9.22 Måste starta om Filr-systemet efter nätverksfel med Microsoft SQL

Om ditt Filr-system använder en Microsoft SQL-databas och det uppstår ett nätverksfel, måste du starta om alla program i Filr-systemet för att nätmapparna ska fungera korrekt.

9.23 Måste starta om FAMT-tjänsten efter att ha kört "testanslutning" under nätmappskonfigureringen

Efter att ha testat anslutningen för en nätmapp som hänvisar till en OES-volym, och när Microsoft Windows är valt i rullistan för servertyp, måste du starta om FAMT-tjänsten.

Efter att FAMT-tjänsten har startats om måste du säkerställa att Novell Open Enterprise Server är valt i rullistan för servertyp innan du åter testar anslutningen till OES-volymen.

För information om hur du startar om FAMT-tjänsten, se Ändra systemtjänstkonfiguration i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

10.0 Databasproblem

10.1 Filr-installationsprogrammet kan inte skapa Filr-databasen i Microsoft SQL när databasens namn inleds med en siffra

När du i konfigurationsguiden konfigurerar en stor distribution (vilket beskrivs i Konfiguration av en stor distribution för första gången i Novell Filr 1.1 Installations- och konfigurationsguide) får inte det databasnamn du anger i fältet Databasnamn börja med en siffra om du använder en Microsoft SQL-databas. Om namnet ändå inleds med en siffra tillåter inte konfigurationsguiden att databasen skapas. Exempel på detta är att 1Filr inte accepteras, men att Filr1 accepteras.

11.0 Problem med sökindex

Det finns för närvarande inga kända problem med sökindex.

12.0 Problem med skrivbordsprogrammet

Med Novell Filr-skrivbordsprogrammet kan du synkronisera dina Novell Filr-filer med filsystemet på din dator och sedan ändra filerna utan att behöva komma åt Filr direkt. Tillägg och ändringar synkroniseras mellan Filr och datorn.

Information om hur du lägger upp Filr-skrivbordsprogrammet för din organisation och utför andra administrativa uppgifter finns i Konfigurera Filr-skrivbordsprogrammet för att komma åt filer i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

För information om hur du installerar och kör Filr-skrivbordsprogrammet, se Novell Filr skrivbordsprogram för Windows snabbstart och Novell Filr skrivbordsprogram för Mac snabbstart.

Specifika problem som handlar om slutanvändare för Filr-skrivbordsprogrammet finns i Viktigt-fil för Novell Filr-skrivbordsprogrammet.

12.1 Inloggning på Filr-skrivbordsprogrammet misslyckas efter att användarnamnet ändras i LDAP

Om en användares användarnamn ändras i LDAP-katalogen, misslyckas inlogggningen på Filr-skrivbordsprogrammet till nästa gång LDAP-synkroniseringen körs eller till dess att användaren loggar in på Filr webbklient.

12.2 Klient-problem

För en lista över problem relaterade till Filr-skrivbordsprogrammet (för Windows- och Mac-klienter), se Filr skrivbordsprogram viktigt-fil.

VIKTIGT:Du bör sätta dig in i alla klientrelaterade problem. Om du tror att vissa problem kommer att ställa till särskilda problem för dina användare behöver du göra användarna medvetna om problemen innan de installerar Filr-skrivbordsprogrammet på sina individuella arbetsstationer.

Problem relaterade till klientinstallation diskuteras även i Filr skrivbordsprogram viktigt-fil.

13.0 Problem med mobilapp

Information om hur du installerar och kör Filr-mobilappen finns i Novell Filr-mobilappen - Snabbstart.

Följande är kända problem för Filr-mobilappen:

13.1 Filer i området Hämtningar synkroniseras inte med Just-in-Time-synkronisering

Om du öppnar en fil i området Hämtningar från mobilappen startas inte Just-in-Time-synkronisering.

Om du endast har konfigurerat Just-in-Time-synkronisering (schemalagd synkronisering är inte aktiverad), uppdateras inte filer som finns i en nätmapp som har lagts till i området Hämtningar i mobilappen automatiskt med ändringar som görs i filsystemet. Filen uppdateras bara i området Hämtningar när en användare använder någon av Filr-klienterna för att gå till den nätmapp som innehåller filen.

13.2 Filer från hemmamappen i området Hämtningar tas bort när personligt lagringsutrymme aktiverats

Om användare har lagt till filer från sin hemmamapp till området Hämtningar i mobilappen och Filr-administratören sedan aktiverar personligt lagringsutrymme (enligt beskrivningen i Lägga upp personligt lagringsutrymme i Novell Filr 1.1 Administrationsguide) tas filer från hemmamappen bort från området Hämtningar i mobilappen.

13.3 Filer från nätmappar tas bort från området Hämtningar när de flyttats eller fått nya namn

Om användare har lagt till filer från en nätmapp till området Hämtningar i mobilappen, och filen sedan får ett nytt namn eller flyttas i något av filsystemen OES eller Windows, tas filerna bort från området Hämtningar i mobilappen.

13.4 Mappar i nätmappen innehåller över 500 mappar som inte visas

Mappar i nätmappen visas inte i mobilappen om nätmappen innehåller över 500 mappar. Istället visas ett meddelande om att användarna måste använda sökfunktionen för att hitta filer och mappar i nätmappen.

13.5 Det går inte att öppna filer i en annan app med Blackberry OS 10.0

Du kan inte öppna Filr-filer i en annan app när du använder Blackberry OS 10.0

För att lösa problemet kan du uppdatera din enhet till Blackberry OS 10.1, avinstallera Filr-appen och sedan installera den igen.

13.6 Användare av Windows-telefoner får ett autentiseringsfelmeddelande när Filr-webbplatsen har ett självsignerat certifikat

Om Filr-webbplatsen är konfigurerad med ett självsignerat certifikat, får användare av Windows-telefoner ett autentiseringsfel när de försöker komma åt Filr-webbplatsen med hjälp av Windows Filr-mobilapp.

Du kan lösa problemet med något av följande:

 • (Rekommenderas) Konfigurera din Filr-webbplats för att använda ett officiellt certifikat, enligt beskrivningen i Ersätta det egetsignerade digitala certifikatet med ett officiellt certifikat i Novell Filr 1.1 Administrationsguide.

 • Skicka en kopia av det självsignerade certifikatet via e-post till varje Windows-telefon i ditt system. Användarna måste sedan öppna e-postmeddelandet och klicka på det bifogade certifikatet. När användarna klickat på bilagan installeras det självsignerade certifikatet på deras telefon. När certifikatet har installerats kan användarna logga in på Filr-appen utan att autentiseringsfelet uppstår.

13.7 E-postadresser i Dialogrutan Dela kan inte innehålla utökade tecken

Om e-postadressen innehåller utökade tecken (så som apostrof) när du specificerar en e-postadress i Dialogrutan Dela, visas ett felmeddelande som säger att objektet inte kan delas med den angivna användaren.

14.0 Lokaliseringsproblem

14.1 Kinesiska tecken i aktivitetsloggar

När filen report.csv för en aktivitetsrapport öppnas i Microsoft Excel visas inte kinesiska tecken korrekt, även om filen report.csv har skapats korrekt. Detta beror på att Excel alltid läser filen med teckenuppsättningen ISO Latin.

Ett sätt att komma runt problemet är att använda kalkylbladsprogrammet OpenOffice.org Calc i stället för Excel. Det visar kinesiska tecken korrekt.

Lösning i Excel:

 1. Importera report.csv-filen till Excel genom Data > Importera externa data > Importera data.

 2. Markera report.csv-filen och klicka på Öppna.

 3. Välj Avgränsat, välj UTF-8 och klicka sedan på Nästa.

 4. Välj Komma som avgränsare, klicka på Nästa och klicka sedan på Avsluta.

Nu bör de kinesiska tecknen visas korrekt i Excel.

15.0 Säkerhetsproblem

15.1 Användare kan se befintliga filer och mappar via hemmappsgränssnittet om flera användare har samma hemmappssökväg

Om flera användare inom din organisation har samma hemmappssökväg (exempelvis, //server/dela/data), med behörighet att se vilka filer och mappar användare har åtkomst till, har användarna åtkomst inom Filr för att se andra användares personliga filer och mappar. Men användarna kan inte se innehållet i de filer och mappar som de inte har behörighet till.

15.2 Utloggning genomförs inte om Filr körs direkt och har Access Manager som front

När NetIQ Access Manager konfigurerats som front till Filr kan bara Filr-administratören komma åt Filr direkt. Vid direkt åtkomst till Filr i denna konfiguration fungerar inte samtidig utloggning för Filr-systemet.

När Filr-administratören loggat in direkt på Filr (och Filr konfigurerats med Access Manager) måste alla webbläsarsessioner stängas omedelbart för att garantera utloggning.

16.0 Felkorrigeringar i Filr 1.1

En lista över felen som har korrigerats sedan Filr 1.0.1 hittar du i fellistan för Novell Filr 1.1. Du kan slå upp felnumren i Bugzilla om du vill få mer information om varje fel.

17.0 Dokumentation för Filr

Följande källor innehåller information om Novell Filr 1.1:

Här finns ytterligare informaton om Filr 1.1: