Novell Vibe OnPrem 3.1 – Viktigt

27 juni 2011

1.0 Produktöversikt

Novell Vibe OnPrem 3.1 innehåller många förbättringar jämfört med tidigare Vibe-versioner, både för användare och administratörer.

Användare

Administratörer

2.0 Systemkrav för Vibe

Systemkraven för Novell Vibe 3.1 (inklusive krav för mobila enheter som använder Vibes gränssnitt för mobila enheter) finns i Systemkrav för Vibe OnPrem i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

3.0 Installationsinstruktioner för Linux

 1. Kontrollera att Linux-servern som du ska installera Novell Vibe på uppfyller systemkraven.

 2. Om en webbserver körs på Vibe-servern stoppar du den. Helst bör den även inaktiveras.

 3. Skapa eller välj en Linux-användare och Linux-grupp som inte har rotstatus och som ska äga Vibe-katalogerna och Vibe-filerna och köra Vibe-programmet.

 4. Hämta Vibe-programmet till en tillfällig katalog på Linux-servern.

 5. Gå till roten i ett terminalfönster genom att ange su - och rotlösenordet.

 6. Gå till den temporära katalogen dit du hämtade tar-filen för Vibe 3.1 och packa därefter upp tar-filen med följande kommando:

  tar xvf novell-vibe-3.1.0.linux.tar

 7. Gå till katalogen där du har sparat och packat upp Vibe-programmet och starta installationsprogrammet genom att ange följande kommando:

  ./installer-teaming.linux

Följ installationsanvisningarna i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

4.0 Installationsinstruktioner för Windows

 1. Kontrollera att Windows-servern som du ska installera Novell Vibe på uppfyller systemkraven.

 2. Logga in på Windows-servern som en användare med administratörsbehörighet.

 3. Om en webbserver körs på Vibe-servern stoppar du den. Helst bör den även inaktiveras.

 4. Hämta Vibe-programmet till en tillfällig katalog på Windows-servern.

 5. Bläddra till katalogen där du sparade och packade upp Vibe-programmet i Utforskaren i Windows och starta installationsprogrammet för Vibe genom att dubbelklicka på filen installer-teaming.exe.

Följ installationsanvisningarna i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.0 Uppdateringsproblem

5.1 Uppdatera ett Vibe 3-system

Du kan uppgradera från Vibe 3 till Vibe 3.1. Mer information om att uppdatera från Novell Vibe 3 till Novell Vibe 3.1 finns under Uppdatera i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.2 Uppdatera ett Teaming 2.1-system

Om du uppgraderar från Teaming 2.1 eller tidigare måste du först uppdatera till Novell Vibe 3 innan du kan uppgradera till Novell Vibe 3.1. Information om hur du uppdaterar till Novell Vibe 3 hittar du under ”Uppdatera” i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.

5.3 Problem med arbetsgången vid uppdatering till Vibe 3.1

På grund av förbättringar av arbetsgångsfunktioner i Vibe 3.1 kan det uppstå problem med funktioner för behörighet i arbetsgångar på Vibe-webbplatsen när du uppgraderar från 2.1 eller senare till Vibe 3.1. Efter uppgraderingen bör du eller andra avancerade Vibe-användare som skapar arbetsgångar testa alla arbetsgångar som innehåller behörigheter för att kontrollera att de fungerar korrekt. Om du upptäcker att behörigheter för arbetsgångar inte fungerar som förväntat ska du undersöka följande orsaker:

 • Om arbetsgångarna innehåller behörigheterna Övergång till det här läget eller Övergång från det här läget och användarna som har fått behörighet till övergångsposter i arbetsgången inte har behörighet till mappen eller arbetsytan där posten finns medan den rör sig genom arbetsflödet, måste användare som har fått behörighet till övergångsposter i arbetsgången även få behörighet att Läsa och Ändra i arbetsgången.

  Mer information om att ge användare behörigheter inom en arbetsgång finns i avsnittet om att lägga till behörigheter i en arbetsgång i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare.

 • Om användare har fått ändringsbehörigheter i en arbetsgång och användarna inte har behörighet till mappen eller arbetsgången som innehåller posten när den rör sig genom arbetsgången måste användarna få läsbehörighet till arbetsgången.

  Mer information om att ge användare läsbehörigheter till en arbetsgång finns i avsnittet om att lägga till behörigheter i en arbetsgång i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare.

5.4 Inkompatibilitet mellan indexservrar vid uppdatering av system med hög tillgänglighet

När du uppdaterar ett Vibe-system med hög tillgänglighet till Vibe 3 eller senare från en tidigare version blir eventuella befintliga loggposter som skjutits upp inkompatibla.

Undvik inkompatibilitetsproblem på grund av uppskjutna uppdateringsloggar under uppgraderingen till Vibe 3 eller senare genom att radera alla sådana uppdateringsloggar före uppgraderingen.

Information om hur du raderar uppskjutna uppdateringsloggar finns i avsnittet om att underhålla ett Lucene-index med hög tillgänglighet i administrationsguiden för Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.5 Cachelagringsproblem vid uppdatering från Teaming 2.x till Vibe 3.x

Om du har utfört prestandajustering på Vibe-cacheminnet kan cachelagringsproblem uppstå när du uppgraderat från en tidigare utgåva till Vibe 3 om du har ändrat någon av följande konfigurationsfiler:

 • ehcache-hibernate.xml (Vibe-miljö med en server)

 • ehcache-hibernate-clustered.xml (klustrad Vibe-miljö)

Problemen uppstår bara om du har ändrat någon av filerna ovan eftersom dessa filer skrivs över under Vibe-uppgraderingen.

Vilka problem som uppstår varierar beroende på om du har en Vibe-miljö med en server eller en klustrad Vibe-miljö.

Om du har optimerat prestanda för cachelagringen på Vibe-servern genom att ändra filen ehcache-hibernate.xml kan cachelagringen försämras efter Vibe-uppgraderingen.

Om du har konfigurerat den klustrade miljön genom att ändra filen ehcache-hibernate-clustered.xml kan det hända att objekt som lagts till på Vibe-webbplatsen inte visas, eller att andra oväntade händelser inträffar. Detta beror på att informationen inte cachelagras och synkroniseras korrekt mellan de olika Vibe-servrarna.

Så här åtgärdar du cachelagringsproblem efter en uppgradering:

 1. Indikera filens status genom att ändra filen ehcache-hibernate.xml eller filen ehcache-hibernate-clustered.xml före Vibe-uppgraderingen.

  Filerna finns i följande kataloger:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  

  Om du vill se hur filerna såg ut före Vibe-uppgraderingen tittar du i katalogerna med säkerhetskopior, som finns här:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/teaming-backup/
                            ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\teaming-backup\
                            ssf\WEB-INF\classes\config
  

  VIKTIGT:Använd endast säkerhetskopiorna som referens. Ersätt inte hela ehcache-hibernate.xml- eller ehcache-hibernate-clustered.xml-filen med filerna i katalogen med säkerhetskopior. De nya filerna innehåller viktiga nya inställningar som måste bevaras. Du måste lägga till eventuella anpassningar som fanns i de gamla filerna manuellt.

 2. (Alternativt) Om du har en klustrad Vibe-miljö och behöver ändra filen ehcache-hibernate-clustered.xml kontrollerar du att värdena för egenskaperna hostName, multicastGroupAddress och multicastGroupPort stämmer i den nya ehcache-hibernate-clustered.xml-filen.

 3. Spara eventuella ändringar som du gjort i konfigurationsfilerna och starta om Vibe.

5.6 Problem vid uppdatering från en tidigare Vibe-utgåva till Vibe 3.1

5.6.1 Rensa webbläsarens cacheminne

Vid uppgraderingen till Vibe 3.1 måste alla användare som har använt en tidigare version av Vibe rensa webbläsarens cacheminne, oavsett vilken webbläsare de använder. Om webbläsarens cacheminne inte rensas så visas Vibe på felaktigt sätt.

Det är viktigt att du meddelar alla Vibe-användare om detta.

5.6.2 Återställa definitionerna

Flera aspekter i Vibe-gränssnittet har omarbetats och förbättrats i Vibe 3.1. En del av dessa förbättringar påverkar poster, mappar, användarprofiler och användararbetsytor. Om du har anpassat dessa områden i Vibe måste du återställa motsvarande definitioner för att förbättringarna i Vibe 3.1 ska bli synliga. Mer information finns i avsnittet om att återställa definitionerna i Uppdatera från Novell Vibe 3 till Novell Vibe 3.1 i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.6.3 Omindexera Vibe-sökindexet

Sökfunktionerna har förbättrats i Vibe 3.1. För optimala sökprestanda måste du omindexera sökindexet när du har uppgraderat till Vibe 3.1. Mer information finns i avsnittet om att återställa sökindexet i Uppdatera från Novell Vibe 3 till Novell Vibe 3.1 i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

5.7 Prestandaproblem efter uppdateringen till en ny version

När du har uppgraderat Vibe-systemet till en ny version märker du av prestandaproblem första gången du navigerar i Vibe-systemet. Det beror på att Vibe måste kompilera JSP-filerna efter en uppgradering.

Dessa prestandaproblem försvinner vid efterföljande besök till Vibe-webbplatsen.

6.0 Installationsproblem

6.1 Vibe-servern och Lucene-servern måste använda samma JDK

Om Vibe och Lucene-indexet körs på olika servrar måste du använda samma JDK för båda servrarna. Om olika JDK:er används kan det leda till oönskat beteende, t.ex. att du inte kan skapa kalenderposter.

6.2 Teckenbegränsning i användarnamn och lösenord

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i användarnamn och lösenord för Novell Vibe. Detta gäller även användarnamn och lösenord som synkroniseras från en LDAP-katalog till Vibe.

Den här begränsningen beror på Spring Security. Spring Security har öppen källkod och används i Vibe tillsammans med andra autentiseringsmetoder (både grundläggande och formulärbaserade) som används i enkelinloggningsprodukter som Novell Authentication Manager, Web services och WebDAV. Det är endast ASCII-tecken som kan tolkas korrekt i alla kombinationer.

6.3 Teckenbegränsningar i användarnamn för LDAP-synkronisering och LDAP-inloggning

LDAP-användarnamn som innehåller specialtecken ( / \ * ? " < > : | ) kan inte användas som Novell Vibe-användarnamn. Om en LDAP-katalog har användarnamn med dessa tecken synkroniseras de till Vibe-webbplatsen, men användarna kan inte logga in.

Anledningen till att dessa tecken inte kan användas är att Vibe-användarnamnet används som titel på användarens arbetsyta och titeln ingår i den hierarkiska sökvägen till arbetsytan. Det går inte att använda dessa tecken i Linux- och Windows-sökvägar.

6.4 Teckenbegränsningar i namnet på installationskatalogen för programmet

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i namnet på installationskatalogen för Novell Vibe-filen. Standardplats för Vibe-programmet:

Linux:

/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Program\Novell\Teaming

6.5 Teckenbegränsningar i katalognamn för programmets filarkiv

Använd inte utökade tecken eller tecken med dubbla byte i katalognamn som ingår i sökvägen till Novell Vibe-filarkivet. Standardplatsen för filarkivets rotkatalog är:

Linux:

/var/opt/novell/teaming

Windows:

c:\Novell\Teaming

Oracles Outside In-visare, som används för att återge olika filtyper i HTML så att de kan visas och indexeras på Vibe-webbplatsen, kan inte hantera katalognamn som innehåller utökade tecken eller tecken med dubbla byte.

6.6 Standarddatabasnamn

När du låter Novell Vibe-installationsprogrammet skapa Vibe-databasen får databasen namnet sitescape. Detta databasnamn är för tillfället hårdkodat i de skript som används av installationsprogrammet när databasen skapas. Namnet härstammar från namnet på det företag som tidigare ägde Vibe-programmet.

Om du vill kalla Vibe-databasen för något annat kan du redigera skriptet som används för att skapa databasen och sedan köra skriptet manuellt innan du startar Vibe-installationsprogrammet. Om du gör det måste du även uppdatera JDBC-webbadressen när du kör Vibe-installationsprogrammet. Innan du uppgraderar till en ny version måste dessutom uppgraderingsskripten för databasen ändras.

VIKTIGT:Vi rekommenderar inte att du ändrar Vibe-databasnamnet.

6.7 Begränsningar för appletstöd

Det finns inte stöd för applets på 64-bitars Firefox på ett system med Java Runtime Environment (JRE) tidigare än 1.6.0_12

På ett 64-bitars operativsystem fungerar appletar om systemet uppdateras till JRE 1.6.0.12 eller senare.

Om det inte finns stöd för appletar går det till exempel inte att dra och släppa flera filer från skrivbordet, klistra in filer från skrivbordet eller att redigera på plats, och grafikvisningen i arbetsflödesredigeraren fungerar inte.

6.8 Funktionen Redigera på plats för Mac-användare

På Mac-datorer söker Vibe efter OpenOffice.org i följande katalog:

/Applications/OpenOffice.org.app

Om ni har en annan standardplats för OpenOffice.org på ditt företag kan du konfigurera om Vibe så att programmet söker där i stället.

 1. Ändra till följande katalog:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/
                             webapps/ssf/WEB-INF/classes/config
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\
                             webapps\ssf\WEB-INF\classes\config
  
 2. Öppna filen ssf.properties i en textredigerare.

 3. Leta upp det avsnitt med rader som börjar med:

  edit.in.place.mac.editor
  
 4. Kopiera raderna.

 5. Öppna filen ssf-ext.properties, som finns i samma katalog som ssf.properties.

 6. Klistra in raderna längst ned i ssf-ext.properties.

 7. Ändra platsen för OpenOffice.org så att den motsvarar platsen där ditt företag har programmet.

 8. Spara och stäng filen ssf-ext.properties.

 9. Stäng filen ssf.properties utan att spara den.

 10. Stäng av och starta om Vibe så att den nya platsen börjar gälla på Vibe-webbplatsen.

6.9 NFS

NFS-monteringar kan användas för att placera Vibe-filarkivet på en annan server än den som Vibe körs på. Det går däremot inte att använda NFS-monteringar för att placera Lucene-indexet på en annan server än den som Lucene Index Server körs på.

6.10 Brandväggsproblem i Windows Server 2008 R2

I Windows Server 2008 R2 är brandväggen aktiverad som standard och portarna 80 och 443 är spärrade. Eftersom dessa portar används av Vibe måste programmet tillåtas i Windows Server.

Så här förbereder du en Windows Server 2008 R2-dator för Vibe:

 1. Dubbelklicka på Windows-brandväggen på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Tillåt ett program i Windows-brandväggen.

 3. Öppna portarna som används av Vibe:

  1. Klicka på Lägg till port.

  2. Gå till fältet Namn och ange ett beskrivande namn för HTTP-porten som Vibe använder för osäkra anslutningar.

  3. Skriv 80 i fältet Port.

  4. Klicka på OK.

  5. Upprepa Steg 3.a till Steg 3.d för den säkra HTTP-porten 443.

 4. När du har definierat de två portarna klickar du på OK i dialogrutan Inställningar för Windows-brandväggen så att Vibe tillåts kommunicera genom brandväggen via dessa portar.

6.11 JDK måste användas för SSL-anslutningar till WebDAV-servrar

Om du vill använda en SSL-anslutning mellan Novell Vibe-webbplatsen och en WebDAV-server, och om WebDAV-servern har ett självsignerat certifikat i stället för ett certifikat från en certifierande myndighet, måste du använda Sun JDK. Den befintliga Vibe-funktionen för hantering av självsignerade certifikat är inte kompatibel med hur IBM JDK hanterar självsignerade certifikat.

6.12 Uppdaterat Visual C++ Redistributable Package för Windows

Novell Vibe använder Oracle Outside In 8.3.2-visarteknik för visning av dokument och bilder på Vibe-webbplatsen och för indexering av dokument. Denna visarteknik utnyttjar Support Pack 1 från Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package. Om den Windows-server där du installerat Vibe inte redan har den senaste versionen av Visual C++ Redistributable Package installerat, måste du installera den innan Vibe-webbplatsen kan fungera som den ska. Den version av Visual C++ Redistributable Package som krävs finns tillgänglig från:

Mer information finns i New Dependency for Outside In 8.2.0 and Newer Versions, Windows Products Only (dokument-ID 468895.1) på webbplatsen för Oracle Support. Du måste logga in på webbplatsen för Oracle Support innan du kan visa supportdokumentet.

6.13 Kompatibilitet med Access Manager

Du måste ha Access Manager 3.1 SP1 IR1 för att kunna använda Novell Vibe med Novell Access Manager. Access Manager 3.1 SP1 IR1 finns på webbplatsen Novell Downloads.

7.0 Vibe-problem

7.1 LDAP-synkroniseringsproblem

7.1.1 Problem med den initiala synkroniseringen av Vibe-användare

Om du skapar Novell Vibe OnPrem-användare genom att importera användare från en LDAP-katalog, kanske inte alla användare i LDAP-katalogen visas i Vibe om värdet för LDAP-attributet som används till att synkronisera användare inte är unikt. Om du exempelvis använder attributet cn till att identifiera användare och det finns flera användare med samma cn-värde, synkroniseras endast den första förekomsten av dubblettanvändarnamnet i Vibe.

Du kan lösa det här problemet genom att använda ett attribut vars värde alltid är unikt i alla containrar, till exempel e-postadress.

7.1.2 Problem med att ändra namn på och flytta användare i LDAP-katalogen

Om du ändrar namn på eller flyttar användare i LDAP-katalogen kan det leda till att nya användare skapas i Vibe. Det beror på att när du ändrar namn på eller flyttar en användare i LDAP-katalogen antar Vibe att det nya namnet (eller den nya platsen för samma namn) representerar en ny användare och inte en ändrad användare. Därför skapas en ny Vibe-användare.

Du kan undvika det här problemet genom att ange ett LDAP-attribut som identifierar användaren unikt. Mer information finns i avsnittet om LDAP-attribut för användar- eller gruppidentifiering i avsnittet om LDAP-anslutningar i installationshandboken för Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.2 Kopieringsbegränsning för arbetsyta

När du kopierar en arbetsyta överförs det anpassade formuläret och arbetsflödesdefinitionerna i arbetsytan inte till kopian av arbetsytan. Du kan kringgå den här begränsningen genom att flytta definitionerna till en högre nivå i arbetsyteträdet.

 1. Navigera till mappen i den ursprungliga arbetsytan där definitionerna finns.

 2. Klicka på Hantera > Formulär- och vydesigners i arbetsytans verktygsfält.

 3. Expandera trädet Formulär- och vydesigners och klicka sedan på den definition du vill flytta.

 4. Klicka på Flytta den här definitionen i rutan Definitionsegenskaper för att visa arbetsytan och mappträdet för Vibe-webbplatsen. Expandera sedan trädet efter behov så att en lämplig destination för definitionen visas.

  Om du vill göra definitionen tillgänglig i kopian av den ursprungliga arbetsytan flyttar du definitionen till en plats i trädet som ligger över både den ursprungliga arbetsytan och kopian av arbetsytan.

  Om du vill göra definitionen tillgänglig globalt på Vibe-webbplatsen flyttar du den till roten av arbetsytan och mappträdet.

 5. Flytta definitionen genom att välja destination och klicka på OK.

 6. Klicka på Stäng två gånger när du vill återgå till Vibe-huvudsidan.

 7. Kontrollera att definitionen nu finns tillgänglig i kopian av arbetsytan.

 8. Upprepa den här metoden för varje definition som ska finnas tillgänglig i den kopierade arbetsytan.

7.3 Export- och importbegränsningar

När en exporterad arbetsyta, mapp eller post har en länk till något som inte ingår i exportfilen fungerar inte länken korrekt när den importeras till ett annat Vibe-system.

7.4 Filnamn som innehåller tecken med dubbla byte ändras när en ZIP-fil skapas

När Vibe 3 används för att skapa en ZIP-fil med filer som innehåller tecken med dubbla byte i filnamnet, så visas filnamnen för de hämtade filerna som _fil1, _fil2, _fil3 och så vidare. Detta beror på att Java-verktyget för ZIP-filer inte kan skapa filnamn som innehåller tecken med dubbla byte.

Filerna i Vibe förblir oförändrade.

Information om hur du hämtar filer i Vibe finns i avsnittet om att hämta filer i Användarhandbok för Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.5 Problem med filborttagning i MySQL

Om du använder MySQL kan du stöta på följande problem när du överför filer och sedan tar bort dem.

class org.hibernate.exception.GenericJDBCException
Cannot release connection

Detta beror på ett fel i MySQL. Du löser problemet genom att uppdatera till MySQL 5.1.40 eller senare.

7.6 Problem med filnamnsbyte när WebDAV används

När du byter namn på en Vibe-fil via en WebDAV-klient ändras bara namnet på den bifogade filen. Namnet på Vibe-mapposten som filen associeras med ändras inte.

Detta beror på att du numera kan ange valfritt namn när du skapar en filpost i Vibe, oavsett den associerade filens namn. Tidigare var namnet för alla filposter samma som den associerade filens filnamn.

7.7 Lösenordsskyddade filer

Filer som har lösenordsskyddats i programmet som de skapades i kan inte visas på Novell Vibe-webbplatsen. Detta är avsiktligt.

7.8 Begränsning av speglad mappstruktur

Du kan inte använda funktionen Flytta den här mappen i Novell Vibe för att flytta en speglad filmapp inuti en annan speglad filmapp.

7.9 Begränsning av versioner för speglad mappstruktur

Om du redigerar en fil i en speglad mapp och sedan kontrollerar versionshistoriken visas endast den senaste versionen av filen, och det är bara den senaste versionen av filen som kan redigeras från den speglade platsen. Detta fungerar som det är tänkt. Olika dokumentversioner finns för tillfället inte tillgängligt i speglade mappar.

7.10 Problem med kapsling av mappar och arbetsytor

På grund av databasbegränsningar är det maximalt tillåtna antalet kapslade mappar och arbetsytor som tillåts av Vibe 45. Du kan till exempel skapa en mapp inuti en mapp, därefter skapa en ny mapp inuti den mappen och så vidare, tills mappstrukturen är 45 nivåer djup. Det går inte att överskrida 45 nivåer i mappstrukturen.

7.11 Licensrapportproblem

Du kan visa hur Novell Vibe-licenserna utnyttjas genom att klicka på ikonen Administration och sedan på Licensrapport under Rapporter. Licensrapporten räknar för tillfället Administratör, Gäst och tre interna användare (_emailPostingAgent, _jobProcessingAgent och _synchronizationAgent) som LDAP-användare. Administratören räknas som en aktiv användare, men de andra fyra lokala användare räknas inte mot din Vibe-licensanvändning.

7.12 Datumattributet i anpassade poster och vyer

Om du använder datumattributet i en anpassad post eller vy kan det hända att användare i andra tidszoner ser ett annat datum än dig.

Datumet sparas som midnatt på det valda datumet i Novell Vibe-användarens tidszon i GMT. Exempelvis sparas 13 januari 2010 i USA:s Mountain time-zon som GMT-7:00 (20100113T0700). Det innebär inget problem för personer i samma tidszon. Men för personer i andra tidszoner kan midnatt i Mountain time-zonen vara en annan dag i den egna tidszonen. Problemet kommer att lösas i en kommande utgåva.

7.13 Dra och släppa från ett GroupWise-meddelande

Du kan inte dra en fil som är bifogad i ett GroupWise-meddelande i GroupWise-klienten och släppa den i Novell Vibes dra och släpp-fönster, som öppnas när du klickar på Lägg till fil i mapp i verktygsfältet för mapposter. Spara bilagan först, och dra och släpp sedan den sparade filen i dra och släpp-fönstret.

7.14 Integreringsproblem med GroupWise

För att du ska kunna öppna en Novell Vibe-webbplats från en GroupWise Windows-klient måste tidsinställningen på GroupWise-användarens dator överensstämma med tidsinställningen på Vibe-servern med fem minuters marginal. Om skillnaden är större än fem minuter uppstår en timeout när GroupWise-klienten försöker kontakta Vibe-webbplatsen. Om möjligt återställer du tiden på servern eller arbetsstationen till en korrekt och matchande tid.

Om tidsinställningen är en nödvändig del av systemkonfigurationen kan du ändra timeout-inställningen för de webbtjänster som autentiseras för Vibe-webbplatsen via WS-Security, till exempel GroupWise.

 1. Skapa en säkerhetskopia av följande fil:

  teaming_directory/webapps/ssf/WEB-INF/server-config.wsdd

 2. Öppna filen server-config.wsdd i ett textredigeringsprogram.

 3. Sök efter följande avsnitt:

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  </handler>
  
 4. Infoga en timeToLive-parameter med stort timeout-värde (till exempel 86 400 för 24 timmar).

  <handler type="java:org.apache.ws.axis.security.WSDoAllReceiver">
  <parameter name="passwordCallbackClass"
  value="org.kablink.teaming.remoting.ws.security.PWCallback"/>
  <parameter name="action" value="UsernameToken Timestamp"/>
  <parameter name="timeToLive" value="86400"/>
  </handler>
  
 5. Upprepa Steg 3 och Steg 4 för den andra förekomsten av avsnittet i filen server-config.wsdd.

 6. Spara filen server-config.wsdd och starta sedan om servern.

Denna konfigurationsändring påverkar alla klientprogram som autentiseras för servern med WS-Security, inte bara GroupWise.

7.15 Begränsning i Firefox vid skickande av e-post

Om du skickar ett e-postmeddelande från Novell Vibe-webbplatsen och ett typografiskt fel eller en ogiltig mottagare finns i fältet Lägg till e-postadresser, visas ett fel tillsammans med knappen Gå tillbaka till föregående sida. I Firefox återgår du till sidan Skicka e-post, men meddelandets innehåll går förlorat. I Internet Explorer finns meddelandets innehåll kvar.

När du skickar e-post från Vibe-webbplatsen med hjälp av Firefox bör du välja Vibe-användare som mottagare när det är möjligt, eller kopiera mottagarnas e-postadresser, för att undvika skrivfel i fältet Lägg till e-postadresser.

7.16 Windows-uppdatering för WebDAV-funktioner i Windows Vista och Windows XP

VIKTIGT:Installera bara den här uppdateringen på Windows Vista och Windows XP. Installera inte den här uppdateringen på Windows 7.

För att du ska kunna använda funktionen Redigera på plats i Novell Vibe i Windows Vista och Windows XP måste du installera följande WebDAV-uppdatering för Windows:

Programuppdatering för webbmappar (KB907306).

Den här Windows-uppdateringen gör att OpenOffice.org och Microsoft Office samverkar korrekt med Vibe-funktionen Redigera på plats.

7.17 Problem med WebDAV och Redigera på plats i Microsoft Windows Vista och Microsoft Office

Microsoft Windows Vista har problem med WebDAV-åtkomst som påverkar all användning med WebDAV. Dessutom kan ett Vista-specifikt problem med appletar göra att Novell Vibe-funktionen Redigera på plats inte fungerar som den ska. Se till att du kör den senaste versionen av Vista. Se till att du har installerat den Windows WebDAV-uppdatering som beskrivs i Avsnitt 7.16, Windows-uppdatering för WebDAV-funktioner i Windows Vista och Windows XP.

Windows Vista-användare med Internet Explorer kan få en Java-varning när de försöker använda funktionen Redigera på plats. (Firefox-användare får inte detta fel.)

Så här konfigurerar du Internet Explorer så att du kan använda Vibe-funktionen Redigera på plats:

 1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på Säkerhet, välj Tillförlitliga platser och klicka sedan på Platser.

 3. Ange webbadressen till Vibe-servern i fältet Lägg till följande webbplats i zonen och klicka på Lägg till.

 4. Markera eller avmarkera Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zonen enligt vad som är lämpligt för Vibe-servern.

 5. Spara säkerhetsinställningarna genom att klicka på Stäng och sedan på OK.

Om du vill konfigurera Windows Vista för att använda Vibe-funktionen Redigera på plats i Microsoft Office, måste du lägga till nya nycklar i Windows-registret för varje Microsoft Office-program.

 1. Gå till Alla program/Microsoft Office/Office12 i Windows Explorer.

 2. Bläddra ned till varje Microsoft Office .exe-fil i tur och ordning:

  excel.exe
  powerpnt.exe
  winword.exe
  ...
  
 3. Högerklicka på varje .exe-fil och klicka på Egenskaper.

 4. Klicka på Kompatibilitet.

 5. Välj Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för och markera sedan Windows XP (Service Pack 2) i listrutan.

 6. Starta om datorn.

Nu bör du kunna använda Vibe-funktionen Redigera på plats med Microsoft Office-filer.

Obs!Även om du på detta sätt kan aktivera funktionen Redigera på plats löser det inte problemet med att bifoga via WebDAV i Vibe om du använder Vista.

Mer information om appletar finns i följande Sun-bulletiner:

7.18 Problem med WebDAV och Redigera på plats i Windows 7

Om du använder funktionen Redigera på plats i Novell Vibe för att redigera Word-dokument i Office 2007 eller Office 2010 på en Windows 7-dator uppmanas du att ange en plats där den redigerade filen ska sparas i stället för att den sparas på Vibe-webbplatsen. Du konfigurerar Vibe olika beroende på om du vill köra programmet med en säker (HTTPS) eller osäker (HTTP) anslutning. Mer information finns i avsnittet om att redigera filer med funktionen Redigera på plats i avsnittet om att konfigurera Vibe för WebDAV-stöd i Windows 7 i administrationsguiden för Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.19 Problem med WebDAV-adresser i Windows Vista och Windows 7

Om du kopierar WebDAV-webbadressen som associeras med en Novell Vibe-mapp och försöker använda funktionen Lägg till nätverksplats kan det hända att enheten inte kan mappas av Windows Vista och Windows 7. I stället bör du alltid använda funktionen Anslut nätverksenhet när du använder Vibe med Windows Vista eller Windows 7.

7.20 WebDAV-begränsningar på Mac

Det finns ett antal begränsningar när du använder WebDAV i en Mac-miljö.

7.20.1 Begränsningar när du redigerar filer på Mac via WebDAV

Funktionen Redigera på plats stöds inte på Mac när du använder Microsoft Office som dokumentredigerare. För att kunna använda funktionen Redigera på plats på en Mac måste du använda OpenOffice som dokumentredigerare.

Mer information finns i avsnittet om att redigera enskilda filer med hjälp av WebDAV i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare.

7.20.2 Begränsningar när en Vibe-mapp visas på Mac via WebDAV

Begränsningarna med WebDAV på Mac gör att du inte kan använda WebDAV för att visa en Vibe-mapp i en Mac-miljö.

Mer information finns i avsnittet om att använda WebDAV med en Vibe-mapp i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare.

7.21 Ytterligare en mapp visas när en Vibe-mapp visas i Utforskaren i Windows XP

När du visar en Vibe-mapp i Utforskaren i Windows XP kan det hända att en till undermapp med samma namn som den överordnade mappen visas.

Så här åtgärdar du problemet:

 1. Öppna en webbläsare.

 2. Gå till Microsoft Download Center och installera programvaruuppdateringen för webbmappar (KB907306) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=17C36612-632E-4C04-9382-987622ED1D64&displaylang=en

 3. Installera programvaruuppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

7.22 Datakvotsproblem med OpenOffice.org

OpenOffice.org skapar en ny dokumentversion varje gång du klickar på Spara i stället för att skapa en ny version när du stänger det redigerade dokumentet. Detta beteende kan göra att din datakvot snabbt nås. Du kan undvika att skapa onödiga versioner av samma dokument, och ta bort dem om du skapar dem.

7.22.1 Undvika att skapa onödiga dokumentversioner

Du kan undvika att skapa onödiga versioner av samma dokument genom att göra något av följande:

 • Klicka inte på Spara flera gånger när du redigerar ett dokument. Klicka bara en gång på Spara, innan du stänger dokumentet i OpenOffice.org.

 • Använd en annan dokumentredigerare än OpenOffice.org, t.ex. Microsoft Word, när du redigerar dokument i Vibe.

7.22.2 Ta bort onödiga versioner av ett dokument

Du kan ta bort specifika versioner av en fil. Anvisningar finns i Ta bort befintliga versioner av en fil i Användarhandbok för Novell Vibe OnPrem 3.1.

7.23 HTML-konverteringsfel på en Linux-server

Om ett HTML-konverteringsfel visas när du försöker visa en fil kan det bero på att det saknas nödvändiga bibliotek på Vibe Linux-servern.

Så här installerar du de bibliotek som saknas:

 1. Ändra till följande katalog:

  /opt/novell/teaming/stellent-converter/linux/x86
  
 2. Kör exporter-programmet.

  Du kan bortse från felmeddelanden om in- och utdatafiler som saknas.

 3. Håll utkik efter fel om saknade bibliotek.

 4. Installera de bibliotek som saknas.

7.24 Användarprofilen stöder inte anpassade JSP-filer

När du skapar eller ändrar attribut för formuläret och vyn för användarprofiler i verktyget Formulär- och vydesigners kan du inte referera till anpassade JSP-filer.

Den här möjligheten finns fortfarande när du ändrar attribut för arbetsytor, mappar och poster. Mer information finns i avsnittet om att aktivera Vibe-formulär och -vyer för att referera till JSP-filer i handboken för avancerade Novell Vibe OnPrem 3.1-användare.

8.0 Utvecklarproblem

8.1 Flerreferensvärden i SOAP-meddelandeinnehåll

Som standard skapar inte Novell Vibe SOAP-meddelandeinnehållet några flerreferensvärden. Du kan ändra filen server-config.wsdd så att flerreferensvärden skapas.

 1. Ändra till den katalog där filen server-config.wsdd finns.

  En Vibe-installation innehåller två server-config.wsdd-filer. Filernas standardplatser varierar beroende på plattform:

  Linux:

  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssf/WEB-INF
  /opt/novell/teaming/apache-tomcat-version/webapps/ssr/WEB-INF
  

  Windows:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssf\WEB-INF
  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat-version\webapps\
                                                     ssr\WEB-INF
  
 2. På raden:

  <parameter name="sendMultiRefs" value="false"/>
  

  ändrar du false till true.

 3. Spara filen server-config.wsdd och avsluta textredigeraren.

 4. Skapa en säkerhetskopia av den ändrade server-config.wsdd-filen.

  Om du uppdaterar Vibe-programmet skrivs filen server-config.wsdd över av Vibe-installationsprogrammet. Du måste antingen återställa den uppdaterade filen efter uppdateringen eller upprepa ändringarna.

 5. Upprepa processen för den andra server-config.wsdd-filen i Vibe-programmet.

9.0 Lokaliseringsproblem

9.1 Användarnamn med utökade tecken visas inte i e-postmeddelanden när de visas i GroupWise

Användarnamn som innehåller utökade tecken visas inte i fältet Från i e-postmeddelanden som skickas från Vibe och som visas i GroupWise.

Du måste ändra startskripten för Vibe-servern för att åtgärda det här problemet. Startskripten och deras sökvägar skiljer sig något beroende på om Vibe-installationen körs på en Linux- eller Windows-server.

9.1.1 Linux

 1. Öppna filen catalina.sh i en textredigerare. Den här filen finns i följande katalog:

  opt/novell/teaming/apache-tomcat/bin
  
 2. Sök efter UTF8 i filen och ändra värdet till UTF-8.

 3. Stoppa och starta om Vibe-servern.

9.1.2 Windows

 1. Öppna filen service.bat i en textredigerare. Den här filen finns i följande katalog:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\bin
  
 2. Sök efter UTF8 i filen och ändra värdet till UTF-8.

 3. Öppna filen catalina.bat i en textredigerare. Den här filen finns i följande katalog:

  c:\Program Files\Novell\Teaming\apache-tomcat\bin
  
 4. Sök efter UTF8 i filen och ändra värdet till UTF-8.

 5. Stoppa och starta om Vibe-servern.

9.2 Utökade tecken inte tillåtna i enkla webbadresser

Fältet Definiera en webbadress på sidan Konfigurera standardvärden i arbetsytan accepterar inte utökade tecken. Använd endast alfabetiska tecken och siffror i enkla webbadresser.

9.3 Utökade tecken och tecken med dubbla byte i namn på bilagor

Om Outlook-användare skickar meddelanden till Novell Vibe-webbplatsen, och om dessa meddelanden har bilagor med utökade tecken eller tecken med dubbla byten i filnamnen, anländer inte bilagan till Vibe-webbplatsen om inte Exchange-servern är korrekt konfigurerad. Instruktioner för hur du konfigurerar Exchange-servern så att filnamnen passerar som de ska finns i Foreign Characters Appear as Question Marks When Sent from OWA.

9.4 Kinesiska tecken i aktivitetsloggar

När en report.csv-fil för en aktivitetsrapport öppnas i Microsoft Excel visas inte kinesiska tecken som de ska även om report.csv-filen har skapats korrekt. Detta beror på att teckenuppsättningen ISO Latin alltid används i Excel.

Ett sätt att komma runt problemet är att använda kalkylbladsprogrammet OpenOffice.org Calc i stället för Excel. Det visar kinesiska tecken korrekt.

Lösning i Excel:

 1. Importera report.csv-filen till Excel genom Data > Importera externa data > Importera data.

 2. Markera report.csv-filen och klicka på Öppna.

 3. Välj Avgränsat, välj UTF-8 och klicka sedan på Nästa.

 4. Välj Komma som avgränsare, klicka på Nästa och klicka sedan på Avsluta.

Nu bör de kinesiska tecknen visas korrekt i Excel.

9.5 Internet Explorer 6-begränsning för internationella tecken i filnamn

Om du använder Internet Explorer 6 och överför en fil vars filnamn innehåller internationella tecken till en filmapp, och sedan redigerar filen och skapar en ny version, fungerar inte länken till ursprungsversionen längre eftersom Internet Explorer 6 dubbelkodar filnamnet. Du kan lösa problemet genom att uppdatera till Internet Explorer 7 eller senare.

10.0 Säkerhetsproblem

Försäkra dig om att Novell Vibe-webbplatsen är skyddad genom att hålla operativsystemet uppdaterat med alla program- och säkerhetskorrigeringar.

11.0 Felkorrigeringar i Vibe 3.1

En lista över felen som har korrigerats sedan Vibe OnPrem 3 hittar du i fellistan för Novell Vibe OnPrem 3.1. Du kan slå upp felnumren i Bugzilla om du vill få mer information om varje fel.

12.0 Vibe-dokumentation

Följande källor innehåller information om Novell Vibe 3.1:

Förutom produktdokumentationen för Novell Vibe finns även följande resurser med ytterligare information om Vibe 3.1: