6.16 Praca z plikami we wpisie folderu

Oprócz możliwości pracy z plikami w systemie Vibe opisanych w kolejnych sekcjach można również korzystać z produktów Micro Focus Vibe Add-in oraz Micro Focus Vibe Desktop, aby pracować z plikami systemu Vibe bezpośrednio w pakiecie Microsoft Office lub synchronizować pliki systemu Vibe z komputerem. Można między innymi tworzyć i edytować pliki. Więcej informacji zawierają dokumenty Micro Focus Vibe Add-In — Szybki start oraz Micro Focus Vibe Desktop — Szybki start.

6.16.1 Tworzenie wpisu pliku

System Micro Focus Vibe umożliwia tworzenie wpisów plików w wyznaczonych folderach plików. Tworzenie wpisu pliku jest czym innym niż dołączanie pliku do wpisu folderu innego typu. Wpisy plików w folderach plików systemu Vibe zawierają plik podstawowy. Inne pliki można powiązać z wpisem pliku jako załączniki, ale istnieje tylko jeden plik podstawowy.

Wpisy plików można tworzyć na wiele sposobów:

6.16.2 Dołączanie plików do wpisu folderu

W systemie Vibe dostępne są różne sposoby dodawania załączników do wpisu.

Przeciąganie i upuszczanie plików

Można załączyć plik do wpisu, przeciągając go z innego miejsca i upuszczając we wpisie.

 1. Przejdź do wpisu, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie otwórz ten wpis.

 2. Kliknij kartę Załączniki.

 3. Kliknij opcję Przeciąganie i upuszczanie plików.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeciąganie i upuszczanie plików.

 4. Przeciągnij plik, który chcesz przekazać, a następnie go upuść na ikonę folderu w oknie dialogowym Przeciąganie i upuszczanie plików.

  Zostanie wyświetlony otwierający i zamykający się folder, który oznacza, że przeciągnięte pliki są przekazywane jako załączniki.

Istnieje również możliwość kopiowania i wklejania plików w ikonie folderu.

Przekazywanie pojedynczego pliku

 1. Przejdź do wpisu, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie otwórz ten wpis.

 2. Kliknij kartę Załączniki.

 3. Kliknij opcję Przekaż pojedynczy plik.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przekaż pojedynczy plik.

 4. Kliknij opcję Wybierz plik, a następnie przejdź do pliku, który chcesz dołączyć, i zaznacz go.

 5. Kliknij przycisk OK.

6.16.3 Wyświetlanie plików w trybie tylko do odczytu

System Vibe umożliwia łatwe wyświetlanie plików powiązanych z wpisami. Pliki można powiązać z wpisami na jeden z dwóch sposobów:

 • Pliki można dołączyć do wpisu..

 • Pliki mogą być plikami podstawowymi wpisu.

  Pliki podstawowe mogą istnieć tylko w folderach plików.

W kolejnych sekcjach opisano sposób wyświetlania plików w edytorze tekstów lub w formacie HTML:

Wyświetlanie pliku w edytorze tekstów

Plik wyświetlany w edytorze tekstów jest otwierany w trybie tylko do odczytu.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz wyświetlić, a następnie otwórz ten wpis.

 2. (Warunkowo) Jeśli wyświetlany plik jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Wyświetl ten plik znajdujące się obok pliku, który chcesz wyświetlić.

  lub

  Kliknij nazwę pliku.

Wyświetlanie pliku w formacie HTML

Aby szybko wyświetlić plik, można go wyświetlić w formacie HTML.

Niektórych typów plików nie można wyświetlać w formacie HTML, na przykład plików PNG, JPG, GIF ani PDF.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz wyświetlić, a następnie otwórz ten wpis.

 2. (Warunkowo) Jeśli wyświetlany plik jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Wyświetl ten plik w formacie HTML znajdujące się obok pliku, który chcesz wyświetlić.

6.16.4 Edycja plików dostępnych przez przeglądarkę internetową

Jeśli uzyskujesz dostęp do systemu Vibe za pośrednictwem przeglądarki internetowej i masz zainstalowany pakiet LibreOffice lub Microsoft Office, możesz edytować pliki, klikając kolejno opcje Działania na plikach > Edytuj ten plik.

Obowiązują następujące wymagania:

 • Na stacji roboczej musi być zainstalowana najnowsza wersja pakietu LibreOffice albo pakiet Microsoft Office 2013 lub nowszy.

 • Jeśli masz zainstalowany pakiet Microsoft Office, możesz otworzyć plik przy użyciu funkcji o nazwie MS URI. Działa to zarówno na stacjach roboczych Mac, jak i stacjach roboczych z systemem Windows, ale tylko w przypadku pakietu Microsoft Office.

 • Jeśli masz zainstalowany pakiet LibreOffice i administrator włączył obsługę alternatywnej funkcji o nazwie Vibe URI, możesz pobrać ze strony Pobieranie aplikacji serwera Vibe i zainstalować aplikację przeznaczoną na konkretną stację roboczą, która umożliwi otwieranie, edytowanie i zapisywanie plików w systemie Vibe.

  Dostępność i określoną funkcjonalność funkcji edycji na miejscu w systemie Vibe kontroluje administrator systemu Vibe, więc w razie dalszych pytań należy zwrócić się do niego.

6.16.5 Edycja plików systemu Vibe bezpośrednio w pakiecie Microsoft Office

Jeśli używasz pakietu Microsoft Office w systemie Windows, rozważ pobranie i zainstalowanie dodatku Vibe Add-in for MS Office, który zapewnia wyższy komfort edycji w porównaniu z uzyskiwaniem dostępu do plików przez przeglądarkę internetową.

Dodatek Vibe Add-in for MS Office umożliwia otwieranie i edytowanie plików bezpośrednio w aplikacjach pakietu Microsoft Office.

Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania plików, gdy jest zainstalowany dodatek Vibe Add-in, zobacz Micro Focus Vibe Add-In — Szybki start.

6.16.6 Edycja plików synchronizowanych z pulpitem

Jeśli pobierzesz i zainstalujesz aplikację Vibe Desktop, a administrator systemu Vibe zezwolił na tę funkcję, możesz synchronizować pliki z pulpitem, a następnie edytować je i wyświetlać tak jak inne pliki lokalne. Wprowadzane zmiany są synchronizowane z serwerem Vibe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumenty Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows — Szybki start oraz Micro Focus Vibe Desktop dla komputerów Mac — Szybki start.

6.16.7 Pobieranie plików

Istnieje możliwość pobrania plików powiązanych z wpisem. Pobrać można jeden plik lub wszystkie pliki, które są powiązane z wpisem. Pliki są pobierane w formacie ZIP.

Pobieranie pojedynczych plików

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, który chcesz pobrać, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Pobierz ten plik jako plik zip znajdujące się obok pliku.

Pobieranie wszystkich plików

 1. Przejdź do wpisu zawierającego pliki, które chcesz pobrać, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Pobierz wszystkie pliki znajdujące się obok każdego pliku w obrębie wpisu.

  lub

  Kliknij kartę Załączniki, a następnie kliknij opcję Pobierz wszystkie pliki.

Pobieranie plików z folderu plików

 1. Przejdź do folderu plików, z którego chcesz pobrać pliki.

 2. Zaznacz pliki, które chcesz pobrać, a następnie kliknij kolejno opcje Więcej > Pobierz jako ZIP.

  lub

  Kliknij ikonę Konfiguruj obok nazwy folderu, a następnie kliknij opcję Pobierz wszystkie pliki jako archiwum ZIP.

6.16.8 Uzyskiwanie adresu URL interfejsu WebDAV pliku

Znając adres URL interfejsu WebDAV pliku, można otworzyć plik bezpośrednio z poziomu aplikacji edytującej, takiej jak Microsoft Office, lub bezpośrednio z wiersza poleceń.

Aby uzyskać adres URL interfejsu WebDAV pliku:

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, dla którego chcesz uzyskać adres URL interfejsu WebDAV, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego chcesz uzyskać adres URL interfejsu WebDAV, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Adres URL WebDAV znajdujące się obok pliku.

  Zostanie wyświetlony adres URL interfejsu WebDAV do skopiowania.

Po uzyskaniu adresu URL interfejsu WebDAV pliku można podać adres URL w edytorze dokumentów, takim jak Microsoft Office, aby otworzyć dany plik. Instrukcje dotyczące wykonania tej czynności można znaleźć w dokumentacji edytora dokumentów.

6.16.9 Dodawanie notatki o pliku lub wersji pliku

Może zajść potrzeba dodania notatki dotyczącej określonego pliku lub wersji pliku. Notatki plików są wyświetlane bezpośrednio pod nazwami plików na kartach Załączniki i Wersje pliku. Notatki plików ułatwiają użytkownikom dokładne poznanie zawartości plików bez ich otwierania. Mogą ponadto służyć do łatwego rozróżniania wersji plików.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dołączony plik lub wersję pliku, dla których chcesz dodać notatkę, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego ma zostać dodana notatka, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Edytuj notatkę pliku znajdujące się obok pliku, dla którego chcesz dodać notatkę.

  Zostanie wyświetlona strona Dodawanie notatki dotyczącej pliku.

 4. Wpisz notatkę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

6.16.10 Ustawianie stanu pliku

W przypadku występowania wielu wersji pliku może zajść potrzeba ustawienia stanu każdej wersji w celu rozróżnianiu wersji oficjalnej, wersji roboczych itp. Stanami plików mogą być: Oficjalny, Roboczy lub Przestarzały.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dołączony plik lub wersję pliku, dla których chcesz ustawić stan pliku, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Wersje pliku.

 3. Kliknij bieżący stan w kolumnie Stan obok pliku, dla którego ma on zostać ustawiony, a następnie kliknij stan, który chcesz ustawić dla pliku.

6.16.11 Używanie kontroli wersji plików

Podczas modyfikowania pliku w systemie Vibe zapisywana jest poprzednia wersja pliku, do której łatwo uzyskać dostęp. Dotyczy to plików przechowywanych w folderach plików systemu Vibe lub dowolnych plików zapisanych jako załączniki we wpisie folderu.

Tworzenie nowej wersji pliku

Podczas edycji i zapisywania pliku system Vibe tworzy nową wersję pliku i zapisuje starą wersję. Aby uzyskać informacje na temat sposobu edycji pliku, zobacz Edycja plików dostępnych przez przeglądarkę internetową.

Do tworzenia nowej wersji dołączonego pliku lub nowej wersji wpisu pliku w folderze plików można także użyć funkcji przeciągania i upuszczania zgodnie z opisem w następujących sekcjach:

Przeciąganie i upuszczanie pliku w celu aktualizacji załącznika do wpisu pliku

Aby utworzyć nową wersję istniejącego załącznika do wpisu, przeciągany i upuszczany plik musi mieć taką samą nazwę co istniejący załącznik do wpisu, dla którego ma zostać utworzona nowa wersja.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego załącznik do pliku, dla którego chcesz utworzyć nową wersję, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Załączniki, a następnie kliknij opcję Przeciąganie i upuszczanie plików.

 3. Przeciągnij plik z jednego położenia, takiego jak pulpit, i upuść go na ikonę folderu w oknie przeciągania i upuszczania.

  Dokument zostanie dodany jako nowa wersja istniejącego załącznika do wpisu. Starsze wersje są wyświetlane we wpisie na karcie Wersje pliku.

Przeciąganie i upuszczanie pliku w celu aktualizacji pliku podstawowego wpisu pliku

Aby utworzyć nową wersję istniejącego pliku w folderze plików, przeciągany i upuszczany plik musi mieć taką samą nazwę co istniejący plik, dla którego ma zostać utworzona nowa wersja.

 1. Przejdź do folderu, do którego chcesz zaimportować nową wersję pliku.

  Plik o tej samej nazwie musi już istnieć w folderze jako wpis pliku.

 2. Przeciągnij plik z jednego położenia, takiego jak pulpit, i upuść go w obszarze folderu.

 3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Konflikty plików, kliknij opcję Zapisz nowe wersje plików.

  Dokument zostanie dodany jako nowa wersja istniejącego wpisu pliku. Starsze wersje są wyświetlane we wpisie na karcie Wersje pliku.

Zwiększanie numeru wersji głównej pliku

Przy tworzeniu nowych wersji pliku w systemie Vibe domyślnie śledzone są wersje o numerach podrzędnych. Na przykład 1.0, 1.1, 1.2 itd. Istnieje możliwość zwiększenia numeru wersji głównej dla najnowszej wersji pliku. Na przykład wersja 1.2 stanie się wersją 2.0.

Jeśli w folderze skonfigurowano automatyczne usuwanie starych wersji plików — zobacz Automatically Deleting Minor File Versions That Exceed the Allowed Maximum (Automatyczne usuwanie wersji podrzędnych plików przekraczających maksymalną dozwoloną liczbę plików) w rozdziale Managing Folders (Zarządzanie folderami) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.6 Advanced User Guide (Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników Micro Focus Vibe 4.0.6), zwiększenie wersji podrzędnej pliku do poziomu wersji głównej powoduje jej zabezpieczenie przed usunięciem.

Aby zwiększyć numer wersji głównej pliku:

 1. Przejdź do wpisu zawierającego dołączony plik, dla którego chcesz zwiększyć numer wersji głównej, a następnie go otwórz.

 2. (Warunkowo) Jeśli plik, dla którego ma zostać zwiększony numer wersji głównej, jest załącznikiem, kliknij kartę Załączniki.

  Tylko foldery plików mogą zawierać pliki, które nie są załącznikami.

 3. Kliknij kolejno opcje Działania na plikach > Zwiększ numer wersji głównej znajdujące się obok pliku, dla którego chcesz zwiększyć wersję główną.

  Zostanie wyświetlona strona Zwiększ numer wersji głównej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uzyskiwanie dostępu do poprzednio zapisanej wersji pliku

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, dla którego chcesz uzyskać dostęp do poprzedniej wersji, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Wersje pliku.

  Wszystkie poprzednio zapisane wersje każdego pliku powiązane z wpisem znajdują się na liście w kolejności odwrotnej do chronologicznej. W systemie Vibe wyświetlane są takie informacje jak data, wielkość pliku i osoba, która zmodyfikowała plik.

Promowanie poprzedniej wersji pliku do wersji bieżącej

Poprzednią wersję pliku można promować do wersji bieżącej. Bieżącą wersją jest główny plik we wpisie pliku. Wersje dodatkowe znajdują się poniżej wersji głównej na karcie Wersje pliku.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego wersję pliku, która ma być promowana jako wersja bieżąca, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Historia wpisu.

 3. Obok wersji pliku, która ma być promowana jako wersja bieżąca, kliknij opcję Promuj do bieżącego, a następnie kliknij przycisk OK.

Cały wpis można przywrócić do poprzedniej wersji (na przykład tytuł i opis wpisu) zgodnie z opisem w sekcji Przywracanie poprzedniej wersji wpisu.

Usuwanie istniejących wersji pliku

WAŻNE:Plików i ich wersji usuniętych z witryny systemu Vibe nie można odzyskać.

 1. Przejdź do wpisu zawierającego plik, dla którego chcesz uzyskać dostęp do poprzedniej wersji, a następnie go otwórz.

 2. Kliknij kartę Wersje pliku.

  Wszystkie poprzednio zapisane wersje każdego pliku powiązane z wpisem znajdują się na liście w kolejności odwrotnej do chronologicznej. W systemie Vibe wyświetlane są takie informacje jak data, wielkość pliku i osoba, która zmodyfikowała plik.

 3. Aby jednocześnie usunąć wiele wersji, zaznacz wersje pliku, które chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń wybrane wersje.

  lub

  Aby usunąć jedną wersję, kliknij opcję Działania na plikach obok wersji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń tę wersję.

 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie.

Ustawianie maksymalnej dozwolonej liczby wersji

Właściciel folderu lub obszaru roboczego może ustawić maksymalną dozwoloną liczbę wersji poszczególnych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Limiting File Versions for Folders and Workspaces by Configuring Automatic Deletion (Ograniczanie liczby wersji plików w folderach i obszarach roboczych przez skonfigurowanie automatycznego usuwania) w dokumencie Micro Focus Vibe 4.0.6 Advanced User Guide (Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników Micro Focus Vibe 4.0.6).