ZENworks 升级指南

  ZENworks 升级指南
    将主服务器升级到 ZENworks 2020
      了解升级安装程序
      数据库注意事项
      了解升级顺序
      先决条件
      升级主服务器
      管理 ZENworks 服务器的内存要求
      查错
    将从属服务器和受管设备更新到 ZENworks 2020
      更新从属服务器或受管设备的先决条件
      支持 ZENworks 2017 设备升级
      支持 ZENworks 11 SP3 和 11 SP4 设备升级
      更新从属服务器和受管设备
    设备迁移
      准备 ZENworks 2017 Appliance 以进行迁移
      部署和配置 ZENworks 2020 Appliance
      将 ZENworks 2017 数据迁移到 ZENworks 2017 Appliance
      迁移后
    将 ZENworks 主服务器迁移到 ZENworks Appliance
    法律声明