4.4 Omówienie operacji w systemie Filr

4.4.1 Tabela podsumowania operacji w systemie Filr

Operacja

Foldery

Pliki

Komentarz

 

Uzyskaj łącze pliku

 

Uzyskaj informacje o systemie Filr

Udostępnij w trybie offline

Udostępnij tylko w trybie online

Współdziel

*✓

Synchronizuj teraz

**✓

**✓

Cofnij zmiany lokalne

***✓

***✓

* Nie można współdzielić folderów z folderów sieciowych.

** Można synchronizować tylko pliki i foldery w trybie offline.

*** Zmiany lokalne można cofać tylko wtedy, jeśli zmiany wprowadzone do plików offline nie zostały jeszcze zsynchronizowane z serwerem.

4.4.2 Udostępnij w trybie offline

System Filr pobiera wybrany plik lub wybrany folder wraz z zawartością na dysk lokalny.

Pliki i foldery dostępne w trybie offline są okresowo synchronizowane z systemem Filr, dzięki czemu można z nich korzystać na dysku lokalnym, nawet bez logowania się w systemie Filr.

Aby udostępnić plik lub folder w trybie offline:

 1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Udostępnij w trybie offline.

4.4.3 Udostępnij tylko w trybie online

System Filr usuwa kopię pliku lub folderu z dysku lokalnego. Plik lub folder pozostaje jednak dostępny w trybie online.

UWAGA:Udostępniać w trybie online można pojedyncze pliki i foldery. Jeśli jednak plik znajduje się w folderze będącym w trybie offline, nie można go udostępnić w trybie online w sposób bezpośredni. Aby udostępnić taki plik w trybie online, należy udostępnić folder w trybie online.

Aby udostępnić plik lub folder tylko w trybie online:

 1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Udostępnij tylko w trybie online.

4.4.4 Usuwanie buforowanych plików

Gdy plik online, który nie jest jeszcze dostępny w trybie offline, zostanie otwarty — przez aplikację lub dwukrotne kliknięcie — kopia tego pliku jest buforowana lokalnie. Można określić, jak długo mają być zachowywane pliki buforowane lokalnie od czasu ich ostatniego otwarcia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie buforowanych plików.

4.4.5 Synchronizuj teraz

Synchronizuje wybrane pliki i foldery, które są dostępne w trybie offline na serwerze Filr.

 • Aby zsynchronizować określony plik lub folder dostępny w trybie offline, kliknij ten plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Synchronizuj teraz.

 • Aby zsynchronizować wszystkie pliki i foldery dostępne w trybie offline, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

4.4.6 Cofnij zmiany lokalne

Aby cofnąć zmiany wprowadzone do pliku lub folderu, których nie można zsynchronizować z serwerem Filr, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.

 2. Kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Cofnij zmiany lokalne.

4.4.7 Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera

 1. Kliknij ikonę Filr w obszarze powiadomień.

  lub

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Otwórz folder Filr.

Dostęp do folderu Filr możesz uzyskać bezpośrednio z systemu plików. Folder Filr znajduje się zwykle w następującej lokalizacji:

c:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\Filr

Folder Filr znajduje się też w katalogu Ulubione.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić domyślną lokalizację, zobacz Pamięć masowa.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowaniu plików między stacją roboczą a witryną Filr, zobacz Omówienie synchronizacji.

4.4.8 Ręczne synchronizowanie plików i folderów dostępnych w trybie offline

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki i foldery między systemem Filr a komputerem. Pliki, które mają być synchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj teraz.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik lub folder:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz zsynchronizować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij kolejno opcje Więcej opcji systemu Filr > Synchronizuj teraz.

4.4.9 Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop

System Filr możesz uruchomić w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Odwiedź system Filr w sieci Web.

4.4.10 Komentowanie pliku i wyświetlanie komentarzy

Komentowanie plików i wyświetlanie komentarzy jest możliwe tylko po włączeniu takich opcji przez administratora systemu Filr.

 1. Przejdź do pliku, który chcesz skomentować lub którego komentarze chcesz wyświetlić.

 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Komentarz.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Komentarze w systemie Filr, zawierające wszystkie istniejące komentarze powiązane z plikiem.

 3. W polu komentarza wpisz swój komentarz, a następnie kliknij opcję Wyślij.

  lub

  Aby odpowiedzieć na istniejący komentarz, kliknij ikonę Odpowiedz obok komentarza, na który chcesz odpowiedzieć, a następnie kliknij opcję Wyślij.

4.4.11 Współdzielenie pliku lub folderu

System Filr zapewnia kilka metod udostępniania plików i folderów innym użytkownikom. Wybrany sposób udostępniania plików może zależeć od wielu czynników, między innymi od poufności współdzielonych informacji lub ważności informacji dla określonych osób.

 • Współdzielenie z indywidualnymi użytkownikami lub grupami. Współdzielenie umożliwia udostępnianie plików i folderów określonym użytkownikom i grupom wewnętrznie w organizacji lub określonym użytkownikom zewnętrznym (spoza organizacji). Gdy współdzielisz plik lub folder, przypisujesz też jedno z praw współdzielonego dostępu zdefiniowanych w części Omówienie praw współdzielonego dostępu w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

  Współdzielenie z określonymi użytkownikami i grupami zapewnia największy poziom zabezpieczeń plików i folderów. Użytkownicy otrzymują powiadomienie o współdzielonym elemencie, a element zostaje wyświetlony w ich obszarach Współdzielone ze mną.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Współdzielenie plików i folderów w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

 • Rozpowszechnianie łącza pliku. Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby go wyświetlić, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

  Aby uzyskać informacje na temat rozpowszechniania łącza pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

 • Współdzielenie publiczne. Gdy współdzielisz element publicznie, każda osoba dysponująca łączem do witryny Filr może wyświetlić plik w obszarze Publiczne.

  Aby uzyskać informacje na temat publicznego współdzielenia plików i folderów, zobacz Współdzielenie plików i folderów w dokumencie Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika.

Pliki i foldery można współdzielić bezpośrednio z aplikacji Filr Desktop:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz współdzielić.

 2. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Współdziel.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filr — współdzielenie.

 3. W polu Dodaj użytkow., grupę lub e-mail zacznij wpisywać nazwę użytkownika lub grupy, z którymi chcesz współdzielić element, a następnie stuknij tę nazwę, gdy pojawi się na liście rozwijanej.

  lub

  Podaj pełny adres e-mail użytkownika zewnętrznego, z którym chcesz współdzielić element, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. (Opcjonalnie) Powtórz etap 3, aby współdzielić element z kolejnymi użytkownikami.

 5. (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu dla danego użytkownika:

  1. W sekcji Współdzielone z wybierz nazwę użytkownika, którego ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

  2. Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu zmodyfikowania:

   Prawa dostępu. Przyznaj prawa dostępu Przeglądający, Edytor lub Uczestnik. (Prawo dostępu Uczestnik dotyczy tylko folderów).

   Wygasa. Określ, kiedy wygasa udział.

   Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

   Użytkownicy wewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

   Użytkownicy zewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

   Ogół publiczny. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu publicznie.

   Łącze pliku. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu za pośrednictwem łącza pliku.

   Aby uzyskać więcej informacji o łączach pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

   Uwaga. Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

 6. (Warunkowo) Aby zmodyfikować ustawienia dostępu jednocześnie dla wielu użytkowników:

  1. Przytrzymaj klawisz Ctrl i w sekcji Współdzielone z wybierz użytkowników, których ustawienia dostępu chcesz zmodyfikować.

  2. Wybierz dowolne z następujących ustawień dostępu w celu ich zmodyfikowania.

   Ustawienia dostępu, których nie zdefiniujesz, zachowają swoje wartości ustawione dla danego użytkownika. Zdefiniowane ustawienia dostępu są modyfikowane dla każdego wybranego obecnie użytkownika.

   Prawa dostępu. Przyznaj użytkownikowi lub grupie jedną z następujących ról dostępu:

   • Przeglądający. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

    • Współdzielone foldery: wyświetlanie

    • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie

    • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie i odczytywanie

   • Edytor. Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

    • Współdzielone foldery: wyświetlanie

    • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie

    • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie, odczytywanie i zapisywanie

   • Uczestnik (dotyczy tylko folderów w obszarze Moje pliki): Użytkownicy mogą wykonywać następujące czynności:

    • Współdzielone foldery: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie i kopiowanie

     WAŻNE:Przyznając prawa współdzielonego dostępu na poziomie Uczestnik, należy zachować ostrożność, ponieważ jak podano powyżej, odbiorcy udziału mogą zmieniać nazwę folderu, kopiować go, a nawet usunąć folder z obszaru Moje pliki.

    • Współdzielone podfoldery: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie

    • Pliki w folderach i podfolderach: wyświetlanie, zmienianie nazwy, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, odczytywanie i zapisywanie

   Wygasa. Ustaw datę wygasania udziału. Domyślny czas wygaśnięcia udziału jest ustawiony na 30 dni.

   Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia) albo że udział nigdy nie wygasa.

   Użytkownicy wewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami wewnętrznymi.

   Użytkownicy zewnętrzni. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu z użytkownikami zewnętrznymi.

   Ogół publiczny. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu publicznie.

   Łącze pliku. Zezwól odbiorcom udziału na wtórne współdzielenie elementu za pośrednictwem łącza pliku.

   Aby uzyskać więcej informacji o łączach pliku, zobacz Rozpowszechnianie łącza do pliku.

   Uwaga. Dołącz osobistą uwagę dla odbiorców udziału. Uwagę będą mogli odczytać tylko odbiorcy udziału.

 7. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Upublicznij ,, aby udostępnić element publicznie. Następnie w sekcji Współdzielone z kliknij właśnie dodaną grupę Wszyscy użytkownicy i określ ustawienia kontroli dostępu publicznego.

 8. (Opcjonalnie) W sekcji Powiadom kliknij listę rozwijaną i wybierz spośród następujących opcji powiadamiania:

  Brak. Nie będą wysyłane żadne powiadomienia.

  Wszyscy odbiorcy. Zostaną powiadomieni wszyscy odbiorcy z listy współdzielenia.

  Tylko nowo dodani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko użytkownicy dodani do listy współdzielenia.

  Nowi i zmodyfikowani odbiorcy. Zostaną powiadomieni tylko nowi odbiorcy oraz odbiorcy, których prawa współdzielenia modyfikujesz.

 9. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Raport współdzielenia dostępu, aby wyświetlić szczegóły współdzielenia dostępu odbiorcy współdzielenia.

  Raport dostępu zawiera następujące informacje:

  • Użytkownik: Nazwa użytkownika, który uzyskał dostęp do udziału.

  • Adres IP: Adres IP urządzenia, za pomocą którego uzyskano dostęp do udziału.

  • Czas pierwszego dostępu: Data, godzina i strefa czasowa pierwszego dostępu do udziału. Przy ponownym dostępie nie są odbierane żadne informacje.

  • Grupa: Jeśli użytkownik współdzielił z grupą, wyświetlana jest nazwa grupy, której częścią jest użytkownik.

  Osoba współdzieląca otrzymuje powiadomienie e-mail ze szczegółami dostępu, gdy odbiorca współdzielenia uzyska dostęp do udziału. Dla każdego udziału generowany jest raport, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Użytkownicy mają licencję Filr 3.4 Advanced Edition

  • Plik lub folder jest współdzielony za pomocą aplikacji Filr 3.4 lub nowszej

 10. Kliknij przycisk Zapisz.

4.4.12 Rozpowszechnianie łącza do pliku

Możesz rozpowszechnić łącze (adres URL) do pliku. Gdy rozpowszechnisz łącze pliku, każda osoba dysponująca tym łączem może uzyskać dostęp do pliku. Plik nie jest jednak wyświetlany w obszarze Publiczne, więc aby uzyskać do niego dostęp, użytkownicy muszą mieć bezpośredni dostęp do łącza.

 1. Przejdź do pliku lub folderu, dla którego chcesz rozpowszechnić łącze.

 2. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uzyskaj łącze pliku.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łącze pliku.

  Jeśli łącze pliku nie zostało uprzednio wygenerowane, kliknij opcję Uzyskaj łącze pliku.

  Tworzone są następujące adresy URL umożliwiające uzyskanie dostępu do pliku:

  Łącze pobierania pliku. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownicy otrzymują monit o pobranie lub otwarcie pliku bądź plik jest automatycznie wyświetlany w przeglądarce. To łącze umożliwia użytkownikom uzyskanie bezpośredniego dostępu do pliku.

  Łącze wyświetlania pliku. To łącze powoduje wyświetlenie pliku w przeglądarce internetowej w widoku HTML. Jeśli danego typu pliku nie można wyświetlać w przeglądarce internetowej, to łącze jest niedostępne.

  Łącze pliku jest teraz zawarte w oknie dialogowym Współdzielenie. Możesz modyfikować datę wygaśnięcia lub uwagę powiązaną z łączem albo usunąć łącze, tak aby plik przestał być dostępny dla użytkowników za pomocą łącza. W tym celu otwórz okno dialogowe Współdzielenie (zobacz Współdzielenie pliku lub folderu).

 3. (Opcjonalnie) Kliknij strzałkę w dół obok pola Wygasa i ustaw datę wygasania udziału.

  Możesz skonfigurować wygasanie udziału po określonej liczbie dni (każdy dzień jest liczony jako 24-godzinny okres od chwili ustawienia wygasania) lub określonego dnia (prawa wygasają z początkiem wybranego dnia).

 4. Wybierz spośród następujących działań dotyczących rozpowszechniania łącza pliku:

  • Kopiuj. Umożliwia wybranie łącza pobierania lub łącza wyświetlania do skopiowania i kopiuje łącze do schowka. Łącze można następnie wkleić w innej aplikacji.

  • E-mail. Umożliwia wysłanie łącza za pomocą domyślnej aplikacji poczty e-mail zainstalowanej na stacji roboczej. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania.

  • E-mail Filr. Umożliwia wysłanie łącza za pomocą wbudowanego systemu poczty e-mail Filr. Wiadomość e-mail zawiera zarówno łącze pobierania, jak i łącze wyświetlania.

  • Usuń. Usuwa łącze pliku, odbierając użytkownikom możliwość dostępu do pliku przy użyciu bieżących łączy.

 5. (Opcjonalnie) Po utworzeniu łącza pliku możesz modyfikować dostęp użytkowników i wykonywać inne funkcje zarządzania łączem pliku w oknie dialogowym współdzielenia (zobacz Współdzielenie pliku lub folderu).

4.4.13 Wyświetlanie właściwości pliku lub folderu z systemu Filr

W systemie Filr z plikami i folderami są powiązane następujące właściwości, które można wyświetlać:

 • Nazwa pliku

 • Ścieżka pliku (jest to ścieżka do pliku lub folderu w systemie Filr)

 • Rozmiar pliku (dotyczy tylko plików, nie dotyczy folderów)

 • Nazwa użytkownika, który utworzył plik lub folder

 • Data utworzenia pliku lub folderu

 • Data zmodyfikowania pliku lub folderu

 • Nazwa użytkownika, który dokonał współdzielenia pliku

 • Nazwy użytkowników, z którymi plik jest współdzielony

Aby wyświetlić właściwości z systemu Filr dla pliku lub folderu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, dla którego chcesz wyświetlić właściwości z systemu Filr.

 2. Kliknij polecenie Właściwości, aby wyświetlić rodzime okno dialogowe właściwości z systemu Windows.

 3. Kliknij kartę Micro Focus Filr.

  Zostaną wyświetlone właściwości pliku lub folderu z systemu Filr.

 4. (Opcjonalnie) Jeśli masz prawa do współdzielenia pliku lub folderu, możesz kliknąć opcję Współdziel, aby uruchomić okno dialogowe Filr — współdzielenie.