Actebis Peacock GmbH

与 Novell ZENworks Configuration Management 和 Novell Asset Management 一道,Actebis Peacock GmbH 将 IT 工作负载缩减 50%。